Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Fag og etikk i samarbeid. 2 Hvorfor en avtale?2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Fag og etikk i samarbeid. 2 Hvorfor en avtale?2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Fag og etikk i samarbeid

2 2 Hvorfor en avtale?2

3 3 •Hva vil vi oppnå? • At faglighet og etikk styrer alt samarbeid mellom helsepersonell og legemiddelindustri • At tillit og troverdighet bygges gjennom etisk samhandling, åpenhet og nøkternhet • At pasientene og samfunnet skal kunne stole på helsepersonellets uavhengighet, integritet og medisinske vurderinger

4 4 Hvorfor en avtale? •Samarbeid er ønskelig for å: • Sikre riktig legemiddelbruk og behandling • Bidra til å utvikle nye og forbedrede legemidler • Sikre god faglig utvikling, forsvarlig medisinsk metodevurdering og beste praksis i pasientbehandlingen

5 5 Fakta om avtalen •Avtalen bygger på: • Lover og forskrifter som ligger til grunn for spesialisthelsetjenesten og andre relevante regler • Retningslinjer som regulerer samhandling mellom legemiddelindustrien og helsepersonell  Helseforetakenes interne etiske retningslinjer  LMIs ”Regler for legemiddelinformasjon”  Samarbeidsavtalen mellom LMI og Legeforeningen

6 6 Fakta om avtalen Avtalen gjelder alt samarbeid • Legemiddelfirmaene er bundet av avtalen gjennom sitt medlemskap i LMI • Helseforetakene er pålagt å anvende avtalen også overfor legemiddelselskaper som ikke er medlemmer i LMI • Avtalen gjelder uavhengig av om invitasjoner kommer fra utlandet eller fra legemiddelfirmaets kontor i Norge

7 7 •En landsomfattende avtale • Avtalen er inngått mellom de regionale helseforetakene (RHFene) og Legemiddelindustriforeningen (LMI) • Avtalen gjelder alt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og legemiddelindustrien i Norge • Alle helseforetak i Norge har vedtatt avtalen Fakta om avtalen

8 8 Hva handler avtalen om?8

9 9 •Avtalen omfatter • Innsyn, åpenhet og habilitet • Møter • Honorering og gaver • Støtte til deltakelse på kurs og kongresser • Videre- og etterutdanning • Forskningssamarbeid • Pasientopplæring • Innkjøp • Fremtidig samarbeid

10 10 Hvordan praktisere avtalen?10

11 11 Hvordan praktisere avtalen – møter •Møter • Alle møter skal være avtalt på forhånd – uanmeldte besøk skal ikke finne sted • Den enkelte ansatte i helseforetaket har selv ansvar for å få godkjent deltakelse

12 12 Hvordan praktisere avtalen – gaver •Kan helsepersonell motta gaver fra legemiddelindustrien? • Som hovedregel kan helsepersonell ikke motta gaver • Det kan gjøres unntak dersom gaven er av ubetydelig verdi og ikke egnet til å påvirke mottaker på en utilbørlig måte •Hva ligger i begrepet utilbørlig? • En påvirkning er utilbørlig hvis den fører til at andre vurderinger enn rent faglige og samfunnsøkonomiske ligger til grunn for beslutninger  Jfr. Rundskriv nr I-13/2005 fra HOD Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse, inkl. merknader

13 13 Hvordan praktisere avtalen – gaver •Hvor går grensen? • Helsepersonell kan motta gaver av ubetydelig verdi som reklamemateriell, blomster og lignende • I Rundskriv nr I-13/2005 fra HOD drøftes det om grensen kan gå så høyt som ved 1 000 kroner. • I de regionale helseforetakenes “Etiske retningslinjer for innkjøp” er det fastsatt en veiledende verdigrense på 100 kroner for gaver • I LMIs regler kreves det sammenheng mellom gaven og mottakerens medisinske eller farmasøytiske praksis • Ved gaver det kan stilles spørsmål ved – og alle gaver med en verdi på over 100 kroner – bør samtykke innhentes fra arbeidsgiver

14 14 Hvordan praktisere avtalen – kurs, kongresser og møter14

15 15 Hvordan praktisere avtalen – kurs, kongresser og møter •Hvem mottar invitasjoner? • Alle invitasjoner skal gå til helseforetaket ved administrerende direktør eller den hun har delegert ansvaret til • Deltakelse skal godkjennes administrerende direktør eller den hun har delegert ansvaret til • Den ansatte har ansvar for å få godkjenning

16 16 Hvordan praktisere avtalen – kurs, kongresser og møter •Kan industrien betale reiseutgifter? • Hovedregel: Reise- og oppholdsutgifter dekkes av foretaket • Forutsetningen for eventuelle unntak er blant annet at arrangementet er av faglig art, er vesentlig for faglig oppdatering og for helseforetakets samlede kompetanseutvikling og strategi • Unntak skal godkjennes av administrerende direktør eller den hun har delegert ansvaret til • Industrien skal aldri dekke utgifter til sosiale arrangementer, som teater, konserter, sportsbegivenheter o.l.

17 17 Hvordan praktisere avtalen – kurs, kongresser og møter •Når skal legemiddelindustrien ikke delta? • Legemiddelindustrien skal ikke bidra økonomisk eller praktisk til kurs, kongresser, faglige møter eller lignende i helseforetakenes egen regi • Industrien kan ikke gi verken praktisk eller økonomisk støtte til kurs eller konferanser som gir helsepersonell tellende eller godkjente timer

18 18 Hvordan praktisere avtalen – kurs, kongresser og møter •Kan helsepersonell holde foredrag for legemiddelindustrien? • Ja, men oppdraget og betingelsene skal godkjennes av administrerende direktør eller den hun har delegert ansvaret til • Samhandlingen skal dokumenteres

19 19 Hvordan praktisere avtalen – forskningssamarbeid •Hvordan skal forskningssamarbeid avtales? • Alt forskningssamarbeid skal forhåndsgodkjennes av administrerende direktør eller den hun har delegert ansvaret til og det skal foreligge skriftlige avtaler • All ekstern finansiering av forskning skal kanaliseres til foretaket og ikke til den enkelte ansatte • Nye retningslinjer for forskningssamarbeid gjelder fra 1. januar 2006

20 20 Hvordan praktisere avtalen – pasientinformasjon •Kan industrien bidra til pasientinformasjon? • Det kan inngås avtaler om støtte til brosjyrer og støtte til utdanning og opplæring gjennom lærings- og mestringssentre • Helsepersonell har ansvar for den direkte kontakten med pasienter og pårørende • Forutsatt at helseforetaket, pasienter og pårørende aksepterer det, kan representanter for legemiddelindustrien være til stede på slike kurs og møter

21 21 Hvordan praktisere avtalen – krav til skriftlighet •Hvilke samarbeidsformer krever skriftlighet? • All samhandling som innebærer økonomiske transaksjoner • Samarbeidsprosjekter om forskning • Invitasjoner til kurs, faglige møter og kongresser skal være skriftlige • Avtaler om opplæring av pasienter og pårørende • Hovedregelen er at samhandling skal dokumenteres • Denne listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Er du i tvil, bør du normalt velge en skriftlig avtale

22 22 Hvordan praktisere avtalen – innkjøp •Hvilke regler gjelder for innkjøp? • Lov om offentlige anskaffelser og forskrift av 15. juni 2001 nr 616 • Hovedregel: Ansatte i helseforetakene med innkjøpsmyndighet kan ikke delta på arrangementer i regi av eller sponset av industrien. Ref. helseforetakenes etiske retningslinjer.

23 23 Hvor ligger ansvaret?23

24 24 Hvor ligger ansvaret? •Hvem har ansvaret for at avtalen følges? • Det enkelte legemiddelfirma og det enkelte helseforetak har et overordnet ansvar • Alle medarbeidere og ledere i helseforetakene og i legemiddelfirmaene har et selvstendig ansvar for at avtalen følges

25 25 Hvor ligger ansvaret? •Hva må på plass i det enkelte helseforetak? • Innen 1. januar 2006 skal alle foretak ha på plass rutiner som sikrer at avtalen blir fulgt • Helseforetaket skal sørge for at de ansatte er kjent med avtalen og gjeldende rutiner • Det anbefales at helseforetakets Internettsider inneholder informasjon om avtalen, rutiner og kontaktpersoner • Det enkelte helseforetak skal ha oversikt over og kunne dokumentere godkjente aktiviteter i forbindelse med kurs, kongresser, faglige møter og lignende. Denne oversikten skal være tilgjengelig for offentligheten

26 26 Hvor ligger ansvaret? •Ansatte i helseforetakene • Ansatte skal sørge for å få godkjenning for møter, deltakelse på kurs og annet samarbeid med legemiddelindustrien • Den enkelte ansatte har plikt til å sette seg inn i og følge avtalen.

27 27 Hvor ligger ansvaret? •Legemiddelindustrien • Det er et lederansvar å sørge for at alle ansatte kjenner til og følger avtalen • Den enkelte ansatte har plikt til å sette seg inn i og følge avtalen • Den enkelte ansatte skal respektere de kontaktrutiner det enkelte foretak har etablert

28 28 Hvis avtalen brytes28

29 29 Hvis avtalen brytes •Brudd på avtalen • En ansatt i et helseforetak mener avtalen brytes. Hva gjøres?  Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å søke løsninger i tråd med avtalen  Han eller hun melder fra til nærmeste leder  HF-direktør kontakter eventuelt firmaet det gjelder

30 30 Hvis avtalen brytes •Brudd på avtalen • En representant for et legemiddelfirma mener avtalen brytes. Hva gjøres?  Den enkelte ansatte har et selvstendig ansvar for å søke løsninger i tråd med avtalen  Han eller hun melder til nærmeste leder  Daglig leder kontakter eventuelt det aktuelle helseforetaket

31 31 Hvor går vi videre?31

32 32 Hvor går vi videre? •Hvor går vi videre? • Innen ett år fra avtalen er inngått skal det settes i gang arbeid med å utvikle former for samarbeid og felles bidrag til forskning, kompetanseutvikling og pasientopplæring mellom LMI og RHFene • Det skal utvikles tydeligere retningslinjer for samarbeid om forskning • Det er behov for felles maler for: Invitasjoner, forskningskontrakter og honorering • Det må utvikles gode dokumentasjonssystemer • Det skal holdes minst ett årlig kontaktmøte mellom LMI og RHFene for å følge opp avtalen

33 33 Oppsummering33

34 34 Oppsummering •Hva vil vi oppnå? • At all samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skjer på en faglig og etisk måte • At tillit og troverdighet bygges gjennom etisk samhandling og åpenhet • At pasientene og samfunnet skal kunne stole på helsepersonells integritet, uavhengighet og medisinske vurderinger • At nøkternhet preger all samhandling

35 35 Oppsummering •Handlingsrom og muligheter • Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri er ønskelig og nødvendig • Etisk samhandling bygger tillit og troverdighet • Tillit og troverdighet gir handlingsrom og muligheter

36 36 Mer informasjon •Hvor finner jeg mer informasjon? • På foretakets eller bedriftens intranett • LMIs intranettsider Digitalis • På www.lmi.no under markedsføring • På de regionale helseforetakenes hjemmesider • Det vil bli sendt ut en brosjyre til alle helseforetak og legemiddelfirmaer i januar

37 37 •Lykke til!


Laste ned ppt "1 Fag og etikk i samarbeid. 2 Hvorfor en avtale?2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google