Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det politiske landskapet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det politiske landskapet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det politiske landskapet
skogens muligheter Honne 7. november 2013 Mari Gjølstad NORSKOG -

2 Regjeringsavtalen Det politiske mulighetsrommet er godt for verdikjeden skog og tre. Avtalen mellom de fire partiene berører skogbruket i noen grad. (Foreløpige) partiprogram om formuesskatten: H: Trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten. Har også fremmet et forslag om hvordan, ved å heve bunnfradraget og senke satsene – inntil skatten oppheves helt. Frp: Fjerne formuesskatten. (Men hvordan og når?) V: Formuesskatten reduseres ved en gradvis økning av bunnfradrag og lavere verdsettelse av aksjer. På sikt skal formuesskatten fjernes. Krf: Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital Sp: Fjerne formuesskatt på arbeidende kapital og (eller?) heve bunnfradraget for formuesskatt. Ap: Opprettholde formuesskatten, men fortsette arbeidet med endringer som bidrar til mer rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. SV: Beholde formuesskatten. EPF/AS – Evaluering av skattemodellen i 2011 – FIN konkluderer med at det ikke er forskjeller i ordningene som tilsier endring av reglene. Dette til tross for at flere faginstanser hevder at Foretaksmodellen burde inneholde et risikotillegg på skjermingsrenten. Skattereglene er ikke nøytrale, og oppfordrer til etablering av AS, men det fokuseres ikke på mulighetene for slik etablering i primærnæringene. NORSKOG -

3 Regjeringsavtalen Ruste opp infrastrukturen.
Satse på innovasjon, forskning og utvikling. Legge til rette for privat eierskap. Forsterke klimaforliket NORSKOG -

4 Regjeringsavtalen Formuesskatt og arveavgift skal reduseres.
Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen skal gjennomgås. Avtalen er ikke til hinder for andre flertallsløsninger så lenge avtalens intensjon og prosedyrer er fulgt. Formuesskatten: Nærmere presisert i regjeringsplattformen: «Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen.» Klimasaker og gjennomgangen av naturmangfoldloven er også vesentlige saker å ha – særlig Venstre – med på laget. Her ser vi allerede en vridning bort fra klima og mot SV’s kjernesaker innen naturvern. Hvor havner f.eks. INON-problematikken hos Venstre? NORSKOG -

5 Regjeringsplattformen
Skog og tre-/treforedlings-industri får stor oppmerksomhet. Bindingen til Venstre og Krf gir enkelte utfordringer, men store muligheter for alternative flertall. NORSKOG -

6 Utdrag fra regjeringsplattformen: …..om skatt
Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen. Fjerne arveavgiften. Gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig. Utrede de dynamiske effektene av skattelettelser. H og Frp går lengre enn avtalen med Venstre og Krf – de siste har altså ikke bundet seg til å fjerne arveavgiften. (Er det da brudd på avtalen å fjerne den..?) NORSKOG -

7 NORSKOG - www.skoginfo.no
Frita fastmonterte, ikke-integrerte maskiner fra eiendomsskatt i industrianlegg (gjelder ikke kraftanlegg). Sette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket. NORSKOG -

8 NORSKOG - www.skoginfo.no
…om industri Sikre gode rammebetingelser for energiintensiv norsk industri. Forbedre treforedlingsindustriens konkurransekraft, blant annet ved å forenkle transportreglene samt styrke mulighetene for produkt- og teknologiutvikling. NORSKOG -

9 NORSKOG - www.skoginfo.no
Arbeide for å innføre nye kapitalkilder for produktutvikling og innovasjon i treforedlingsindustrien, for eksempel ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål. Trappe opp bevilgningene til næringsrettet forskning, blant annet gjennom å styrke Skattefunn og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). NORSKOG -

10 NORSKOG - www.skoginfo.no
….om skognæringen Utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden knyttet til skogbruket. Legge til rette for å øke avvirkningen av skog. Redusere skattesatsen på gevinst ved salg av virksomheter i skogbruket til ordinær kapitalbeskatning. Styrke det private skogbruket ved å selge arealer fra Statskog tilsvarende det Statskog har kjøpt de siste årene. NORSKOG -

11 NORSKOG - www.skoginfo.no
Legge større vekt på klimapolitiske målsettinger i forvaltningen av norske skoger. Tilpasse transportbestemmelsene for tømmer, så langt det er mulig, i møte med konkurransen fra våre handelspartnere. Søke å etablere nye kapitalkilder for utvikling og lønnsom produksjon av nye trebaserte produkter, eksempelvis ved å åpne for at skogfondet kan brukes til investeringer i industriformål. NORSKOG -

12 NORSKOG - www.skoginfo.no
….om eiendomsstruktur Gi den enkelte bonde større råderett over egen eiendom ved å oppheve konsesjonsloven, boplikten, delingsforbud og priskontroll. Åpne for bruk av aksjeselskap som selskapsform i landbruket. Sikre en god erstatningsordning for personer som får båndlagt sin eiendom til infrastrukturformål. NORSKOG -

13 NORSKOG - www.skoginfo.no
Gjøre modulvogntogordningen til en permanent ordning. Legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl 18:00 og 05:00. Legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene. Sørge for en konkurransenøytral eier- og driftsstruktur av alle jernbaneterminaler. NORSKOG -

14 NORSKOG - www.skoginfo.no
….om miljø og klima Styrke arbeidet med frivillig vern av skog. Sikre en bedre forvaltning av dagens verneområder. Styrke kulturminnearbeidet i Norge, blant annet ved å bedre rammevilkårene for private eiere av kulturminner. Utarbeide en stortingsmelding for å styrke friluftslivet. NORSKOG -

15 NORSKOG - www.skoginfo.no
Lokal medvirkning er viktig i forvaltning av naturressursene, og regjeringen vil ha forsøk med grunneierstyrt forvaltning av verneområder. Regjeringen vil avvikle «inngrepsfrie naturområder» (INON) som verktøy i arealpolitikken. NORSKOG -

16 NORSKOG - www.skoginfo.no
Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger. Satse på forskning på fornybare energikilder. NORSKOG -

17 Hvilken utvikling kan bransjen forvente?
Det politiske mulighetsrommet er stort, men hvilke saker vil bli prioritert? Endringer innen konsesjonslovgivningen, bl.a. at det blir enklere å ha aksjeselskaper som eierform. Reduksjon av skatt, men neppe på alle områder. Gjennomføre Skog 22 som strategigruppe og å utarbeide en helhetlig strategi for verdikjeden skog og tre. INON står allerede «laglig til for hogg»? Saker som angår naturmangfold – Venstre vil «bremse»? Saker som angår eiendomsstruktur – Krf vil «bremse»? Men eiendomsstruktur er ikke del av 4-partiavtalen, så her kan H og Frp danne flertall med Venstre…? NORSKOG -

18 Skog – «mulighetenes marked»?
Det har neppe vært bedre politisk klima for tiltak innen skogbruksnæringen enn nå. Utfordringen er tid, faren for å miste kompetanse, og hvordan kjeden vil makte å holde det gående i en overgangsfase. Viktig med kortsiktige og langsiktige politiske grep! NORSKOG -

19 Kort om statsbudsjettet
(Ikke endelig – avventer tilleggsproposisjon fre 8/11) Startavskrivningen på 10 prosent i saldogruppe d Formuesskatt – Økt bunnfradrag til 1 million kroner Arveavgift – Fribeløp økes til 1 million kroner Utvidet adgang til betinget skattefritak ved ekspropriasjon av landbrukseiendom Skattefunn – forslag om doblet maksimalt fradrag og økt timesats til 600 kroner. NORSKOG -


Laste ned ppt "Det politiske landskapet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google