Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri

2 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Virksomheten skal styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser. Mål: Energi- og klimaresultat som tilsvarer 6 1/4 TWh Tydelig i sin tale. Dette er et energi- og miljøoppdrag. (ikke næringsutvikling)

3 Satsing på energi- og klimateknologi
Sitater fra avtalen: Reduserte klimagassutslipp og varige energireduksjoner i industrien Støtte til investeringer i fullskala produksjonslinjer i industrien Relevant for industrien som bruker og leverandør Skal bidra vesentlig til kompetanseutvikling i Norge

4 En gradvis styrkning av energifondet
Øremerket: "tiltak som kan gi reduserte klimagassutslipp i industrien på sikt"

5 Et sømløst norsk virkemiddelapparat
Forretnings-utvikling FoU Markeds-introduksjon Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Demonstrasjon Markeds- introduksjon Markeds- utvikling Akademia Teknologileverandør Teknologileverandør Kunde Forklare sammenhengen og Enovas rolle Åpne dørene til resten av virkemiddelapparatet, Enova har tett dialog med alle virkemiddelaktørene Være klar over at de andre aktørene har sine kriterier, men at rollefordelingen er tydelig Enova kan ikke kompensere for "dårlige" ordninger hos andre virkemiddelaktører Teknologi "push" Marked "pull"

6 Et bredt tilbud som reduserer barrierene
1. Manglende ekstern infrastruktur 2. Umoden teknologi 3. Manglende bedriftsøkonomisk attraktivitet 4. Begrenset tilgang på kapital 5. Manglende bevissthet og kompetanse Samlet Potensial 100 % … % …% …% …% 5,1 TWh 27,6 TWh Som følge av strategiprosessene har Enova etablert en fullstendig pakke med programmer som skal ivareta alle barrier. VI starter med Energiledelse som er virkemiddel nummer 1 for å øke kompetanse og bevissthet. Bedrifter som har fått opp gode tiltakslister og som blant tiltakene har enkelte store og omfattende løsninger kan søke forprosjektstøtte for å utrede dette nærmere. Dette er for prosjekter som kan bidra med med enn 5 GWh og skal gjøre at Enova får inn bedre søknader til programmet Energibruk Industri Vi tilbyr investeringsstøtte gjennom et sett programmer Energibruk Industri – effektivisering omlegging og energigjenvinning, min kWh Varmesentraler Industri – varmesentraler opp til 5 GWh Eksisterende bygg og anlegg – byggrelaterte tiltak, min kWh Vi tilbyr investeringsstøtte til utprøving av nye teknologier Gjennom programmet fjernvarme infrastruktur kan det gis tilskudd til utbygging av infrastruktur Program Fjernvarme Program Ny energi- og klimateknologi i industri Investeringsstøtte Energibruk Industri Varmesentral Industri Eksisterende bygg og anlegg Program Forprosjekt Energibruk Industri Program Introduksjon av Energiledelse Teknologiutvikling Markedsutvikling Adferdsendring

7 Introduksjon av Energiledelse i industri og Anlegg

8 Programmet er innrettet mot
Registrerte foretak og virksomheter som driver produksjon i Norge Søknaden skal være knyttet til et geografisk definert produksjonssted Søker skal være beslutningstaker for investeringen Bedrifter med energibruk lik eller større enn 1 GWh Lokalisert i Norge eller på norsk sokkel Støtte intill 50 % av kostnaden og begrenset til i forenklet og i ambisiøs

9 Forutsetninger og viktige elementer
Energi – og klimaresultat Investeringsstøtte Løfte fram prosjekter som ikke har tilstrekkelig bedriftsøkonomisk lønnsomhet Risikoavlastning og fokus på prosjektene.

10 Energibruk Industri Energibruk Industri: Investeringsstøtte
Enkelt tiltak for energieffektivisering Porteføljer av tiltak Min kWh/år Gj.føringstid - søk når du er klar! Ingen søknadsfrist Merkostnader ved å strekke seg litt lengre

11 Felleskjøpet Kambo – ny fôrfabrikk
Ny fôrfabrikk totalinvestering 170 mill Søtte til mer energieffektiv fabrikk 6,3 mill i støtte 7,3 gWh spart energi

12 Nortura Herland Ny fabrikk – utvidelse. Energigjenvinning Fryselager – oppvarming Støtte 12 mill Energiresultat 10 GWH

13 Program for energitiltak i anlegg – målgrupper og typiske tiltak
Enovas "åpen klasse" Veianlegg (f.eks utskifting og styring av veilys, tunnelventilasjon, vannpumper i undersjøiske tunneler, signalanlegg) Kai- og havneanlegg (f.eks kabling, spennings- og frekvenstransformatorer, tilkoblingsanlegg på kai) Oppdrettsanlegg (f.eks belysning, foringsanlegg, vannpumper) Elektrisk banedrift (f.eks tilbakemating av bremseenergi, strømforsyning til parkerte tog, klimaanlegg i tog, isolasjon av togsett, energieffektiv drift) Utendørs idrettsanlegg (f.eks belysning, drift av snøkanoner, drift av kuldeanlegg og undervarmeanlegg) Vann, avløp og renseanlegg (f.eks utskifting og styring av pumper, høydebasseng, drift av renseanlegg) Underholdningsanlegg Mv.

14 Program for energitiltak i anlegg – kriterier
Omfatter permanente anlegg eller anlegg av permanent karakter Skal utløse prosjekter som ikke har tilstrekkelig økonomisk lønnsomhet Prosjekter må gi energiresultater (> kWh/år) i form av energieffektivisering konvertering fra el og fossile brensler til fornybar energi økt fornybar energiproduksjon Utnyttelse av kommersielt tilgjengelig teknologi Enkelttiltak eller portefølje av flere tiltak Løpende søknadsbehandling, 4-8 uker saksbehandlingstid

15 Program for energitiltak i anlegg - støttenivå
Støtte gis i form av investeringstilskudd Søker på det støttenivået som er nødvendig for å utløse investeringsbeslutning Prosjekter med kortere inntjeningstid enn 5 år forutsettes gjennomføres uten støtte Vurderes ut i fra godkjente ekstrakostnader forbundet med å gjennomføre tiltaket/tiltakene, lønnsomheten og kostnadseffektivitet i kr/kWh energiresultat Husk å søke før prosjektet settes i gang!

16 Enovas teknologistøtte i et innovasjonsløp
Ny energi- og klimateknologi i industri Hvordan vi i enova ser på vår plass

17 Ny energi – og klimateknologi i industri
Rettet mot innovasjoner ved produksjonsbedrifter i Norge Knyttet til produksjonsprosessen Energieffektivisering/konvertering/produksjon Både energi- og klimamål Kommersielle installasjoner Reell drift over to år Positiv kontantstrøm fra drift Utsløsende støtte til fysiske installasjoner: Opptil 50 % av merkostnader Hydro Årdal, Foto: Hydro AS Nevn eksemplene på siden Eramet Sauda, Foto: TU/Mona Sprenger

18 Energi- og klimateknologi - hva ser Enova etter?
Målsatte resultater: Innovasjons høyde Energi- og/eller klimaresultat Prosjektet må være modent nok: Nær investeringsbeslutning i fysisk utstyr Konsesjoner/offentlige tillatelser må foreligge Det må være bruk for støtten: Enovas støtte skal være utløsende Tredjepartsverifikasjon av teknologi og selskap er en fordel og kan bli gjennomført som en del av søknadsprosessen Gjennomføringsevne: Realistiske og definerte planer Solide aktører Hvem skal gjøre hva? Realistisk finansieringsplan Videreføring av teknologi: Spredingspotensialet for teknologien Kompetanseoppbygging Inngåelse av avtale med Enova om for videre utvikling og bruk av teknologien

19 Støtte til norsk industri - eksempler
Nøsted Kjetting Ny produksjonsmetode for høyfast kjetting Norges eneste gjenværende kjettingfabrikk måtte velge – flytte virksomheten til utlandet, eller tenke helt nytt i produksjonen. Nå halverer de energibruken - i Mandal.

20


Laste ned ppt "Enova SF Muligheter innen industri, anlegg og ny teknologi. Finansieringsmuligheter rettet mot norsk industri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google