Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AMS - målerskifte eller paradigmeskifte. KS Bedrift AMS Temadag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AMS - målerskifte eller paradigmeskifte. KS Bedrift AMS Temadag"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 AMS - målerskifte eller paradigmeskifte. KS Bedrift AMS Temadag 25. 11
AMS - målerskifte eller paradigmeskifte? KS Bedrift AMS Temadag Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS

3 Hva er det egenlig AMS handler om - og hva ønsker vi det skal bli?

4 Bransjen mangler en felles forståelse
Målerskifte Oppfylle AMS-forskrift Tolker AMS forskriften til at vi kan bruke dagens utstyr (med ”gode råd” fra utstyrsleverandørene) Skifte til fjernavleste målere Lar leverandørene bestemme kommunikasjon Justerer dagens IT-systemer En stor montasjejobb! Vi blir den siste nasjonen som bygger ut AMR med gammeldags AMR- teknologi Oppfylle energipolititiske mål EUs klimamål Sluttbruker skal bevisstgjøres på energiforbruk og delta aktivt i kraftmarkedet Trinn 1 i Smartgrid Bygge Norges største IKT-prosjekt med teknologi som ikke er klar ennå. Stor fokus på datasikkerhet og kommunikasjon basert på TCP/IP Må skifte ut mye av IT-systemene Dyrt, komplekst og risikabelt AMS kan forbedre omdømme Vi blir den første nasjonen som bygger ut AMS på en ny og moderne teknologiplattform Paradigmeskifte

5 NVE har gitt oss en betydelig utfordring – nå er det opp til oss å levere!
NVEs dokumet inneholder endelig forskriftstekst der det er mulig å trekke ut eksplisitte og implisitte krav. NVE legger opp til en ambisiøst forskrift med relativt kort tidsfrist. Kravene ser ut til å være koordinert med utviklingen i Europeisk lovgivning Den største utfordringen vil antakelig være å kombinere krav med tidsfrist. Fordel om en utsetter kontrahering av målere og kommunikasjon. En del forhold vil NVE komme tilbake på. Eksempler på dette kan være forhold rundt håndtering av utveksling av måleverdier mellom aktørene. En del forhold er endelig behandlet av NVE og er fortsatt er uklart. Det betyr at det er opp til nettselskapene å finne løsninger på dette enten alene eller sammen med andre. På en del områder har NVE kommet med uttalelser som kan virke uheldig. Eksempler på dette er sikkerhet i proprietære kommunikasjonssystemer Det er vesentlig at vi i felleskap må gjøre en innsats for å klargjøre forståelsen av forskriften og finne felles løsninger på en del områder

6 Krevende punkter i forskriften
Kravene gitt i §4.2 b, f og g er forskjellen på AMR og AMS ! §4.2b Krav om standardisert utgang som legger til rette for kommunikasjon med eksternt utstyr Bransjen er utfordret av NVE Tror at det blir viktig å følge Europa her §4.2f Kunne sende og motta informasjon om kraftpriser og tariffer samt kunne levere styre og jordfeilsignal (Tredjepartsadgang) Dette er et riktig krav men gir også store utfordringer Hva er forskjell på formidle og gi adgang til AMS-kanalen? §4.2 g Gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunkjoner Security var et hot tema på Metering Europe i Amsterdam Det arbeides med ulike metoder for å oppnå moderne og sikker kryptering. HLS på DLMS / TSL / IPSEC osv M/441 ivaretar sikkerhet på en helt annen måte en dagens AMR-løsningen Krav til at data skal være tilgjengelig 0900 neste dag krever helt andre systemer og metoder i forhold til dagens praksis.

7 Forskriften om sikkerhet og bruk av IP- basert kommunikasjon
Det er feil å omtale PLC og radio-nett for måleravlesning som lukket! Kravet til kryptering må gjelde alle typer kommunikasjon. I tillegg må krypteringen tilfredsstille spesifikke krav At en del norske leverandører anbefaler å ikke bruke IP-basert kommunikasjon kan tyde på at de er flinkere på salg enn på kommunikasjon og datasikkerhet! AMS kan ikke bygges på dagens AMR-teknologi !

8 M/441 fra EU-kommisjonen:
Mandat M/441 ”Mandate for standardization to CEN, Cenelec and ETSI in the field of measuring instruments for the development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability” Det formelle mandatet gis til de europeiske standardisasjonsorganisasjoner Cenelec, CEN og ETSI. Har etablert en felles gruppering SMCG ( Smart Meter Coordination Group ) Leveranser: Kommunikasjon og grensesnitt: Rapport kommer i Q4 2011 Videre vil det komme standarder som utfyller gap i suiten i løpet av 2012 Del 2 om tilleggs funksjonalitet kommer i løpet av 2012? Det arbeides med å ta inn F5 inn i arbeidet igjen etter at EC instruerte SMCG om å nedtone dette arbeidet

9 M/441 omfang av standardisering

10 M/441 Minimum Funskjonskrav

11 Tekniske utvikling på området Smartmetering
Etablering av standardisering på smartgrid M/490 i Europa Etablering av standardisering på lading av elbiler M/468 Tilsvarende initiativer i USA – Samarbeid? DLMS- COSEM utvikles stadig for å håndtere AMS. Nytt er støtte for push-teknologi og god kryptering Iberdrola kjører PRIME-prosjektet med OFDM basert PLC ERDF i tet på 3G PLC som har støtte for IPV6 (G3-PLC Alliance) Flere leverandører med 3G Radio Meshnet som støtter IPV6 (6LoWPAN) (Eksempel på leverandører er Connode og Trilliant) EU har anbefalt at frekvenser på 169 MHz skal benyttes til Utility / smartgrid. Dette kan bli en god frekvens for AMS Det utvikles kommunikasjonsløsninger for AMS som benytter CDMA. Embedded SIM er på vei inn- nå gjenstår det å legge press på Telenor Under Metering Europe i Amsterdam Oktober 2011 er det konsensus om at fremtidens kommunikasjon for smartmetering/ smartgrid skal baseres på TCP/IP kommunikasjonstack Vi vil få en rivende utvikling på teknologi i årene som kommer derfor må ha bevissthet rundt dette når vi planlegger AMS- implementeringen i Norge NTE vil teste IP-basert RF-mesh og CDMA i 2012

12 Hvorfor samarbeide på AMS?
AMS / Smartgrid er et paradigmeskifte som vil transformere energiselskapene, endre kraftmarkedet og aktørenes atferd Mye tyder på at en må skifte dagens IT-systemer i MAFI-prosessen for å imøtekomme kravene fra regulator. Dette krever ny IT-arkitektur og økt bruk av internasjonale leverandører. Det er etablert en forståelse på at 130 nettselskap ikke kan bygge sin egen organisasjon for etablering og drift av AMS. Denne forståelsen er i liten grad omsatt til handling! I Norge har vi ett middels stort nettselskap - resten er små! Det antydes at en må ha enheter mellom tusen kunder for å oppnå rasjonell etablering og drift på et AMS-senter.

13 AMS - Samarbeid Risikoen prosjektet er betydelig og en kan forvente at en del selskaper vil etablere løsninger som ikke er velfungerende. Selskapene har begrenset tilgang til kompetanse på alle de ulike fagområdene AMS består av. Leverandørindustrien består av små og svake enheter- Bruker mye energi på overtale nettselskapene at en bør bygge ut AMS med dagens AMR-teknologi Det finnes begrenset kompetanse og kapasitet på leverandører som en kan outsource AMS til. Kompetanse hos konsulentene er ikke alltid overbevisende

14 Mulige samarbeidsformer
Strukturelt samarbeid Etablere eksternt AMS-selskap som bygger og driver AMS for eierne Etablere samarbeid på planlegging utbygging og drift av AMS Etablere felles systemer som driftes av det enkelte selskap (SAMS) Større selskaper selger tjenester til mindre selskaper i en region Anskaffelser Samarbeid om innkjøp målere. Større volum kan gi mulighet for et større leverandørmarked, egen kravspec, ”Norgesmåler” bedre kvalitet og det siste av teknologi Samarbeid om kravspekk+ innkjøp av kommunikasjon. Teste ut og anskaffe moderne kommunikasjon IP-basert PLC og RF-mesh. Anskaffelse på IT-systemer. Bruker gamle systemer i dag som neppe bærer AMS. Ny arkitektur. Internasjonalisering. Ingen bør etablere sin egen IT-løsning som de er alene om. Nødvendig med samarbeid for å oppnå rasjonell AMS.

15 Mulige samarbeidsformer- felles utfordringer
Samarbeid på rammer Forståelse av Forskrift og bransjens kravspesifikasjon Påvirkning og samarbeid med myndigheter som NVE. Eksempel er felles høringsvar fra Midt-Norge Større engasjement rundt EU-standardisering M/441 Samarbeid som NVE utfordrer oss på: Felles IKT-løsning -meldingsutveksling mellom aktørene i kraftsystemet må på plass Standardisert løsninger på datautgang på AMS-måler på informasjonskanal mot kunden. Standard løsninger på tredjepartstilgang. Felles vurdering / anbefaling på datasikkerhet i AMS Samarbeid innen bransjen på felles problemstillinger – byggeklosser AMS Standardisering av forretningsprosesser / Usecases på AMS /SG Standard for utrullingsverktøy for AMS -målere Felles løsninger for dårlig plass for måler i sikringsskap Felles løsning for utvendig plassering av måler. Jfr. Prosjekt i NEK

16 Samarbeid – The knowing - doing gap !
NTE har AMS og SmartGrid som strategisk satsingsområde og søker samarbeid. Dette gjør vi gjennom deltakelse i NSC og Demo Steinkjer Samarbeider opp mot bransjeorganisasjonene Vi søker samarbeid gjennom SMiL og bilateralt med andre selskaper Morten Bjerkan er leder for prosjektlederforum AMS Vi utfordrer alle andre nettselskap til samarbeid om den store utfordringen som AMS gir oss. Hvor mange nettselskaper i Norge kan mislykkes uten at bransjen har et omdømmeproblem? Bransjeorganisasjonene må trekke sammen for at et slik samarbeid kan bli mulig. Samarbeidet må starte nå! Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "AMS - målerskifte eller paradigmeskifte. KS Bedrift AMS Temadag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google