Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerteinfarktregisteret, hvorfor er det så vanskelig å opprette?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerteinfarktregisteret, hvorfor er det så vanskelig å opprette?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerteinfarktregisteret, hvorfor er det så vanskelig å opprette?
Grethe S. Tell Universitetet i Bergen Nasjonalt folkehelseinstitutt Nestleder, Nasjonalforeningen for folkehelsens Råd for hjerte- og karsykdommer

2 7 Spørsmål Hvor mange personer fikk hjerteinfarkt i 2002 ?
Hvor mange fikk hjerteinfarkt for første gang ? Hvor mange fikk hjerteinfarkt nr. 2 (3) ? Hvordan er overlevelsen etter et hjerteinfarkt ? Er overlevelsen bedre for menn enn for kvinner ? Er overlevelsen bedre ved store vs. mindre sykehus ? Hva er effekten av ulike behandlingstiltak ?

3 7 Svar ? ?

4

5 Dagens tilstand Dødeligheten går ned - skyldes dette forebygging eller behandling ? Hjerte- og karsykdommer er årsak til nesten 50% av alle dødsfall i Norge Ca dør av hjerte- og karsykdommer per år Ca dør av kreftsykdommer per år Årsak til tidlig død, langvarig sykdom, alvorlig funksjonshemming og meget store utgifter for samfunnet

6 Dagens tilstand, forts. Sverige, Danmark og Finland har nasjonale registre over hjerte- og karsykdom Norge eneste land i Norden som ikke registrerer diagnoser fra sykehusopphold i pasientregistre med personidentifikasjon Alvorlig hindring for årsaksforskning og kvalitetssikring av helsetjenester

7 Nasjonalt hjerte- karregister Historien
(1951: Kreftregisteret) 1955: Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjertekarråd Generalsekretær Tobias Gedde Dahl: “En av de første oppgavene kan være ved hjelp av tilgjengelig norsk statistikk å etablere en oversikt over de kardiovaskulære sykdommers utbredelse i Norge, …. f.eks. opprettelse av et ‘hjerteregister’…”

8 Historien, forts. 1955: Utvalg for medisinsk-statistiske
undersøkelser i Hjertekarrådet 1956: Samarbeid med SSB og Rikstrygdeverket (ble senere medlemmer av Rådet) 1960: Kontakt med Kreftregisteret om samarbeid 1961: Rådet anbefaler at det opprettes et register for hjerte- og karsykdommer

9 Historien, forts. 1960-63: Organisatorisk tilknytning diskuteres
Helsedirektør Evang: Ett felles epidemiologisk forskningsinstitutt for kroniske sykdommer, 3 avdelinger: Kreftregisteret Avdeling for hjerte-karsykdommer Statistikkavdeling Utgiftene burde dekkes av staten og de frivillige organisasjonene

10 Historien, forts. Kreftregisteret var skeptisk
Hjertekarrådet ønsket ikke at det offentlige skulle overta utforskingen av hjerte-karsykdommer (innsamlingsaksjonene kunne lide..) 1963: Ideen om en statistisk-epidemologisk avdeling ved Hjertekarrådet oppgitt 2001: Hjertekarrådet tok opp saken på nytt

11 Historien, forts. 2002 Samarbeid med Norsk cardiologisk selskap
Møte med statssekretær i Helsedepartementet om et hjerte-karregister, etter initiativ fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og NCS Departementet ber Folkehelseinstituttet om å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere et evt. Hjerte-karregister

12 Nasjonalt register over hjerte- og karsykdommer Behov og løsning
Rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt etter oppdrag fra Helsedepartementet av Rapport avgitt

13 Hjerte- og karregister Formål og nytte
Fra rapporten: Kvalitet: - Sikre bedre kvalitet av behandling Forskning: - Primære årsaker til sykdom - Sykdomsutbredelse - Nytteverdi av forebyggende tiltak - Helsetjenesteforskning - Effekt av behandlingsalternativer Overvåking: - Nye tilfeller og forekomst, med sikte på prioriteringer innen behandling og forebygging

14 Registeret må være person-entydig
Fra rapporten: Registeret må være person-entydig Må kunne føye til nye sykdomstilfeller hos samme person Må kunne følge pasienter over tid og sted Må kunne kobles med dødsårsaksregisteret for å dekke total sykelighet - med og uten dødelig utgang Må kunne kobles med medisinske kvalitetsregistre for å verifisere/validere diagnosegrunnlaget Nødvendig for å sikre god kvalitet og validitet på opplysningene - unngå dobbeltregistreringer

15 Et nasjonalt hjerte- og karregister Hvorfor ”umulig” med samtykke?
Fra rapporten: Et nasjonalt hjerte- og karregister Hvorfor ”umulig” med samtykke? Mange dør i akutt stadium av sykdommen Mange er sterkt funksjonshemmet Samtykke fra pårørende ofte praktisk umulig i akuttsituasjonen Komiteer for medisinsk forskningsetikk ivaretar etiske hensyn i forb.m. forskning

16 Arbeidsgruppens valg av løsning: Personidentifiserbart uten samtykke*
Fra rapporten: Arbeidsgruppens valg av løsning: Personidentifiserbart uten samtykke* Norsk hjerte-karregister etableres under helseregisterloven; det utarbeides en egen forskrift De to kvalitetsregistrene (infarkt og hjerneslag) utvides til å bli landsomfattende og også disse bør kunne behandle personidentifiserende kjennetegn uten samtykke fra den enkelte Tilliten til helseforvaltningen og helsetjenesten vil styrkes ved en god systematisk kartlegging og oppfølging av denne viktige sykdomsgruppen *Som Kreftregisteret

17 Norsk pasientregister Medisinske kvalitetsregistre
Fra rapporten: Hvordan bygge opp et nasjonalt hjerte- og karregister? Folkeregister Norsk pasientregister Dødsårsaksregister Basisregister for hjerte- og karsykdommer Pasientadm. opplysninger Diagnose- og prosedyrekoder Diagnose -koder og -grunnlag Obduksjonsoppl. Personopplysninger Dødsdato Diagnosekoder, prosedyrekoder(validering) Kriterier for diagnosen(e) som inngår En kopling av informasjon fra Norsk pasientregister, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret utgjør basis i Norsk hjerte-karregister. Alle personer med hjerte- og karsykdom, i et eller begge av disse registrene, inngår. Vi har allerede et ”pilot-prosjekt”, i form av HKS-registeret i Helseregion Vest. Informasjon fra Nasjonalt slagregister og Norsk hjerteinfarktregister tilføres. Dette gjelder spesielt diagnosekoder og kriterier for disse. Det gjelder både førstegangs sykdom og senere tilfeller. Norsk hjerteinfarkt register Nasjonalt slag register (Midt-Norge) Invasiv kardiologi event. andre Medisinske kvalitetsregistre

18 En liten digresjon... Om Norsk pasientregister (NPR)

19 Norsk pasientregister (NPR)
Avidentifisert helseregister (uten navn og fødselsnummer) Informasjon om det enkelte sykehusopphold, ikke om pasienter Kan ikke brukes til å belyse om målsettingene for bl.a. Spesialisthelsetjenesten er oppnådd

20 Pasientstrøm - over tid og sted
2 pasienter 6 ”pasienter” NPR år 1 NPR år 2 A A A A B B B B A og B er to sykehus. Pilene (rød og blå) representerer pasienter. I nåværende system (NPR) får en person nytt pasientnummer både ved skifte av sykehus og ved overgang til nytt år.

21 Norsk pasientregister (NPR)
Helsedepartementet har bedt Sosial og helsedirektoratet vurdere hvordan NPR skal forankres i helseregisterloven Vurdere om de eksisterende og eventuelt utvidete formålene med NPR best kan ivaretas innenfor et pseudonymt register, eller om formålene forutsetter et personidentifiserbart register

22 Norsk pasientregister (NPR)
Prosjektgruppens (foreløpige) konklusjon: NPR bør etableres som et personentydig og kryptert sentralt helseregister Et personentydig NPR vil være til stor fordel for pasientene

23 Norsk pasientregister (NPR)
Arbeidsgruppens (foreløpige) konklusjon, forts.: Et kryptert register vil ivareta pasientenes personverninteresser like godt som i et pseudonymt register Det bør fremmes et lovforslag om å endre helseregisterloven slik at loven gir hjemmelsgrunnlag for å etablere NPR som et personidentifisert og kryptert register

24 I og med den modellen som er foreslått for et nasjonalt hjerte-karregister, vil beslutningene om NPR på bakgrunn av utredningen være av avgjørende betydning for etableringen av et nasjonalt hjerte- og karregister

25 Hjerte- og karregister
Vi har så smått begynt Hjerte-, Kar-, og Slagregisteret (HKS) - Helseregion Vest Universitetet i Bergen Samme overordnede formål som det foreslåtte nasjonale registeret

26 HKS registeret Helse vest
1997: Første bevilgning fra Sosial- og helsedepartementet via Det regionale helseutvalget Fikk ikke fritak fra taushetsplikten for å hente inn nødvendige data 1999: Godkjennelse fra Statens helsetilsyn og Datatilsynet til å opprette et HISTORISK REGISTER (= konkrete prosjekter) for sykehusinnleggelser for hjerte-karsykdom i Helseregion vest

27 HKS registeret Helse vest
Innhenting av data ved sykehusene i Helseregion vest er fullført (foreløpig) Mangler godkjenning som rent helseregister som kan samle inn data fortløpende Kan danne grunnlag for/tjene som modell for, et nasjonalt hjerte- og karregister

28 HKS registeret Helse vest Hoveddiagnose iskemisk hjertesykdom
Antall innleggelser Antall personer

29 HKS registeret Helse vest Hoveddiagnose 1. gangs akutt hjerteinfarkt
Antall personer

30 Eksempel på bruk av data fra HKS registeret til forskning
Eksempel på bruk av data fra HKS registeret til forskning. Denne publikasjonen er fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland, der vi ønsket å se om homocystein øker risikoen for å bli innlagt på sykehus med en hjerte-kar diagnose. Hovedmålet i studien var hjerte-karsykdom som hoved-diagnose eller et inngrep på koronararteriene. Poenget her er ikke å vise resultatet av studien, men å vise at her har vi sykehusdata som er meget brukbare til forskning, og gode nok data til publisering i internasjonale anerkjente tidsskrift.

31 Hjerteinfarktregisteret, hvorfor er det så vanskelig å opprette?
Teknisk uproblematisk Svært ønskelig av samfunnsmessige og vitenskapelige hensyn Nyttig til forvaltning av helsetjenestetilbud Politisk motvilje ? Motvilje fra pasientene (vanlige folk) ? Byråkratisk motvilje ? Problematisk av personhensyn ? Ingen empiri for krenkelser av personvern i dagens nasjonale helseregistre Etiske hensyn ivaretas av våre komiteer for medisinsk forskningsetikk Politisk motvilje? Da vi møtte statssekretæren, og vi fortalte at Norge er det eneste landet i Norden som ikke har et hjerteinfarktregister, spurte hun hvorfor? Pasientene? Dersom publikum visste at det finnes nyttig informasjon i norsk pasient register, som faktisk ødelegges heller enn å komme pasientene til gode, så tror jeg ikke de ville ønske det, så lenge deres personvern er ivaretatt. Sløsing med ressurser.

32 Hjerte-karforskning i Norge Setter regelverket urimelige begrensninger?
Ja


Laste ned ppt "Hjerteinfarktregisteret, hvorfor er det så vanskelig å opprette?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google