Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen
Historikk Hovedplan 1997 – 2007 Status i dag Synspunkter på avløpsforskriften Konsekvenser av ny avløpsforskrift Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

2 Historikk Bergen består av 5 tidligere kommuner
Rådgivende utvalg for avløpshåndtering for Stor-Bergen ca 1970 – vurderte det overordnede grep Byfjordundersøkelsen – program for overvåking av sjøresipientene ble opprettet ( ) Oppryddingen på avløpssektoren 80 og 90-åra I 90-årene ble det brukt mer enn 1 mrd kr på oppryddingstiltak på avløpssektoren Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

3 Historikk forts.. Resipientorientert innsats
Overføre utslipp fra dårlige til gode resipienter Enkle rensemetoder ihht minstekrav til rensing for gode sjøresipienter (rundskriv 91/1) Anleggene tilrettelagt for utbygging til videregående rensing – hvis behov Oppfølging av tilstanden i resipienten gjennom Byfjordundersøkelsen Fornyelse av avløpsnettet nedprioritert Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

4 Byfjordundersøkelsen 1973 – 1974 1980 – 1984 1990 – 1994 2000 – 2004
Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

5 Hovedplan for avløp og vannmiljø 1997- 2007
Innsats for nærmiljø, bekker og vassdrag 5 prioriterte vassdrag i Bergen Anbefalte hovedfokus på utbedring av ledningsnettet ved at fornying økes fra 2-3 km pr år til km/år Behov for å redusere overløpsdrift /overvannsmengder Oppfølging av tilstanden i resipienten gjennom Byfjordundersøkelsen Oppfølging i forhold til nyetablerte utslipp Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

6 Status i dag - transportsystem
125 pumpestasjoner 1.100 km offentlige avløpsledninger 500 km lagt i perioden 1880 – 1970 Lav bruddstyrke Utette skjøter Dette fører til: Innlekking av fremmedvann – gir overløp Utlekking av avløpsvann til sårbare vannforekomster Stort fornyingsbehov ! Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

7 Oversikt over avløpssystemet
130 pumpestasjoner 250 overløp 6 hovedrenseanlegg 17 mindre renseanlegg Oversikt over avløpssystemet 930 km avløpsledninger Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

8 Status i dag - renseanlegg
Knappen pe Kjemisk Holen pe Mekanisk Flesland pe Mekanisk Ytre Sandviken pe Mekanisk Kverneviken pe Mekanisk Garnes pe Mekanisk Mellomstore og små mek. anlegg: Ytre Arna, Hylkje, Steinstø, Tellevik, Slettestølen, Helleneset, Eikeviken, Kjøkkelvik, Fagerdalen, Godvik, Drotningsvik, Sagstad + Store slamavskillere Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

9

10 Rensestrategi Knappen skal drives som et sekundæranlegg.
Med bakgrunn i dokumentasjonen i byfjordundersøkelsen søker vi om ny utsleppstillatelse basert på primærrensing for dei andre store anlegga, dvs anleggene oppgraderes til primæranlegg. Optimalisere med eksisterande renseteknologi, hvis mulig Optimalisere utslippsarrangement for å redusere lokal, negativ påvirkning. Store næringsmiddelbedrifter må håndtere sine ”egne saker” før påslipp til offentleg nett. Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

11 Ytre Sandviken - 35.000 pe - 1 mm finrist
Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

12 Definisjon av tettbebyggelse §11.3
En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 m. En tettbebyggelse kan deles inn i flere tettbebyggelser hvis den ansvarlige kan dokumentere at utslippene fra hver enkelt tettbebyggelse føres til forskjellige resipienter, som ikke påvirker hverandre. Fylkesmannen avgjør ved enkeltvedtak etter søknad om utslippene går til forskjellige resipienter som ikke påvirker hverandre. Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

13 ”Oseanografisk resipientundersøkelse av fjordene rundt Bergen”, Hans B
”Oseanografisk resipientundersøkelse av fjordene rundt Bergen”, Hans B. Helle 1975: Fjordsystemet er inndelt i naturlig avgrensede områder og fjordarmer som vist i nedenstående tabell: Indre område: Sørfjorden Arnavågen Salhusfjorden Byfjorden Eidsvågen Puddefjorden Ytre område: Vatlestraumen Kobbeleia Grimstadfjorden Raunefjorden Fanafjorden” Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

14 Tettstader ved Bergen Resipient-inndeling
Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

15 Utslipp til ”ytre sone”: O: 2. 000 pe P: 52. 000 pe Q: 40. 000 pe R: 8
Utslipp til ”ytre sone”: O: pe P: pe Q: pe R: pe : pe ”Rest-Bergen”: + Askøy: = Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

16 Synspunkter på ny avløpsforskrift.
Kap 11. Om tettbebebyggelse og avgrensing av resipienter, er kommentert Kap 12 om separatutslipp < 50 pe Forbudssone er ute. Vil vurdere å lage lokal forskrift Kap 13 om mindre tettbebyggelser (50pe – pe) Stort sprang, vil kreve mye av kommunene Vedlegg 2, tabell og om grenser analyseparametre for tungmetall og miljøgifter Unaturlig å ta inn i forskriften. Bør kjøre prosjekt først for å avklare nivåene Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

17 Synspunkter på ny avløpsforskrift, forts...
Kap 14 – diverse. Positivt med krav både til teknologi og fagkunnskap Positivt med krav til resipientovervåkning Vedr. rensegrad Positivt at utslippskonsentrasjon er tatt med, men svært lav grense – dvs unormalt fortynnet avløpsvann Synes vanskelig å oppnå kravet med silanlegg Usikkerhet rundt nitrogenkrav i forhold til Knappen pga at Grimstadfjorden er definert som følsomt område. Uaktuelt fra vår side å redusere fosforfjerning i Knappen Prøvetaking – akkrediteringskrav eller krav om tilsvarende system – listen legges høyt. Er dette måten å få opp kvaliteten? Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

18 Synspunkter på ny avløpsforskrift, forts...
Kap 15. Positivt at kommunen blir forurensings-myndighet for oljeholdig avløpsvann Positivt at kommunen gis større myndighet og virkemidler i forhold til påslipp til kommunalt nett. Hvorfor unntak for fotokjemikalier og amalgamholdig avløpsvann? Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

19 Synspunkter på ny avløpsforskrift - betenkelige.
Innsatsen blir i større grad regelstyrt (basert på andre lands naturgitte forutsetninger) – ikke resipientstyrt ut fra vår virkelighet Bryter med SFTs tidligere forutsetninger om at at det er rom for nasjonale tilpasninger til direktivet. Kan være et tilbakeskritt for nytte/kost prinsippet i miljøpolitikken ved at ledningsnettproblemstillinger kommer i bakleksa Krever gjennomføring av store kostbare tiltak med liten eller minimal nytte (bl.a. BOF5 -krav til kjem. anlegg) Vil kunne gjøre det vanskeligere for kommunene å få lokal aksept for gjennomføring av avløpstiltak Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

20 Revisjon av Hovedplan for avløp og vannmiljø (2005-2015)
Avklare kommunens holdning til avløpsdirektivet gjennom den politiske behandling av hovedplanen Vannkvalitetsmål Rensenivå – konsekvenser av EU-direktiv og ny avløpsforskrift Videreføring av en vassdragsrettet saneringsplanlegging Fornying av avløpsnettet, etterprøving av ambisjonsnivå og evaluering av strategi og metoder Fastlegging av ambisjonsnivå i forhold til stikkledn. Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

21 Konsekvenser av ny avløpsforskrift.
Bergen har deltatt i SFTs primærrens-prosjekt Behov for å oppgradere de store renseanleggene – minimum til primærrensing Definisjon av tettbebyggelse for utslipp til resipienter som ikke påvirker hverandre. Utarbeide grunnlag for søknad om unntak fra sekundærrensekravet basert på data fra Byfjordundersøkelsen Redusert fokus på fornying av ledningsnettet og vannkvalitet i bekker og vassdrag? Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

22 Mulige konsekvenser, worst case
4 (5) store renseanlegg må bygges ut til sekundærrensing 1 eksist. kjemisk renseanlegg må bygges ut til tertiærrensing Lite eller ikke tilgjengelige midler til fornying av ledningsnettet Ingen merkbar bedring av vannkvaliteten i Byfjorden Ytterligere forverring av vannkvaliteten i bekker og vassdrag Anslått investeringskostnad mer enn 500 mill kr Økte årskostnader anslått til mill kr Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

23 Mulige konsekvenser, dispensasjon fra sekundærrensekravet
4 (5) store mekaniske renseanlegg må bygges ut til å håndtere EU-direktivets krav til primærrensing (20% BOF5 og 50% SS) Reduserte midler til fornying av avløpsnett Ingen merkbar endring av vannkvaliteten i Byfjorden Forverring av vannkvaliteten i bekker og vassdrag Anslått investeringskostnad: 200 – 300 mill kr Økte årskostnader 25 – 30 mill kr Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune

24 Mulige konsekv. enkel ombyggging av silanlegg til primærrenseanlegg
De store anleggene kan relativt enkelt bygges om slik at de håndterer primærrensekravet Kostnader oppad begrenset til 100 mill kr Planlagt innsats på avløpsnettett opprettholdes Forbedring av vannkvaliteten i ferskvannsforekomster og nærmiljø Vannkvaliteten i Byfjorden er fortsatt god Betalingsvillighet for gode avløpstiltak opprettholdes Kan gjennomføres med små justeringer i planlagte budsjettrammer Rensing av avløpsvann april Synspunkter på avløpsforskriften - Bergen © Bergen kommune


Laste ned ppt "Ny avløpsforskrift. Synspunkter fra Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google