Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY"— Utskrift av presentasjonen:

1 MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY
CONDITIONAL DISCRIMINATION VS. MATCHING TO SAMPLE: AN EXPANSION OF THE TESTING PARADIGM MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY

2 Abstrakt En deltagers utførelse av en betinga diskriminasjonsprosedyre definerer en betinget relasjon mellom stimuli: ”Hvis A1, så B1; hvis A2, så B2”. Prosedyren kan også generere matching-to-sample, men da er ikke stimuliene kun relatert til hverandre gjennom betinging, men av ekvivalens. En paradigme for å teste hvorvidt en betinga diskriminasjons prosedyre har generert ekvivalens relasjoner benytter seg av tre sett med stimuli, A, B, og C, og tre stimuli per sett. Etter å ha lært seks sample-comparison relasjoner (A1B1, A1C1, A2B2, A2C2, A3B3, A3C3), så viser deltageren seg umiddelbart i stand til matche B og C stimuli; slik at seks nye relasjoner framkommer (emerge), B1C1, B2C2,B3C3, C1B1, C2B2, C3B3).

3 Abstrakt fortsetter Disse 12 stimulus relasjonene (seks lærte, seks emergent) definerer tre tre-medlems stimulus klasser, A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3. Dette paradigme ble utvidet ved å introdusere tre nye stimuli (sett D), og lære åtte barn ikke bare AB og AC relasjoner, men også DC relasjoner gjennom velge sett C stimuliene som comparisons, når disse var betinget opp imot sett D samples. Seks av åtte barn viste seg umiddelbart i stand til å matche B og D stimuli til hverandre. Gjennom å velge korrekt sett B comparisons betinget opp imot sett D samples, og sett D comparisons betinget imot sett B samples, så demonstrerte de eksistensen av tre fire-medlemmers stimulus klasser. A1B1C1D1, A2B2C2D2, A3B3C3D3.

4 Abstrakt fortsetter Disse større klassene ble bekreftet av deltagernes suksess med de påkrevde betingede relasjonene på et lavere nivå; de var også i stand til å velge sett D comparisons betinget opp imot samples fra sett A og C, og utføre BC og CB matchingen som definerte den opprinnelige tre tre-medlems klassene. Ved å legge til tre DC relasjoner, så blir det generert 12 nye relasjoner. Tre relasjoner hver i BD, DB, AD, og CD. Vokale navngivingstester viste at det å anvende samme navn til hvert stimulus var verken nødvendig eller tilstrekkelig for å etablere klasser av ekvivalente stimuli.

5 Kondisjonal/betingings diskriminasjon
Gitt to diskriminative stimuli, B1 og B2, så velger deltageren B1 hvis den kondisjonale stimulusen A1 til stede, og velger B2 hvis den kondisjonale stimulusen er A2. Denne kondisjonal diskriminasjonen gir en prosedyredefinisjon av betingings relasjonen mellom stimuli. I sin enkleste form er betingings relasjonen slik; Hvis A1, så B1; Hvis A2, så B2. Eksistens av en betinget relasjon er direkte observerbar ved deltagerens pågående interaksjon med prosedyren, og det kreves ingen yterligere modifisering av prosedyren for å bevise dette. Det er vanlig at betingings prosedyrer som generer ekvivalensrelasjoner hos deltagerne blir kalt matching-to-sample. (Prosedyre og resultat). Når alle sample (utvalgsstimuli) og comparison (sammenlikningsstimuli) stimuliene er fysisk forskjellige er det vanlig å kalle dette for arbitrær matching .

6 Matching-to-sample I motsetning til betingings diskriminasjon, så er ikke ekvivalens definert kun ut fra deltagerens pågående interaksjon med prosedyren. For å vise at det er noe mer som skjer mellom sample og comparison stimuli, så kreves det ytterligere testing. Egnede tester er hentet fra matematikken; matematisk teori bidrar med et deskriptiv system for klassifisering av de logiske stimulus relasjonene; refleksivitet, symmetri og transitivitet. Disse relasjonene skal oppstå (emerge) uten at de skal være direkte trent, altså det skal ikke foreligge en direkte forsterkningshistorie for fremkomsten av de nye relasjonene.

7 Refleksivitet referer til identitets matching, som innebærer å matche en sample stimulus til seg selv; aRa, bRb, cRc (r = relasjon, så aRa betyr at a står i relasjon til a). Gitt en deltager som er kjent med stimuli og prosedyre, så er beviset for refleksivitet generalisert identitets matching. Symmetri referer til reversibelt gjensidigutskiftbarhet mellom stimuliene; hvis aRb, så skal bRa framkomme uten ytterligere trening/forsterkning. Transitivitet referer til overføring av stimulusfunksjoner p.g.a. delt medlemskap i stimulus klasse; Hvis aRb, og bRc, så skal aRc (cRa) framkomme uten ytterligere trening/forsterkning eller instruksjoner. cRa er også kalt for en global ekvivalenstest fordi den tester samtidig for både symmetri og transitivitet. Dette skjer for øvrig også i en One-To-Many og Many-To-One treningsstruktur

8 Treningsstruktur One-To-Many, linear og Many-To-One
B B A A B C A C C D

9 Eksperimentet Hensikten med dette eksperimentet var å legge til ytterligere et stimulus til hver klasse, og derved teste styrken til ekvivalens relasjonene til å generere et større nettverk av gjensidig utskiftbare stimuli. (A,B,C,D) Itillegg til å teste for fire-medlems ABCD klasser, så testet eksperimentet også for to tre-medlems klasser; ABC og ACD Testingen innebar imidlertid en endring, grunnet at sett A var auditive.

10 Tidligere studier har brukt engelske symboler, og dette har krevd omfattende pretestinger for å forsikre seg om at deltagerne ikke allerede kunne den kritiske matchingen og navngivingen (naming) av stimuliene. Det ble brukt arbitrære stimuli (greske bokstaver og bokstavnavn) i dette eksperimentet, for å unngå; 1) all unødig tidsbruk ved pretester, 2) det å gi deltagerne problemer ved å gi oppgaver de ikke i stand til å utføre, og 3) dilemmaet om man skal forsterke korrekte responser under pretesting. Reduksjon fra 20 stimuli til 3 stimuli i hvert sett, førte til ytterligere forenkling av eksperimentet.

11 Metode Deltagere; barn (5-7,5 år) Ingen annen data forelå Foreldre
Rekruttering Antall sesjoner

12 Metode Apparatur og generell prosedyre

13 Metode Læring/trening og testfaser
A: Bli kjent med prosedyren, og bekrefte evnen til visuell-visuell og auditivt-visuell betinget diskriminasjon med pretesting av antatt kjent stimuli Teste for identitets matching av de greske bokstavene (generalisert matching-to-sample for refleksivitet) B: Deltagerne lærte tre sett av relasjoner, AB, AC, og DC. Dette utgjorde baseline for testingen av symmetri og transitivitet. C: Uten ytterligere trening, evaluere hvorvidt de relasjonene som er markert med korte strekker framkom (emerge), se s.8. Forsterkningsleveringen ble gradvis reduser, og når den hadde nådd sitt laveste nivå ( .2), så ble test probe (disse var helt uten forsterkning) innført inn i disse baselinene . Dette utgjorde testen for symmetri og transitivitet.

14 Pretest Magasintrening, ikke verbale instruksjoner, 25 trials (90 %) med antatt kjente stimuli, evne til å mestre den eksperimentelle prosedyren, greske bokstaver. Trening og opprettholdelses prosedyrer Forsterkningssannsynlighet Test Four-stage equivalence, Three-stage equivalence, Symmetry, Oral naming, Test sequence.

15 Resultater

16 Diskusjon Tre direkte lærte relasjoner, (seks av åtte barn) seks nye relasjoner, BD og DB utførelsen dokumenterte framkomsten (emergence) av tre fire-medlems stimulus klasser, og alle demonstrerte de påkrevde lavere nivås transitivitet og symmetri testene. Prosessen ved å teste for ekvivalens har en bemerkelsesverdig ”spinoff”. 9 lærte, 18 framkommer, 9 framkommer (vokal) = 27/9

17 Diskusjon Matche auditive til visuelle stimuli kan representere auditiv forståelse, forstå uttalte ord i relasjon til tekst/ord. Det å matche visuelle stimuli til hverandre kan innebære enkel lese forståelse, forstå tekst i relasjon til andre objekter. Navngi tekstuelle stimuli høyt kan være enkel vokal lesing. Det at betingede relasjoner har formale likhetstrekk med lesing, innebærer ikke at de nødvendigvis er relevante i forhold til hverandre. Men etableringen av stimulus klasser beviser denne relevansen.

18 Diskusjon Lingvister har utfordret atferdsanalysen på å redegjøre for ny atferd, som ikke har noen åpenbar forsterkningshistorie. Ekvivalens gir svaret; ved å spesifisere prosedyrer som genererer ny atferd som tilsynelatende ser ut til å ikke være forsterket. Dette åpner for øvrig for forsterkning av ny (framkommet) atferd, siden stimuliene er i samme klasse, og de er gjensidig utskiftbare. Så variabler som påvirker et medlem, vil kunne påvirke resten av medlemmene. Direkte forsterkning av AB, AC, og DC relasjoner vil også ekspandere/berøre alle de mulige relasjonene innen hver fire-medlems klassene. Så det er ikke riktig å si at nye matching og navngiving utførelse (performance) framkommer (emerge) uten at det foreligger en forsterkningshistorie.

19 Diskusjon Navngiving (naming)
1 av 8 deltager E.W – naming responsen så ikke ut til å ha blitt etablert før den faktisk ble testet for (nøling) Deltager J.O.; Nøyaktig produksjon av bokstavnavnene i sett D, etter at han ikke mestret å matche deres bokstaver til de oppleste navnene på bokstavene. Dette demonstrerte at framkommet (emergent) navngiving ikke konstituerte en valid test på auditivt-visuell symmetri. Formell likhet mellom stimulusekvivalens som kommer fra betingingsprosedyrene, og paired-associate prosedyrer I tillegg til bevisene som (allerede nevnt) viser at naming er verken nødvendig eller tilstrekkelig for å generere stimulusekvivalens, så vil logikken som omgir betingingsprosedyrene foreslå at ingen andre typer av medierende responser er nødvendig å postulere.


Laste ned ppt "MURRAY SIDMAN AND WILLIAM TAILBY NORTHEASTERN UNIVERSITY"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google