Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærmiljøet som klasserom - Norske erfaringer med uteskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærmiljøet som klasserom - Norske erfaringer med uteskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærmiljøet som klasserom - Norske erfaringer med uteskole

2 Uteskole har fått stor utbredelse i norsk skole de siste årene
Foregår ved de fleste skoler i Norge. Mest på småskoletrinnet. Bygger på den norsk læreplanen av 1997 (L97) Stor variasjon i praksis. Drives fram av ildsjelene i skolen, og deres kompetanse og interesser. Vi vet ikke hvorfor uteskole har fått så stor utbredelse i skolen Vi vet ikke hvordan uteskole faktisk gjennomføres Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å gi et slikt bidrag.

3 L97 og uteskole: «Opplæringa må leggje vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytinga elevane har til lokalsamfunnet, naturen der, næringar, tradisjonar og levesett» (s. 58) «I opplæringa må lokalsamfunnet nyttast på ein aktiv måte. Elevane må bli fortrulege med den lokale naturen og miljøforholda ..» (s. 61) Aktivitet, utfoldelse og opplevelse er viktige prinsipper i L97

4 Hva er uteskole? ”Uteskole er en arbeidsmåte hvor man flytter deler av skolehverdagen ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer dermed regelmessig aktivitet utenfor klasserommet. Arbeidsmåten gir elevene anledning til å ta alle sansene i bruk slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten. Arbeidsmåten gir rom for faglige aktiviteter, spontan utfoldelse og lek, nysgjerrig søken, fantasi, opplevelse og sosialt samvær. Uteskole handler om å aktivisere alle skolefagene i en integrert undervisning hvor ute- og inneaktiviteter har nær sammenheng, idet elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten; dvs. om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet.”

5 Ute- og inneaktiviteter henger sammen
Elevene oppsøker kunnskapskildene i nærmiljøet. De går til skogen for å lære om skog og de går til mauren for å lære om maur. Elevene oppsøker kunstgalleri, møbelfabrikk og vannkraftverk for å lære om og få inspirasjon til å arbeide videre med kunst, næringsliv og energispørsmål. Alle fag involveres i læreprosessen.

6 Uteskole - et møte mellom ulike dannelsesidealer
En logosentrisk kunnskapstradisjon Det skrevne ord som vei til kunnskap ”Episteme” (=kunnskap av teoretisk art) En praktisk kunnskapstradisjon Læring kan skje uten formell verbal undervisning Kunnskap i handling - taus kunnskap ”Phronesis” (=kunnskap av praktisk art)

7 Uteskole - et møte mellom ulike dannelsesidealer
”Formidling som vei til kunnskap og læring er noe av det mest problematiske ved nåværende tenkning om utdanning. Så lenge vi bygger på en slik tankegang, vil vi plassere læreren i fokus, mens elevene blir brikker i ”et didaktisk teater” (Befring 1997, s. 194).

8 linjene uttrykker et harmonisk opplegg.
Illustrasjon av pedagogiske endringsbehov. De stipla linjene uttrykker et harmonisk opplegg. Abstrakt/ teoretisk Praktisk/ kontekst Fag- sentrering Prosjekt-/tema-orientering

9 Lutvann-undersøkelsen: en case-studie av uteskolens didaktikk
Lutvann skole i Oslo 300 elever fra 1. – 7. klasse 200 minoritetsspråklige elever Uteskole som arbeidsmåte på alle trinn siden høsten 1995 En dag i uken gjennom hele året er elevene ute i nærmiljøet og bruker naturen og byen som læringsmiljø

10 Hovedmål: Å gi en helhetlig og kvalitativ beskrivelse av uteskolens didaktikk basert på erfaringene ved Lutvann skole. Å kartlegge den didaktisk praksis som har utviklet seg på Lutvann skole etter syv år med uteskole Sammen med teorier om undervisning og læring gir dette grunnlag for å utvikle en didaktisk teori for uteskole.

11 Problemstillinger: Uteskolens begrunnelser og formål (Hvorfor?) Hvilke samfunnsmessige og dannelsesmessige begrunnelser gir lærerne for uteskole? Uteskolens læringsmiljøer (Hvor?) Hvilke læringsmiljøer i nærmiljø og lokalsamfunn bruker Lutvann skole i uteskolen? Hvilke møter får elevene på denne måten med natur, mennesker, kultur, tradisjoner og institusjoner?

12 Problemstillinger: Uteskolens innhold (Hva?) Hvilket innhold har uteskolen på Lutvann skole? Hvilke fag og emner i fagene aktiviseres ute, og hvordan ivaretas elevenes personlige og individuelle utvikling gjennom uteskole? Uteskolens metoder, tilrettelegging, organisering (Hvordan?) Hvordan planlegges, organiseres og gjennomføres læringsaktivitetene? Hvilke undervisningsformer og -metoder benytter lærerne seg av ute og hvordan følges dette opp inne? Hva gjør lærerne og hva gjør elevene?

13 Delrapport 1: Kartlegging av Lutvann-lærernes erfaringer med uteskole
Belyser didaktikkens hvorfor-spørsmål

14 3 perspektiver: Elevperspektivet Lærerperspektivet
Organisasjonsperspektivet

15 Elevperspektivet Uteskole stimulerer barnas kognitive utvikling
Uteskole stimulerer barnas språkutvikling: - muntlige språk - skriftlige språk Uteskole stimulerer barnas fysiske og motoriske utvikling Uteskole stimulerer barnas sosiale utvikling

16 Elevperspektivet Uteskole bedrer klassemiljøet
Uteskole utvikler barnas praktiske og manuelle ferdigheter Uteskole gir barna del i grunnleggende menneskelige verdier Uteskole fremmer de to-språklige barnas læring og utvikling Uteskole stimulerer barnas helhetlige utvikling

17 Lærerperspektivet Uteskole øker lærernes trivsel
Uteskole bedrer relasjonene til elevene ”den store forsoningsdagen” - en dag for å fornye og gjenopprette forholdet til elever lærerne har vært strenge med inne Uteskole fremmer tilpasset opplæring Uteskole er en didaktisk utfordring

18 Lærerperspektivet Lærernes motivasjon for uteskole bygger på flere forhold: barndomsopplevelser ønsket om didaktisk fornyelse i skolen interesse for friluftsliv veiledning/inspirasjon fra kolleger egne erfaringer fra Lutvann med at uteskole fungerer i praksis

19 Organisasjonsperspektivet
Uteskole er viktig del av skolekulturen på Lutvann Uteskole skal praktiseres på alle trinn – en dag i uken

20 Organiseringen av uteskolen - fordeling av utedagene
Mandag: Vanligvis ingen klasser Tirsdag: 2A, 2B, 3A, 3B, 6A, 6B Onsdag: 4A, 4B, 5A, 5B Torsdag: 1A, 1B, 7A, 7B Fredag: Vanligvis ingen klasser

21 Organisasjonsperspektivet Forholdene er lagt til rette for uteskole
To-lærersystem Kollegaveiledning Bruk av ressurser på uteskole Bruk av planleggingstid Kurs Utstyr 4 leirplasser i skogen En uteskolekoordinator som leder arbeidet - en ildsjel

22 Delrapport 1 gir svar på didaktikkens hvorfor-spørsmål
Det er bred enighet om at uteskole er en velegnet og aktuell arbeidsmåte i dagens og framtidas skole for både elever og lærere Lærerne mener arbeidsmåten stimulerer elevenes helhetlige utvikling, gjør dem bedre kjent med elevene, gjør det lettere å drive tilpasset opplæring og gjør lærerjobben mer spennende

23 Delrapport 2 Mål: Å kartlegge og beskrive hva man gjør
i uteskolen på Lutvann skole

24 Delrapport 2 Problemstillinger: Hvilke læringsmiljøer benyttes?
Hvilket innhold har uteskole? Hvilke metoder benytter lærerne i undervisningen?

25 Uteskolens læringsmiljøer (=Hvor)
Fast leirplass i skogen Natur og samfunn i nærmiljøet og Oslo

26 Lutvann skole bruker flere læringsmiljøer:
Oslo Nærmiljø Leirplass Skolen

27 Læring som samspill mellom personer og ulike universer
Kommunikasjon Det sosiale univers: Familie, lærer, medelever, venner, andre mennesker. Det lærende mennesket Sosiale relasjoner Aktivitet Lesing Utforsking Skriving Fysisk arbeid Kulturelt arbeid Det fysiske univers: Klasserom, hus, natur, veier, gjenstander osv. Det symbolske univers: Ord, språk, bøker, billed- media, lydmedia osv.

28 Uteskole som en dannelsesreise
”Reisen” som metafor Uteskole som en dannelsesreise

29 Uteskole som en dannelsesreise
Lutvann-elevene har gjennom 7 år gjennomført en 9 måneder lang reise i tid og rom De har beveget seg på bena langt over 100 mil Det har ikke bare vært en ytre reise, men også en indre reise - en dannelses-reise Oslo - Trondheim og tilbake igjen

30 Uteskolens innhold (= Hva)
Individrelatert innhold: Sosial samhandling Kommunikasjon og språkbruk Fysisk og motorisk stimulering Verdier (fellesskapsverdier, natur- og miljøbevissthet) Praktiske ferdigheter

31 Uteskolens innhold (= Hva) Skolefagenes plass og rolle i uteskole:
Matematikk Norsk Samfunnsfag Natur- og miljøfag Kunst og håndverk Musikk KRL Engelsk Heimkunnskap Kroppsøving

32 Uteskolens innhold (= Hva)
Tema som utgangspunkt: Undervisningen ved Lutvann skole tar utgangspunkt i en tema-plan for året. Når lærerne planlegger uteskole stiller de følgende spørsmål: ”Hvordan kan vi konkretisere og levendegjøre temaet vårt i uteskole?” På dette grunnlag planlegges uteaktivitetene. Fagene trekkes inn etter behov.

33 Uteskole er skole Lærerne mener uteskole ikke er en uforpliktende turdag Elevene skal lære og utvikle seg som hele mennesker Aktivitetene bygger på læreplanen og de muligheter uterommet gir Forarbeid – Aktivitet ute - Bearbeiding

34 Uteskolens metoder (= Hvordan?)
Et allmenndidaktisk fokus Fagdidaktiske innfallsvinkler blir i mindre grad berørt i studien

35 Uteskolens metoder (= Hvordan?)
Undervisningsformer forskjellige måter å organisere undervisningen på sosialt Undervisningsmåter den metodiske gjennomføringen av undervisningen

36 Uteskolens metoder (= Hvordan?)
Allmenne metoder vs. fagspesifikke metoder? Studien har fokus på allmenne metoder.

37 Uteskolens metoder (= Hvordan?)
Undervisningsformer i uteskole: Klasseundervisning Individuelt arbeid Gruppearbeid

38 Uteskolens metoder (= Hvordan?)
Undervisningsmåter i uteskole: Meddelende undervisning Dialogisk undervisning Drama Lek Samarbeidsoppgaver Problembasert læring (PBL) og prosjektarbeid Storyline Opplevelsesbasert undervisning

39 Vanlig dagsprogram for dagene på leirplassen
Oppstart inne - forberedelse av dagen: Mentalt Faglig Praktisk Organisatorisk Samling ute Transportetappen: Turen ut 1. etappe 2. etappe 3. etappe

40 Vanlig dagsprogram for dagene på leirplassen (forts.:)
Ankomst og samling på leirplassen Aktiviteter Matpause Skriveøkt Aktiviteter og frilek Samling Transportetappe: Turen tilbake Avslutning: Samling i klasserom - oppsummering

41 Dagsprogram for dagen på fast leirplass
Turen ut Klasserom Leirområdet Turen tilbake

42 Samspillet mellom lærer og elev
Samling og aktivitet som en regelmessig puls gjennom dagen: Samling (før aktivitet) Aktivitet Samling (etter aktivitet) osv.

43 Uteskole som ”øyeblikkets pedagogikk”
Lærerens evne til hele tiden å justere planen i møte med det uforutsette som en må forholde seg til i uteskole Vekslingen mellom samling og aktivitet gir læreren muligheter for å justere opplegget

44 Uteskole er skole Konklusjon: Lærerne mener uteskole er en helhetlig pedagogisk tilnærming som gjør det mulig å nå læreplanens samlede mål og intensjoner – og utvikle hele mennesket

45 Lutvann-undersøkelsen
Sluttrapport foreligger h-2004 En didaktisk teori for uteskole som en plattform for lærere som vil praktisere uteskole


Laste ned ppt "Nærmiljøet som klasserom - Norske erfaringer med uteskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google