Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud
Sundvolden 4.januar 2010

2 MÅL Politikere og representanter for Bondelaget i Buskerud skal bli bedre kjent med hverandre. Vi skal lære noe nyttig samtidig som vi skal ha det hyggelig. Vi skal få en nærmere oversikt over: naturkapitalen i Buskerud eiendomsforhold, verdiskaping og sysselsetting personer og organisasjoner i næringen utfordringer og muligheter

3 Verdiskaping med grunnlag i naturressursene i Buskerud
Er avhengig av et aktivt næringsliv med bevisste grunneiere og faglig dyktige yrkesutøvere som ser seg tjent med å skape verdier av den forrenting naturkapitalen gir, og forvalte den i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

4 Er dette et politisk ansvar?
At vi har bevisste grunneiere At vi har faglig dyktige yrkesutøvere At vi har et aktivt næringsliv som ser seg tjent med å skape verdier av naturressursene At dette skjer i et langsiktig og bærekraftig perspektiv Hvis ja, hvordan kan vi sammen utøve dette ansvaret?

5 Buskerud et 5% fylke! Buskerud kan regnes som et 5% fylke et lite Norge i 1/20 dels miniatyrskala på mange måter: 5% av befolkningen, 5 % av landarealet, 5% av dyrket mark, 5% av søkere til produksjonstilskudd.

6 Eiendommer og eiendomsforhold
Landet: landbrukeiendommer Buskerud: landbrukseiendommer I 1999 var over 70% av arealene i Buskerud private landbrukseiendommer. Ingen ny statistikk, men vi vet dette er økende: Skifte eiendom avhender tidligere forsvarseiendommer Opplysningsvesenets fond avhender prestegårder Landbruket eier Buskerud!

7 Eiendommene i Buskerud 2
( ) 200 uten bebyggelse (12 000) 200 uten dyrket mark (13 000) 800 uten bosetting (34 000) Ca. 420 eiendommer omsatt i året (av disse 140 i fritt salg)

8 Landbrukseiendommer 3 129 000 eid av menn 46 000 eid av kvinner 12 000 uten personlig eier. Odel Landbruk er et yrke som går i arv: 3 av 4 eiendommer er odelseiendommer. 7 av 10 bønder er vokst opp på den gården de driver. 8 av 10 har vokst opp på gård.

9 Landbrukeiendommer 4 Forskjell på landbrukseiendom og driftsenhet.
Landet: eiendommer driftsenheter Buskerud: eiendommer driftsenheter Driftsenhet er her definert som foretak som søker produksjonstilskudd. 40% av jordbruksarealene i Buskerud er leiejord

10 Landbrukseiendommer 5 Reduksjonen i driftsenheter betydelig større en reduksjonen i antall landbrukseiendommer Nedgang på ca. 20 eiendommer i året Nedgang på ca. 100 driftsenheter i året Dvs.: Mer leiejord Større gjennomsnittsareal (217 daa i 2007) Færre bønder Mer areal på utenbygds hender

11 Jordbruksareal 1 Buskeruds areal ca. 15 000 kvkm
Dyrket areal ca dekar 3,5% av arealet er dyrket – som snittet for landet Et av noen få fylker som har større jordbruksareal i 2007 enn i 1959, men - tendens - nedbygging i sentrale strøk – nydyrking i marginale strøk. Mange av de mest verdifulle arealene er nedbygget. 408 dekar omdisponert i etter jordloven og 195 etter plan- og bygningsloven.

12 Jordbruksareal 2 Buskerud har noen særlig verdifulle jordbruksarealer:
Unike jordressurser med mye jernpodsol og brunjord med høy basemetningsgrad. 8% økologisk areal 25% av arealet kan vannes med eksisterende vanningsanlegg 25% av arealet i endret jordarbeiding Stort spredningsareal per dyreenhet Bra arrondering (større teiger og jordstykker)

13 Produksjon Buskerud er 5% fylke, men
Men noe mindre av husdyrholdet og grasarealet, noe mer av kornproduksjonen. 15% av grønnsaksproduksjonen over 10% av frukt, bær, veksthus og avvirket kvantum.

14 Direkte verdiskaping jord- og skog
Førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen i 2007 utenom tilknyttede næringer var ca. 1,8 mrd. kroner Fordeling av de største produksjoner i 2003: 316 500 000 kr. Melk 285 000 000 kr. Avvirkning av skog 267 500 000 kr. Korn, oljevekster og engfrø 209 800 000 kr. Frukt, grønnsaker og veksthus eks. blomster 107 700 000 kr. Sau

15 Tilleggsnæringer Tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser: Av 2 586 jordbruksbedrifter i Buskerud hadde 1 486 tilleggsnæringer i Dette er nesten 60 % og desidert høyeste andel med tilleggsnæringer i landet. Buskerud er desidert størst i landet på gårdsturisme 327 enheter driver med dette. Nest størst er Sogn og Fjordane med 229. Størst tilleggsnæring er leiekjøring 615. Andre viktige tilleggsnæringer er utleie av jakt, fiske og bygninger.

16 Buskerudbonden Deltidsbonden, men:
I snitt bare 18% av inntektene på bruket fra jordbruket. Nest lavest i landet. Bare Telemarksbonden har en lavere del av inntekten fra jordbruket. Bruker har selv i snitt en 70 % jobb målt i antall normerte arbeidstimer i forhold til et årsverk på 1875 timer. Buskerudbonden legger ned 3,1 millioner timer i jordbruket. Buskerudbonden tjener bra, men ikke på å være bonde!

17 Buskerudbonden 2 Deltidsbonden, men Stor variasjon
ca 700 bønder har mer enn 1500 timer i jordbruket, ca 400 har mellom 1000 og 1500, ca 1300 har mellom 100 og 1000, mens ca 200 brukere har under 100 timer. Familiemedlemmer legger ned timer Innleid hjelp legger ned 1 000 000 timer Arbeidsinnsats i Buskerudskogbruket utgjør 242 000 timer Arbeidsinnsats i tilleggsnæringer utgjør 518 000 timer

18 Buskerudbonden 3 Eldst i landet, men nedadgående gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalderen til Buskerudbonden er 50 år Bare 18% av bøndene i Buskerud er under 40 år

19 Buskerudbonden 4 Høyt utdannet ?
Landbruksbefolkningen har hatt høyere utdanning enn snittet i befolkningen generelt og for aldersgruppen spesielt. Svein Guldal gjorde en studie av Buskerudbondens andre yrker og utdanning i Jordbrukstellingen for 2010 vil gi nye svar. I 2005 har enten bruker (47 %) eller ektefelle (13 %) landbruksutdanning på 51% av brukene i Norge. Tilsvarende tall i 1999 var 40 %, 31 % i 1989 og 24% i Buskerud har ligget noe høyere enn snittet for landet. Rimelig å anta at dette fortsatt er tilfelle?

20 Buskerudbonden 5 Ærlig og samvittighetsfull:
Opptatt av verdiskaping og langsiktigforvaltning, familie og tradisjon Få betalingsanmerkninger og gode lånekunder Lav skilsmisserate stor oppslutning om kirke og ferdeland

21 Organisering Historisk Bondehærene Bondeopprørene Sogneselskapene
Norges Vel Landbruksselskapene Bondelag Fylkesbondelag Norderhov Sogneselskap 200 år i 2010!

22 Organisering i dag Høy organisasjonsprosent Buskerud Bondelag
22 lokallag I underkant av medlemmer Buskerid Bonde- og Småbrukarlag 14 lokallag I overkant av 300 medlemmer Høy organisasjonsprosent

23 Bondelaget Alle direkte medlemmer i Norges Bondelag
medlemmer fordeles på lokal og fylkeslag etter bosted Lokallag i alle kommuner, noen steder flere (ca. 580) 18 fylkeslag Finansieres av kontingent Bondelagets Servicekontor AS Heleid av Norges Bondelag 17 fylkeskontor 117 ansatte , hvorav 61 på fylkene

24 Bondelagets fylkeskontor i Buskerud
Kartverksveien 7 på Hvervenmoen ved Hønefoss 6 medarbeidere Representere Norges Bondelag i fylket Holde sekretariat for fylkeslaget Bistå demokratiske prosesser og kanaler

25 Bondelagets Servicekontor i fylket
Ledes av en organisasjonssjef Rett og plikt til å innstille i saker som behandles av fylkesstyret Representere Norges Bondelags Ved konflikt mellom fylkeslag og Norges Bondelag – stå på Norges Bondelags syn Bistå Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget evt. andre etter nærmere avtale Være et servicekontor også ut mot samfunnet, bl.a. bistå med å skaffe grunnlagsmateriell for beslutningstagere ”på alle nivåer” som angår landbruk.

26 Medarbeidere i Buskerud
Ole Andreas Lilloe-Olsen, organisasjonssjef Olav Bjotveit, førstekonsulent (næringspolitikk) Eldor Bjerke, prosjektleder Ingrid Bermingrud Terum, førstekonsulent (fag, utdanning og næringsutvikling) Sissel Røed Waaler, førstekonsulent (fag, organisasjon, informasjon) Lise Kihle Gravermoen, daglig leder Buskerud BSF

27 Buskerud Bondelag Leder Erik Hørlück Berg (Modum)
Nestleder Torunn Hovde (Norderhov) Styremedlem Gunnar Lirhus (Hemsedal) Styremedlem Tor Olav Røisgaard (Nore og Uvdal) Styremedlem Trygve Drag (Lier) 1. varamedlem Rune Sandsether (Hurum) Svein Guldal, styremedlem Norges Bondelag, leder Norges Bondelags ”Inn på tunet” utvalg Toril Kure, medlem i kornutvalget i Norges Bondelag

28 Andre organisasjoner Nevnt: Buskerud Bygdekvinnelag
Buskerud Bygdeungdomslag Buskerud BSF Buskerud Bonde- og Småbrukarlag Buskerud Landbruksselskap Ideell: Stiftelsen Foss gård

29 Rådgivning og tjenester
LBR (Landbruksrådgivningen) – Østafjells Frukt og bærringen Østlandet Lier og omegn forsøksring Veksthusringen Pyntegrøntringen Lier og omegn avløserlag Landbrukstjenester Buskerud Flå avløserlag Landbrukstjenester Folgefonna Samarbeidende regnskapslag

30 Kornmottak, møller og felleskjøp
Felleskjøpet Agri 7 avdelinger, 3 mottak Hurum Mølle Ringerike kornsilo Økologisk spesialkorn (Sigdal Aktiemølle - Nerstad)

31 Slakterier og nedskjæringsbedrifter
8 aktive bedrifter registrert. To store: Nortura – Gol Leiv-Vidar Slakteforetning

32 Faglag i landbruksfamilien
Norsvin Tyr Sau- og geit Buskerud Fjørfealslag Produsentlag i Tine Osv. Skogen har sin organisering

33 Annet Regional og kommunal landbruksforvaltning Landbruksutdanning
Fylkeslandbruksstyret – hva nå? Landbruksutdanning Offentlig Privat Regional og kommunal miljøforvaltning Organisering av rovviltregionen Organisering av vannregionen

34 Viktige samarbeidspartnere
Naturvernforbundet – jordvern, arealplaner Jeger- og fisk – viltforvaltning/ rovdyr NHO – reiseliv – reiseliv M.fl.

35

36


Laste ned ppt "Velkommen til Kontaktmøte mellom politikere og landbruket i Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google