Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filosofi for folk flest

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filosofi for folk flest"— Utskrift av presentasjonen:

1 Filosofi for folk flest
Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog – utvikling av muntlige ferdigheter Guro Hansen Helskog Førstelektor i pedagogikk Dialogfilosofisk praktiker Filosofi for folk flest Guro Hansen Helskog 2011

2 Filosofi for folk flest
Hensikt med praktisk økt: a) Gi eksempler og smakebit på undersøkende filosofisk dialog som metode b) modellere lærerens rolle som samtaleleder: Leder gjennom spørsmål, men blander seg ikkje inn i innholdet. Deltakerne fyller dialogen med innhald. c) Vise hvordan man gjennom regi og dialogledelse kan aktivisere ALLE deltakere/elevar i klassen: Løfte fram sjenerte, regulere de mest aktive. - tenkeskriving - samtenkning gjennom par/smågruppesamtale - plenumsarbeid Guro Hansen Helskog 2011

3 Filosofi for folk flest
Filosofisk dialog som metode kan a) gi en god kopling mellom utvikling av leseferdigheter, skriveferdigheter, muntlige ferdigheter og evne til kritisk tenkning i alle fag b) Bidra til danning og felleskapsdannelse både i klasserommet, i lærerkollegiet og i seminarrommet c) Er aktuell på alle nivåer i utdanningssystemet, fra barnehage til høgskole og universitet Guro Hansen Helskog 2011

4 Filosofi for folk flest
Eksempler på filosofiske spørsmål med utspring i fag: Matematikk: Hva er et tall? Hva er null? Hvorfor er denne formelen riktig? Norsk: Hva er ”det norske”? Hva innebærer det å kunne lese? Må man kunne tenke for å kunne skrive? Hva er dialog? RLE: Finnes Gud? Hva skjer etter døden? Hva er nestekjærlighet? Hva innebærer det å tilgi et annet menneske? Samfunnsfag: Hva er et samfunn? Hvilken betydning har individet i samfunnet? Hva er historisk kunnskap? Naturfag: Bør det være lov å gjennomføre dyreforsøk? Hva vil skje hvis hele jordas befolkning levde som meg? Pedagogikk: Hva er god klasseledelse? Hva er tilpasset opplæring? Hva er relasjonsarbeid? Hva innebærer er godt læringsmiljø? Hva innebærer det å se en elev?

5 Praktisk eksempel/demonstrasjon av metode: Hva er dialog?
Filosofi for folk flest Praktisk eksempel/demonstrasjon av metode: Hva er dialog? Guro Hansen Helskog 2011

6 Modell: Å fylle innhold i et begrep
Svarforslag: Begrepet forsøkt fylt med innhold Allment Abstrakt Generelt Form Filosofere: Utforske, analysere, problematisere, konseptualisere, sammenlikne Personlige eksempler Individuelt Konkret Kontekstuelt Innhold ”Tomt” begrep: Filosofisk spørsmål Guro Hansen Helskog 2011

7 Hvorfor personlige eksempler?
Filosofi for folk flest Å ha ord ≠ å forstå noe Ordene kommer fra den ytre verden. Hvis de forblir utenfor oss, får de ikke noen dypere, indre mening for oss. Vi må gjøre dem til våre gjennom å legge erfaring og opplevelse inn i dem. Når vi filosoferer med utgangspunkt i erfaring, kan vi gjøre oppdagelser knyttet til vårt eget, koplet til et allment begrep Å lære er å oppdage Guro Hansen Helskog 2011

8 Filosofi for folk flest
Til sammenlikning: - Monolog - Diskusjon - Debatt - Krangel/konfikt/krig - Hverdagslig samtale (Noddings) - Egentlig dialog (Buber) - Filosofisk dialog (Ulike tradisjoner: Nelson, Heckman, Lipman, Brenifier, Bohm, Hansen) Guro Hansen Helskog 2011

9 Filosofi for folk flest
Grunnbegreper og verktøy i den undersøkende filosofiske dialogen: Analyse Argumentasjon Problematisering Konseptualisering Kategorisering Sammenlikning Abstraksjon Generalisering Syntetisering Formgiving Guro Hansen Helskog 2011

10 Filosofi for folk flest
Ulike måter å arbeide filosofisk på: Undersøkelse av svar/hypoteser/påstander Undersøkelse av motsatte argumenter: ja, fordi/nei, fordi Arbeid med perspektiv Arbeid med tolkning og forståelse Arbeid med personlig erfaring – bevegelse fra det individuelle og konkrete til det allmenne og abstrakte Guro Hansen Helskog 2011

11 Filosofi for folk flest
Eksempel på undersøkelse av svar/hypotese/påstand: Toleranse er å tåle alt Guro Hansen Helskog 2011

12 Filosofi for folk flest
Eksempel på arbeid med motsatte argumenter: Bør jeg gjøre som jeg vil? Ja, fordi… Nei, fordi… Guro Hansen Helskog 2011

13 Filosofi for folk flest
På hvilke måter handler det vi har gjort om utvikling av muntlige ferdigheter? Guro Hansen Helskog 2011

14 Filosofi for folk flest
Danning til humanitet Å utvikle sin humanitet – sin menneskelighet - er en oppgave for hvert individ og for hver generasjon hvis de skal unngå å synke ned i brutalitet og destruktivitet. I prosessen med å bli et sant menneske, trenger vi i særlig grad språk. Ordene er som briller eller øyne, og man er avhengige av språket for å se – oss selv, våre handlinger og våre relasjoner til andre og til verden. Ikke minst handler dette om å få et språk for det etiske og det før-bevisste – det eksistensielle. Guro Hansen Helskog 2011

15 ”Naturen begynner ikke bedre med mennesket enn med sine øvrige skapninger. Den handler for mennesket der mennesket ennå ikke kan handle som fri intelligens. Men det er nettopp dette som gjør mennesket til menneske: Det blir ikke stående ved det som naturen gjorde det til, men er også i stand til med fornuften å gå tilbake igjen de skritt som naturen gikk forut, mennesket er i stand til å omskape nødvendighetens verk til et verk skapt av den frie vilje og å løfte den fysiske nødvendighet opp til en moralsk”. Friedrich Schiller (1775): Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev. Guro Hansen Helskog 2011

16 Filosofi for folk flest
Opplysningstiden Splittelse mellom ulike pedagogiske retninger knyttet til tre hovedideer: 1. Oppdragelse/undervisning som påvirkning utenfra (opplysningstenkning, vekt på objektiv kunnskap, naturvitenskap/realfag/form) 2. Oppdragelse/undervisning som vekst og utfoldelse innenfra (romantikk, vekt på poesi, det subjektive følelsesuttrykk, innhold) 3. Oppdragelse/undervisning som et vekselvirkningsforhold mellom det subjektive og det objektive, det individuelle og allmenne (tysk idealisme, nyhumanismen, vekt på språk, litteratur, historie, form og innhold i et vekselvirkningsforhold). Guro Hansen Helskog 2011

17 Fragmentering, spesialisering, sektorisering, individualisering
Filosofi for folk flest Fragmentering, spesialisering, sektorisering, individualisering Guro Hansen Helskog 2011

18 Filosofi for folk flest
Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowlegde we have lost in information? T.S. Eliot 1934 Filosofi for folk flest Guro Hansen Helskog 2011

19 Filosofi for folk flest
Mine spørsmål: 1. Hva innebærer det å bli et sant, klokt og vist menneske? Hvordan kan jeg bidra til å utvikle en teoretisk og praktisk innfallsvinkel som a) peker mot nevnte idealer? b) går ut over og inn mellom fragmentene og oppsplittingen i vår samtidskultur? Nøkkelbegrep: MENNESKETILBLIVELSE Guro Hansen Helskog 2011

20 Filosofi for folk flest
Mitt svar: La mennesker i aldre og på tvers av alle skillelinjer delta i utforskende og undersøkende dialoger med utgangspunkt i fundamentale og universelle spørsmål i liv og samfunn, der den enkeltes evne til å undre seg og å søke det sanne, det skjønne og det gode næres. Tilnærming: Sokratisk metode – praktisk filosofi Guro Hansen Helskog 2011

21 Filosofi for folk flest
En skole var opprinnelig et sted der man kunne tenke sammen med andre om verden, om hva vi bør gjøre og livet vi bør leve for å leve et godt og moralsk liv sammen med andre. Ordet ”skole” kommer opprinnelig fra det greske ordet scholé som betyr "fritt rom". Guro Hansen Helskog 2011

22 Filosofi for folk flest
Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen (2008) Helskog og Ribe: Dialogos – veiledning for lærere og samtaleledere (2009) Gandhiprosjektet – filosofiske dialoger i flerkulturelt og flerreligiøst dialogarbeid (Kultur- og kirkedepartementets Gandhistipend 2008) Konflikthåndteringsprosjektet – filosofiske dialoger i konflikthåndtering og forsoningsarbeid i videregående skole Dr.philos: 5 artikler under publisering Guro Hansen Helskog 2011

23 Filosofi for folk flest
Helskog og Ribe: Dialogos – praktisk filosofi i skolen (Fagbokforlaget 2008) Praktisk filosofi 2. Argumentasjon og begrunnelse  3. Kriterier og perspektiv 4. Tolkning og forståelse 5. Erfaring 6. Eksistens  7. Følelser 8. Mennesket i sammenheng 9. Etikk og moralsk handling 10. Visdom Guro Hansen Helskog 2011

24 Filosofi for folk flest
Praktisk filosofi med utgangspunkt i Dialogos: Vi starter som regel filosofiøkten med en hendelse: - lese en tekst - studere et bilde - gjøre en øvelse. Hensikt: - å sette i gang tankene - å etablere en felles erfaring og et felles utgangspunkt å arbeide ut fra - å gi et utvidet språk å tenke og forstå i Guro Hansen Helskog 2011

25 Bernt Hagtvedt og Gorana Ognjenovic (red): Dannelse
Bernt Hagtvedt og Gorana Ognjenovic (red): Dannelse. Tenkning modning refleksjon. Lanseres 8. nov 2011 Guro Hansen Helskog 2011

26 Filosofi for folk flest
Dialogrekka i Gandhiprosjektet: 1. Filosofiske spørsmål Er aktiv dødshjelp rett? Hva innebærer det å lytte? 2. Hva gjør oss til forskjellige individer? 3. Menneskerettighetene 4. Visdomstenkning i buddhismen 5. Visdomstenkning i islam 6. Visdomstenkning i kristendommen 7. Likestilling og likeverd 8. Romvesenets observasjoner av godt og ondt 9. Hva er lykke? 10. Hva er fred? Guro Hansen Helskog 2011

27 Filosofi for folk flest
Prosesskategoriene i Konflikthåndteringsprosjektet: Undergraving Krise og vendepunkt Forløsning Forsoning Guro Hansen Helskog 2011

28 Filosofi for folk flest
Danning og fellesskapsdannelse gjennom filosofisk dialog: 1. Selvrefleksjon og selvstendig tenkning 2. Erkjennelse og anerkjennelse 3. Etisk og språklig bevissthet 4. Analytisk og kritisk evne 5. Spørrende og fleksibel holdning 6. Evne til å gå i virkelig dialog 7. Reduksjon av ubegrunnet fremmedfrykt 8. Konfliktforståelse – konfliktforebygging – konflikthåndtering Guro Hansen Helskog 2011

29 Filosofi for folk flest
Selv om forsøket på å skape fred i verden gjennom indre forvandling av enkeltmennesker er vanskelig, er det den eneste måten (…). Fred må først utvikles inne i enkeltmennesket. Og jeg tror at kjærlighet, medfølelse og uselviskhet er det grunnleggende fundamentet for fred. Så snart disse egenskapene er utviklet hos ett menneske, er han eller hun i stand til å skape en atmosfære av fred og harmoni. Denne atmosfæren kan utvides fra enkeltmennesket til hans familie, fra familien til samfunnet, og etter hvert til hele verden Dalai Lama Guro Hansen Helskog 2011


Laste ned ppt "Filosofi for folk flest"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google