Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.raugland.no Kurs for ledere, hverdagsjuss KS Finnmark og Utdanningsforbundet Finnmark 14.Mars 2013 Advokatfirma RAUGLAND as MNA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.raugland.no Kurs for ledere, hverdagsjuss KS Finnmark og Utdanningsforbundet Finnmark 14.Mars 2013 Advokatfirma RAUGLAND as MNA."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.raugland.no Kurs for ledere, hverdagsjuss KS Finnmark og Utdanningsforbundet Finnmark 14.Mars 2013 Advokatfirma RAUGLAND as MNA

2 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Innledning  Presentasjon av foredragets formål, samarbeidsavtalen og livsområdet  Praktisk tilnærming av jussen  Skolelederen og styreren, en umulig konstruksjon?  Gjennomgående og konstant inhabil  Medlemskap i Utdanningsforbundet, en utfordring Advokatfirma RAUGLAND as MNA

3 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Temaer  Fokus på følgende temaer:  Hva er juss – grunnleggende prinsipper  Materiell juss vs prosessuell juss  Det juridiske skjønnet  Arbeidsgivers styringsrett  Restkompetanse, rettspraksis

4 Advokatfirma RAUGLAND as MNA Grunnleggende prinsipper  Lex superior, lex spesialis  Legalitetsprinsippet  Tolkingsregler  Forvalteren, hvem er det:  Moral,  etikk,  verdier,  religion mv www.raugland.no

5 Advokatfirma RAUGLAND as MNA Det juridiske skjønnet  Forskjellen: materiell og prosessuell  Saksbehandlingen, skjønnsparametre  Så godt opplyst som mulig  Habilitet  Kontradiksjon  Ikke utenforliggende hensyn  Ikke usaklig diskriminerende  Ikke vilkårlig www.raugland.no

6 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Arbeidsgivers styringsrett - Styringsretten omfatter arbeidsgivers rett til - å ansette og si opp arbeidstakere, - å disponere arbeidstakers tid - innenfor rammene av arbeidstiden - og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan.

7 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no styringsretten forts  Styringsretten begrenses av innholdet i  lover  rettspraksis  avtaler  sedvane  demokratiseringen i arbeidslivet generelt  Styringsretten er således i utgangspunktet negativt avgrenset. Den er en restkompetanse.

8 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no styringsretten forts  Når det gjelder lover, begrenses styringsretten bl.a av arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven, folketrygdloven. Dertil tjenestemannsloven, kommuneloven, aldersgrenseloven, pensjonsloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven.  Avtaler som begrenser styringsretten, kan være hovedavtaler, kollektive tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler.

9 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Styringsrett; rettspraksis A og B, som er utdannet som skipsmaskinister, er ansatt som maskinister på X kommunes brannbåt B/S --- med lønn og grad som brannmestere. Båten inngår i brannvesenets utrykningsstyrke og er ment å skulle brukes til å slukke brann i havneområdet i X og sentral trebebyggelse rundt havnen. Før A og B ble ansatt som maskinister på brannbåten, hadde de en tid vært ansatt som brannkonstabler i kommunen. Saken gjaldt spørsmålet om kommunen med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan treffe vedtak om at mannskapet på brannbåten skal integreres i kommunens hovedbrannstyrke. De ukene A og B har dagvakt, vil de også etter integreringen i hovedbrannstyrken være knyttet til brannbåten. Den viktigste endringen er at de i de ukene de har beredsskapsvakt, vil inngå i den ordinære utrykningsstyrke med fast plass på brannvesenets utrykningskjøretøyer. Høyesterett fremholdt at arbeidsgiveren i henhold til styringsretten har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, og at dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.

10 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Selv om A og B også etter integreringen har som hovedoppgave å være maskinister på B/S ---, vil integreringen medføre ikke ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver. Under tvil kom Høyesterett til at endringen likevel ikke er større enn at maskinistene må akseptere denne. Byretten hadde inntatt det samme standpunkt, mens lagmannsretten var kommet til et annet resultat. Ved vurderingen la Høyesterett vesentlig vekt på at B/S --- er en spesialbåt som inngår i kommunens brannberedskap, og at maskinistenes arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver som knytter seg til driften av båten. 

11 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Rettspraksis skoleverket  Sak fra Frostating  Reaksjon mot en bestemt ansatt vs kritikk av arbeidsmiljøet  Sak fra Gulating (neste side)  Samarbeidsproblemer og styringsrett  Sak for Oslo tingrett  flytte hele ledelsen

12 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no fra Gulating  Det har for lagmannsretten dannet seg et bilde av at NN ikke kan akseptere og respektere at andre har et annet syn enn henne, og at hun ustoppelig fortsetter å argumentere og hevde sin mening for å få gjennomslag. Om hun ikke har fått gjennomslag i lærerkollegiet, har hun fortsatt diskusjonen videre hos avdelingsleder og rektor eller andre i ledelsen. Har ledelsen hatt et annet syn enn henne, har hun heller ikke kunnet akseptere dette, men tatt saken videre opp i systemet – til Skolesjefen, Utdanningsdirektøren, Opplæringsdirektøren, Arbeidstilsynet m.v. Dette har medført urimelig beslag av tid hos ledelse, kollegaer og administrasjonen. Hennes adferd har for øvrig vært fullstendig utmattende og helsefrarøvende for de som er blitt berørt og har, som nevnt, også på en utilbørlig måte gått ut over elevene. Hun synes å ha liten selvinnsikt i disse forhold og derigjennom liten vilje og evne til å ta signaler og være villig til å endre seg.

13 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Tilsyn, gransking  Fylkesmannen, arbeidstilsynet  lovhjemlet  Gransking  private  Etterforsking  politi

14 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no Tilsyn, gransking forts…  Hva er hjemmelen, mandatet  Hvem forestår tilsynet, granskingen  hva mener de de skal  Hvordan gjennomføre, metode  Vanlige rettsprinsipper, innsyn, tilsvarsrett, rett til bistand, klage/anke  Rapportskriving, avgjørende ”dom”

15 Advokatfirma RAUGLAND as MNA Kontroll vs tillitt  Legg ned alle tilsynene og kontrolltiltak  Gi lederne tillit  Demp troen på kontroll som kvalitetstiltak  Myndiggjør lederne  Det står bra til  Skole/bhg ledere er flinke www.raugland.no

16 Advokatfirma RAUGLAND as MNA Utdrag  Tilsettinger, oppsigelse/avskjed  Skole-hjem samarbeid (bhg)  Det rettslige utgangspunkt  Taushetsplikt og opplysningsplikt  Barnevern vs andre etater. Omverdenen  Erstatningsrett  Noen udrag fra rettspraksis www.raugland.no

17 Advokatfirma RAUGLAND as MNA www.raugland.no avslutning  En leders hverdag  Utfordringer  Dilemmaer  Levende  Bruk hodet vidar raugland


Laste ned ppt "Www.raugland.no Kurs for ledere, hverdagsjuss KS Finnmark og Utdanningsforbundet Finnmark 14.Mars 2013 Advokatfirma RAUGLAND as MNA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google