Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nina Syversen, Asplan Viak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nina Syversen, Asplan Viak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nina Syversen, Asplan Viak
Hvilken form og hvilke faglige innhold bør miljøoppfølgingsprogrammene ha for å sikre hensynet til miljø i utbyggingssaker? Nina Syversen, Asplan Viak Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

2 Innhold Rammeverk / bakgrunn /definisjoner Form Faglig innhold
Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

3 Hva er et miljøoppfølgingsprogram?
Sikre at hensynet til miljø blir ivaretatt under utbygging Begrepsbruk: Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan NS 3466:2009: Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen Miljøprogram: Fastlegge miljømålene for et prosjekt (overordnet) Miljøoppfølgingsplan: Vise hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av prosjektet skal foregå Miljøoppfølgingsprogram=miljøoppfølgingsplan Statens vegvesen: Ytre miljøplan: Et dokument og en prosess som skal sikre av vegeieren tar de miljøhensyn vi er pålagt og forventet å ivareta (Jørn Arntsen, Vegdir.) Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

4 Pålagte miljøhensyn Nasjonale føringer
Alle samfunnssektorer har et selvstendig ansvar for å legge miljøhensyn til grunn for sin virksomhet Skal ha oversikt over miljøvirkningene av virksomheten i sektoren Har selv ansvaret for å gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde Har ansvar for rapportering om miljøutviklingen i sektoren, samt effekter og kostnader av gjennomførte tiltak Relevante lovverk og forskrifter, samt tilhørende håndbøker (eks svv) Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

5 Forventede miljøhensyn
Naboer og interesseorganisasjoner Brukere SKAL RESULTERE I ETTERPRØVBARE MILJØTILTAK SOM INNFRIR LOVPÅLAGTE/FORVENTEDE MILJØHENSYN Hvordan få til dette? Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

6 Miljøoppfølgingsplan/ytre miljøplan
Vanlige tema Støy Vibrasjoner og rystelser Luftforurensning Forurensning til jord og vann – alternativt vannmiljø under naturmiljø Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Energiforbruk Materialvalg og avfallshåndtering Stort sett samme tema som ikke-prissatte konsekvenser i KU Avgrenset til vanntema KU: håndteres stort sett som en del av naturmiljø Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

7 Form Miljøoppfølgingsplan må gjøres bindende – dvs- forankres i planen
Hvor i planen skal dette forankres? I plan - og bygningsloven – og hele vegen; dvs. så tidlig som mulig Kommunedelplan eller reguleringsplan med konsekvensutredning (SVV håndbok 140) Planprogram som angir hvilke tema som skal utredes – vannmiljø må med i beskrivelsen! Gjennomføring av konsekvensutredning Vannmiljø som en del av naturmiljø Beskrive avbøtende tiltak både for driftsfasen og anleggsfasen! Reguleringsbestemmelser – beskrive type avbøtende tiltak/utslippskrav/utslippssøknad Utarbeidelse av MOP/YM-plan (etterprøvbare mål) Byggeplan – byggesøknad (henvise til MOP/YM-plan - miljøpåvirkning) Prosjektering Konk.grunnlag Kontrakt med ET (sanksjoner hvis ikke når målene) Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

8 Arealplanlegging i og langs vassdrag
For alle vassdrag med viktige verdier, skal det i kommuneplanen være fastsatt hensynssoner på inntil 100 m Tiltak etter PBL: Varige konstruksjoner (veg…) Offentlige myndigheter er ansvarlige for at nye tiltak og planer, i og nær vassdrag, blir vurdert ift. Vannforskriften § 12 og etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven § § 8-12. I reguleringsbestemmelsene kan det settes krav til grenseverdier for tillatt forurensning, krav til rekkefølge og omfang av tiltak, tidspunkt for når tiltaket skal gjennomføres, miljøkvalitet og oppfølgingsprogram. For å sikre at hensynet til vassdraget ivaretas i utførelsesfasen, bør krav i reg.planen knyttes opp mot videre byggesaksbehandling. Etablering av avbøtende tiltak bør settes som vilkår i igangsettingstillatelsen dersom det er avgjørende for å hindre forurensning Godkjenning av tekniske planer, miljøkvalitet og oppfølgingsprogram bør settes som vilkår for ramme- og igangsettingstillatelse Krav til rapportering og dokumentasjon av utførte tiltak kan settes som vilkår for utsteding av ferdigattest. Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

9 Effekt på vannmiljø – anleggsfasen – eksempel fra vegprosjekt:
Grave og anleggsarbeider Stille krav tiI grenseverdier for tillatt forurensning i anleggsfasen i reguleringsbestemmelsene pkt. ”Bekker og vassdrag” . Grenseverdiene vurderes i forhold til brukerinteresser. Rekkefølgekrav til gjennomføring av tiltak i anleggsfasen (tiltakene må gjennomføres FØR anleggsperioden påbegynnes), samt oppfølgingsprogram. Krav i reguleringsplanen knyttes opp mot byggplanfasen og saksbehandlingen rundt dette. Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

10 Follobanen Rigg- og anleggsområde på Åsland: Reguleringsbestemmelser:
Eget punkt om miljøprogram for prosjektering og miljøoppfølgingsplan for gjennomføring Miljøprogram for prosjektering skal legges til grunn for detaljprosjektering og gjennomføring MOP utformes i samråd med relevante myndigheter, skal foreligge ved søknad om tiltak og inngå i entreprenørkontraktene Eget kap om bestemmelser for midlertidige rigg- og anleggsområder Krav om tilbakeføringsplan (frist) Spesifikke avbøtende tiltak i anleggsperioden (eks sedimenteringsbasseng) Krav om utredning av forhold knyttet til utslipp (drens- og anleggsvann) og krav om miljørisikoanalyser. Avklare behov for søknad om tillatelse til utslipp. Rekkefølgebestemmelser: Eks. krav om etablering av erstatningsdam for amfibier. Foto: Leif Åge Strand

11 Form Skal være konkret – eksempel fra YM-plan E16 Sandvika-Wøyen:
Problemstilling Tiltak Ansvar (BH=byggherre, E=entreprenør, K=konsulent Prosesskode beskrivelse/ tegning Forurensning av vann: Hindre at anleggsarbeidene medfører forurensning av Sandvikselva eller andre vannforekomster i nærheten av anleggsområdet. Krav til beredskap Egen YM-plan E Beredskapsrutiner og meldeplikt Lokalisering for drivstoffpåfylling – krav om absorbentmiddel BH/K …. Prosess… Tegning…. Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

12 Faglig innhold Relevante problemstillinger:
Hva bør tenkes på i planfasen for å hindre forurensning eller reduksjon av biologisk mangfold ved gjennomføring av tiltak? Bruk av hensynssoner Krav til rekkefølge og omfang av tiltak Krav til miljøkvalitet og oppfølgingsprogram Vannforeningsmøte – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

13

14 Vannforeningsmøte 7.4.14 – foredrag N. Syversen, Asplan Viak

15 Utbyggers ansvar:

16

17

18

19

20

21

22

23


Laste ned ppt "Nina Syversen, Asplan Viak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google