Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Regionalnytt Resultater fra en brukerundersøkelse Mai - August 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Regionalnytt Resultater fra en brukerundersøkelse Mai - August 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Regionalnytt Resultater fra en brukerundersøkelse Mai - August 2005

2 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Undersøkelsens formål og gjennomføring Form å let med unders ø kelsen: Å gi tilbakemelding fra leserne av Regionalnytt på følgende områder:  Distribusjon og mottak. - Hvordan man ble mottaker av Regionalnytt og om man videresender Regionalnytt til andre.  Frekvens og bruk. – Om man åpner lenken til Regionalnytt når man får melding om ny utgave. – Hvor mye man vanligvis leser i en utgave av Regionalnytt. – Om man benytter lenkene for utfyllende informasjon. –  Synspunkter på Regionalnytt, - presentert gjennom en rekke utsagn om Regionalnytt.  Kjennetegn ved de som svarer. - Hvilken brukergruppe respondentene tilhører, og deres geografiske tilhørighet. Om gjennomf ø ring av unders ø kelsen:  Unders ø kelsen ble gjennomf ø rt av NetEnquete p å oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet i tidsrommet mai til august 2005.  Sammen med utsendelse av Regionalnytt, gikk det ut en lenke til sp ø rreunders ø kelsen hvor abonnentene ble presentert for unders ø kelsen og bedt om å svare p å sp ø rsm å lene.  En lenke til unders ø kelsen ble ogs å lagt ut p å KRD ’ s nettsider, slik at bes ø kende der kunne g å inn p å unders ø kelsen og svare p å en forkortet utgave av sp ø rreskjemaet.  Svarene ble registrert i NetEnquetes database etter hvert som respondentene svarte.

3 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Presentasjon av resultater  Analyse Datamaterialet er analysert ved hjelp av statistikkprogram, gjennom å se på frekvenser (svarfordelinger) og krysskjøringer. Det er gjort krysskjøringer for hvilken brukergruppe respondentene tilhører og geografisk tilhørighet ut fra DU-sone. Analysen er basert på svar fra 373 respondenter.  Presentasjon  Svarfordelingene (frekvensene) blir presentert som diagram for hvert spørsmål i undersøkelsen.  Forskjeller mellom undergrupper blir presentert som grafer eller kommentert der de er vurdert til å ha betydning.  Alle svar presenteres i prosent, hvis ikke annet angis. Totaltallet kan avvike fra 100% siden tallene presenteres uten desimaler. Vanlige avrundingsregler er fulgt.  Prosentueringsgrunnlaget er oppgitt ved grafene/tabellene. Det varierer fra spørsmål til spørsmål fordi undersøkelsen var lagt opp slik at ikke alle respondenter ble presentert for alle spørsmål, og fordi ”ubesvart” som kategori er ekskludert fra prosentueringsgrunnlaget.  Svar på åpne spørsmål er gjengitt uten noen form for bearbeiding.

4 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvilken gruppe tilhører du? Svar i prosent (N=359) Kommunalt ansatte er den største gruppen respondenter, og utgjør 30%. For øvrig er det ganske jevn spredning på de andre gruppene. For krysskjøringer er svarene fordelt i følgende seks grupperinger: Kommunalt ansatt (n=109), Fylkeskommune og virkemidelaktør (n=45), FoU og kunnskapspark e.l (n=51), Privat virksomhet (n=64), Annen offentlig virksomhet (n=36), Politiker (n=39). Gruppen er ”Annet ” er redusert fra 22 til 15 ved omkodinger til de andre gruppene.

5 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvilken gruppe tilhører du? Annet svar •Ansatt i næringsorganisasjon •arbeidsgiverorganisasjon •Arbeidsgiverorganisasjon •asylsøker •Asylsøker •Bank/finans •Bransjeforing •eget foretak •eget rådgivnings firma •Husbanken •Interesseorganisasjon •Medlems- og interesseorganisasjon •næringsorganisasjon •Næringsråd •også politikar •Paraplyorganisasjon •Regionråd •Regionråd (Interkommunalt samarbeid) •Revisjon •Røde Kors •Selvstendig næringsdrivende •stiftelse

6 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 DU-sone ut fra respondentenes kommunetilknytning. Svar i prosent (N=354) Vel halvparten av respondentene kommer fra DU-sone E, 6% fra sone A, 17% fra sone B, 19% fra sone C og 4% fra sone D. For krysskjøringene er sonene slått sammen slik: Sone A og B (n=79), sone C og D (n=82) og sone E (n=193).

7 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Respondenter fra e-post eller nettside. Svar i prosent (N=373) 23% av de som svarte på undersøkelsen, svarte via lenken som ble sendt ut sammen med e-post om ny utgave av Regionalnytt. 77% svarte via lenken fra KRD’s nettside. Svar på spørsmål som angår distribusjon av Regionalnytt som e-post, er basert på svar fra 87 respondenter. Dette er færre enn forventet fordi respondentene fra siste e-post utsending ble koblet mot skjemaet fra nettsiden.

8 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvordan ble du mottaker av dette nummer av Regionalnytt? Svar i prosent (N=87) 77% av respondenter som svarte via e-post, oppga at de er abonnenter av Regionalnytt. 10% mottok det på vegne av sin arbeidsplass (organiserer postmottak). 6% sa at de har fått Regionalnytt videresendt på annen måte. 5% svarte ”vet ikke” og to respondenter krysset av for annet svar: Redaktøren tipset meg :-) - Fikk det fra postmottak på jobben. 84% av respondentene fra DU-sone E oppga at de er abonnenter, men forskjellene mellom undergruppene kan ikke vektlegges (prosentueringsbasen er kun 87 respondenter).

9 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Videresender du Regionalnytt til andre, - og eventuelt til hvor mange? Svar i prosent (N=87) Flertallet av de som videresender det, sender det til mindre enn 10 personer (84%). Vel halvparten av respondentene svarer at de videresender Regionalnytt. De fleste av disse svarer at de gjør det av og til. 56% av respondenter fra DU-sone E videresender aldri mot 26% fra de andre sonene (signifikant forskjell).

10 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Åpner du lenken til Regionalnytt, når du får e-post med melding om ny utgave? Svar i prosent (N=87) 67% åpner alltid lenken når de får melding om ny utgave. 16% svarer ofte og 17% av og til. Ingen svarer aldri. Ingen signifikante forskjeller for brukergrupper eller DU-soner.

11 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Har du tidligere vært inne på Regionalnytt? Svar i prosent (N=285) 285 respondenter har svart på spørsmålene fra KRD’s nettside. 83% av disse har tidligere vært inne på Regionalnytt. 7% har ikke vært inne på Regionalnytt tidligere, og 2% svarer vet ikke. 76% fra brukergruppen politikere har tidligere vært inn på Regionalnytt. Det er en signifikant lavere andel enn for flere av de andre brukergruppene. Ingen forskjeller for DU-soner.

12 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvor mye leser du vanligvis i en utgave av Regionalnytt? Svar i prosent (N=348) 21% svarer at de vanligvis leser det meste i en utgave av Regionalnytt og 48% leser vanligvis en til to saker. 27% leser vanligvis overskrifter og ingress og 4% bare overskriftene. En respondent oppgir at han vanligvis leser ingenting. Variasjoner for brukergruppe og DU-soner vises i egne grafer.

13 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvor mye man vanligvis leser mot DU-sone Grafen viser kun andel som oppgir å vanligvis lese en til to saker eller det meste i en utgave av Regionalnytt. Svarene tyder på at respondenter fra DU-sone C og D leser mer av Regionalnytt enn responder fra de andre DU-sonene. 84% oppgir her at de vanligvis leser en til to saker eller det meste i en utgave av Regionalnytt (signifikant forskjell).

14 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hvor mye man vanligvis leser mot brukergruppe Grafen viser kun andel som oppgir å vanligvis lese en til to saker eller det meste i en utgave av Regionalnytt. 88% av respondenter ansatt i fylkeskommune og virkemiddelaktør leser vanligvis en til to saker eller det meste i en utgave av Regionalnytt. Det er signifikant en større andel enn blant de kommunalt ansatte.

15 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Benytter du deg av lenkene til utfyllende informasjon? Svar i prosent (N=334) 71% svarer at de av og til benytter lenkene til utfyllende informasjon, 23% svarer ofte og 6% aldri. Det er ingen signifikante forskjeller for brukergrupper eller DU-soner.

16 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Alt i alt, hvor fornøyd er man med Regionalnytt? Svar i prosent (N=343) Det store flertallet av respondentene er alt i alt fornøyd med Regionalnytt. 63% svarer at de er fornøyd og 17% at de er svært fornøyd. Tre respondenter svarer at de er misfornøyd, ingen oppgir å være svært misfornøyd. Ikke signifikante forskjeller for brukergrupper eller DU-soner.

17 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Synspunkter på Regionalnytt. Svar i prosent for hvor vidt man er enig/uenig i ulike utsagn (3 verdier) Et flertall av respondentene er enig i at Regionalnytt gir oppdatert og aktuell informasjon, - er godt og lettfattelig skrevet og nyttig for sitt arbeid, - med prosentandeler enig fra 77 til 68. Det er ikke noe utbredt ønske om mer statistikk og tabeller.

18 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Synspunkter på Regionalnytt. Gjennomsnittsverdier Gjennomsnittsverdiene er beregnet ut fra verdiene 1-5, hvor ”1=helt uenig, og 5=helt enig”.

19 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hva savner du i Regionalnytt? Åpent spørsmål gjengitt usortert (1) •Artiklar som også evna å stille kritiske spørsmål til regjeringa sin regionalpolitikk. Det vert litt for mykje forutsigbart skryt av eiga fortreffelegheit og av eigne institusjonar t.d. Innovasjon Norge. •At det under flere artikler skal være "Vil du vite mer?" (lenker til relatert stoff) •Blei nøydd til å svara på forrige spørsmål, som fersk mottakar av Regionalnytt har eg følgeleg svara heilt "nøytralt" (= 3) •Bør komme litt kjappere. Dagens burde kommet på fredag, samtidig med kommproppen. •Den definerte målgruppe bør utvides til også å omfatte leverandører. Regionalnytt beskriver i stor grad løsninger som kommer og det er derfor viktig for oss leverandører å følge med i de krav og spesifikasjoner som da vil gjelde for det nye. •Det er vanskelig å si for jeg synes dette er bra. Kanskje litt mer kvinnestoff og kvinneprofil på det som presenteres. Det er liksom helt borte fra KRD - og de som hadde så bra kvinneprofil tidligere. •Distriktspolitikk •En utdypende artikkel i hvert nummer som gjennomsnitt •Evalueringsrapport på prosjekt/enkelttiltak som blir igangsatt - gir rapportene et bedre tjenestetilbud for innbyggere? •Flere utgivelser... •Ikke noe spesielt

20 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hva savner du i Regionalnytt? Åpent spørsmål gjengitt usortert (2) •INFORMASJON om pilotprosjekter tidligst mulig slik at min kommune kan være aktuell for selv å bli pilot. Gjerne med etterfølgende resultater, fra ulike deler av landet (også fra Nord-Norge), og hvordan man selv kan gjøre lignende ting i egen region/kom •intet •Intet •jeg savner mer innlegg og "statements" fra regionalministeren. •jeg savner planer og projekter for integrere asylsøkere, flyktnningen, innvandrere og selv norske i det nye og gegantiske arbeidsmarket med strømning av EU lande "i stor britania blev født 150000 arbeidssøkere fra øst europa" normann er ikke kvalificert •Kanke si jeg kommer på noe i farta. Syns Rn er veldig bra, jeg :-) •Kanskje mer aktuell informasjon •konkrete prosjekter •Meir eksempler frå og om distriktspolitikk •mer eksempler fra distriktene •Mer fokus på næringsutvikling og næringspolitikk •Mer informasjon om Nordområdene dom det viktigste satsingsområdet for framtida. For lite fokus på hva som skaper verdier her i landet, det er jo faktisk ikke Oslo!

21 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hva savner du i Regionalnytt? Åpent spørsmål gjengitt usortert (3) •mer internasjonal informasjon •Mer relatert stoff fra andre politikkområder •Mer stoff om forskning •Mere info om aktuelle prosjekt og kurs rundt om kring i landet - jfr info om Samplan-kurset. •Noe mer konkret om konsekvenser av regionalpolitiske tiltak med geografisk/lokal forankring. Noe debatt om (villet) regionalpolitikk. •Oppdateres litt for sjelden •samepolitikk •Sammenhenger og koordinering av politikk-områder. For sektorisert i dag •Samordning av regjeringens regionalpolitikk. Hvordan foregår koordineringen? Storbyenes nasjonale og regionale rolle. •se ovenfor 5ere •Stoff om den regionale utviklingen i Norden (Sverige og Finland) spesielt. •Stoff relatert til helse,- miljø og sikkerhet Eksempler på fylkeskommuner som lykkes i helsefremmende arbeid •Stoff som er mer politisk nyansert og hvor det ikke bare er dep. politiske ledelses syn som fremkommer.

22 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Hva savner du i Regionalnytt? Åpent spørsmål gjengitt usortert (4) •Tilrettelegging for boligbygging Boligbyggelagenes rolle i boligbyggingen framover Utbyggingsavtaler Statusrapportering i arbeidet med kostnadsbesparende tiltak i byggebransjen o.l •Tror det er fornuftig at temaene holdes på et nokså overordnet og prinsipielt nivå. Kan imidlertid vise til eksempler og eventuelt lenker på hvordan man praktisk har jobbet med temaene i ulike virksomheter. •Vanskelig å si. Det kommer jo relativt sjelden, og er da ganske omfattende. Ville foretrukket at det kom oftere, men med mindre stoff hver gang. Stoffet vil da føles lettere tilgjengelig. •vet ikke •Vet ikke helt.... Det er bra, men kanskje flere "live-artikler", med eksempler fra direkte hvordan tingene fungerer i det virkelige liv. •virkigsomhetigheter avgørelse plan sætelse mer om asylsøkere og innvandrere og asylsøkeres prosudyr tid •Viktig at det ikke den enkelte sending er for omfattende, for da utsetter jeg til seinere - og så blir det aldri!

23 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Vurdering av Regionalnytt i forhold til Profilen. Svar i prosent (N=342) 65% svarer at de ikke kjenner Profilen. Kun 4% var mer fornøyd med Profilen enn de er med Regionalnytt. 73% av respondenter fra Sone E sier at de ikke kjenner Profilen mot 50% fra sone C og D (signifikant forskjell). 77% fra brukergruppen ”politiker” sier at de ikke kjenner Profilen, det sammen gjelder 52% av respondenter fra fylkeskommune og virkemiddelaktør. Denne forskjellen er imidlertid ikke signifikant.

24 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Vurdering av Regionalnytt i forhold til Profilen. Annet svar •Elektronisk er praktisk med linker •Har ikke dratt noen sammenligning. •Hver sin profil, mer kombinasjon? •Profilen flott, men hadde sjelden tid til å lese. •Profilen hadde eit unytta potensiale •Profilen var mer hyggestoff med artikler, •Savner papirutgaven •Synes de er omtrent på samme nivå •usikker •Vanskelig å sammenlikne •Veldig ulike, dekker trolig ulike behov. Plass for

25 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Utfyllende kommentar (1) Åpent spørsmål, gjengitt usortert •Det blir som sagt for mykje beskrivelse av eigen fortreffeligheit. Fleire reportasjar med gode eksempel på lokalt utviklingsarbeid frå heile landet, hadde heva standarden betrakteleg. •Det er for lite om Hedmark i Regionalnytt •Det hadde vært kjempefint om dere hadde vært så pass oppdatert at dere hadde fått med alle landets kommuner i feltet over (Hvor bor du?). Min kommune mangler - håper ikke det er et signal på hvor regionalpolitkken er på vei. •Det kunne jo også vært spennende om Regionalnytt i noen sammenhenger henviste til eller tok inn "kritiske" artikler/alternative synspunkter til den regionale politikken den til enhver tid sittende politiske ledelse står for. Nyanser på temaet tror jeg bar •ER det bosted eller arbeidskommune som er interessant eller tar dere for gitt at man bor i den kommunen man jobber? •Et bra initiativ for å få ut aktuell informasjon, og Regionalnytt er i så måte et godt utgangspunkt å bygge videre på. •For mye vinklet mot salg av budskapet - skryt i pressemelding •For tro mot eksisterende tiltaksstruktur. Trengs mere ideer og kreativitet •Har hatt svært god nytte av Profilen som bygdeutviklings tips hefte! •Harstad er stavet feil i "kommune-vinduet". Skal være Harstad! •Harstad skrives med d.

26 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Utfyllende kommentar (2) Åpent spørsmål, gjengitt usortert •Ikke umiddelbart, men jeg synes slike enkle brukerundersøkalsen burde gjennomføres årlig - fokus endrer seg, særlig i kommunesektoren, og da er det griet å kunne gi tilbakemeldinger fra eget ståsted. •Ikkje på dette skjemaet (fersk mottakar) •Ingenting spesielt •ja •JA! Hvorfor er ikke Lenvik oppført under kummunenavnene? •jeg har lyst til å se retferdig behandlingen for asylsøkeres saker, som det skal være individuel og personlig for hvert menneske. UDI skal ta asylsøreres saker i kort tid med dyplig forståelse til hvet inkelt menneske og vurderingen skal være individuelt. •Keep up the god work! •Lenvik kommune er ikke tatt med i oppsettet, velger derfor sørreisa som er nabokommune •Lenvik kommune mangler på kommunelisten i denne spørreundersøkelsen. Sørreisa er derfor valgt! Det er litt artig det! •Mht spørsmålet om jeg åpner lenken til Regionalnytt er dette ikke relevant, da Regionalnytt kommer som html- dokuent i e-post-leseren. •Mye bedre og raskere at slik informasjon kommer på nettet i stedet for i avisform. Innovasjon Norge skaffer fram mye nyttig informasjon, jf. kundeundersøkelsen denne gang. Det kunne være en ide å legge ut mer informasjon fra IN på Regionalnytt.

27 2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Utfyllende kommentar (3) Åpent spørsmål, gjengitt usortert •Nei •Regionalnytt gir en kortfattet oversikt over sentrale tema og arrangementer.- Grei •Regionalnytt kunne med fordel belyse organisasjoner som ligger i front når det gjelder regional utvikling, feks. Oppland fylkeskommunes Fritt fram-prosjekt. Vi mener at mye av vårt tankegods finnes igjen i diverse meldinger/utredninger, senest i regionalmeldingen •Se det jeg kommenterte tidligere. Ønsker det oftere og mindre stoff i hver utgave •Vedr kommentaren om innhold utviklet jeg gjennom firmaet Utviklingskompetanse as kurset i 2002 "Prosessledelse i plan og utviklingsarbeid" på vegne av KRD, MD, FD.LD, HD (Sevs). 10 kurs er gjennomført - ønsker å informere gjennom regionalnytt - er det mulig?.


Laste ned ppt "2005 Brukerundersøkelse Regionalnytt 2005 Regionalnytt Resultater fra en brukerundersøkelse Mai - August 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google