Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLF skatteseminar 2011 Aktuelle saker v/ Arne Messmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLF skatteseminar 2011 Aktuelle saker v/ Arne Messmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLF skatteseminar 2011 Aktuelle saker v/ Arne Messmer

2 Oversikt – aktuelle saker 2 Saker på høring •Forskrift om opplysningsplikt knyttet til realisasjon av naturgass •Endring i § 10 forskriften •Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt Innspill/forslag oversendt FIN/Samferdselsdept/Statnett •Behandling av norsk gasseksport med ny CO 2 – avgift •Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010 •Kostnadselementer knyttet til kontinentalsokkelflygningene •Subsidiæransvar ved salg av lisenser – skattemessige avklaringer •Beregning av rente på skattebetalinger •Kalkulering av gjennomsnittlig rentebærende gjeld •Geografisk virkeområde for petroleumsskatteloven

3 Aktuelle saker - § 10 forskriften 3 Endring i § 10 forskriften: •Forskriften utvides til å omfatte flere transaksjonstyper •Justering av redegjøringsbestemmelsen •Partene i en transaksjon må være stiftet før skattemessig effektiv dato for overdragelsen •Ved overdragelse av særskattepliktig virksomhet skal overdragende selskap oppløses innen utgangen av året etter effektiv dato Hørings kommentarer fra OLF: •Positivt å omfatte flere transaksjoner – men bør være rom for avvik •Selskaper som er part i en transaksjon må kunne skattemessig tilordnes inntekter eller kostnader med virkning forut for faktisk stiftelsestidspunkt når selskapet er stiftet som følge av den gjennomførte overdragelsen

4 Aktuelle saker - § 10 forskriften 4 •Behov for eget punkt om andeler i tillatelser som tvangsoverdras med hjemmel i samarbeidsavtalen artikkel 9 •OLF vil anbefale at krav om selskap som har overdratt sin særskattepliktige virksomhet må oppløses innen utgangen av året etter effektiv dato ikke tas inn i forskriften •Landvirksomhet er ikke omfattet av forskriften •Forholdet knyttet til subsidiæransvaret •Utbetaling av fremførbart underskudd – tidshorisont •Problemstillinger for utenlandsk eierselskap •Vederlagsfri overdragelse av andel foreslås også omfattet av forskriften •Siktemål at overdragelser i størst mulig grad kan gis med grunnlag i § 10 forskriften – anmoder om større fleksibilitet til å akseptere avvikende forhold til standardreglene der dette er begrunnet i kommersielle forhold

5 Aktuelle saker – eiendomsskatt 5 Forhold knyttet til eiendomsskatt:

6 Aktuelle saker - eiendomsskatt 6 Utskrivning av eiendomsskatt: •Utgangspunkt; gjeldende saksbehandlingsregler for eiendomsskatt er mangelfulle •Forvaltningslovens regler skal i hovedsak gjelde •Klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå til fylkesmannen. Klage over takseringen skal fortsatt gå til kommunal nemnd •Lovteknisk opprydding Hørings kommentarer fra OLF: •Positivt at forvaltningslovens regler skal gjelde i hovedsak •Habilitet; Den sakkyndige er som regel den samme for overtakstnemnda som for takstnemnda dersom taksten påklages  bruk av fylkesnemnd

7 Aktuelle saker – eiendomsskatt 7 •Bruk av takstmann burde være obligatorisk ved taksering av store og komplekse anlegg •Taushetsplikten; Ligningsloven bør gjelde – Forvaltningsloven har ”mildere” bestemmelse •Begrunnelse for vedtak skal kommentere alle anførsler som er tatt opp av skatteyter •Mulighet for kommunen til å reise søksmål mot ”leiaren i klagenemnda” - kan resultere i at en eiedomskattetakst oppheves til skade for skatteyter uten at skatteyter har vært part i saken •Ser ikke noen grunn til å opprettholde bestemmelse om summarisk oppregulering

8 Aktuelle saker – CO 2 avgift på naturgass og LPG 8 Behandling av norsk gasseksport med ny CO 2 -avgift •CO 2 avgift er miljømessig begrunnet – redusere utslipp •Avgiften ble 1. sept 2010 utvidet til også å gjelde naturgass og LPG •Hvem er avgiftspliktige •Kun produsenter plikter å la seg registrere, importører kan •Når oppstår avgiftsplikt •Ved uttak fra en registrert virksomhets godkjente lokale eller ved innførsel •For importør som ikke er registrert – alltid ved innførsel •Fritak for gass som utføres til utlandet •Minstekrav til utførsel (150 kg LPG / 300 Sm3 naturgass) •Med utførsel menes utførsel av varer fra Norge til en annen stats landterritorium. Varen må mao ha en mottaker i et annet land. Utførsel til et annet lands kontinentalsokkel omfattes ikke av fritaket

9 Aktuelle saker – CO 2 avgift på naturgass og LPG 9 Innspill fra OLF: •OLF - ikke høringsinstans for forskriftsutkast •Enkelte medlemsbedrifter innga høringssvar men dette berørte kun bruk av gassprodukter innenlands •Spørsmål knyttet til ilandføring, prosessering og eksport fra sokkelen kan ikke ses å ha vært utredet •Ilandføring • Lagerregnskap? •Prosessering • Hvem kan anses som ”produsent”? • Et regelverk tilpasset gass? • Handel og eksport • Parter som driver med handel av gass kan være avskåret fra registrering • Gjennomføring av refusjonsordning

10 Aktuelle saker – CO 2 avgift på naturgass og LPG 10 • Forslag til løsninger: • Gass som endelig eksporteres omsettes uten at det kreves registrering og rapportering • Gass som tas ut for bruk i Norge rapporteres • Det gis adgang for operatør av prosessanlegg til å la seg registrere som ”produsent” • FIN har bedt TAD om uttalelse i saken

11 Aktuelle saker 11 Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010 •Statnett har for 2010 valgt å fjerne petroleumsrelatert virksomhet fra forbruksgruppen kraftintensiv industri •Økt nettleie med opptil 100% og utgjør 15-30 mill alene for 2010 •NVE har gitt medhold i klage – Statnett anket til OED Avgifter knyttet til kontinentalsokkelflygningene •Start-avgift opptil 4 ganger høyere enn for annen sivil luftfart •Redegjørelse for Underveisavgiften gitt – ønsker samme redegjørelse for Start-avgift •På nåværende tidspunkt ønsker Avinor ikke å redegjøre •Start-avgift i strid med EU-forordninger •Saken er tatt opp med Samferdselsdepartementet


Laste ned ppt "OLF skatteseminar 2011 Aktuelle saker v/ Arne Messmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google