Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

  KBP – innføring av modellen i sykehus og i primærhelsetjenesten FoU dag 18. april 2012 Mette Fagernes Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "  KBP – innføring av modellen i sykehus og i primærhelsetjenesten FoU dag 18. april 2012 Mette Fagernes Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1   KBP – innføring av modellen i sykehus og i primærhelsetjenesten FoU dag 18. april Mette Fagernes Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold Anne-Berit Schelbred Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk

2 Veien til god kunnskapshåndtering
- innføring av kunnskapsbasert praksis og fagnettverk som metode for økt samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Vestfold

3 Et samarbeidsprosjekt mellom
Sandefjord kommune ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold Sykehuset i Vestfold HF Med støtte fra; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Høgskolen i Vestfold Norsk sykepleierforbund, Vestfold

4 Et prosjekt med todelt fokus
Samhandling Kunnskapsbasert praksis

5 Strategisk forankring
Prosjektet er forankret i nasjonale, regionale og lokale strategier for kvalitetsforbedring i helsetjenesten:

6 Helse Sør-Øst. Plan for strategisk utvikling 2009 - 2020. 2008.
Nasjonal forankring Helse- og omsorgsdepartementet. Stortingsmelding 47. Samhandlingsreformen: Rett behandling - på rett sted - til rett tid Helsedirektoratet. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten "…Og bedre skal det bli! (2005 – 2015)" Helse- og omsorgsdepartementet. Stortingsmelding 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Regional forankring Helse Sør-Øst. Plan for strategisk utvikling Lokal forankring Sandefjord kommune. Strategisk plan for helse - og sosialsektoren for perioden Sykehuset i Vestfold. Oppdrag og bestilling 2010 for Sykehuset i Vestfold, HF

7 Hensikt og målsetning Bidra til økt kvalitet på tjenestene som ytes ved å
Øke kunnskap om KBP som metode for fagutvikling blant klinisk helsepersonell. Øke helsepersonells benyttelse av KBP som metode, og ved dette kvaliteten på helsetjenestene som ytes. Tilrettelegge for økt samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom etablering av felles fagnettverk.

8 Prosjektskisse Tre seminarrekker med overlappende prosjektperioder (30 deltagere i hver). Hver prosjektperiode strakk seg over ca 12. mnd. Prosjektets samlede tidsperspektiv var 22. mnd (mars 2010 – desember 2011).

9 Prosjektskisse forts. Deltagerne har fått opplæring i KBP gjennom en fem dagers seminarrekke, organisert og gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. De fem undervisningsdagene var fordelt over en periode på to måneder. Seminarene følger de seks trinnene i KBP. Undervisningsformen er en blanding av interaktive forelesninger og gruppearbeid.

10 Prosjektskisse forts. Fagnettverk
Nettverksgruppene settes sammen første kursdag Utformer problemstilling ut fra tildelt klinisk tema Nettverksleder Obligatorisk oppmøte (10 møter) Sluttrapport Veiledning/ bibliotekarassistanse

11 Beskrivelse av deltagerne (N= 90)
Helsepersonell (vernepleiere, sykepleiere, psykolog, sosionomer) fra: Sandefjord kommune Tønsberg kommune Stokke kommune Larvik kommune Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold

12 Hva lærte deltagerne?

13 Kliniske problemstillinger
1. seminarrekke 2. seminarrekke 3. seminarrekke Er bruk av benzodiazepiner en fallrisiko hos eldre i institusjon? Livsforlengende ernæringstilførsel med PEG – når bør behandlingen avsluttes? Gir bruk av smertevurderingsverktøy bedre smertebehandling hos pasienter med akutte smerter? Gir parenteral ernæring økt livskvalitet for voksne kreftpasienter med obstruksjoner i svelg eller mage-tarm tractus? Hva er risikofaktorer for å utvikle delir, og hvordan kan delir forebygges ved innleggelse av eldre pasienter i sykehus/institusjon? Når egner e-læring seg til opplæring av helsepersonell, sammenlignet med tradisjonell opplæring? Hvordan forebygge ruptur av 3. og 4. grad? Hvilken effekt har osmotiske laksantia (lactulose og movicol) på obstipasjon hos eldre? Hvilken effekt av demensmedisin har mennesker med Down syndrom og Alzheimer? Fukting av O2, er det nødvendig? Finnes det gode verktøy til å kartlegge smerte hos demente uten språk? Hvordan virker behandling av legemidlet Risperidone på utagende atferd hos barn og ungdom med autisme? Vil dusjing i tidlig postoperativ fase påvirke sårtilheling og infeksjonsrisiko hos pasienter med et rent operasjonssår? Retningslinje for stell av tracheostomi. Hvilken behandling gir best resultat på stråleskadet hud hos voksne som mottar stråleterapi? Påvirker væskebehandling pasientens velvære i livets sluttfase? Hvordan forebygge og behandle munnsopp hos kreftpasienter med bruk av ulike munnskyll og is? Perioperativ forebygging av trykksår hos voksne pasienter- hvordan leire operasjonspasienten i ryggleie for å unngå trykkskader? Kommunikasjon med alvorlig syke schizofrene pasienter (oppløst) 13

14 Effektmål Elektronisk spørreskjema om kunnskap og erfaringer knyttet til KBP, distribuert til deltagere og kontrollgruppe før og etter prosjektperioden. Lignende skjema, distribuert til ledere med deltagende helsearbeidere og kontrollgruppe uten deltagere før og etter prosjektperioden. Fokusgruppeintervju i etterkant med deltagere og ledere. Evaluering med spørreskjema etter hver av de fem kursdagene

15 Evalueringsresultater

16 Tilbakemeldinger - kursdager
Spørsmål Tilbakemelding På en skala fra 1 til 10, hvor relevant opplevde du innholdet i første kursdag? Mean varierte mellom 7.72 – 9.30 Hvordan opplevde du vanskelighetsgraden på innholdet i dagens kurs? * 1. Alt for vanskelig 2. For vanskelig 3. Passe 4. For elementært 5. Alt for elementært Passe: mellom 60 og 100 % På en skala fra 1 til 10, hvordan opplevde du undervisningsformen på dagens kurs? 7.81 – 9.17 På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er beste skår, hva er ditt totale inntrykk av dagens kurs (innhold, form og undervisningsteknikk)? 7.69 – 9.27 Strålende tilbakemeldinger!

17 Tilbakemeldinger på prosjektet som helhet- deltagere
Fantastisk! Det åpnet seg en ny verden for meg! For omfattende For tidkrevede Kjempebra, dette må videreføres! Anbefales! Fint tilbud som burde gå kontinuerlig! Ikke tilpasset min arbeidssituasjon

18 Relevans 1 og 2 rekke, 6. mnd etter prosjektslutt (N=31)

19 Påvirket yrkesutøvelsen. 1 og 2 rekke, 6
Påvirket yrkesutøvelsen? 1 og 2 rekke, 6. mnd etter prosjektslutt (N= 31)

20 Tilbakemelding – ledere (N= 27)

21 Tilbakemelding – ledere (N= 27)

22 Oppsummering Prosjektet har gitt økt kunnskap og endret praksis
Modellen opplevdes best tilpasset sykehus og sykehjem. For omfattende for hjemmetjenester og boliger? Ressurskrevende

23 Hvordan brukes det i praksis i dag?
Kontroll av cufftrykk Stor tømming før gastrokirurgi

24


Laste ned ppt "  KBP – innføring av modellen i sykehus og i primærhelsetjenesten FoU dag 18. april 2012 Mette Fagernes Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google