Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013

2 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Programprosess og medlemmer 1.september - 1.utkast 1. november - frist endringsforslag 13. desember - 2.utkast 23. februar - frist endringsforslag 7. Mars - Landsstyrets innstilling Vedtak på Venstres landsmøte i april 2009 Medlemmer: Ola Elvestuen (leder) Gro Skartveit (nestleder) Lars Sponheim Alvhild Hedstein Alfred Bjørlo Anne Britt Skjetne Helge Stiksrud Liv Irene Haug (VK) Jonas Eilertsen (UV) Trond Enger (NLSF) v

3 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Det viktigste i neste stortingsperiode: •Å ta steget over i lavutslippssamfunnet  Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi  Bevare naturen, miljøet og ressursene for en bærekraftig framtid •Å bygge kunnskapssamfunnet  En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning  Flere gründere og nye bedrifter •Å reformere velferdssamfunnet  Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø  Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

4 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (på vei mot et utslippsfritt samfunn)  Redusere norske klimautslipp med minst 25% innen 2020 (fra 1990)  Gradvis erstatte olje- og gassutvinning med produksjon av ren, fornybar energi  Redusere utslippene fra sokkelen med 20 prosent innen 2020 gjennom elektrifisering og utbygging av havvindmøller.  Påby CO 2 -rensing av Snøhvit, Kårstø og Mongstad-raffineriet  Ingen gratiskvoter til industrien  Avvikle fossil oppvarming

5 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (på vei mot et utslippsfritt samfunn) forts.  Redusere strømforbruket innenlands med 20 prosent innen 2020.  Bygge ut 9 TWh vindkraft innen 2013.  Minst 10% av nye olje- og gass-investeringer skal anvendes til ny fornybar energi

6 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (naturvern)  Vern til havs tilsvarende vern på land  Varig vern mot petroleums- aktivitet i sårbare havområder – prioritere fiskeri og fornybar energi  Øke skogvernet til 4,5 prosent av skogen  Strandsoneplan i alle kommuner, men ingen statlig overstyring i enkeltsaker

7 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (transport)  Dobbeltsporet jernbane i Intercity-triangelet på Østlandet innen 2020  Reisetid tog Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim: Max 4 timer innen 2020  Mål om å doble kollektivreiser og 10 prosent reiseandel for sykkel innen 2020  Sette gradvis strengere utslippsmål for nye biler årlig

8 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Kunnskapssamfunnet: Skole  Førsteprioritet: En offentlig skole med høy kvalitet  Hovedoppgave: Å forbedre kvaliteten i kunnskapsformidlingen  Følge elevene tettere de første årene - skriftlig tilbakemelding til foresatte fra 1. klasse (dissens om karkaterer)  Styrke basisfagene (lese, skrive, regne)  Systematisk etter- og videreutdanning av alle lærere  Femårig allmennlærerutdanning og høyere opptakskrav  Fagkrav for å undervise  Stimulere mastergradsutdannede til å jobbe som lærer  Mindre teori yrkesfag

9 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Kunnskapssamfunnet: Forskning og høyere utdanning  3 prosent av BNP skal gå til forskning – Venstres førsteprioritet  Øke Forskningsfondet til 150 mrd.  Utvide gaveforsterkningsordningen  Mer frihet og frie bevilgninger til institusjonene  Samarbeid næringsliv  1000 nye studentboliger pr år – oppheve kostnadsrammene

10 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Kunnskapssamfunnet: Næring og nyskaping  Innføre næringsfradrag og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende  Forenklet aksjelov for småbedrifter  Innføre en KapitalFunn-ordning (”business angels”)  Økt adgang til midlertidige ansettelser og overtid  Dele Innovasjon Norge i to: Distriktsdel og nyskapingsdel  Forbedre SkatteFUNN  Gjøre fornybar energi til en stor næring i Norge

11 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Fiskeri  Fisk og havbruk - en stor framtidsnæring  Mer næringspolitikk, mindre detaljstyring i fiskerisektoren.  Økt egetansvar for strukturering  Avvikle ordninger som gir konkurranseulempe fiskeri/maritim sektor forøvrig  Samlet gjennomgang av statlig styrt leveringsplikt og råfiskloven  Ressursrente?  Prioritere fisk i WTO  Strenge miljøkrav - bærekraftig uttak av fiskeressursene  Koble kystbasert reiseliv og fiskeri

12 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Landbruk  Bonden = en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar  Beholde og rendyrke jordbruksavtalen – samlede overføringer omtrent på dagens nivå  Oppheve odelsloven, begrense statlig boplikt og fjerne delingsforbudet i jordloven  Mer lokal mat – mer lokal foredling

13 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Skatt  Fra rød til grønn skatt – mindre skatt på arbeid, mer skatt på forbruk og miljø  Øke bunnfradraget  Øke innslagspunktet for toppskatt trinn 1 (senke marginalskatten for ”folk flest”)  Redusere, og på sikt fjerne formuesskatten  Fjerne arveavgiften  Eierskap – mer enn statlig eierskap

14 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar: Utfordringene for velferdsstaten 1.Et stort forventningspress i helsevesenet 2.En enorm kostnadsvekst i sykehus/spesialisthelsetjeneste 3.En stadig eldre befolkning 4.En tungrodd og lite fleksibel offentlig sektor Hvordan skape et bærekraftig velferdssamfunn?

15 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Venstres svar: En kommunereform for bedre velferd  Velferdsoppgaver flyttes fra stat til kommune: Mer behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø.  Nye, forsterkede institusjoner i kommunene (forsterkede sykehjem) som kan avlaste sykehussektoren  Reform av kommunestrukturen nødvendig for å gjøre kommune- Norge i stand til å ta nye oppgaver  Nye, sterkere kommuner kan overta også andre oppgaver fra staten

16 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar – et bedre helsevesen  Økt andel rammefinansiering av sykehus  Klarere arbeidsdeling mellom sykehusene  Styrke og endre fastlege- ordningen: ”Portvaktfunksjon”  Omsorgslønn og permisjoner for pårørende som tar seg av familiemedlemmer

17 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar – mer til dem som trenger det mest  Innføre garantert minsteinntekt (borgerlønn) for langtids- mottakere av sosialhjelp  Offentlig finansiert tannhelse- ordning  Rus – fastleger kan gi Subutex utenom LAR  Verdighet ved livets slutt  Styrke barnevernet  Øke og omfordele barnetrygd  AFP for alle

18 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Kultur  Mindre statlig sentralstyring av norsk kulturliv  Bedre vilkår for frie kunstnere  Styrke bibliotekene  Krafttak for museer og kulturarv  Beholde NRK som sterk, reklamefri allmennkringkaster  Fri fildeling med vederlag for åndsverkskaperen  Oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettlovgivning

19 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Innvandring og asyl  Øke antall kvoteflyktninger  Ny sjanse ved FN-kritikk  Asylsøkere mellom 15-18 under barnevernet  Kjærestesvisum  Innføre jobbsøkervisum utenfor EØS  Forhåndsgodkjenne bedrifter

20 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Utenriks og bistand  Styrke og reformere FN, blant annet gjennom globale skatter  Ja til WTO og mer ”global politikk”  Bistand 1 prosent av BNI, men mer fokus på kvalitet og krav om demokrati/menneskeretter  Delt innstilling om EU

21 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Liberale rettigheter  Bedre vern for varslere  Stopp vekterstaten  Organisasjonsfrihet  Religionsfrihet - skille stat og kirke  Sterkere personvern:  Nei til EUs datalagringsdirektiv  Mindre kameraovervåking  Kutte meningsløse sikkerhetsrutiner på fly  Helseregistre skal anonymiseres  Dissens om romavlytting

22 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Dissenser  Karakterer i skolen  Behandling av tunge narkomane  Prinsipp om fri innvandring  Romavlytting  Framgangsmåte for kommunereform  EU  Verneplikt

23 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Det viktigste i neste stortingsperiode: Å ta steget over i lavutslippssamfunnet Å bygge kunnskapssamfunnet Reformere velferdssamfunnet


Laste ned ppt "Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google