Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med barnehage og skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Kurs for ATV 9.juni 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med barnehage og skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Kurs for ATV 9.juni 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Med barnehage og skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Kurs for ATV 9.juni 2011

2 Trakassering eller trussel ?
Frp-politiker ønsket politisk redaktør død på Twitter: «Håper det blir din siste bursdag», skrev lederen for Fremskrittspartiets Ungdom i Bergen til Dagbladets Marie Simonsen på Twitter. (NRK nett )

3 Lærere mobbes på Facebook
«NN er støøøøgg! Dette er en gruppe for alle som hater spansk etter at NN ble lærer» «Seriøst. Prøve i morgen nå plutselig. Og på tirsdag! Skyyyyte, NN!» Vi ser at det er grusomt vanskelig å slette ting på Facebook, spesielt dersom de som har lagt det ut ikke ønsker å fjerne innholdet. Men vi oppfordrer lærere til å kontakte politiet dersom innholdet er svært grovt, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet til VG Nett.

4 «En mannlig lærer ved Grim skole i Kristiansand ble i forrige uke tildelt flere knyttneveslag av en elev i 8. klasse, og politiet måtte rykke ut. Det har også vært liknende episoder tidligere». Arbeidstilsynet: bekymret over økte tilfeller av vold og trusler i barne- og ungdomskolen. En spesielt skremmende tendens er økende vold og trusler mot lærere

5 Det er økningen i skolene som skremmer hovedverneombudene mest:
Dagbladet har snakket med hovedverneombudene i kommunene, som kan fortelle om økt vold mot offentlige ansatte, særlig lærere. Det som sjokkerer mest er volden i barneskolen, hvor det tidligere knapt forekom. Det er økningen i skolene som skremmer hovedverneombudene mest: Små barn kommer med svært alvorlige trusler og fysiske angrep, kaster steiner mot hoder, slår etter hoder med stein i hånda, slår i hodet til ansatte med balltre. Dette er noe jeg ikke kunne tenke meg ville være så alvorlig før jeg ble hovedverneombud, sier et hovedverneombud som ønsker å være anonym.

6 «Lærere er blitt sykemeldt etter at de er blitt utsatt for mobbing, vold og trakassering fra elevene. Det er flere som er engstelige på vei til jobben, sier Abrahamsen. Som hovedverneombud og lærer har han sett hvordan lærerne stadig blir utsatt for hardere verbal trakassering og tøffere vold. Det kan være knyttneveslag i ansiktet og slag med ulike redskaper, forteller Abrahamsen. Det som er mest skremmende, er at volden øker i barneskolen. Da jeg jobbet som barneskolærer på 80-tallet, så jeg aldri en eneste elev slå en lærer, sier Abrahamsen».

7 Bare i Oslo blir en lærer hver skoledag så hardt skadet av elevvold at vedkommende sykemeldes. I tillegg kommer mørketall. Med 190 skoledager i året, er tallet skremmende. 190 lærere i Oslo sykemeldes i året pga vold fra elever.

8 Problematferd er en pedagogisk utfordring der årsakene kan ha en kompleks sammenheng og bakgrunn. Allikevel kan en uakseptabel adferd av barna/elevene ikke tolereres. Ansatte har rett til beskyttelse mot urimelige belastninger i sitt daglige arbeid og definitivt rett til beskyttelse mot vold!

9 Definisjoner (1) Vold: Aktiv fysisk vold (eksempler):
Enhver fysisk eller psykisk skade på en person Skade på inventar og bygning Aktiv fysisk vold (eksempler): Slag Spark Skalling Dytting Holding Lugging Kloring Biting Kvelertak Knivstikking, stikking med skarp gjenstand Kasting av gjenstand

10 Definisjoner (2) Aktiv psykisk vold (eksempler): Verbale krenkelser
Maktutøvelse Systematisk fornedring Ydmykelse i samvær med andre Trusler om fysisk vold

11 Definisjoner (3) Trusler (eksempler): Trakassering (eksempler):
Verbalt angrep eller fysiske handlinger som tar sikte på å skremme eller skade en person. Dette kan være i direktekontakt, pr. telefon i arbeid eller privat, tekstmeldinger, epost, sosiale medier på internet. Trakassering (eksempler): Utsette noen for plaging, sjikane, ubehageligheter, forfølge med krangel Systematisk utsette noen for ubehageligheter Skade på ansattes eiendom (for eksempel bil, sykkel)

12 NULLTOLERANSE ! Vold og trusler er ikke et privat problem –
det er et ARBEIDSMILJØPROBLEM. Verken arbeidsgiver eller arbeidstaker skal akseptere handlinger fra barn, elever, foresatte eller andre som forårsaker fysiske eller psykiske skader og belastninger. Verken arbeidsgiver eller de ansatte skal finne seg i at medarbeiderne skal utsettes for vold, trusler eller trakassering.

13 Forebygging er viktig ! Kontinuerlig drive forebyggende og holdningsskapende arbeid mot vold og trakassering – PÅ ALLE NIVÅER Gi barna/elevene kunnskaper og trening i å løse konflikter uten å ty til fysisk og verbal vold og mobbing Barna/elevene må involveres i utarbeidelse av handlingsplan og regler, og vite om konsekvenser av sin atferd Ordensreglementet bør inneholde noe om konsekvenser av voldsbruk

14 Arbeidet mot vold og trakassering må inngå som en del av HMS-arbeidet på arbeidsplassen
Alle ansatte må kjenne til gjeldende lover og regler, arbeidsplassens og kommunens retningslinjer og internkontroll Alle ansatte må vite hvordan problemene kan håndteres og hva som skal skje i tiden etter de konkrete hendelsene Gå igjennom regler og rutiner på et personalmøte og skap en FELLES HOLDNING til håndteringen av slike saker

15 Aktuelle lover (1) Arbeidsmiljøloven:
§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Andre relevante paragrafer i AML: §§ 4-1, 4-6, 2-1, 2-3, 6-2, 7-2, 3-1, 3-2, 3-3, 5

16 Aktuelle lover (2) Straffeloven:
§ 229 brukes når arbeidstaker blir påført skade som medfører sykdom eller arbeidsudyktighet i over 2 uker § 127 brukes ved vold utøvet mot offentlig tjenestemann (lærere er def. som off.tj.mann) § 48 – nødvergeparagrafen – brukes hvis det må brukes nødvendig makt og tvang for å forhindre skade og ødeleggelse § 47 – nødrett – kan brukes når man må gripe inn for å forhindre at barn/elever eller kollegaer blir skadet

17 Utdanningsforbundet mener at alvorlig vold og trusler om vold mot ansatte bør anmeldes slik at de nevnte hendelser ikke blir en privatsak for den enkelte ansatte. Skjema skal finnes i HMS-permen på alle arbeidsplassene Anmeldelse skjer (i Halden kommune) via nærmeste leder til rådmannen som igjen sender denne videre, ofte med et følgeskriv fra kommuneadvokaten. Dersom anmeldelsen stopper opp hos leder eller rådmannen, må man bruke verneombudet. VO varsler leder og HVO for å sikre saksgang videre til Arbeidsmiljøutvalget og Arbeidstilsynet, dersom lederne ikke svarer på henvendelsen/setter i gang tiltak innen fristen VO setter.

18 Arbeidstilsynet sier: (1)
Arbeidsgiver skal kartlegge mulig risiko for vold eller trusler om vold og lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Start arbeidet for å gjøre arbeidsplassen tryggere med å finne ut hvordan situasjonen er i dag. Hvilke problemer finnes hos dere, og hvordan kan de løses? Kartleggingen må følges opp med en prioritert handlingsplan, slik at en får gjennomført konkrete endringer for å gjøre arbeidsplassen tryggere. Handlingsplanen må inneholde tidsfrister og gjøre det klart hvem som har ansvaret for å få gjennomført de konkrete tiltakene.

19 Arbeidstilsynet sier: (2)
God opplæring gjør hverdagen tryggere for de ansatte. Alle må kjenne aktuelle rutiner for å kunne være med på å forebygge vold på sin arbeidsplass. Dette gjelder blant annet hvordan man skal oppføre seg i møte med truende personer, varslingsrutiner med mer. Mange situasjoner der vold og trusler forekommer, kan forhindres gjennom gode forebyggende rutiner. Det er særlig viktig å ha en kollega fysisk til stede i situasjoner der en vet det er risiko for å bli utsatt for vold. Rutinene skal være kjent for alle og oppdatert til enhver tid. All vold eller trussel om vold i sammenheng med arbeidet må registreres og følges opp av arbeidsgiver.

20 Arbeidstilsynet sier: (3)
Mange kan få psykiske reaksjoner etter vold og trusler. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er alltid at reaksjonen kommer med én gang. For å hindre langvarige plager med for eksempel angst og uro, er det viktig at de som har vært utsatt for vold og alvorlige trusler, snarest mulig får snakke med noen. Både leder, kolleger og familie eller venner kan bety mye i en slik situasjon. Vurder også om verneombudet eller fagfolk i bedriftshelsetjenesten skal kontaktes. Det er svært viktig at det finnes beredskap for både fysiske og psykiske skader.

21 Individuelle skadevirkninger av vold og trusler
Å bli utsatt for vold og trusler kan føre til alvorlige konsekvenser for individet både fysisk, psykisk og sosialt. Fysiske skader kan for eksempel være slagskader, bittmerker og sår, brudd, hodepine, bevisstløshet, indre skader og tannskader. Psykiske reaksjoner kan for eksempel være søvnløshet, angst og redsel, depresjon, utrygghet og konsentrasjonsvansker. Sosiale konsekvenser kan være isolasjon, tap av selvtillit og følelse av mindreverd, følelse av å stå utenfor arbeids og andre sosiale fellesskap, vanskeligheter med etablering og opprettholdelse av sosiale relasjoner. Skadevirkningene av å bli utsatt for vold og trusler er omfattende. De vil preges av individuelle variasjoner avhengig av personlighetsfaktorer, alvorlighetsgrad, voldens omfang, om og hvordan man blir fulgt opp. Tidligere traumatiske hendelser kan også være med og forsterke reaksjonene ved nye hendelser. Tidsperspektivet er også viktig for konsekvensene av skadene – noen skader kan være av forbigående art, mens andre igjen er varige.

22 Er hun din kollega? «Marianne» fra Kongsvik ungdomsskole. Kunne DU ha hjulpet henne?

23

24 Case 1 En assistent på din avdeling kommer løpende med en 5-åring i hælene og skriker: «Hjelp! Han truer med å slå meg». Hva gjør DU som ped.leder der og da? Hvordan vil du følge opp saken i etterkant? Du oppdager tilfeldig at det er opprettet en Facebookgruppe der tidligere og nåværende elever skriver innlegg hvor kollegaer blir rangert og uthengt som dårlige lærere. Det skrives også om episoder som latterliggjør enkelte voksne på skolen. Hva vil DU gjøre med dette som ATV? Ville du ha reagert annerledes dersom du ikke var ATV?

25 Case 2 En foresatt kommer rasende (i dobbelt forstand) inn på avdelingen, griper hardt tak i deg, skjeller deg ut og kommer med trusler fordi dere for tredje dag på rad har glemt å smøre en 4-åring med solkrem før utelek. Hvordan håndterer du situasjonen der og da? Hva gjør du i etterkant? En elev i 5.klasse kommer med trusler om å «ta» deg og sier samtidig «jeg vet hvor du bor» i påhør av andre elever. Ville du ha reagert annerledes dersom dette hadde vært en elev i 10.klasse?

26 Avsluttende spørsmål Vet du hvor du finner avviksskjema for rapportering av vold og trusler? Vet du hvem du skal/bør sende skjemaet til? Hvordan kan du følge opp at avviksrapporteringen blir tatt tak i? Vet du hvor du finner arbeidsplassens/kommunens rutiner ved vold og trusler? Har dere «Nulltoleranse ved vold og trusler» årlig oppe som tema på personalmøter? Har hele personalet en felles holdning til hva som menes med «nulltoleranse»? Vil alle voksne reagere likt på samme hendelse? Har arbeidsplassen din et eget kriseteam ved alvorlige voldshendelser? Vet alle hvem som gjør hva? (parallelle tiltak) Er det utarbeidet risikoanalyser i forhold til mulige voldshendelser ved arbeidsplassen din? Er evt. forebyggende tiltak iverksatt? Er alle barna/elevene/foresatte innforstått med konsekvensene av uakseptabel adferd?


Laste ned ppt "Med barnehage og skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Kurs for ATV 9.juni 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google