Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Brukerkunnskap 1. Samling 28. og 29. april 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Brukerkunnskap 1. Samling 28. og 29. april 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Brukerkunnskap 1. Samling 28. og 29. april 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

2 Velkommen til... • Starten på ein prosess vi no ikkje veit kvar endar • Å oppdage nye sider ved arbeidsområdet gjennom – Lese, tenke, snakke, gjøre, systematisere, analysere, skrive, formidle, slite • Å oppdage nye sider ved seg sjølv som profesjonell og som person – Ved å delta, trekke seg tilbake, reflektere, Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

3 Praxis-sør Mål Å fremme dialog og samarbeid om systematisk kunnskaps- og praksisutvikling i velferdsfeltet Mål Temanettverk for brukerkunnskap: Bidra til god kvalitet på det lokalbaserte psykiske helsearbeidet. Styrke kommunenes og brukermiljøene kompetanse i forhold til fagutvikling og dokumentasjon Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

4 Praxis-sør Vår idé er: å utvikle ein kunnskapsbasert praksis gjennom at praktikere og brukerar engasjerer seg i utviklingsprosjekt der dei brukar etablert teori, aktuell forskning og vitenskapelige metoder for å studere og analysere eigen praksis med sikte på forbetring Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

5 Kunnskapende nettverk - ein arbeidsform for samarbeid mellom praksis og forskning, og for systematisk oppfølging og støtte til praktikere som driver utviklingsarbeid i eigen organisasjon - nettverkssamlinger med undervisning og seminarframlegg - UiA stiller med veileder på kvart prosjekt, undervisning Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

6 Bakgrunn • 2006 – 2007: Kunnskapende nettverk, med åpen invitasjon og med tilbud om stp.kurs i kvalitativ metode • 2007 – 2008: Kunnskapende nettverk, denne gangen mer aksjonsforskningsretta, skriveuke på Metochi • 2010: Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen med tilbud om å ta studiepoeng • 2011: Kunnskapende nettverk med tema, brukerkunnskap – 10 stp for dei som ynskjer det Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

7 Kva sier evalueringen? • Viktig å avsette tid, og at ledelsen legg til rette for det • Viktig med ein god struktur i prosjektgruppa • Viktig at flere på arbeidsplassen deltar • Viktig med tid til skriving • Ynskje om å få det tilrettelagt med studiepoeng – Mydland og Støkken 9/2009 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

8 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 2011 (SV 911) Læringsutbytte • «Etter å ha fullført dette emnet vil studentene • kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted • ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning • ha kunnskap om læring i organisasjoner • ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen» Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

9 Innhold • «Tematisk er emnet to-delt. Del 1 utgjør ca sju studiepoeng og er knyttet til tema i utviklingsarbeid i tjenesteutøvelse på arbeidsplassen. Del 2 er knyttet til området som utviklingsarbeidet rettes mot. Tema kan variere fra år til år. • Fellestema, som inngår i del 1, er hvordan en planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Det skal arbeides med spørsmål knyttet til fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan en innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre skal det i emnet arbeides med læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for praksis». Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

10 Brukerkunnskap • Områder med behov for systematisk kunnskapsgjennomgang og for utdypende kunnskap 1.Psykisk helsearbeid i et brukerperspektiv 2.Verktøy og metoder for å hente fram brukerkunnskap 3.Tjenesteutvikling med utgangspunkt i brukerkunnskap Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

11 Praktikerforskning • Praktikere forsker i egen praksis – Utvikle kunnskap der kunnskapen finns og skal brukes – Modus 2 vektlegger nettopp dette at arbeidsplassene bestemmer tema og ”produserer” kunnskap, i motsetning til modus 1 som er forskerinitiert og der praksis skal utledes av forskning Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

12 Praktikerforskning - forskning som er utleda av praktikere med den hensikt å utvikle eigen praksis - meir vekt på utgangspunktet, som er praksis og logikken der – hensikten er å utvikle praksis meir enn å utvikle akademisk kunnskap – ligger implisitt kvifor denne forskningen er nyttig shaw 2005

13 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ Praktikerforskning • Trekk ved praktikerforskning – innhenter data fra egen praksis, eller reflekterer over eksisterende data – dei profesjonelle setter måla – har som intensjon at den skal vera til nytte for praksis, organisasjonen og brukerane – obs- ikkje forskning om praksis, men i praksis – fokus på egen praksis og slik den viser seg – småskala og kortvarig – initiert av praksisfeltet – ein einsam aktivitet shaw 2005

14 Utviklingsprosjekt • Praktikerforskning gjennomført som utviklingsprosjekt • forskning i betydning, systematisk innhenting av erfaring relatert til teori og annan forskning • utvikling i betydning, endring av arbeidsmåtar med tanke på forbetring av tjenestene for brukerane Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

15 Trekk ved prosjektarbeid • Oppgåva er i sentrum • Prosjektet stilles fritt i forhold til den daglege virksomheten • Oppgåva er open • Prosjektet preges av samarbeid på tvers av fag og avdelingar • Deltakerane har tilknytning både til prosjektet og til basisorganisasjonen • Deltakeranes tilknytning til eit prosjekt er skiftande og midlertidig • I prosjektet arbeider deltakerane som ei gruppe – Nylehn 2002

16 Kva må de tenke på ? • Kven er deltakarane? • Kven eig prosjektet? – kven andre har interesser i prosjektet? • Kven er prosjektgruppa? Kven er prosjektleder? • Kva plass har prosjektet i organisasjonen? • Bør det opprettas styringsgruppe/referansegruppe

17 Styringsgruppe • Ofte leiarar eller andre med innflytelse, bør ikkje være så mange • Funksjon: frigjøre tid til arbeid med prosjektet, bidra til å skaffe ressurser, legge til rette for prosjektet, gi prosjektet legitimitet, sikre event. videreføring

18 Referansegruppe • Sentrale fagfolk fra instanser som kan ha interesse av prosjektet • Rådgivende funksjon • Kan gjerne være mange • I vårt arbeid kan seminarene fungere som referansegruppe

19 Aktuelle tilnærminger i utviklingsprosjektet • Evaluering – ulike innfallsvinklar – Produkt, • i etterkant – Prosess • undervegs Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

20 Aktuelle tilnærmingar • Å studere erfaringer med å iverksette nye tiltak – Nye faglige arbeidsmåter/metoder – Nye måter å samarbeide på – Nye måter å utvikle eigen organisasjon Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

21 Aktuelle tilnærmingar • Å utrede nye tiltak – kva skal legges til grunn? – kva andre har gjort – utprøving av pilot Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

22 Metoder Kva skal du finne ut ved hjelp av ? – Intervjuer – Refleksjonsgrupper – Fokusgrupper – Annan forskning – Dokumentgjennomgang – Observasjoner – Logg føring – Spørreskjema Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

23 Etiske omsyn • Informanter skal avgi informert skriftlig samtykke • Informantene skal vite – kva opplysningar ein er ute etter – kva undersøkelsen skal brukast til – kven som finansieres • Ingen lagring av personopplysningar • Data anonymiseres • Ved opptak av lyd skal det meldes til NSD Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

24 Felles for prosjekta • Tar utgangspunkt i ei problemstilling med relevans for velferdstjenestene • Innhentar data på ein systematisk måte • Analyser etter forskningsmessige kriterier • Relaterer analysen til relevante teoretiske perspektiv • Skriving • Ny kunnskap inn i eigen praksis Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

25 Arbeidsprosessen • April – aug: Utforming av prosjektet • Aug – des: Innhente data, undervisning • Des – mars: Analyse, lese og skrive • Mars – mai: Utskriving av rapport Kvar gruppe lager sin eigen tidsplan i samarbeid med veileder Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

26 Nettverkssamlinger 1. Samling 28. og 29. april Introduksjon, etablering av prosjekta, læring i organisasjonen 2. Samling 17. juni Seminar med framlegg av prosjektskisser 3. Samling 30. og 31. aug Metode, aksjonsforskning, bruker som medforsker Kvalitet i tjenestene 4. Seminar 16. nov Utfordringer i innhenting av data 5. Samling våren 2012 Analyse av data, rapportskriving, brukerstemmer 6. Skriveveke på Metochi ? 7. Ferdig rapport /Eksamen Mai 2011: Event. skriveveke på Metochi Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ

27 Veiledning • Det er berekna ? timar veiledning på kvart prosjekt • Veileder og gruppa legg sjøl ein plan for arbeidet • Veilederar: – Tove Johnsen, – Trond S Mydland – Sigrid Nordstoga – Anne Brita Thorød – Trine Habberstad - Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ


Laste ned ppt "Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Brukerkunnskap 1. Samling 28. og 29. april 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen 28.04.2011 SN/TJ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google