Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kml1 Gardermoen 21.4 09 – 22.4.09 Velkommen til : 2004 - 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kml1 Gardermoen 21.4 09 – 22.4.09 Velkommen til : 2004 - 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 kml1 Gardermoen 21.4 09 – 22.4.09 Velkommen til : 2004 - 2010

2 kml2 Hvor var vi? Hvor er vi? – og hvor er ”de andre”? Hvor går vi? Hvorfor og hvordan? 2003: St.meld. 16 … og ingen sto igjen… Tidlig innsats er nødvendig for å realisere tilpasset opplæring for alle. Regjeringen vil derfor: Sikre gode tilbakemeldinger til elevene om deres læringsarbeid hele tiden. Det vil bli fremmet forslag til hvordan vi kan utvikle regelverket om individvurderingen i skolen. Det er viktig at et slikt regelverk bidrar til å fremme elevenes (lærlingenes) læringsutvikling og mestring.

3 kml3 2004: Prosjektbeskrivelsen inneholder felles forståelse for prosjektet i sin helhet. Her ligger forankring og begrunnelse for etablering. ”Erfaringene fra prosjektet ”Alternative vurderings- og prøveformer i fagopplæringa” (gjennomført ca.2002-2003) viser at en får en kvalitativ heving av opplæringa i bedriftene gjennom mer fokus på refleksjon og innsikt i egen læringsprosess…...”Vi tenker oss at arbeid med mappevurdering slik det ble gjennomført i nevnte forsøk vil føre til endringer i læringsarbeidet med mer fokus på selve læringsprosessen. Dette bidrar også til å sette fokus på elevenes og lærlingenes læringsstrategier. Det handler om å lære å lære. ”

4 kml4 St.meld. nr. 16 (2006–2007) side 77: •”Vurdering, tilbakemelding og målrettet oppfølging av elevenes læringsutvikling og læringsutbytte må etter departementets oppfatning prioriteres høyere i hele grunnopplæringen. Alle elever, lærlinger og lærekandidater har behov for informasjon om og vurdering av sin læringsutvikling for å motiveres til innsats. St.meld. 31 2007-2008 •.. Opplæringen skal stimulere elevenes personlige utvikling og identitet – evne til kritisk tenkning og deltakelse i demokratiske prosesser. Opplæringen skal også bidra til utvikling av elevenes egne læringsstrategier, som innebærer å organisere sin egen læring, men også reflektere over nyervervet kunnskap •….. Elevmedvirkning….. er andre viktige prinsipper for opplæringen.

5 kml5 2004 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjektets hovedtema er bruk av mapper i vurderingsarbeidet både i skole og bedrift ved enkelte utvalgte skoler og studieretninger. Dette er tenkt gjennomført på den måten at mappevurdering tas i bruk som metode allerede fra grunnkurs (VG1), og at dette blir den gjennomgående vurderingsformen helt fram til avlagt fag-/svenneprøve. Undersøkelser viser at elever og lærlinger ønsker å være aktive i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av egen læring.Det betyr at det skal legges vesentlig vekt på å trene elever og lærlinger i arbeidet med planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid. Med dette som utgangspunkt kan en like gjerne snakke om mappemetodikk som mappevurdering.

6 kml6 2008 Læreplaner Læreplan i anleggsmaskinførerfaget Vg3 / opplæring i bedrift gjeldende fra skoleåret 08/09 ”Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. ” Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 …planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi Helsefremmende arbeid Vg3 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge Opplæringen i Vg1 elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Opparbeidelse av grunnleggende planleggingskompetanse, systemforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære, tverrfaglige læringsoppdrag Læreplan i felles programfag i vg1 teknikk og industriell produksjon: eleven skal kunne: planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold på maskiner og utstyr vurdere eget arbeid i henhold til planer, tegninger, beskrivelser og standarder Vg1 Kroppsøving: Eleven skal kunne:”planleggje, gjennomføre og vurdere ein eigentreningsperiode som byggjer på grunnleggjande prinsipp for trening og er relevant ut frå føresetnadene og måla tileleven sjølv”

7 kml7 2006 KUNNSKAPSLØFTET Prosjekt til fordypning i yrkesopplæring I forbindelse med Kunnskapsløftet og utarbeidelse av nye læreplaner er prosjekt til fordypning innført på yrkesfaglige utdanningsprogrammer i den videregående skolen. Her skal elevene kunne fordype seg i et fagområde som han eller hun er spesielt interessert i. Prosjekt til fordypning kan gjennomføres i samarbeid med lokalt næringsliv slik at eleven tidlig i utdanningsløpet kan bli kjent med yrker og aktuelle lærebedrifter. 2004 Prosjektbeskrivelse: Et utstrakt samarbeid mellom bedrift og skole vedrørende vurderingskriterier vil dessuten ha den effekten at lærefaget blir mer synlig mens ungdommene fortsatt er i skole. Dette vil øke samfunnsforståelsen generelt og fagenes betydning. Dessuten kan det bli tydeligere både for skoler og lærebedrifter, lærerer, veiledere og elever/lærlinger hva vi er gode på i skole og hva vi er gode på i bedrift. Dette vil totalt sett kunne føre til en bedre opplæring.”

8 kml8 2009 VURDERINGSFORSKRIFTEN Høringsnotat om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4 og forskrift til privatskoleloven kapittel 3 og 4 – vurdering ” Forskning viser at elever som lærer å vurdere eget arbeid øker sitt læringsutbytte og er mer motiverte enn elever som passivt mottar lærerens ”dom”.” 4.3.2 Styrking av underveisvurdering og en vurderingspraksis som har læring som mål Viktigheten av vurdering er understreket i St.meld. nr. 31 (2007–2008) side 30: ”Tilbakemeldinger underveis i opplæringen, dvs. tilbakemeldinger som er evaluerende, støttende, spesifikke og blir gitt i situasjoner hvor arbeidet pågår, er et av de mest effektive virkemidlene for å heve elevenes læring. ”. 6 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 § 3-2 Formålet med vurdering Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved slutten av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane. Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten betrar kompetansen sin i fag.

9 kml9 Dagbladet 17.3.09: ” Å la elevene få mappevurdering i stedet for eksamen er en av de tingene vi vil prøve ut. Elevene leverer inn oppgaver gjennom hele skoleåret. Og disse blir vurdert samlet, sier Solhjell”

10 kml10 • Hovedmål prosjekt Vandreboka (Mappevurdering som lim i et 4-årig opplæringsløp: Gjennomføring av en helhetlig pedagogikk gjennom det fireårige opplæringsløpet, der hele læretiden (2 år i skole og 2 år i bedrift) preges av at eleven/ lærlingen/ lærekandidaten aktivt deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av eget læringsarbeid. Delmål for prosjektet Vandreboka Utvikle gode samarbeidsarenaer for skole og lærebedrifter (LUT) NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida (høring våren 2009) Utvalget foreslår at fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene etablerer forpliktende møtearenaer mellom skolene og bedriftene, både for felles kompetanseheving av lærere og instruktører og for å utforme et helhetlig opplæringsløp for den enkelte elev/lærling.

11 kml11 NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida: God kvalitet i elev- og lærlingvurdering innebærer en systematisk vurderingspraksis som fremmer læring og bidrar til at eleven og lærlingen utvikler sin kompetanse ” Et sentralt element må være at eleven og lærlingen aktivt er med og vurderer eget arbeid… Det bør satses på en utvikling av vurderings- og dokumentasjonspraksis som bidrar til å sikre sammenheng mellom opplæringen i skole og lærebedrift”

12 kml12 Forts. Fagopplæring for framtida En hovedutfordring er å finne fram til hvordan elev- og lærlingvurdering kan benyttes systematisk i arbeidet med kvalitet, og videreutvikles for å sikre læringsutbytte, både i skole og lærebedrift. •Det bør igangsettes et utviklingsarbeid som tar sikte på å finne måter for å benytte kunnskapen til prøvenemndene systematisk for å øke kvaliteten på og innsynet i opplæringen og legge til rette for arenaer for prøvenemnder for å etablere sensurfellesskap og systematisk refleksjon rundt prøvenemndsarbeid, både innad i de enkelte fagområdene og på tvers av fagområder.. (LUT) •Det bør legge til rette for å etablere arenaer for systematisk refleksjon rundt faglige standarder, både innad i de enkelte fagområdene og på tvers av fagområder …Det finnes i beskjeden grad dokumentert kunnskap om elev- og lærlingvurdering i fag- og yrkesopplæringen. •Det er et særlig behov for forskningsbasert kunnskap om læringsfremmende sider ved vurderingspraksisen i skole og lærebedrift…. … og så…………………….?


Laste ned ppt "Kml1 Gardermoen 21.4 09 – 22.4.09 Velkommen til : 2004 - 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google