Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor virksomhetsplan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor virksomhetsplan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor virksomhetsplan?
Virksomhetsplan = tydelighet og fokus Tydelighet Når klubben vet hva den skal være og hva den vil oppnå, er det lettere å handle riktig og finne ut hvilke veivalg som skal tas, både for enkeltindivider og for klubben. Fokus Når det finnes tydelige mål man kan rette energien til, går kraften i den samme retningen. Splittet fokus tar bort kraften fra mennesker og organisasjoner.

2 Kollektiv drivkraft – og felles retning
Modellen er gjeldende for alle organisasjoner: Norsk Idrett vil ha størst mulighet til å nå sine mål hvis alle klubber arbeider etter samme mål og i samme retning. En klubb vil ha størst mulighet for å lykkes hvis alle i klubben arbeider

3 Har klubben behov for en virksomhetsplan?
Dersom styret ikke kan svare bekreftende på følgende spørsmål, så bør de vurdere om de bør ha en planprosess: Har klubben en plan som fungerer godt i dag? Har alle en god felles forståelse av hvorfor klubben eksisterer? Er vi enige om hva vår klubb skal drive på med, og hva vi ikke skal gjøre? Er det tydelig hva som skal kjennetegne vår klubb? Har vi en felles drivkraft i vår klubb? Er vi enige om hva klubben skal oppnå? Er vi enige om hvordan vi skal jobbe for det vi vil oppnå? Vet vi hvem som skal gjøre hva og når ting skal skje? Dette er spørsmål som kan benyttes av veileder for å finne ut om det er grunnlag for å anbefale en planprosess. Spørsmålene kan brukes i startmøtet og når de vurderer nå-stiuasjonen på området organisasjon.

4 Hvilket planstadie er klubben på?
Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene. Kan brukes som en innledende refleksjon La deltakerne vurdere spørsmålet… Det er viktig å skape god nok forutsigbarhet i klubben og ved å bestemme seg for noen langsiktige mål og strategier så vil klubben bli tydeligere både for egne medlemmer og omgivelsene rundt klubben.

5 Hvem har ansvar for en virksomhetsplan?

6 Styrets ansvar Styret har et strategisk ansvar for klubben. Styret må få gode og tydelige føringer fra årsmøtet slik at de kan holde riktig fokus og prioritere det som er viktigst for klubben og det medlemmene ønsker. Har årsmøtet deres vedtatt en plan som fungerer godt til å styre det klubben skal gjøre? Selv om styret har ansvar for at klubben lager en plan, er det viktig at en planprosess sikrer god involvering av mange i starten, slik at klubben får en gjennomtenkt plan som mange har eierskap til. Da blir planen et godt hjelpemiddel både for styret og resten av klubben.

7 Virksomhetsplan vs organisasjonsplan
Snakker vi om den samme planen?

8 Organisasjonsplanens hensikt og innhold
Skal regulere idrettslagets interne organisering og sikre en best mulig utnyttelse av lagets ressurser. Organisasjonskart Instrukser for styret og komiteer (valgkomite, revisor/kontroll,) Funksjonsbeskrivelser og stillingsinstrukser dersom ansatte Arbeidsbeskrivelser/mandater for styreoppnevnte komiteer, utvalg, faste grupper, prosjektgrupper, utredningsgrupper, ressursgrupper, ressurspersoner og adhock grupper Felles kultur - Beskrivelse av prinsippene vi jobber etter rutiner og retningslinjer/bestemmelser Det ligger en mal på organisasjonsplan på veiledernes internsider. Mange klubber har laget veldig omfattende organisasjonsplaner som inneholder mye som ikke har med lagets interne organisering å gjøre.

9 Organisasjonsraketten
VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Organisasjonsraketten Et bilde av en organisasjons virksomhetsplan. Raketten viser det som må være uttrykt og gjort levende for alle klubbens medlemmer. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé FØR klubben definere sine mål må grunnpilarene som er er verdigrunnlaget og virksomhetsideen og visjonen som viser retningen, være på plass. I motsatt fall vil ”alt” være riktig. Fordi vi alle har ulik oppfatning av retningen til klubben. Kjært barn har mange navn. Langtidsplan, forretningsplan, strategiplan, handlingsprogram, handlingsplan, tiltaksplan. I idretten bruker vi begrepet virksomhetsplan. Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål. Visjonen beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som planlagt. Visjonen skal gi organisasjonen og dets medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. En visjon uttrykkes gjerne gjennom en form for slagord og skal skape bilder av en ønsket framtid. Den skal beskrive vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. En visjon er en kort beskrivelse som forteller oss hvor klubben skal. Den gir oss svaret på hvorfor vi driver på. Visjonen skal ikke være målbar og den skal ikke engang nås, men den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger! En hver organisasjon må være drevet av en visjon, ikke ”ha” en visjon, men være drevet av den (Ingebrigt Steen Jensen). Eksempel på visjon: NIFs visjon «idrettsglede for alle» Verdigrunnlaget og virksomhetsideen er rakettens motorer og navigasjonssystem. De skal holde raketten i balanse gjennom hele reisen og hjelpe oss til å unngå havari under veis. Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan levereglene i organisasjonen skal være. Verdiene skal hjelpe oss å bli tydelige, få fram det som skiller oss fra andre og klargjøre vår identitet. De skal ikke bare beskrive hvordan vi er, men også hvordan vi vil bli. Verdigrunnlaget kan være 3-4 verdiord som klubben ønsker å identifisere seg med: NIFs verdiord er: glede, helse, fellesskap og ærlighet. Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva klubben i all hovedsak skal holde på med. Eksempler: «Gjennom et bredt aktivitetstilbud vil XX skape gode holdninger og et levende lokalmiljø – for alle» «Gjennom et mangfold av aktiviteter vil XX skape gode holdninger og et aktivt lokalmiljø» «xx skaper glede og god helse gjennom tilpasset idrett og aktivitet» Hovedmål: Når grunnpilarene (verdier og virksomhetside) og retningen (visjonen) er fastsatt så er klubben klar til å definere mål. Hovedmål, innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen. Hovedmålet har en tidshorisont og er det felles mål alle deler av organisasjonen skal ha i sikte og støtte opp under med sin aktivitet og sitt arbeid. Med innsatsområder menes områder der innsatsen må konsentreres for å nå målet. Her kan man gjerne legge noen strategier innenfor hvert område. Virkemidlene er de midlene - det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer – som brukes for å oppnå mål. Handlingsplanen – Beskriver konkret hva som skal gjøres hvert år. Prioriteringene mellom innsatsområder og tiltak kommer fram i budsjettet. Handlingsplanen er et styringsverktøy for å kunne administrere og følge opp virksomheten på en god måte. Den fungerer som en konkret arbeidsplan som viser hva som skal skje, når det skal skje, hvem som har ansvar for at det skjer. UTARBEIDELSEN AV DISSE PLANENE MÅ IKKE SKRIVES AV EN PERSON, MEN SKJE ETTER/GJENNOM EN PROSESS I KLUBBEN! For å bryte planen ned på detaljnivå, må organisasjonen utarbeide årlige handlingsplaner. Planer som i detalj beskriver hva som skal skje, når det skal skje, hvem som har ansvaret og med hvilke ressurser (økonomiske/menneskelige). Utviklingsprogram bør ha samme tidsperspektiv som VP. Utdypende beskrivelse av hva vi innenfor et område vil gjøre for å nå målene nedfelt i VP. F.eks. ift anlegg, idrett, organisasjon.

10 Handlingsplan Område Mål Tiltak Ansvar/frist Ressurser Status
Inndeling etter områdene i organisasjonshjulet fungerer godt for de fleste, men de kan velge å definere områdene i planen annerledes. Skjemaet kan fungere greit i små idrettslag. I større IL kan den første kolonnen kan tas vekk og det kan lages et skjema / en delplan for hvert område.

11 Planhierarkiet Planarbeid i alle deler av klubben
Virksomhetsplan (2 - 4 års varighet) Utviklingsplaner (2-4 år for et område) Organisasjonsplan (lovpålagt) Anleggsplan Sportslig plan Markedsplan Årlige handlingsplaner (hele klubben eller i grupper) Leveranseplaner (individuelle planer) Virksomhetsplan styrer normalt det som skal skje 2-4 år framover! Tidligere har det vært vanlig at virksomhetsplaner gjelder for 3-5 år, men den fornyes gjerne hyppigere som en konsekvens av at verden går raskere… Fremdriftsplanen som brukes på startmøtet er en leveranseplan på oppgaver.

12 Hvilket planstadie er klubben på?
Det planløse stadiet - Ikke plan, penger tildeles og brukes når ting oppstår i løpet av året. 2) Budsjetteringsstadiet - Tilfeldige planer på ting som skal skje. - Penger fordeles etter oppsatt budsjett, men ofte uten bestemte tiltak. 3) Handlingsplanstadiet - Plan først, så penger. - Pengene fordeles i forhold til planlagte tiltak og enkelte mål. 4) Stadiet for strategisk planlegging - Langsiktig plan med mål for flere år og med definerte strategier. - Penger fordeles i forhold til langsiktige prioriteringer og mål som deles opp i årlige handlingsplaner med kontinuitet mot hovedmålene. Kan brukes som en innledende refleksjon La deltakerne vurdere spørsmålet… Det er viktig å skape god nok forutsigbarhet i klubben og ved å bestemme seg for noen langsiktige mål og strategier så vil klubben bli tydeligere både for egne medlemmer og omgivelsene rundt klubben.

13 GAP- analyse Grunnlag for virksomhetsplanen
Ønsket situasjon Hvor vil klubben i fremtiden? Hva ønsker klubben å oppnå? Klubbens nå - situasjon: Hva funger bra? Hva fungerer mindre bra? I en GAP-analyse ser man på avviket (gapet) mellom den nåværende situasjonen og den ønskede situasjonen. Det er organisasjonens oppgave å finne konstruktive måter å lukke gapet mellom dagens nivå og foretrukket fremtid. METODE 1. Vi bruker organisasjonshjulet som verktøy til å finne ut hva som er klubbens situasjon i dag. 2. Deretter beskriver vi hvordan vi ønsker at klubben skal bli? 3. Virksomhetsplanen er hjelpemiddel som skal bidra til at vi klarer å lukke gapet. Hvordan finne klubbens ståsted i forhold til målene? Minianalyse: Hva er vi gode til og hvor kan vi bli bedre? Situasjonsanalyse: Sterke/svake sider, muligheter/trusler Effektivitetsanalyse: Hvordan løses oppgavene i dag og kan oppgavene løses mer effektivt? START-møte er et godt virkemiddel for å gjennomføre en analyse. Tar ca.4 timer hvor klubben inviterer flest mulig til å delta i et møte for å diskutere hva man vil med klubben. Vurder om klubben allerede har gjort en god vurdering av nåsituasjonen gjennom et startmøte? METODE Ståsted - vurder hvor vi er nå? 2) Se fremover - finn ut hvor vi vil? 3) Strategi - finn veien fra dagens ståsted til målene? - før videre erfaringer som tar oss til målet!

14 Hvor vil vi? Hvordan tar vi oss dit? Hvor står vi?

15 Nå situasjonsbeskrivelse
Hva fungerer bra ? Hva fungerer mindre bra ? En god beskrivelse av nåsituasjonen i klubben, er utgangspunktet for virksomhetsplanen. I møtet er det derfor viktig å beskrive situasjonen godt. I 30 min Bruk 3 min pr område. Be deltakerne hver for seg å beskrive situasjonen for hvert område. Skriv på post-it lapper. Alle gjør deretter en markering på hjulet med et kryss for hvert område. Ytterst på hjulet er en optimal situasjon, innerst er en dårlig situasjon. G 15 min 4-5 personer i grupper bruker post-it lappene og deler med hvordan de opplever klubbens situasjon. Fjern lapper som beskriver det samme. P 15 min 3-5 min. pr gruppe. Hver gruppe går frem og deler etter tur sine synspunkter med de andre. Sett lappene på hjulet etter hvert som situasjonen legges frem. De andre lytter - ikke diskutere! Veileder takker for innspillene og samler inn hjulet med markeringene og lappene. Dette tas med hjem og skrives inn i arbeidsdokumentet for planen som er rapporten fra møtet.

16 Organisasjonshjulet

17 Anlegg Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ?

18 Aktivitet Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ?

19 Arrangement Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ?

20 Ledelse Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ?

21 Trener Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ?

22 Organisasjon Hva er dere gode på? Hva kan dere bli bedre på ? .

23 Hvordan ønsker jeg at klubben skal være?
”Drømmen min” Du våkner en morgen og klubben er blitt akkurat slik du ønsker! Beskriv hvordan klubben ser ut da? Hva skriver avisene om? Hva har dere oppnådd? Hva driver dere med? Hvordan opplever folk å være i klubben? IGP: 10 – 30 – 30 I: Hver enkelt beskriver sin drøm. Husk å skrive slik at det kan leses etterpå. G: Del din drøm med gruppa. Gruppa kan nålage en forside i lokalavisa som viser drømmen deres. P: Gruppene deler sin avisforside og drøm etter tur med de andre. Veileder samler inn alle beskrivelsene. Etter møtet kategoriserer veilederen beskrivelsene under VISJON – VERDIER – VIRKSOMHETSIDE – MÅL Ting som ikke passer inn under disse kategoriene får også stå i rapporten under «annet». Dette skrives inn i rapporten og skal bearbeides mer i den videre prosessen! Skjemaet på neste side kan brukes.

24 Handlingsplan VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Verdi-
grunnlag Virksom- hetsidé Drømmeøvelsen i GAP-analysen gir utgangspunkt for å sortere et forslag på de 3 v’ene i planen, samt mål: Visjon Virksomhetsidé Verdier De tre v’ene og målbilder i drømmen noteres inn i en firkant som skal tydeliggjøres og beskrives bedre i neste del av planprosessen. Andre ting som beskrives i drømmen skrives også inn i rapporten. Organisasjonsraketten - verktøy for å utvikle klubbens plan FØR klubben definere sine mål må grunnpilarene som er verdigrunnlaget og virksomhetsideen og visjonen som viser retningen, være på plass. I motsatt fall vil ”alt” være riktig. Fordi vi alle har ulik oppfatning av retningen til klubben. Visjonen er organisasjonens absolutte drømmemål. Visjonen beskriver en fremtidig optimal tilstand der alt har gått som planlagt. Visjonen skal gi organisasjonen og dets medlemmer retning, motivasjon og kraft i arbeidet. En visjon er en kort beskrivelse som forteller oss hvor klubben skal. Den gir oss svaret på hvorfor vi driver på. Visjonen skal ikke være målbar og den skal ikke engang nås, men den skal gi oss krefter til alltid å ville nå lenger! En hver organisasjon må være drevet av en visjon, ikke ”ha” en visjon, men være drevet av den. (Ingebrigt Steen Jensen) Eksempel på visjon: NIFs visjon idrettsglede for alle ”der alle har glede av å være” ”trening med glød og glede” Verdigrunnlaget og virksomhetsideen er rakettens motorer og navigasjonssystem. De skal holde raketten i balanse gjennom hele reisen og hjelpe oss til å unngå havari under veis. Verdigrunnlaget forteller noe om hvordan levereglene i organisasjonen skal være. Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva organisasjonen i all hovedsak skal arbeide med. Verdigrunnlaget kan være 3-4 verdiord som klubben ønsker å identifisere seg med: NIFs verdiord er: Glede, helse, fellesskap og ærlighet. Virksomhetside kan være: Gjennom et bredt aktivitetstilbud vil XX skape gode holdninger og et levende lokalmiljø – for alle Gjennom et mangfold av aktiviteter vil XX skape gode holdninger og et aktivt lokalmiljø ”xx skaper glede og god helse gjennom tilpasset idrett og aktivitet” Når grunnpilarene (verdier og virksomhetside) og retningen (visjonen) er fastsatt så er klubben klar til å definere mål. Handlingsplanen er et styringsverktøy for å kunne administrere og følge opp virksomheten på en god måte. Den fungerer som en arbeidsplan som viser: - hva som skal skje, - når det skal skje - hvem som har ansvar for at det skjer

25 Verdier Virksomhetside` Visjon Hovedmål
Grovsortere drømmen vår Verdier Virksomhetside` Visjon Hovedmål Veileder kan bruke dette skjemaet som et foreløpig arbeidsverktøy. Dersom det er mange deltakere og mange innspill, så kan det lages en egen side for hver kategori.

26 Hvordan synliggjøre våre verdier? Brainstorm/idedugnad
Konkret og kjapp braistorming hvor alle ideer tas med i det videre arbeidet med handlingsplan. Årsaken til at vi ønsker dette her er at nå er de inne i verditenkningen, og det er lettere å komme med forslag og ideer om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

27 Prestasjon/sportslig satsing
Ambisjonsnivå Klubben der både topp og bredde er i fokus Den sosiale klubben Bredde/sosialt/trivsel Klubben der ikke noe skjer Ren eliteklubb Hvilken type klubb er vi ut fra ambisjonene våre? Prestasjon/sportslig satsing 27

28 Fellesskapsverdier vs. prestasjonsverdier
- Oppnådd tilstand; lykke, glede, åpen, helse, positiv Prestasjonsverdier Gir bevegelse, er fremtidsrettet; hardt arbeid, ambisiøs, vilje Dette er to varianter hvor den ene skal holde oss sammen mens den andre skal bringe oss videre. Fellesskapsverdier holder oss sammen og gjør at vi får med flest mulig, lengst mulig. Legger betydning på oppnådd tilstand. Er jeg lykkelig, ja eller nei Prestasjonsverdier sørges for at klubben bringes videre, beveger seg fremover i gjennom handlingene. De uttrykker noe du ønsker å være eller bli. I klubber som har ambisjoner utover å være rene sosiale møteplasser, bør veileder sikre at de får med en blanding av disse to typene med verdier. Husk at klubben bør ikke velge flere enn 3, maks 4 verdier. Ut fra hvilken type klubb vi er, har vi funnet verdier som både holder oss sammen og verdier som driver oss fremover? Klubber som har ambisjoner, bør ha en balanse mellom verdier som holder oss sammen og verdier som driver oss fremover

29 Idrettens verdigrunnlag
Aktivitetsverdier IDRETTSGLEDE FELLESSKAP HELSE ÆRLIGHET Organisasjonsverdier FRIVILLIGHET DEMOKRATI LOJALITET LIKEVERD I hvilken grad mener dere idrettens verdigrunnlag er gjort gjeldende i verdiene i deres idrettslag/idrett?

30 VISJON Hovedmål Delmål Innsatsområder Virkemidler Handlingsplan Virksomhetsideen forteller omverden og oss selv hva klubben i all hovedsak skal drive på med. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé Virksomhetsideen er sammen med verdigrunnlaget rakettens motorer og navigasjonssystem. De skal holde raketten i balanse gjennom hele reisen og hjelpe oss til å unngå havari underveis.

31 Definisjon virksomhetsidé
Virksomhetsideen angir hvorfor klubben ble startet og beskriver hva som gjør klubben så unik at det er verdt å utøve frivillighet eller jobbe der, samtidig som den angir hvorfor medlemmene skal velge akkurat denne klubben fremfor noen andre. Poengtere at virksomhetsideen skal gi et fortrinn

32 Du skal nå formulere en virksomhetside for vår klubb

33 Virksomhetsidé Formuler en virksomhetside for vår klubb? Tenk på:
Hva skal være våre mål og ambisjoner? Hva skal vi holde på med? Hvilken opplevelse skal medlemmene sitte igjen med? Hvilken rolle skal vi spille i lokalsamfunnet og andre idrettslag i nærområdet? Hvem skal vi være til for? Hvorfor trengs vi? IGP: 10 – 20 – 30 I: Alle formulerer en ide. G: Be gruppene dele, diskutere og bli enige om en felles virksomhetside før de legger den frem i plenum? P: Klargjøring av hva klubbens virksomhetside er ved at alle gruppene deler sitt forslag med de andre? Forslagene skrives ned på flipover eller tavle. Be deltakerne om å diskutere om en av forslagene kan velges eller om de vil kombinere og endre til en blanding av flere forslag?

34 Skaping av en virksomhetsidé
Hva ønsker vi å gjøre ? Hva kan vi ? Forståelsen for hva man kan bli best på Speiling: Speil det som nå kom opp på veggen i forhold til tidligere ønsket fremtid fra gap-analysen. Finner dere igjen noe fra deres ”nystartede” idrettslag? Det de finner igjen mellom speiling og den ”nystartede” klubben, kan gi grunnlag for å justere virksomhetsideen. Spør om denne virksomhetsideen kan settes inn i planen? Hva gjør vi ?

35 Rosenborgs virksomhetsidé
Målet til Rosenborg Ballklubb er å vinne fotballkamper og kontinuerlig være ledende i Skandinavia m.m. Virksomhetsideen som skaper grunnlaget for målsettingsarbeidet er; Rosenborg Ballklubb skal spille attraktiv angrepsfotball

36 Virksomhetside for Norsjø og omegn GK
Norsjø og Omegn Golfklubb skal være en folkelig golfklubb for topp og bredde. Vi skal rekruttere , ivareta og utvikle golfspillere, og ha et godt samarbeid med lokalsamfunnet.

37 Har vi et godt forslag til virksomhetsidé?
Beskriver den hva som gjør vårt idrettslag så unikt at det er verdt å bli medlem, utøve frivillighet eller jobbe hos oss? Angir den hvorfor medlemmene skal velge akkurat vårt idrettslag fremfor noen andre? Hvordan samsvarer virksomhetsideen med visjonen og verdiene våre?

38 VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Hovedmål beskriver det vi vil at klubben skal oppnå og bli til i forhold til omgivelsene. Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé Et hovedmål skal engasjere folk, det skal slå oss i magen. Det skal være følbart og energigivende og holde oss særdeles skjerpet. Folk skal forstå hensikten umiddelbart, og skal kreve liten eller ingen forklaring. De fleste klubbene gjør lite for å fremprovosere utvikling eller kontinuerlig forbedring, fordi de ikke har tatt inn over seg de kraftfulle mekanismene i et sterkt fungerende hovedmål.

39 Hva er et mål? En beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand eller et resultat. Målet er ikke kommet til oss ennå, så vi må tenke oss målet og beskrive det som et forventet resultat, det vi har fått eller oppnådd når vi er kommet til et tidspunkt i fremtiden. Vi understreker at vi tenker oss målet i konkrete bilder som skal kunne nås. Visjonen skal vi strekke oss etter og aldri nå, men mål skal vi kunne nå. 39

40 Hvorfor skal vi ha mål? Mål beskriver hvilken retning klubben skal gå.
Mål gir fokus for innsats og energi. Mål definerer ambisjonsnivå. Et akseptert mål gir lyst til endring av adferd og læring. Et målbart mål gir mulighet for suksessfølelse. Før denne vises kan det gjennomføres det en kort runde i forsamlingen, der spørsmålet stilles. Hvis tiden tillater, kan det kjøres en IGP. Hvis lite tid, forenkles prosessen enten til IP eller bare P. IP anbefales som minimum, da de individuelle refleksjonene er meget viktig å få med seg. Understrek at dette er noen eksempler på begrunnelser som vi har laget, og sammenlign kort med det som er kommet fram i prosessen foran. 40

41 Hvem er denne mannen, og hva gjorde han?
”It is not the mountain that we conquer - but ourselves” Sir Edmund Hillary ”Vi visste ikke om det var mulig for mennesker å nå toppen av Mount Everest. Og selv om vi brukte oksygen og nådde toppen, var vi slett ikke sikker på om vi ville kollapse eller falle døde om.” Drivkraften for å nå dette ekstremt dristige målet var utrolig, det var viktigere enn liv og død. Edmund Hillary falt ikke død om på toppen av Mount Everest. Den 29. mai i 1953 satte han og den nepalesiske sherpaen Tenzing Norgay foten på Mount Everest, det høyeste punktet på jorden. De lykkes der andre hadde mislyktes, og hadde overlevde en ekstrem reise som hadde tatt livet av mange store oppdagere før dem. En av våre største ekspedisjonshelter er Roald Amundsen som hadde mål om å være den første som var på sydpolen. Han nådde sitt mål i 1911 og prestasjonen handlet både om å gjøre noe ingen hadde gjort før han, samtidig som han konkurrerte med engelskmennene som gikk mot sydpolen i et kappløp med Amundsen. 41

42 Felles mål felles retning
Idrettsklubb Sirkelen til venstre viser en klubb der det finnes mange sterke krefter som drar i mange forskjellige retninger. De små pilene kan være sterke personer og/eller forskjelllige avdelinger/seksjoner. Den blå pilen viser at den samlede energi som organisasjonen/virksomheten får ut, blir liten. Den nederste figuren til venstre: De små pilene symboliserer personer og/eller avdelinger som arbeider mot felles mål. De har samme retning og den samlende energien kan bli enorm, jfr den store blå pilen. 42

43 Prestasjon/sportslig satsing
Ambisjonsnivå Klubben der både topp og bredde er i fokus Den sosiale klubben Bredde/sosialt/trivsel Klubben der ikke noe skjer Ren eliteklubb Målene definerer hvilket ambisjonsnivå klubben har. Prestasjon/sportslig satsing 43

44 Hovedmål Gumpen IL 3. 1. 2. Visjon V-idé Verdi
Hva skal være overordnet mål for klubben som alle skal innrette innsatsen mot? HUSK! Målet må samsvare med de 3 v’ene. IGP Hovedmålet må understøtte visjonen og ligge nært opp til den. Hovedmålet er ofte litt ullent og gjerne en kombinasjon av de 3 v’ene. Hovedmål bør ikke være utformet som SMARTE mål 3. Visjon 1. V-idé 2. Verdi 44

45 VISJON Vi deler opplevelser! Delmål Innsatsområder Virkemidler
Hovedmål Vi skal være lokalmiljøets førstevalg Delmål Innsatsområder Virkemidler Handlingsplan VERDIER Samhandling Fellesskap Engasjement Respekt VIRK. IDE Vi skal være en synlig aktør, og skal tilby lek og trening for både topp og bredde, og være et samlingspunkt for store og små i lokalmiljøet. Vi sjekker at det er god sammenheng mellom visjonen, virksomhetsideen, verdiene og hovedmålet til klubben.

46 VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Innsatsområder Delmål Virkemidler Innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen og hovedmålet. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé Selve innholdet i raketten, hovedmål, innsatsområder, delmål og virkemidler skal sikre oss at vi tar små sikre steg i retning mot visjonen. For å bryte planen ned på detaljnivå, må organisasjonen utarbeide årlige handlingsplaner. Planer som i detalj beskriver hva som skal skje, når det skal skje, hvem som har ansvaret og med hvilke ressurser (økonomiske/menneskelige).

47 De 6 innsatsområdene På hvilke områder i klubben må vi rette særskilt innsats dersom vi skal nå det vi ønsker i planperioden? 47

48 Delmål Ut fra de 3 v’ene, hovedmålet og det dere drømmer om:
Lag delmål som beskriver hvilke resultater vi må nå i de valgte innsatsområdene? 48

49 SMARTE mål Spesifikke Målbare Ambisiøse Realistiske Tidsbestemte
Evaluerbare SMARTE Forsøk å gjøre delmålene så smarte som mulig. 49

50 Virkemidler Med virkemidler menes de midler – det være seg praktiske verktøy, organisering, rutiner, menneskers innsats eller materialer som brukes for å oppnå mål. Virkemidlene kan tilhøre et eller flere mål 50

51 Virkemidler Hva blir de viktigste virkemidlene som må knyttes til de innsatsområdene som er foreslått? 51

52 Mål - virkemidler Hovedmål Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Virkemidler VM
52

53 Vi ordner, justerer og sluttstiller
Er det behov for å justere de ulike delene? Er vi fornøyd med formuleringene? Kan omverden forstå det vi har beskrevet i virksomhetsplan?

54 Handlingsplaner bryter ned delmål og virkemidler på detaljnivå.
VISJON Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Hovedmål Innsatsområder Delmål Virkemidler Handlingsplan Handlingsplaner bryter ned delmål og virkemidler på detaljnivå. Verdi- grunnlag Virksom- hetsidé Årlige handlingsplaner beskriver i detalj hva som skal skje, når det skal skje, hvem som har ansvaret og med hvilke ressurser (økonomiske/menneskelige). På forbundsnivå er det vanlig at tinget vedtar strategiene uten handlingsplan. Etter tinget lager komiteene og områdene sine handlingsplaner som kobles til budsjettprosessen. I fleridrettslag vedtar årsmøtet gjerne handlingsplanen til hovedlaget, og så lager gruppene sine handlingsplaner etter vedtak av virksomhetsplanen på årsmøtet. I små idrettslag vedtas gjerne virksomhetsplanen med ferdig handlingsplan på årsmøtet.

55 Handlingsplan - tiltaksnivå
Handlingsplanen beskriver konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres når tiltakene skal gjennomføres hvem som skal gjøre hva og hvilke ressurser som skal settes inn. Prioriteringer mellom innsatsområder og tiltak må komme fram i de budsjetter som utarbeides.

56 Handlingsplan (liten klubb)
Område Mål Tiltak Ansvar/frist Ressurser Status Inndeling etter områdene i organisasjonshjulet fungerer godt for de fleste, men de kan velge å definere områdene i planen annerledes. Skjemaet kan fungere greit i små idrettslag. I større IL kan den første kolonnen kan tas vekk og det kan lages et skjema / en delplan for hvert område. Den ses på neste bilde. PS: Statuskolonnen kan brukes enkelt ved å sette inn smilefjes.

57 Handlingsplan (område) MÅL: … …
Tiltak Ansvar Frist Ressurser Status Inndeling etter områdene i organisasjonshjulet fungerer godt for de fleste, men de kan velge å definere områdene i planen annerledes. Skjemaet kan fungere greit i små idrettslag. I større IL kan den første kolonnen kan tas vekk og det kan lages et skjema / en delplan for hvert område.

58 Fra papir til handlinger
Den ferdige planen baserer seg på hva mange medlemmer ønsker. Den må brukes aktivt av hver enkelt frivillig og eventuelt ansatte. Ansvaret til hver enkelt må følges opp aktivt dersom målene skal nås. Dette skaper en klubb i utvikling uten alt for stor belasting på den enkelte. Virksomhets- plan

59 Planarbeid i en strukturert klubb
Gjenomgang av virksomhetsplanen Komité og ansatte presenterer sin mål og hp for året Møte for oppfølging og status hp Møte for oppfølging status hp Evaluering av sesongen


Laste ned ppt "Hvorfor virksomhetsplan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google