Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om KJEMI og MILJØ fagets plass i norsk ingeniørutdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om KJEMI og MILJØ fagets plass i norsk ingeniørutdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om KJEMI og MILJØ fagets plass i norsk ingeniørutdanning.
Ove Kvammen Instututtleder ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag, AI,HiB Prodekan for utdanning ved AI,HiB. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

2 i ingeniørutdanningene?
Hvorfor KJEMI og MILJØ i i ingeniørutdanningene? Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

3 Opptak til ingeniørutdanning
For opptak til ingeniørutdanning krev ein normalt matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 som spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Altså ingen spesielle krav til kjemikunnskaper ! (heller ikke for opptak til kjemiingeniør!!) Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

4 Kjemi – den sentrale vitenskap
Kjemi – den sentrale vitenskap Kjemi kalles ofte «den sentrale vitenskap» fordi den fletter sammen ulike grener fra naturvitenskapen som astronomi, fysikk, materialteknologi, biologi og geologi og anvendte fagområder som medisin og ingeniørfag. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

5 Kjemiåret skal… fortelle hvorfor kjemi kanskje er det viktigste verktøyet vi har for å løse fremtidens utfordringer, som å skaffe rent vann, sunn mat og medisiner til alle. Kjemikere kan faktisk bli fremtidens superhelter! Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

6 Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en viktig forutsetning for å kunne løse framtidens utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også innenfor naturvern og klimaproblemer. De fleste miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn, og vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Skal du være med å løse fremtidens utfordringer er en utdanning som kjemiingeniør ett godt grunnlag. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

7 Hvordan passer kjemi og miljø sammen?
Alt avfall inneholder kjemikalier i en eller annen form – og hvem er bedre til å tilpasse produksjon og innhold til miljøet, enn en produsent av rengjøringsmidler? Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

8 VVS - forum - Publisert 20.08.2012 - Kl. 13:29
( VVS - forum - Publisert Kl. 13:29 Europalansering av ChemXchange i Oslo 10. oktober 2012 lanseres det EU-finansierte bransjeprosjektet ChemXchange på en konferanse i Oslo. Det nyutviklede elektroniske informasjonssystemet for kjemisk informasjon beskrives som ett av de viktigste miljøprosjekter i den europeiske byggenæringen på mange år. Tor Backe Det mange kanskje ikke vet er at byggenæringen med flere hundretusen små og mellomstore virksomheter, er den største industrisektoren i Europa. Bygg- og anleggsvirksomhet er storbruker av kjemikalier og kjemikalieholdige artikler og ansatte utsettes for svært mange farlige kjemikalier. Hittil har byggenæringens bedrifter benyttet først og fremst benyttet stoffkartoteksystemet BASS som ifølge adm. direktør Lars Chr. Fredenlund i coBuilder AS, har over sikkerhetsdatablader som omhandler kjemikalier og stoffer som benyttes på norske byggeplasser. - Gjennom ChemXchange har vi et dynamisk og brukervennlig verktøy som både forenkler kjemisk risikovurdering og bidrar til miljøriktig og sikker kjemikaliehåndtering på byggeplass. Samtidig gir ChemXchange langt bedre muligheter for å etablere bedre rutiner for kommunikasjon i leverandørkjeden, sier Tor Backe. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

9 Det kjemiske «språk» kan være utfordrende og krever
et grunnlag og fundament langt utover naturfag i videregående skole.... Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

10 Situasjon for KJEMI og MILJØ faget før og etter innføring av
ny rammeplan for ingeniørutdanning Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

11 Fra tidligere rammeplan :
Rammeplan for ingeniørutdanning - Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Fra tidligere rammeplan : Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal gi studentene et solid faglig fundament av matematikk og naturvitenskap og danne grunnlaget for livslang læring. Hovedemnet Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal bestå av delemnene: − Matematikk og statistikk minst 25 studiepoeng − Fysikk minst 10 studiepoeng − Kjemi og miljø minst 10 studiepoeng − Datateknikk minst 5 studiepoeng. Det faglige innholdet i delemnene Matematikk og statistikk, Fysikk samt Kjemi og miljø skal bygge på det til enhver tid gjeldende opptakskravet for ingeniørutdanning. Innholdet i disse delemnene skal være relevant og hensiktsmessig for å nå målene for ingeniørutdanningen, jf. kapittel 3. Noen temaer i disse delemnene vil være av generell karakter og må gis grundig dekning i alle studieprogrammer og studieretninger, mens andre temaer kan variere avhengig av behovet i hvert studieprogram eller studieretning. Institusjonene kan etter behov splitte disse delemnene i mindre tematiske emner. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

12 Mitt inntrykk fra HiB av kjemi og miljøfaget slik det har vært:
Ved at faget var tydelig definert i ranmmeplanen ble alle ingeniørstudenter sikret et grunnlag i kjemi samt en belysning av de grunnleggende miljøutfordringer vi alle står overfor. MEN... Faget har generelt sett hatt «lav status» både blant studenter og ansatte ved de ulike linjene. Ble ofte sett på som et «nødvendig onde» (Dataingeniør ved HiB søkte dep. om å få slippe faget) Samme opplegg for alle linjer. Liten interesse blant fagfolk ved de ulike linjene til å bidra til å vinkle faget inn mot egen ingeniørprofesjon. (I en periode var riktignok 25% av faget ved HiB differensiert) Ble undervist i mange år som et rent teorifag (De siste årene har det riktignok vært 2 labdager a 3t for alle) Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

13 Altså, det var behov for en fornyelse...
Men hva nå? Hva er de nye rammebetingelsene? Hvilke krav til kjemi og miljø stilles i ny rammeplan og tilhørende retningslinjer? Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

14 Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

15 Fra: Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning
Fra: § 1. Virkeområde og formål Forskriften skal sikre at institusjonene legger til rette for en integrert ingeniørutdanning med helhet og sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis samt undervisningsmetoder og vurdering av studentene. Teknologiske, realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i sammenheng. Utdanningen skal tilrettelegge for og ivareta samspillet mellom etikk, miljø, teknologi, individ og samfunn. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

16 Fra: § 2. Læringsutbytte Kunnskap Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

17 Fra: § 2. Læringsutbytte Ferdigheter Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

18 Fra: § 2. Læringsutbytte Generell kompetanse Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

19 50 studiepoeng programemner som
Fra: § 3. Struktur og innhold 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

20 Nasjonale retningslinjer for
ingeniørutdanning Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

21 Fra: Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning
6.2 Læringsutbyttebeskrivelser og utfyllende tekst angående matematikk, realfag og samfunnsfag Gode kunnskaper i realfag er viktig for alle ingeniører og gir det fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Realfag er i denne sammenhengen definert til å omfatte fysikk, kjemi og statistikk. Realfagene er sentrale for forståelse og utvikling av eget ingeniørfag, og for innsikt i hvordan ens eget arbeid påvirker omgivelsene. De er viktige for utfordringer innen samspillet mellom teknologi og omverdenen. Helheten og sammenhengen mellom realfag og fagfeltet må sikres, især sammenhengen mellom den grunnleggende teori og praksis innen fagfeltet. Realfag settes i samfunnsmessig perspektiv gjennom samspillet med emner i andre emnegrupper. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

22 Kunnskap Kandidaten kjenner til hvordan realfagene anvendes på en helhetlig måte, dvs. hvordan fysiske og kjemiske fenomener henger sammen, og hvordan statistikk og matematikk er nødvendige verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater. Kandidaten kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen kjemi og disses relevans opp mot eget fagfelt. Kandidaten kjenner til grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

23 Ferdigheter Kandidaten kan anvende fysiske, kjemiske og statistiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt. Kandidaten kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen fysikk og kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger. Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

24 Generell kompetanse Kandidaten har forståelse for omverdenen og realfagenes rolle innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og samfunnet, samt innsikt i miljømessige og etiske utfordringer i dag og i fremtiden. Kandidaten kan oppnå relevante svar på faglige problemstillinger, gjennom anvendelse av fysiske, kjemiske og statistiske undersøkelser og metoder. Kandidaten forstår fysiske, kjemiske og statistiske tenkemåter og metoder, og kan formidle disse skriftlig og muntlig. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

25 Fra side 34: Det kreves ingen forkunnskaper i kjemi utover generell studiekompetanse, og en basis i grunnleggende kjemi er derfor nødvendig. Dette omfatter kunnskap om det periodiske system og elementers egenskaper, oppbygning av kjemiske forbindelser, mengdeberegninger og likevektsbegrepet, løsninger, syrer og baser, reduksjons- og oksidasjonsreaksjoner, korrosjon, elektrokjemi, gasser, termodynamikk og energi, reaksjonshastigheter og enkel organisk kjemi med fokus på industrielt viktige forbindelser som for eksempel plast og petroleumsforbindelser. Forsvarlig håndtering, bruk, oppbevaring og avhending av stoffer, og grunnleggende HMS skal gjennomgås. Videre undervisning skal tilpasses hvert enkelt fagfelts behov. Aktuelle tema kan være innen materialteknologi, elektriske ledere, masse- og energibalanser, krystallstruktur og fasediagrammer, nye energikilder, bruk og forståelse for materiell og materialer med kompleks kjemisk sammensetning, kvalitetssikring og kontroll, vurdering av produkter og prosesser, og miljømessige konsekvenser. Gode kunnskaper og ferdigheter i kjemi sett i sammenheng med eget fagfelt skal være et grunnlag for sikker fremtidig yrkesutøvelse, være en basis for videre utvikling og nye ideer, og bidra til en aktiv holdning til miljømessige utfordringer. Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

26 Min konklusjon: I læringsutbyttebeskrivelsene i rammeplanen er det stilt krav til generell miljøkompetanse. I retningslinjene til rammeplanen stilles det tydelige krav til både grunnleggende kjemi og spesialtilpasset kjemi i utdanningene. (minst like omfattende som i tidligere rammeplan) Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

27 Hvordan er dette blitt ivaretatt ved institusjonene i de nye oppleggene?
Ved HiB: Ingen felles bolk i grunnleggende kjemi eksisterer lenger. Noen utdanninger har definert bolker på 3-4 studiepoeng kjemi som er blitt en del av andre fag. Utfordring: Hva med omfanget i henhold til retningslinjene? Det legges opp til integrasjon av kjemi og miljø i de tekniske fagene (jfr. det som står i rammeplanen: Teknologiske, realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i sammenheng) Utfordring: Hvordan få til intergrasjon, når basiskunnskapene mangler? Ingeniørutdanningskonferansen 2012, Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen


Laste ned ppt "Om KJEMI og MILJØ fagets plass i norsk ingeniørutdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google