Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Et betydelig problem i norsk grunnskole.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Et betydelig problem i norsk grunnskole.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Et betydelig problem i norsk grunnskole.”
MOBBING I SKOLEN ”Et betydelig problem i norsk grunnskole.”

2 Dan Olweus om mobbing: ”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra én eller flere andre personer” (Olweus 1992:17) Negative handlinger: ”(…) når noen med hensikt påfører eller prøver å påføre, en annen person skade eller ubehag – omtrent det samme som man legger i ”aggressiv handling”” (ibid.)

3 Erling Rolands definisjon på mobbing
Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen. (Roland 2007:25)

4 Hva slags handlinger? Verbalt (ord som truer, håner eller uttrykker stygge ting om personen) Fysisk ( ved å slå, skubbe, sparke, knipe eller holde noen fast mot deres vilje) Kroppsspråk (ved å lage grimaser eller stygge gester, vende ryggen til, overse eller fryse ut ved signaler om at noen er uvelkomne, med mål om å såre eller utstøte)

5 Mobbesituasjonen…. (Olweus 1992:18)
Direkte mobbing: Åpne angrep på offeret Indirekte mobbing: Sosial isolering og utestenging av gruppen Særpreg: Mobbingen utføres av én person eller en gruppe (ofte folk som kjenner hverandre) Ubalanse i styrkeforholdet, offeret er forsvarsløst og hjelpeløst Avgrensing mot: Tilsvarende handlinger av mer tilfeldig art – og som ikke er en del av et mønster ”Oppgjør” mellom likeverdige parter

6 Noen gruppemekanismer som bidrar til å trekke elever med på mobbing: (Olweus 1992:43f)
Sosial ”smitte” – tar etter positive modeller Svekket indre ”sperre” – mobbemodellen ”belønnes” med økt popularitet, og da blir det ”tillatt” for andre også Redusert følelse av individuelt ansvar når mange deltar – også mindre skyldfølelse da Endret syn på mobbeofferet – legitimering. Offeret oppfattes som mer og mer ”verdiløs”

7 Omfanget av mobbing i Norge (1983):
1983: 15% berørt av mobbeproblemet – dvs elever, eller 1 av 7 elever Alvorlig mobbing: 33% av disse elevene er involvert som mobber eller offer Av alle disse elevene er 8-9% mobbeofre, mens 6-7% er mobbere (Olweus 1992:20ff)

8 Omfanget av mobbing i Norge (2001):
2001 (11000 barn ved 55 skoler i Norge undersøkes): % av elevene er berørt av mobbeproblemet (kanskje ca av elever i norsk grunnskole!) 25000 – er regelmessige mobbere Mobbingen og mobberne er blitt råere Mer alvorlig og hyppig mobbing nå Store forskjeller mellom skolene Mobbeofre har høyere depresjonsnivå, angst og dårligere selvbilde – tanker om selvmord er 5 ganger vanligere hos mobbeofre enn hos andre elever Mobberne: Mer aggressiv atferd, slåssing og sparking, baksnakking, ryktespredning og antisosial atferd som nasking og bruk av tobakk/alkohol

9 Mobbing (2006): Nesten en av fire unge blir mobbet
Over 20% av elevene sier at de blir mobbet i varierende omfang, flesteparten bare en sjelden gang. 4,7% av elevene – oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uka Mye mobbing finner sted uten at medelevene reagerer og uten at læreren kjenner til det eller gjør noe med det. Fire av ti elever (40%) sier at lærerne sjelden eller aldri passer på. Årets mobbetall viser ingen tilbakegang fra tidligere undersøkelser de siste åra. Til tross for alle mobbekampanjene i Skole-Norge. Lønner seg likevel å jobbe intensivt for å bekjempe mobbing. Fortsatt er det ikke et høyt nok bevissthetsnivå på at mange skolebarn- og ungdom mobbes. Elevundersøkelsen 2006 (Gjennomført på nesten elever i grunnskolen og videregående opplæring Obligatorisk på 7. og 10 klassetrinn og på grunnkurs i vgs. Frivillig for de andre klassetrinnene.)

10 Hvor ofte er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?

11 Blir du mobbet av andre elever på skolen?

12 Blir du mobbet av medelever i klassen/på klassetrinnet?

13 Blir du mobbet av en eller flere lærere?

14 Elevundersøkelsen 2009 Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Hvert år deltar omtrent elever. Samlet sett er det kun små forskjeller de tre siste årene på spørsmål om: lærer må bruke mye tid på å få ro i klassen elevene forstyrrer andre elever når de arbeider de selv blir forstyrret av at andre lager bråk og uro i arbeidsøktene

15 Utvikling av mobbing de siste 3 år Elevundersøkelsen 2009
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? 2007 2008 2009 Flere ganger i uken 3,3 3,5 Omtrent 1 gang i uken 1,8 1,9 2 eller 3 ganger i måneden 2,9 3,2 En sjelden gang 15,2 15,4 15,1 Ikke i det hele tatt 76,8 76,0 76,4 Totalt 100,0

16 Mobbing – et stort problem
” (…) vi [kan] konstatere at mobbing er et betydelig problem i norsk grunnskole, et problem som berører et meget stort antall elever.” (Olweus 1992:22) ”Flere indirekte tegn tyder (…) på at mobbing både antar alvorligere former og har blitt mer utbredt nå enn for år siden. (Olweus 1992:25)

17 Hvordan mobbes det ? Mobberne sier: 37% gjør andre til latter
22% holder andre utenfor 11% slår og sparker 8% mobber hudfarge/etnisk tilhørighet Mobbeofrene sier: 34% blir gjort til latter 16% blir utsatt for ryktespredning 12% blir holdt utenfor 9% mobbes for hudfarge/etnisk tilhørighet

18 Kjønnsforskjeller? Gutter har vært mer aktive i forhold til direkte, fysisk mobbing Jenter har vært mer aktive i forhold til indirekte, psykisk mobbing Skjer det endringer her?

19 Hvor skjer mobbingen? En tredjedel av episodene skjer på skoleveien
To tredjedeler skjer på skolens område De som blir mobbet på skoleveien, mobbes ofte også på skolen

20 Ny teknologi – nye mobbeformer: Mobil og Internett Kilde: www. ung
Ny teknologi – nye mobbeformer: Mobil og Internett Kilde: Mobiltelefon SMS-terror: SMS-mobbing handler om å sende eller motta støtende, sårende, truende og ubehagelige tekstmeldinger. Mobbing via mobil er i følge Barneombudet den mest økende formen for mobbing blant ungdom i dag. Mobilmobbing har økt mobbingen med over 40 prosent her i landet og i våre naboland. Kan spores, også om du sender SMS-en via internett SMS-mobbing kan gi opptil 5 års fengsel

21 Om mobil ”Omtrent 1/4 av alle mobilnumre er uregistrerte. Blant de registrerte numrene foreligger det en del fiktive identiteter, fordi det ikke kreves legitimasjon ved registrering og fordi mobilselskapene ikke har lov til å sjekke opplysningene opp mot Folkeregisteret. Mobbing via SMS er blitt mer og mer utbredt de siste årene, og i følge Barnevaktens hjemmesider har 15 % av elever fra 5. til 10.klasse blitt mobbet via mobiltelefonen.” ( 90% av barna har egen mobil og de fleste får den før de er 10 år (Medietilsynet i rapporten Barn og digitale medier 2010)

22 Mobilmobbing (Kilde: http://www. medietilsynet
8 prosent av barna har mottatt en truende eller skremmende melding på mobilen i løpet av det siste året, og de fleste har mottatt slike meldinger fra personer de kjenner. Mens 6 prosent har opplevd å bli mobbet eller truet via mobilen i løpet av det siste året, er det 3 prosent som selv har mobbet eller truet andre via mobilen. 14 prosent av barna har i løpet av det siste året opplevd at noen har sendt mobilbilder eller mobilvideo av dem til andre uten at de har sagt ja til det. 8 prosent har selv sendt mobilbilder eller mobilvideo av andre uten at de har godkjent det.

23 Mobilmobbing (forts. ) (Kilde: http://www. medietilsynet
6 prosent av barna har mottatt et nakenbilde på mobilen av noen de kjenner i løpet av det siste året. Det er også 2 prosent som har tatt bilde av seg selv uten klær og sendt det til noen via mobilen i løpet av det siste året. Det er en større andel som har fått informasjon om trygg bruk av mobiltelefonen nå enn i 2008, men 29 prosent har ikke fått informasjon om dette.

24 Hva kan du gjøre hvis du blir SMS-mobbet? Kilde: www.ung.no/mobbing
Det første steget er å bytte SIM-kort. Selv om det ikke vil hjelpe for alltid, vil mobbingen i det minste stoppe opp en stund. Den andre muligheten er å prøve å spore opp mobberen, gjerne ved hjelp av noen som har den nødvendige kunnskapen om data, og si ifra til mobberen at du vet det er han/henne. Er du skoleelev kan du kontakte læreren. Det drives i dag mye anti-mobbearbeid i skolen og finnes mye kunnskap om teknologibasert mobbing

25 Mobbing på internett - Hvem er på internett. (Kilde: http://www
Så å si alle. Ca 60% har egen pc, halvparten har bærbar. 25% av alle 5 og 6-åringer er på nettet.

26 Mobbing på internett (Kilde: http://www. medietilsynet
19 prosent av barna har lagt merke til at noen har blitt mobbet eller truet på ulike nettsamfunn. 10 prosent har selv opplevd å bli mobbet gjennom slike nettsamfunn, mens kun 5 prosent sier de selv har mobbet andre på slike nettsteder. 9 prosent har blitt mobbet eller truet når de har chattet i programmer og 3 prosent har blitt det mens de har chattet i chattrom på internett. 12 prosent av barna har i løpet av det siste året mottatt e-post som har plaget eller skremt dem, mens kun 4 prosent sier de selv har sendt denne typen e-post.

27 Mobbing på internett (forts. ) (Kilde: http://www. medietilsynet
8 prosent av foreldrene sier at deres barn i løpet av det siste året har blitt mobbet eller ertet av andre via internett, MSN Messenger, e-post, Facebook eller lignende. 4 prosent forteller at deres eget barn har mobbet eller ertet andre gjennom disse kanalene Nesten ett av fire barn har i løpet av det siste året møtt noen i virkeligheten som de først traff på internett. Dette er en høyere andel enn det foreldrene tror. Omtrent halvparten av de som har møtt noen, hadde med seg venner på det første møtet, mens 29 prosent gikk alene for å møte personen. De aller fleste hadde det fint på dette møtet, men til sammen 5 prosent hadde negative opplevelser.

28 Mobbing på internett (forts. ) (Kilde: http://www. medietilsynet
Til sammen har 14 prosent av barna opplevd å få uønskede seksuelle kommentarer på internett i løpet av det siste året. Jenter har opplevd dette i større grad enn gutter. 7 prosent av barna har i løpet av det siste året fått tilsendt porno/sex-bilder eller video på internett fra noen de kun har møtt på internett. Til sammen har 8 prosent av barna blitt spurt om å sende nakenbilder av seg selv via internett i løpet av det siste året. 12 prosent av barna har i løpet av det siste året opplevd at noen som har sagt at de var barn eller ungdom på internett, senere har vist seg å være en voksen person i virkeligheten.

29 Barna bruker internett uten tilsyn fra foreldrene (Kilde: http://www
Barna oppgir at de har mye alenetid på internett, mens foreldrene i større grad enn barna oppgir at de ofte sitter sammen med barna når de surfer på internett. Dette indikerer at foreldrene ikke har helt oversikt over omfanget av barnas internettbruk. 23 % prosent av barna sier de har brukt internett selv om foreldrene har sagt at det ikke er lov. De fleste barna opplever at de har regler for internettbruk: Forbud mot å møte noen de bare kjenner fra internett (54%) Ikke lov til å si stygge ting om andre (53%) Ikke utgi personlig informasjon (50%)

30 Barna har lært om trygg bruk av internett (Kilde: http://www
Barna er forholdsvis bevisste og kritiske i forhold til informasjonen som ligger på internett. Kun 1 prosent tror at alt de finner av informasjon på internett er sann og 35 prosent tror det meste er sant De har lært mest om internett av seg selv, men også foreldre og venner er viktige i læringsprosessen 60 prosent har i løpet av det siste året lært noe på skolen om hvordan de skal bruke internett Dette er en økning i forhold til 2008

31 Mobbetiltak i skolen Det meste av mobbingen foregår innen skoleklassen eller på samme klassetrinn. To til tre ganger så mange elever blir mobbet på skolen sammenliknet med på skoleveien Skolebaserte tiltak mot mobbing er mest effektive og kan redusere tilfellene av mobbing med 20-23% og antall mobbeofre med 17-20%. Se sammendrag av internasjonale antimobbeprogram på Kunnskapsdepartementets side: Forskningsrapporten som dette bygger på, kan også lastes ned i fulltekst fra denne siden.

32

33 Mulige tegn på mobbeofre – på skolen
Sekundære tegn: Primære tegn: Ofte ertet på en ekkel måte, kalt stygge ting – nedsettende klengenavn Blir hånet, ydmyket, latterliggjort, skremt, nedverdiget, truet, gitt ordrer, herset med og undertrykket Ofte alene og utestengt fra de andre barna i friminuttene Ser ikke ut til å ha en eneste god venn i klassen Er blant de siste som velges ut til lag i ballspill eller lek og til grupper i gruppearbeid, hvis elevene styrer dette selv

34 Mulige tegn på mobbeofre – hjemme
Primære tegn: Sekundære tegn: Kommer hjem med ødelagte og istykkerrevne klær, ødelagte bøker og skolesekk Har blåmerker, skader, kutt og skrammer uten noen naturlig forklaring Tar ikke med seg andre jevnaldrende eller klassekamerater hjem, og er sjelden hjemme hos andre klassekamerater eller der de vanker Virker redde for eller har motvilje mot å gå på skolen om morgen Har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine eller vondt i magen (særlig om morgenen)

35 Generelle kjennetegn på mulige mobbeofre:
Er forsiktige, følsomme, stille, tilbakeholdne, kanskje passive, underdanige, sky og tar lett til tårene Er engstelige, usikre og ulykkelige, har et negativt bilde av seg selv (lav selvakseptering) – signaliserer til andre at de er lite verdt og at de ikke vil ta igjen hvis de blir angrepet eller forulempet – ”lette mål” Kan være fysisk svakere enn sine jevnaldrende (gjelder særlig gutter) Kan ha ”kroppsangst” – redde for å bli skadet eller slå seg, er klossete i lekeaktiviteter, sport og slåssing – har dårlig kroppskontroll (gjelder særlig gutter)

36 Mulige tegn på provoserende mobbeofre:
En kombinasjon av engstelige og aggressive reaksjonsmønstre Kan ofte være hissige og forsøker å slåss eller ta igjen når de blir angrepet, men som oftest uten særlig suksess Kan være hyperaktive, rastløse, ukonsentrerte og generelt besværlige barn som skaper uro rundt seg; kan være klossete og umodne med irriterende vaner Viktig å ta et oppgjør med tankegangen om at ”de får det de fortjener!” Mobbingen skal stoppes OG mobbeofferet skal hjelpes til å forandre atferd!

37 Mulige tegn på å være mobber:
De vil ofte erte på en ekkel måte, håne, bruke skjellsord mot, herse med, true, gjøre narr av, latterliggjøre, skubbe, sparke, slå og ødelegge tingene til andre (gjerne fysisk eller psykisk svakere) elever Jenter som mobber bruker vanligvis mindre synlige, og mer utspekulerte, indirekte metoder – vanskeligere å oppdage Mange deltar i mobbing uten selv å ta initiativet. Kan kalles passive mobbere eller medløpere

38 Generelle kjennetegn på mobbere:
Har sterk trang til å dominere og undertrykke andre elever, til å hevde seg med makt og trusler, og til å få viljen sin Er hissige og blir fort sinte, er impulsive og har lav frustrasjonsterskel; de har vanskelig for å underordne seg regler og å tolerere hindringer og utsettelser Kan være fysisk sterkere enn kameratene, særlig ofrene og er fysisk flinke i lekeaktiviteter, sport og slåssing (gjelder spesielt gutter)

39 Om grensesetting Viktig med ”innvendig” oppdragelse – ikke overflatisk og ”utvendig” regulering av atferd Foreldre og lærere må ha en strategi mot aggresjon – ikke møte den med egen aggresjon og opptrapping Sanksjon og ”straff” må komme sikkert, og barnet må vite at den kommer Sanksjon og ”straff” må komme i en sammenheng, og barnet må skjønne hvorfor det blir ”straffet” Harde straffer virker dårligst – Utøveren er modell for barnet. Og husk: Vi blir sintere mens vi slår! Viktig med et godt forhold mellom den som ”straffer” og barnet – det demper aggresjonseffekten Utstøting av den aggressive fra det sosiale fellesskapet er like farlig som aggresjonen i seg selv!


Laste ned ppt "”Et betydelig problem i norsk grunnskole.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google