Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 3 uke 6 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 3 uke 6 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 3 uke 6 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV www.ntl.no/nav Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet 02.02.09 SITUASJONEN I NAV OSLO Direktør for overordnet fylkesledd, Yngvar Åsholt, orienterte om den vanskelige budsjettsituasjonen i NAV Oslo. NAV Oslo må foreta et kraftig bemanningskutt i forhold til budsjettet for 2009. Må kutte stillinger NAV Oslo har i all hovedsak fått sine budsjettrammer videreført fra 2008 til 2009. Likevel ser det foreløpig ut til at NAV Oslo må kutte med om lag 110 årsverk. Dette tallet er medregnet en tildeling på ca. 40 årsverk som Oslo får ved Regjeringens tiltakspakke. Disse kuttene vil man få til gjennom reduksjon i midlertidige tilsettinger og gjennom naturlig avgang. Ingen fast tilsatte blir oppsagt. Årsaken til dette kuttet er at Oslo har kjørt med et høyt ”turtall” i 2008. Dette skyldes bl.a. at NAV Oslo tok med seg et mindreforbruk fra 2007 til 2008 på mellom 12 – 14 millioner kroner. Dette var midler som NAV Oslo i hovedsak brukte til å tilsette medarbeidere i midlertidige stillinger. I 2008 fikk NAV Oslo i tillegg 10 millioner til restansenedbygging. Medarbeidere ble tilsatt i andre halvdel av 2008, m.a.o. mange tilsettinger i andre halvår som skulle dekke opp for opp for årsvirkningen. I år får NAV Oslo 7 millioner til restansenedbygging. I tillegg har NAV Oslo en husleieøkning på 10 millioner kroner i 2009. Bistand i vanskelig situasjon Direktoratet ønsker å bistå Oslo (men også Hordaland, som også sliter med dårlig økonomi) på tre områder: 1) Kompensere fullt ut kostnadene ved å etablere NAV-kontor. 2) Opprette et ”Ekspertteam” med folk fra direktoratet/NDU som skal bistå i forhold til restansenedbygging på uføre/sjukepengeområdet. 3) Bruke saksbehandlerressurser rundt om i fylkene for å hjelpe til med dagpengesaker for gjennom dette å prøve å holde saksbehandlingstiden på 21 dager. 4) Hjelpe til med å få organisasjonen mer effektiv. NTL NAV ser at situasjonen for NAV Oslo er vanskelig, både for brukerne og for våre NTL medlemmer. Vi vil sammen med avdelingen synliggjøre konsekvensene av bemanningskuttene bl.a. gjennom media. I tillegg jobber vi politisk gjennom forbundet slik at NAV Oslo og andre vanskeligstilte fylker får mer ressurser.

2 mini gaiden side 2 Nr. 3 uke 6 - 2009 ELEKTRONISK FAGPOST Det har vært mye kontakt mellom partene i saken. Dette har ført til at vi har nærmet oss hverandre og arbeidsgiver la fram et forslag til protokoll i møtet. I protokollutkastet foreslår arbeidsgiver at det skal etableres et sentralt postmottak og at dette skal eies av NAV og blir en del av NAVs organisasjon. Man foreslår at NAV går inn i forhandlinger med aktuelle leverandører med sikte på å inngå avtale som innbefatter oppstart, etablering og drift av enheten. Arbeidstakerorganisasjonene orienteres løpende om etableringen av prosessen. Arbeidsgiver har også som målsetting at enheten i størst mulig grad skal bemannes med egne ansatte og at arbeidsplassen kan ha en IA funksjon. Gjennomslag for NTL NAV Med dette protokollutkastet har arbeidsgiver kommet NTL NAV sine krav et langt skritt i møte. Organisasjonene har fått frist til helga med å komme med tilbakemelding på protokollutkastet. NTL NAV har allerede sendt inn våre forslag som tydeliggjør våre krav. ENDRING I ORGANISASJONS- OG LEDELSESSTRUKTUR I DIREKTORATET Tor Saglie ønsker endring i forhold til organisasjons- og ledelsesstrukturen i direktoratet. For det første ønsker han å opprette en tydelig stedfortreder for seg ved å opprette en assisterende direktør. Saglie er enig med organisasjonene at denne stillingen skal lyses ut eksternt. Saglie ønsker færre rapporteringspunkter For det andre ønsker han å opprette en stabsdirektør for HR, kommunikasjon, IKT og økonomi. Bakgrunnen for dette er at Saglie opplever i dag at det er for mange direktører som rapporterer til han. Dette fører til han ikke får gjort god nok jobb i forhold til alle områder som direkte rapporterer til direktøren. Saglie opplever sin rolle som pressa og sårbar for NAV og ønsker gjennom oppretting av assisterende direktør og stabsdirektør en avlastning. NTL NAV sin tilbakemelding til Saglie NTL NAV kom med bekymring i forhold til oppretting av stabsdirektør. Vi er bekymra for at dette kan svekke HR, kommunikasjon, IKT og økonomi ved at disse områdene ikke lengre har direkte har linje til direktøren. Saglie var kjent med denne bekymringa, men forsikra oss om at dette ikke er intensjonen med endringa i organisasjons- og ledelsesstrukturen. Snarere tvert om. Protokoll blir sannsynligvis underskrevet i løpet av neste uke. SITUSASJONEN PÅ ARBEIDSMARKDET – TILTAK I FORHOLD TIL ØKT LEDIGHET Som kjent skjer det en kraftig økning i arbeidsløsheten. Prognosene fra NAV går ut på at i 2009 vil det være 68 000 registrerte ledige og i 2010 vil dette tallet ha økt til 90 000, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Når det i gjennomsnitt er 90 000 ledige i året i 2010 vil det bety at

3 mini gaiden side 3 Nr. 3 uke 6 - 2009 Det er om lag 330 000 ledige i løpet av året og som trenger hjelp fra NAV. Det betyr en betydelig større pågang fra arbeidsledige. For å møte denne økte pågangen fra ledige har Regjeringen bevilget ekstra midler til NAV som til sammen utgjør 320 stillinger. Disse stillingene skal både jobbe for å demme opp for den økte ledigheten og for å håndtere 6000 nye tiltaksplasser. Stillingene skal ikke smøres ”tynt” utover i NAV, men heller samles i regioner. Vi forutsetter at dette drøftes på fylkesnivå før etablering. På denne måten mener direktoratet at en får best nytte av ekstramidlene. NTL NAV slutter seg til denne vurderingen. ORIENTERING OM BUDSJETTSITUASJONEN Etaten ønsker å legge fram et balansert budsjett for 2009 i budsjettnotat nr 3. Dette arbeidet er enda ikke ferdig. Utfordringen er å finne inntjening for nærmere 80 millioner i såkalt negativ handlefrihet (underskudd). Dette etter at en tiltakspakke på 156 millioner er lagt inn. En del av årsaken til den negative handlefriheten er bl.a. et uventet krav fra Statens Pensjonskasse på 100 millioner, lite med overførbare midler fra 2008, økte kostnader til IKT- drift/-utvikling og konsulenttjenester, m.m. Forutsetningene er at merforbruk fra i fjor skal dekkes inn av enhetenes budsjett for i år, mindreforbruk i direktoratet overføres til handlefriheten og mindreforbruk i styringslinjene overføres i sin helhet. Mulighetene for inntjening av den negative handlefriheten som kan ha effekt allerede i 2009, ligger etter direktoratets mening i nedskalering av ekstern bistand og reduksjon av driftsbudsjettet ved avgang (holde stillinger vakante i noen måneder). På lengre sikt vil det kunne ligge muligheter i sentralisering og gjennomgang av innkjøpsavtaler (telefoni, strøm, husleie m.v.), tiltak innenfor IKT-drift og realisering av gevinstene fra NAV-reformen. Alternative innsparingstiltak vil bli lagt fram for direktørmøtet til diskusjon ca 10. februar. Vi forventer at dette da også blir lagt fram for sentralt MBA. Organisasjonene følger budsjettutviklingen NTL NAV er i nær kontakt med forbundet og vil i tiden framover fremme behov og krav overfor bl.a. politiske myndigheter knyttet til etatens budsjett- og ressurssituasjon for dette året og i 2010. Vi vil i den forbindelse også kreve inndekning av kravet om økt premie til Statens Pensjonskasse (kr 100 mill). Organisasjonene i MBA ga tilbakemelding om at de ikke anser vakanser ved avgang i stillinger som en farbar vei å gå for å spare driftsutgifter. Partene diskuterte den alvorlige situasjonen vi mener etaten er i og vil komme tilbake til mulige tiltak i forbindelse med framleggelsen av Budsjettnotat nr 3 og i tiden framover. Vi etterlyste også en framdriftsplan for ny budsjettfordelingsmodell. STORE SATSINGSFORSLAG 2010 Partene hadde en gjennomgang av innspill til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om statsbudsjettet og midler til store satsinger i 2010. Arbeids- og velferdsetaten har fremmet behov for midler til ulike satsinger innenfor:

4 mini gaiden side 4 Nr. 3 uke 6 - 2009 - Økt innsats rettet mot oppfølging av brukere, dvs styrking av NAV Lokal. Styrkingen vil gi bedret oppfølging, lokalt nærværkompetanseheving, bedret kontakt med arbeidsgivere og bedret bruk av virkemidler. - IKT-konsolidering – for å snu utviklingen i IKT-kostnadene. - Elektronisk samhandling. Tiltaket skal gi færre telefonhenvendelser, frigjøring av tid for saksbehandler, kortere saksbehandlingstid, økt tilgjengelighet for brukeren og økt informasjonsdeling. - Oversikt over medlemskap i Folketrygden (medlemsregister). Tiltaket vil føre til færre feilutbetalinger, riktig forsendelse av Helsetrygdkort og automatisert saksbehandling. - Fornying av hjelpemiddelområdet. Vil gi en mer fremtidsrettet og brukertilpasset tjeneste enn det NAV kan tilby i dag samt et mer robust samvirke mellom NAV og de kommunale tjenestene. - Ny systemløsning for rammestyrte hjelpemidler. For å sikre en helhetlig styring, kontroll og oppfølging med alle arbeidsrettede rammestyrte virkemidler. I tillegg ba NTL NAV om at man fremmer forslag om satsingsmidler til oppretting av intern postbehandlingsenhet i etaten (se egen sak). Direktoratet skulle ta med seg dette innspillet til videre vurdering/behandling. FLEKSITID I NAV Orientering om fleksitidssituasjonen var siste punkt på dagsordenen. Det at sentralt MBA følger opp fleksitidssituasjonen er etter et initiativ fra NTL NAV og det er enighet mellom partene om at dette skal følges opp to ganger i året. Nærmeste leder og hver enkelt ansatt må følge opp Etter vår oppfatning er det alt for mange medarbeidere som får strøket opparbeidede timer og dette ga vi beskjed om i møtet. Det er for eksempel 3,4% av saksbehandlerne og 6,7% av rådgiverne som har fått strøket mer enn 10 timer. Her har lederne sviktet oppgaven sin. De må legge opp "produksjonen" slik at oppgavene kan utføres innen normalarbeidsdagen. Hvis det er behov for mer innsats må det pålegges (og betales for) overtid. At lederne har et stort ansvar fritar ikke medarbeiderne fra å ta ansvar for sin egen situasjon. Hver enkelt må passe på å holde seg innenfor de 45 timene en har lov å opparbeide. Fleksetidsordningen skal ikke brukes til erstatning for overtid. Hvis dette skjer undergraver vi våre rettigheter til ekstra betaling for arbeid utover normalarbeidsdagen. Hvis noen av våre medlemmer opplever å bli presset til å arbeide opp fleksitid istedenfor å bli pålagt overtid, må tillitsvalgt kontaktes. For NTL NAV møtte Jarle Berge, Jostein Hegli og Trygve Baltzersen


Laste ned ppt "Mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget Nr. 3 uke 6 - 2009 Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Hans Olav Kirknes Et produkt fra redaksjonsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google