Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studieretninger kompetanseprofiler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studieretninger kompetanseprofiler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studieretninger kompetanseprofiler
MARKED 1 BEHOV FOR ENDRING / UTVIKLING

2 StudieprogramM Studieprogram Bygg- og miljøteknikk
Institutt for bygg, anlegg og transport Institutt for konstruksjonsteknikk Institutt for vann og miljøteknikk

3 Studieprogram Bygg- og miljøteknikk
STUDIERETNINGER Bygg og anlegg Geomatikk Industriell økologi Konstruksjon Logistikk Vann og miljø Veg, transport og areal

4 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studiets oppbygging: 4

5 Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Emnevalg innen kompetanseprofil: 5

6 Studieretning Bygg og anlegg
Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende, utførende, kontrollerende, leverandør, forvalter/driver/utvikler (privat og offentlig)

7 Kompetanseprofil Anleggsteknikk
Emner innen anleggsteknikk kombinert med geologi-/geoteknikkemner, og emner innen vegbygging, eller vann- og miljøteknikk Anleggsteknikk – Ingeniørgeologi Fokuserer mot tyngre anleggsarbeider og spes. anlegg i fjell Anleggsteknikk – Infrastruktur Design og utførelse av lettere anlegg spes. innen samferdsel og kommunal- tekniske anlegg

8 Kompetanseprofil: Bygnings- og materialteknikk
Emner innen bygningsfysikk, bygningsteknikk, bygningsmateriallære og/eller bygningsforvaltning i kombinasjon med f.eks. konstruksjons-/materialfag, energibruk/inneklima, brannteknikk, geoteknikk el.l. Prosjektering/konstruksjon Produksjon/utførelse Forvaltning/drift/utvikling

9 Kompetanseprofil Geoteknikk
Bygg- og anleggs Geoteknisk prosjektering av bygg og anlegg i, på eller av jord (bygninger, tunneler, dammer, veger etc.) Konstruksjon Geoteknisk analyse av byggverk og konstruksjoner (samvirket mellom jord og konstruksjon, spes. fundament- løsninger, spes. konstruksjoner etc.)

10 Kompetanseprofil Marin byggteknikk
Kyst og havn Planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen og i havner Bølger, is, strøm, vind Arktisk teknologi og konstruksjoner Utvikling og prosjektering av marine konstruksjoner Utvinning/transport av olje og gass i kaldt klima Samarbeid med UNIS

11 Kompetanseprofil Ledelse av BA-prosjekter
Emner innen prosjektstyring, økonomi og administrasjon kombineres med ett eller flere anvendte bygg-fag Gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter

12 Studieretning GEOMATIKK

13 Studieretning GEOMATIKK
Kompetanseprofiler: Planlegging Geografisk informasjonsvitenskap Fotogrammetri/fjernmåling Geodesi

14 Studieretning INDUSTRIELL ØKOLOGI
Kompetanseprofiler: Ind.øk - Bygg og anlegg Ind.øk – Vann og miljø Ind.øk – Veg,transport og areal

15 Studieretning Konstruksjonsteknikk

16 Fagprofiler Prosjektering av konstruksjoner Beregningsmekanikk
Betongteknologi/Forvaltning-drift-vedlikehold Institutt for konstruksjonsteknikk, Materialteknisk institutt

17 Studieretning LOGISTIKK
Kompetanseprofil: Logistikk- veg, transport og areal

18 Studieretning: Prosjektledelse
Multifakultært studieprogram (samarb. IVT – SVT) Gjennomføring av prosjekter Industriselskaper Eiendomsselskaper Entreprenører Prosjekt-/bygelederfirmaer Offentlige bedrifter/etater osv.

19 STUDIERETNING VANN- OG MILJØ (VM)
wwwbygg.ntnu.no/ivb/ Vann- og miljøarbeid i samfunnets tjeneste Vannkraft VA-systemer Vassdragsteknikk VA-teknikk Hydrologi Vannrensing Restprodukt teknikk

20 Vassdragshydraulikk, Konstruksjoner i vassdrag
Institutt for vann- og miljøteknikk Vassdragsteknikk Vassdragshydraulikk, Konstruksjoner i vassdrag Vannkraft Damsikkerhet Flomsikring

21 Hydrologi Avrenninngsstudier, Miljøvirkninger i vassdrag
Institutt for vann- og miljøteknikk Hydrologi Avrenninngsstudier, Miljøvirkninger i vassdrag Snømåling Flomanalyse Terskel Vannføringsmåling

22 VA-TEKNIKK (VA-SYSTEMER)
Institutt for vann- og miljøteknikk VA-TEKNIKK (VA-SYSTEMER) Overvannsteknologi Ledningsteknologi Systemanalyse

23 VA-TEKNIKK (Vannrensing)
Institutt for vann- og miljøteknikk VA-TEKNIKK (Vannrensing) Rensing av avløpsvann Behandling av drikkevann Prosess Kjemi Bioteknologi Mikrobologi Hygiene Hydraulikk Energi Slambehandling Vann- og miljø hygiene

24 RESTPRODUKTTEKNIKK Avfallshåntering Råvare- uttak Øko-design Forbruk
Institutt for vann- og miljøteknikk RESTPRODUKTTEKNIKK Avfallshåntering Råvare- uttak Øko-design Forbruk Avfallsdisponering Resirkulering Livsløpsvurdering

25 Studiretning Veg, transport og areal (VTA)

26 Studieretning Veg, Transport og Areal (VTA)
Planlegging, bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen for samferdsel Optimal bruk av av trafikkanleggene ut fra dagens krav til miljø, sikkerhet og effektivitet Arealplanlegging og utbygging Studiet har en klar miljøprofil og benytter i stor grad anvendt informasjonsteknologi

27 Studieretning Veg, Transport og Areal (VTA)
Kompetanseprofiler: Areal- og transportplanlegging Veg og trafikk Bygging og drift av transportanlegg Kommunalteknisk profil Logistikk og transport

28 MARKED Hvor stort er markedet for de ulike studieretninger
Hvor sterk spesialisering er ønsket Hvordan avhenger markedet av kvaliteten på våre kandidater

29 - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse ??
Eksempler på samarbeid utdanning næringsliv: - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse ??

30 Bakgrunn og hensikt - et rekrutteringstiltak til etterfølgelse
Sivilingeniørutdanningen ved NTNU er helt sentral i BAE ( Bygg, Anlegg, Eiendom ) næringen Utdanningen opplevde en dramatisk svikt i søknadsmengden fra midten av 90 tallet. Næringen forsto at det ikke var automatikk i at ungdommen sto i kø for arbeid, og innså at den måtte engasjere seg direkte.

31 Bygg på utdanningsmesse

32 Volleyball i Dødens dal
Imm.festen Grilling på kjelleren Munkholmen

33

34

35

36 Nye samarbeidstema mellom studieprogram og Næringslivsringen
Kvalitet av våre kandidater med hensyn på riktig kompetanse Tallfesting av behovet for kandidater med ulike kompetanseprofiler DIMENSJONERING AV KAPASITET FOR DE ULIKE STUDIERETNINGER

37 Studieretningsvalg høsten 2003
Bygg og anlegg 57 (44%) Geomatikk 2 (1,5%) Konstruksjon 33 (26%) Industriell økologi 0 Logistikk 0 Prosjektledelse 9 (7%) Vann og miljø 17 (13%) Veg, transport og areal 11 (8.5%) Total (100%)

38 Behov for endring / utvikling
Mer IVT-synergi innen undervisning Vurdere reduksjon i emneutvalg, men uten å ”legge ned” viktige kompetanseområder Frigjøre forskningstid FORBEDRET KVALITET


Laste ned ppt "Studieprogram BYGG- OG MILJØTEKNIKK Studieretninger kompetanseprofiler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google