Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge
Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Bakgrunn for sonderingsmøte Stavanger Internasjonale funn Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge Usikkerhet omkring forekomst og risiko av arbeidsrelatert sykdom Usikkerhet om hvilken forebyggende innsats som er nødvendig og tilstrekkelig

2 Viktige aktører ved sonderingsmøtet
X-lab YMA Arbeids- takere BHT Bedrifter UiB Stockholms universitet Tilsyns- myndighet Trygde- etat

3 Eksportstatistikk

4

5

6

7 Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid Eksempler på eksponering
Malingsystemer Aktive herdere Organiske løsemidler Blåsesand Sveiserøyk Metaller Termiske nedbrytningsprodukter Nitrøse gasser, oson Støy Termisk påvirkning Statiske og dynamiske belastninger

8 Skade av sentralnervesystemet Andre
Konstruksjon- og vedlikeholdsarbeid i petroleumsnæringen Kliniske erfaringer ved Yrkesmedisinsk avdeling Hudsykdom: allergisk kontakteksem (epoksy, boreslam) Luftveissykdom astma og KOLS (isocyanater, aminherdere, akrylater, sveiserøyk - Cr, Ni, Zn, Al) Skade av sentralnervesystemet løsemiddelskade Andre Støyskader Belastningsskader

9 Lite utviklet spesialdiagnostikk ved sykehusene
Hovedutfordringer ved luftveissykdom forårsaket av småmoleklyære stoffer Liten oppmerksomhet Aktive stoffer i lav kons. - mangelfulle datablad Manglende kunnskaper: leger og andre Lite tilgjengelige metoder for for overvåking av arbeidsmiljøet i Norge Ukjent eksponering Lite utviklet spesialdiagnostikk ved sykehusene Krever mulighet for provokasjonsdiagnostikk Vanlig allergidiagnostikk er til liten nytte I dag: Utilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for vurdering av situasjonen i Norge

10 Tilnærming til problemet Kunnskapsoppbygging
Nettverksbygging Kjemi: Stockholms universitet (Skarping/Dalene) Spesialdiagnostikk: Canada, Tyskland, Storbritannia Internasjonalt konsensusmøte 2001 (Høsbjør) Kontakt næringsliv, fagorganisasjoner, myndigheter HMS-petroleum Etablering av spesialdiagnostikk i Bergen Provokasjonslab. med delstøtte fra Statoil Samarbeid med Stockholms universitet og Hôpital de Sacré-Coeur i Montréal Forskning Provokasjonsdiagnostikk Modell for isocyanastma på mus (prof.Elsayed) Epidemiologisk prosjekt i samarbeid med St. Olav hospital (Olve Rømyhr)

11 Sensibiliserende agens ved yrkesrelatert allergi i luftveiene
Høymolekylære forbindelser Animalske Vegetabilske Enzymer Lavmolekylære forbindelser Haptener Metallsalter Antibiotika Anhydrider Usikker mekanisme Kopolymeriserende forbindelser Trestøv og harpiks

12 The clinical history in the diagnosis of occupational asthma compared to objective methods
Malo etal: Am Rev Respir Dis 1991;143:528-32)

13 Enhet for provokasjon med småmolekylære substanser
Mikrokammermetode Isocyanatenhet Samarbeidspartnere: Stockholms Universitet, Arbetsmiljökemi Hôpital de Sacré Coeur, Montréal

14 Norske publikasjoner vedr. isocyanater

15 Cases in relation to agent suspected of causing their asthma : U. K
Meredith (1993)

16 Meldinger til arbeidstilsynet 1984-95 (Norge): Astma

17 Årsaksforhold ved yrkesastma Yrkesmedisinsk avd
Årsaksforhold ved yrkesastma Yrkesmedisinsk avd., Haukeland sykehus

18

19

20 Fatalt forløpende isocyanatastma

21 Dynamic evolution of asthma
Acute Inflammation Airway Remodelling Chronic Inflammation Acute symptoms (bronchoconstriction) Bronchial hyperresponsiveness Persistent airflow obstruction

22 Occupational asthma: induction time
Years of exposure before onset of symptoms Proportion of subjects without symptoms Malo et al (1996)

23 Frequencies of clinical diagnosis in 247 isocyanate workers with work-related symptoms
Bronchial asthma Nonobstructive bronchitis Rhinitis Chronic obstructive airway disease Conjunctivitis Urticaria/erythema Eczema Fever Extrinsic allergic alveolitis % 62 17 11 3 2 X. Baur et al.

24 Hvilke sykdommer kan forårsakes av isocyanater ?
Godt dokumentert Bronkial astma Alveolitt Aktuelt Kronisk obstruktiv lungesykdom Kontroversielt Kreftsykdom hos mennesker Usikkert Miljørelatert overfølsomhet

25 Eksempler på problemstillinger
Risiko for utvikling av overfølsomhet mot småmolekylære stoffer de første år i arbeid som overflatebehandler. Helse og sykdom hos konstruksjon- og vedlikeholdsarbeidere (tverrsnittsundersøkelse). Sykelighet, arbeid og uførhet hos eldre arbeidstakere (for eksempel > 50 år)

26 Utfordringer vedr. forskningsdesign
Start i arbeid Sykdom Skifte av arbeid Alders- pensjon Tversnitts- undersøkelse Tidlige drop-outs Sene drop-outs Prospektiv Arbeidsløshet

27 Yrkesmedisinsk avdeling - enheter
Kjerneavdeling Tverrfaglige team. Nettverk med andre avdelinger. Seksjoner for yrkesrelatert nevrologi, dermatologi og lungemedisin Seksjon for hyperbamedisin (1994). Nasjonalt kompetansesenter Landsfunksjon for elektiv hyperbarmedisinsk behandling Akuttmedisinsk behandling Senter for yrkes- og miljøallergi (1994) I samarbeid med LKB (Lab. for klinisk biokjemi)

28 Faglige medarbeidere Hudlege: Professor Jan Marcusson
Nevrolog: Overlege Endre Sundal Lungelege/avd.leder Tor B. Aasen Nevropsykolog: Kari Troland Arbeidsmedisinere: Jens-Tore Granslo/Kristin Buhaug Jan Vilhelm Bakke (20%) Yrkeshygienikere: Laila Årdal Kristin Bleie Randi Hag Hyperbarmedisiner Leif Aanderud (dr.med. anestesiolog) Guro Vågbø (plastisk kirurg) Professor Einar Thorsen(resp.fysiolog) Allergolog Førsteamanuensis Erik Florvaag Statistiker Ågot Irgens Sjøfartsmedisin Prosjektleder: professor em. Aksel Schreiner

29 Yrkesmedisinsk avdeling Oppgaver
Vurdering av pasienter med mistenkt yrkessykdom Forebygging i samarbeid med bedrifter og offentlige myndigheter Primær, sekundær og tertiærforebygging Forskning og undervisning – informasjonsarbeid Rehabilitering og behandling

30 Yrkesmedisinsk avdeling - arbeidsmåter
Poliklinisk virksomhet: Diagnostikk av enkeltpasienter Eksponeringsvurdering Årsaksvurdering i relasjon til forebygging og økonomisk kompensasjon Rådgivning Intervensjon i forhold til enkeltpasienter Risikovurdering og risikohåndtering Prosjektbasert kartlegging av sykdom og eksponering i bedrifter og bransjer Hyperbarmedisinsk behandling

31 Eksempler på forskningsprosjekter ved Yrkesmedisinsk avdeling
Nordsjødykkerprosjektet ( ) Oppdragsgiver: Sosialdepartementet Samarbeid med Nevrologisk avd. og ØNH-avd. Allergi i bakerier ( ) Finansiert av NHO og Norsk forskningsråd Samarbeid med Kokstad og Bergen BHT Lateksallergi ved Haukeland sykehus ( ) Hovedsakelig egenfinansiering Samarbeid med HMS-tjenesten Effekter av hyperbarmedisinsk behandling Metodeutvikling Måling av spesifikt allergen i luftprøver fra arbeidsplasser Provokasjonslaboratorium: diagnostikk ved yrkesastma Provokasjonsenhet for småmolekylære substanser

32 Forskningsorganisering
Said Elsayed Erik Florvaag Nevrologisk avd. Yrkesmedisinsk avd. Institutt for Indremedisin UiB Einar Thorsen LKB Lungeavd. Jan Marcusson Røntgen- avdelingen -avdelingen ØNH X-lab. Nevrologisk institutt Seksjon for arbeidsmedisin Stockholms universitet

33 Veien videre Er der interesse for et prosjekt innen dette området ?
Er der ressurser til å gjennomføre det ? Kompetanse Bemanning Økonomi Hvilke aktører ønsker å delta ? Hvilke underprosjekter kan realiseres ? Hvordan bør dette organiseres ?


Laste ned ppt "Usikkerhet omkring eksponeringssituasjonen i Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google