Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsynsorgan for offentlige anskaffelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsynsorgan for offentlige anskaffelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsynsorgan for offentlige anskaffelser
- hvilken effekt gir dette? NHO/DIFI 8. juni 2012 Thomas Nordby

2 Tilsynsorganer St.meld. nr. 12 (2002-2003) om statlige tilsyn
40 statlige organer fører tilsyn med at private og offentlige aktører i Norge holder seg innenfor regler fastsatt i lover og forskrifter Alt fra produktkvalitet og arbeidsmiljø til transportsikkerhet, mediemangfold og konkurranse «Tilsynenes rolle som korrektiv og kvalitetsgarantist i et samfunn med økt vekt på desentralisering og styring via markeder»

3 Offentlige anskaffelser
«Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder årlig. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlige sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv», jf. FADs hjemmeside. Ikke eget tilsynsorgan Kontroll i hovedsak gjennom (1) klageordning til KOFA gjennom tilbyderne selv (2) Riksrevisjonens økende fokus på håndtering av anskaffelser Ulemper: Unngår å ta opp kritikkverdige forhold av frykt for å få et dårlig forhold til oppdragsgiver Skjevhet i hvilke forhold og sektorer som søkelyset rettes mot

4 Ingen ny tanke Nedstemt dok 8-forslag fra Høyre 2008:
«Stortinget ber Regjeringen etablere en tilsynsordning for offentlige anskaffelser og nedsette et utvalg for å utforme forslag til en mer effektiv håndhevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.» NHO flere ganger uttrykt ønske om et tilsynsorgan (med kompetanse under Konkurransetilsynet)

5 Prop 12 L (2011–2012) Håndheving Drøfter kort etablering av et tilsyn og at (for eksempel) Konkurransetilsynet får denne kompetansen Etterlyses av enkelte høringsinstanser FAD: Tilsyn med overvåkingskompetanse og mulighet til å ta ut søksmål kan avhjelpe situasjonen der private parter har begrensede incitamenter til å klage eller terskelen for å reise sak ved domstolene oppleves som høy Likevel: Opprettelse av tilsynsorgan reiser en rekke spørsmål, både av prinsipiell og praktisk art Ikke grunnlag nå

6 Aktuelt: Nytt anskaffelsesdirektiv
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on public procurement 2011/0438 (COD) Modernisering av anskaffelsesreglene – gjennomføres i EU innen 30. juni 2014 Forslag til krav om nasjonal “oversight body” artikkel 84 “1. Member States shall appoint a single independent body responsible for the oversight and coordination of implementation activities (...) All contracting authorities shall be subject to such oversight. 2. The competent authorities involved in the implementation activities shall be organised in such a manner that conflicts of interests are avoided. The system of public oversight shall be transparent. For this purpose, all guidance and opinion documents and an annual report illustrating the implementation and application of rules laid down in this Directive shall be published.»

7 Bakgrunn – fortalen “(...) not all Member States are consistently and systematically monitoring the implementation and functioning of the public procurement rules. This compromises the efficient and uniform application of European Union law. (...) “Only a single body with overarching tasks will ensure an overview of main implementation difficulties and will be able to suggest appropriate remedies to more structural problems. It will be in the position to provide immediate feedback on the functioning of the policy and the potential weaknesses in national legislation and practice, Thus contributing to the quick identification of solutions and the improvement of the procurement procedures.”

8 “(...) Several Member States have appointed a national central body dealing with public procurement issues, but the tasks entrusted to such bodies vary considerably across Member States. Clearer, more consistent and authoritative monitoring and control mechanisms would increase knowledge of the functioning of procurement rules, improve legal certainty for businesses and contracting authorities, and contribute to establishing a level playing field. There is in particular a strong need to coordinate these mechanisms to ensure consistent application, control and monitoring of public procurement policy, as well as systematic assessment of the outcomes of procurement policy across the Union.” Fortalen premiss 49

9 “Member States should designate a single national authority in charge of monitoring, implementation and control of public procurement. “(...) should have first-hand and timely information “(...) should be able to provide immediate feedback on the functioning of the policy and the potential weaknesses in national legislation and practice and contribute to the quick identification of solutions. In view of efficiently fighting corruption and fraud, (...) should also have the possibility to inspect the texts of concluded contracts. High-value contracts should hence be transmitted to the oversight body (...)”. Fortalen premiss 50

10 Oppgaver for tilsynsorganet
Overvåke anvendelsen av regelverket – bidra til ensartethet Hindre korrupsjon/nepotisme – avtalegjennomgang av store kontrakter Gi generell veiledning om regelverket DIFI Gi juridiske råd i konkrete saker (FAD) Ta stilling til klager KOFA, domstolene En rekke rapporteringsoppgaver Riksrevisjonen

11 Gjennomføring i EU/EØS
Direktivforslaget til behandling hos Parlamentet og i Rådet Draft report (Tarabella) 3. mai 2012 med enkelte endringsforslag: Legge kompetanse til eksisterende organ: «In those Member States where an oversight body already exists, the Member States shall confer to it the performance of the responsibilities described in this Article” Konkurransetilsynet?

12 Norges holdning Norges synspunkt: Kritisk til forslaget
EØS-notat 25. april 2012: «Forslaget til nye forvaltningsbestemmelser på anskaffelsesområdet støttes ikke, primært fordi det følge av subsidiaritetsprinsippet at medlemslandene bør ha frihet til å organisere slik virksomhet. Dessuten kan det å samle alle disse oppgavene i ett organ skape interessekonflikter»

13 Effekten av et tilsynsorgan?
Prinsipiell tilnærming til overvåking av anskaffelser? KOFA og domstolenes vurdering konkret og detaljert Løfter hovedansvaret vekk fra den enkelte bedrift Uavhengighet fra tilbydere og skader ikke forholdet mellom partene Særlig viktig for SMB? Må trolig baseres på klager – forutsetter full konfidensialitet Vil håndhevelsen av regelverket endres ved eget tilsynsorgan? Legge det til Konkurransetilsynet Skjæringspunktet mellom offentlige anskaffelser og konkurranseloven


Laste ned ppt "Tilsynsorgan for offentlige anskaffelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google