Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Befolkningsundersøkelse om akupunktur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Befolkningsundersøkelse om akupunktur"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Befolkningsundersøkelse om akupunktur
Webundersøkelse gjennomført for Norsk Akupunkturforening Oslo

3 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen ble gjennomført på web i juni 2006 blant Totalt besvarte 1036 personer i alderen 15 år eller eldre undersøkelsen Det er foretatt sammenligninger på bakgrunnsvariablene Kjønn Helsetilstand Prøvd akupunktur/ Ikke akupunktur Resultatene er vektet for på kjønn, alder og geografi Ansvarlig konsulent for undersøkelsen: Tonje Haugberg tlf I tillegg til powerpoint- rapporten er det levert tabeller med alle bakgrunnstall

4 Oppsummering og konklusjoner Resultater fra undersøkelsen
Innhold Prosjektbeskrivelse Oppsummering og konklusjoner Resultater fra undersøkelsen

5 Oppsummeringer og konklusjoner

6 Tiden er moden for autorisasjon av akupunktører som egen helsepersonellgruppe
Opinion mener undersøkelsen gir et godt grunnlag for en diskusjon med myndighetene om en autorisasjonsordning for akupunktører - synet støttes særlig av følgende funn i undersøkelsen: Akupunktører nyter stor grad av tillit i befolkningen Stadig flere oppsøker akupunktør Et klart flertall opplever bedret helsetilstand av akupunkturbehandling Akupunktur fungerer i hovedsak som supplement til skolemedisin – og skjer ofte i samråd med lege Mange opplever at det er vanskelig å finne frem til de seriøse aktørene i bransjen Nesten 70% støtter en refusjonsordning for akupunktur mens over 80% mener det bør innføres en autorisasjonsordning for akupunktur

7 Resultater fra undersøkelsen

8 Egen helse

9 Hvordan vil du karakterisere din egen helsetilstand? Er den…
Svært god Nokså god Mindre god Dårlig Ikke sikker Base: n = 1036

10 Har du oppsøkt lege siste år? I tilfelle hvor mange ganger?
Base: n = 1036

11 Har du noen gang oppsøkt en alternativ behandler, i tilfelle hvor mange ganger?
Base: n = 1036

12 Egen helse 9 av 10 opplever egen helse som god
Over 80% har likevel oppsøkt lege i løpet av det siste året Menn svarer også dobbelt så ofte som kvinner at de ikke har vært hos lege det siste året Vi finner en liten økning i andelen som har oppsøkt lege i 2006 (82%) i forhold til i 1997 (72%).

13 Personlig erfaring med alternative behandlere

14 Har du oppsøkt alternativ behandler i løpet av det siste året, i tilfelle hvor mange ganger?
Base: n = 405

15 Har du noen gang gått til behandling hos noen av følgende?
Base: n = 1036

16 Økning i andel som har gått til alternativ behandling
Økning i andel som har gått til alternativ behandling - Nesten en av tre har gått til akupunktur 40%, altså nær halvparten av befolkningen i Norge har oppsøkt en alternativ behandler. I 1997 var dette tallet 33 %, vi ser altså en økning i andelen som oppsøker alternativ behandlere 28 % har gått til akupunktur. Tilsvarende tall for 1997 var omtrent 10%. Noe av forskjellen kan henge sammen med at vi i 2006 har stilt spørsmålet til alle, også de som ikke sa at de hadde gått til alternativ behandler. Interessant nok finner vi at 22% av de som oppgir at de aldri har gått til en alternativ behandler faktisk har gått til akupunktur. Akupunktur defineres med andre ord ikke allment som alternativ behandling.

17 Det er omtrent dobbelt så mange kvinner som menn som oppgir at de har gått til akupunktur. Tilsvarende har nesten like mange menn som kvinner fått behandling av kiropraktor De med høyere utdanning oppgir i større grad enn de med lav utdanning at de har prøvd akupunktur Av de alternative behandlingsformene vi spør om i undersøkelsen er akupunktur er den behandlingsformen kvinner i størst grad har prøvd. Menn har i størst grad vært hos kiropraktor De som har gått til akupunktur har i større grad enn de som ikke har gått til akupunktur gått til vanlig lege. Dette henger også sammen med at kvinner i større grad enn menn går til lege og til akupunktør

18 Mot hvilke lidelser prøver man akupunktur

19 Hvilken/ Hvilke sykdom eller lidelse(r) fikk du akupunkturbehandling for?
Base: n = 293

20 I hvilke av følgende tilfeller ville du gått til akupunktør?
Base: n = 464

21 Muskel og skjelettplager er vanligste årsaker til å gå til akupunktur
Nakke og ryggsmerter er de mest vanlige lidelsen man oppsøker akupunktur for. Deretter kommer betennelser og infeksjoner, samt hodepine. Blant de som kunne tenke seg å gå til akupunktur oppgir nesten halvparten hodepine, nakkesmerter og ryggsmerter som lidelser de ville oppsøkt akupunktur for. Blant ’annet’- svarene finner vi rundt 5% som nevner plager i tilknytning til svangerskap, enten fertilitet, bekkenløsning, kvalme, eller akupunktur under selve fødselen.

22 Resultater av akupunktur

23 Over halvparten, ca 60% opplever forbedret helsetilstand etter akupunkturbehandling
Hva var resultatet av akupunkturbehandlingen for den siste lidelsen, ble du… Base: n = 293

24 1 av 4 gikk til akupunktur på grunn av akutte lidelser
Vil du karakterisere sykdommen eller plagene du gikk til akupunkturbehandling for som kroniske eller akutte? Base: n = 293

25 Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør neste gang du blir syk?
Et stort flertall oppgir at de vil gå til akupunktur neste gang de blir syke, men det er i stor grad avhengig av lidelse Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør neste gang du blir syk? Base: n = 293 de som har gått til akupunktur

26 Menn bruker i større grad akupunktur mot akutte lidelser
Menn går i større grad enn kvinner til akupunktur som følge av akutte lidelser Menn oppgir også i større grad enn kvinner at akupunktur gjorde dem bedre eller helt friske De yrkesaktive oppgir i dobbelt så høy grad som de ikke- yrkesaktive at de har blitt friske eller bedre av akupunkturbehandlingen

27 Akupunktur kontra vanlig medisin

28 Gikk du til akupunktør etter at du hadde vært hos vanlig lege?
8 av 10 har vært hos lege før de gikk til akupunktur Gikk du til akupunktør etter at du hadde vært hos vanlig lege? Base: n = 293

29 Gikk du til lege etter at du hadde gått til akupunktør?
Halvparten går til lege etter akupunkturbehandlingen Gikk du til lege etter at du hadde gått til akupunktør? Base: n = 293

30 Fortalte du legen at du hadde vært hos akupunktør?
Det er vanlig å fortelle legen om akupunkturbehandlingen Fortalte du legen at du hadde vært hos akupunktør? Base: n = 142

31 Akupunktur er i første rekke oppfattet som et nyttig supplement til mer tradisjonell medisin
Hva var grunnen til at du gikk til akupunktør i forbindelse med den siste lidelsen? Base: n = 293

32 Holdninger til akupunktur blant de som ikke har forsøkt

33 Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør?
Flertallet av de som ikke har prøvd akupunktur er åpne for å prøve. 4 av 10 er skeptiske Kunne du tenke deg å gå til en akupunktør? Base: n = 743

34 Manglende tro på effekt er en viktig årsak til å ikke ville prøve til akupunktur
Hva er de viktigste grunnene til at du ikke kunne tenke deg å gå til akupunktur? Base: n = 279

35 Tillitsindeks

36 Hvordan vil du karakterisere din tiltro til følgende yrkesgrupper…
3 av 4 har tillit til akupunktører Hvordan vil du karakterisere din tiltro til følgende yrkesgrupper… Leger Kiropraktorer Homøopater Akupunktører Farmasøyter Fysioterapeuter Healere Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Liten tiltro Ingen tiltro Vet ikke Base: n = 1036

37 Tillit Blant de såkalte alternative behandlere har kiropraktorer høyest tillit, 83% har svært stor eller ganske stor tillit til kiropraktorer Også akupunktører har relativt stor tillit i befolkningen- med en tillitsscore på 74%. Akupunktører får en litt dårlige tillitsscore enn representantene for autorisert helsepersonell som er med i undersøkelsen Healere og homøpater får lav score på tillitsindeksen, noe som indikerer at befolkninger i stor grad evner å skille mellom de ulike yrkesgruppene som inngår i samlesekken ’alternativ behandling’.

38 Refusjon og autorisasjon

39 Bred støtte til refusjonsordning for akupunkturbehandling
Bør Rikstrygdeverket etter din oppfatning refundere en del av utgiftene til akupunktur, eller bør man holde fast ved dag? Base: n = 1036

40 8 av 10 støtter en autorisasjonsordning for akupunktører
Innenfor hvilke av følgende helsegrupper mener du det bør være en slik autorisasjonsordning? Base: n = 1036

41 Bred oppslutning om autorisasjonsordning for akupunktører og kiropraktorer
7 av 10 mener man bør innføre refusjonsordning for akupunktur Det er en høyere andel av de som har prøvd akupunktur som mener dette, men mer enn halvparten av de som ikke har prøvd akupunktur støtter et slikt forslag 83% mener det bør innføres en autorisasjonsordning for akupunktører, og 90% mener det samme for kiropraktorer.

42 Holdninger til akupunktører

43 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:
Det er vanskelig å vite om en akupunktør driver seriøst eller ikke Det er mye snusk og skatteunndragelser blant akupunktører For å praktisere som akupunktør trenger man minst 5 års utdannelse Jeg ville foretrekke å gå til en akupunktør som har fysioterapi eller tilsvarende som grunnutdanning Akupunkturbehandling er dyrt Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Base: n = 1036

44 Holdninger til akupunktører: Oppsummert
Nesten 7 av 10 synes det er vanskelig å vite om en akupunktur driver seriøst Få forbinder akupunktører med skattesnusk 3 av 4 foretrekker å gå til en akupunktør med fysioterapi eller tilsvarende som grunnutdanning Over halvparten opplever akupunktur som dyrt

45 Akupunktur og sykefravær

46 Hvis du tenker på den siste gangen du fikk akupunktur, var du sykmeldt forbindelse med den lidelsen?
Base: n = 221

47 Hvor sannsynlig er det at du ville vært sykmeldt i en lengre periode enn det du var dersom du ikke hadde fått akupunktur? Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Base: n = 64

48 Hvor sannsynlig er det at du ville blitt sykmeldt dersom du ikke hadde fått akupunkturbehandling
Svært sannsynlig Ganske sannsynlig Lite sannsynlig Ikke sannsynlig Base: n = 157

49 Akupunktur har positiv effekt på sykefraværet
Halvparten av de som var sykmeldte i forbindelse med siste akupunkturbehandling tror de ville vært sykmeldt lenger uten akupunktur Ca 30% av de som ikke var sykmeldt antar at de ville vært sykmeldte uten akupunkturbehandling

50

51


Laste ned ppt "Befolkningsundersøkelse om akupunktur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google