Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VALG AV STRATEGISKE MÅL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VALG AV STRATEGISKE MÅL"— Utskrift av presentasjonen:

1 VALG AV STRATEGISKE MÅL
AGENDA VALG AV STRATEGISKE MÅL MÅLHIERARKI

2 Strategi-implementering
Strategi-prosessen Ekstern Analyse Visjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Strategisk analyse Strategiske valg Strategi-implementering Vekting av kriteriene Merk: De tre hovedelementene er ikke plassert i en linje/kjedet. Grunnen er at rekkefølgen ikke er fast og de er gjensidig avhengige Eksempel: Forsøk på å implementere kan avdekke behov for ytterligere analyse eller behovet for å ta flere eller mer konkrete valg Denne figuren bør danne hovedfundamentet for forståelsen av strategiprosessen - det å arbeide med og å gjøre strategi Lede endring Analyse & Intuisjon Beslutnings-kriterer Utforske & Utnytte Evaluering av Valg-alternativene

3 Hva er Strategi? Mål, valg og aktiviteter, som støtter direkte opp om den ide og egenart bedriften forsøker å virkeliggjøre, på en måte som er forenelig med hva eiere, ansatte, kunder og samfunnet ønsker.

4 Hva er Strategi? Ved å stille bla. disse spørsmålene kan vi finne
vår unike strategi: Hva er vår forretningside? Hva er vårt produkt/tjeneste? Hva slags bedrift er vi egentlig? Hva er vår egenart? Hva slags bedrift ønsker vi å være? Hva er våre mål og visjon? Hva er vi gode til? Hva bør vi være gode til? Hva kan vi, som andre i vår bransje ikke kan? Er det vi gjør i dag med på å utvikle oss akkurat dit vi vil? Gjør vi ting som ikke støtter opp om det vi ønsker å få til? Hvordan kan vi utvikle oss i retning av vårt fulle potensiale? Hvilke mål bør vi ha og hvilke valg må vi da gjøre? Når bør vi gjøre disse valgene? På hvilket verdigrunnlag? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?

5 Hva er Strategi? Det er viktig å skille mellom våre overordnede/ strategiske mål og de midler vi benytter for å nå disse målene. De midler eller ressurser vi benytter, bør bla. være: Unike, dvs. at det er bare vi som har de (VRIO-analyse). Effektive Gi langvarige fortrinn (Er det lett for konkurrenter å kopiere de?) Generere verdi over tid, uten å forringe miljøet! Bidra til at vi kan utføre de samme aktivitetene som konkurrentene, men med f.eks. bedre kvalitet, pris, effektivitet. Etisk forsvarlige. Midler er redskap/ressurser, vi bruker for å nå mål.

6 Hva er Strategi? Det er også viktig å skille mellom strategiske mål og de aktiviteter vi utfører for å nå disse målene. De aktiviteter vi utfører, bør bla. bidra til: En god posisjonering i bransjen (ref. Flycaset i Porter artikkelen). En verdikonfigurasjon som er hensiktsmessig for vår type organisasjon. Gjenspeile et bevisst forhold til de generiske strategier (ref. Porter). Dette ble belyst i internanalysen.

7 Våre Strategiske Mål skal derfor:
Presisere og operasjonalisere: Vår visjon og forretningsidé Vår egenart og kjerne-identitet Inkludere vårt verdigrunnlag Fokusere på våre strategiske problemstillinger Fokusere på våre strategiske valg De bør struktureres gjennom et målhierarki

8 Hva er målet og meningen med ditt liv?
Prøv å svar på disse to spørsmålene; What do I absolutely have to be or do in my life? WHY?

9 If you don’t know where you are going, you will end up somewhere else!

10 MÅLHIERARKIET & PROCON verktøyet:
Hjelper oss til å presisere og fokusere våre: Strategiske/Overordnede mål Egenart, kjerne-identitet Verdier og preferanser. På denne måten får vi en rasjonell beslutningsprosess og en god beslutning.

11 Den strategiske problemstillingen dere jobber med i oppgaven:
Bør derfor være svært viktig for virksomheten. Dvs. at den bør ha gjennomgripende konsekvenser for store deler av virksomheten. Ofte involverer den store deler av ressursgrunnlaget bedriften har til rådighet. Ofte har den også langsiktige konsekvenser og det valget bedriften gjør, er gjerne irreversibelt……….. . Det er lurt å identifiser hvem beslutningstakeren(e) er. Vedkommende må ha beslutningsmakt over de aktuelle handlingsalternativ. Det er også viktig å spørre vedkommende om hvilket verdigrunnlag og kriterier som legges til grunn for valget. Spør også om rangering av kriteriene.

12 Handlingsalternativer:
Handlings-alternativene i prosjektoppgaven, må også være av strategisk art. For at det skal være et poeng å benytte beslutningsanalyse, kan ikke ett av handlings-alternativene være det opplagte svaret. Handlingsalternativene må derfor være gjensidig utelukkende (Bedriften kan ikke si som Ole Brumm; ja takk til begge deler).

13 Hva er Verdifokusert tenkning?
Beslutninger er alltid basert på verdier/verdigrunnlag. For å finne vårt verdigrunnlag må vi ha innsikt i vår egenart og kjerne-identitet. Hvem er vi? Verdifokusert tenkning kombinert med beslutnings-analyse gjør det lettere å foreta valg. Vi spør; Hva er verdifult for hvem? Hva er viktig for deg som beslutningstager? Hvorfor? Fokus er på det å maksimere det som støtter vår kjerne-identitet - minimere det som ikke gjør det.

14 Verdifokusert tenkning vil vanligvis:
Gjøre det lettere å evaluere komplekse og svært forskjellige handlingsalternativer. Bidra til god strategisk tenkning. Gjøre det lettere å evaluere handlings-alternativene vi har. Gjøre det lettere å identifisere nye muligheter. Hjelpe oss i forhandlinger, særlig hvis vi kjenner motpartens verdigrunnlag og klarer å ta hensyn til dette. Bidra til konsistens mellom beslutninger. Bidra til bedre kommunikasjon.

15 Hva er dine verdier? Bruk litt tid og prøv å finne de tre viktigste verdiene dine. Prioriter dem. Hvorfor er dette dine viktigste verdier?

16 Verdi-debatt: Hva mener vi om at det var 56 daglige avganger mellom Trondheim og Oslo?

17 Verdi-debatt Hva mener vi om Gasskraft-saken?
Hva mener vi om grunnvannsproblemet på Gardermoen? Hva mener vi om røykeloven? Hva mener vi om EU-medlemsskap? Hva skal vi stemme til høsten? Hvorfor? Hva mener vi om Kyoto-avtalen? Hva mener vi om Rakett-skjoldet? Hva mener vi om Menneskerettigheter og Kina? Hva mener vi om studentavgiften på BI? I og med at vi har tatt feil så mange ganger før, så er det kanskje vanskelig å være sikker nå?

18 MÅL-MIDDEL Det er ofte vanskelig å skille mellom mål og midler.
Midler er redskap/ressurser for å nå mål. Forholdet mål-middel kan tydeliggjøres ved å spørre hvem målene gjelde for? Er det beslutningstakeren, ansatte, eiere, kunder, eller andre? Hvorfor skal noen prioriteres? Forholdet mellom mål og middel kan tydeliggjøres ved å se det i forhold til: Visjon - forretningsidé – overordnede mål, verdigrunnlag Beslutnings-syklus(er) (er den/de kortsiktige eller langsiktige)? Individuelle og kollektive prosesser. Interne og eksterne forhold.

19 Identifisering av mulige problemområder Brainstorming:
Målsøkeprosessen Identifisering av mulige problemområder Brainstorming: Hva er viktige mål i denne sitasjonen? Hva må ofres for å få til hva? Få frem alternativer: Hvilke er gode og hvilke er dårlige? Identifiser beslutningstaker Hva innvirker på måloppnåelse? Er målene målbare? Definisjon av enhet og måleskala

20 Åpne og Lukkede MÅL Lukkede mål: Åpne mål:
Gir uttrykk for hva man er fornøyd med. Eks. 50% markedsvekst, 350 nye studenter. Åpne mål: Åpne mål forteller mer hva virksomheten (eller personer) anser som verdifullt. I målhierarkiet bør det bare benyttes åpne mål. Eks. Maksimere nytte, maksimere markedsandel, minimere skade.

21 MÅLHIERARKIET Fra det åpne og generelle, til det mer spesifikke og begrensede. Det må være en målkonflikt (horisontalt). Vi kan ikke gjøre alt vi har lyst til…….. Vi kan ikke gi de ansatte både dyr julepresang og sydentur, selv om begge disse delmål kan bidra til det overordnede målet om trivsel og effektivitet på jobben. Det må være konsistens (vertikalt). Delmålen må støtte opp om hovedmålet på en logisk måte.

22 Oppbyggingen av målhierarkiet
Maks. nytte Maks. trivsel Min. kostnad Maks. markeds andel Min. lager- kostnad Min. andre kostnader Maks. julegave Maks. salg Maks. antall dyktige selgere Kr. % av omsetning % av lønn Antall Hovedmål Delmål Kriterier “Måleskala”

23 Krav og anbefalinger ved utarbeidelsen av et målhierarki
Kr./penger kan ikke være måleskale for mer enn ett kriterium. Alle viktige beslutnings-punkter skal være med. Det må være konflikt i mellom ulike delmål/kriterier. Anbefalinger Maksimalt tre nivåer (måleskala ikke medregnet). Antall kriterier bør ligge mellom 4 og 10.

24 HOVED-MÅLET: Må være tett koblet til visjon, forretningsidé og egenart. Må støtte opp om vår kjerneidentitet og potensiale. Må bidra til at vi anvender våre ressurser optimalt. Må bidra til at våre kjerne-aktiviteter styrkes. Er ofte retningsgivende. Inkluderer vårt verdigrunnlag. Gjenspeiler ofte beslutningstakers genuine interesse og motivasjon. Denne er subjektiv.

25 DEL-MÅLENE: Må støtte opp om hovedmålet, på en logisk måte. Må være retnings-bestemmende: Det betyr at det må fremgå klart om vi ønsker mer eller mindre av de. Vær fordomsfri i valg av delmål, få med både pluss og minus.

26 Kriterier Fullstendig: Alle viktige kriterier og hensyn skal være med og uvesentlige kriterier utelatt. Sparsommelig: Ikke mer enn 10 kriterier, ikke mindre enn 3-4. Påvirkbart: Beslutningstaker må kunne påvirke. Målbart: Kriteriene må være målbare og forståelige. De tillegges subjektive vekter slik at det fremgår hvilke som er viktigst. Ikke overlappe: Ett kriterium bør ikke dekke ett annet. Operasjonelle: Det må være mulig å regne ut konsekvenser, gjøre analyse og forhåndsberegne hvordan handlingsalternativene kan påvirke oppfyllelsen av målene.

27 Måleskalaer Kroner (penger) bare en gang Ikke mer enn 2-3 subjektive skalaer (1-10 / Likert skala) Eksempler: Antall xx, % av xx, andel av xx

28 Beslutningen Beslutningen vil være basert på: kvantitativ preferanseanalyse (Pro & Con) kriteriene Handlings-alternativer konsekvenser Mål-rangeringer Beslutnings-tabell Kvalitative vurderinger Dette går Sverre gjennom neste gang.

29 Handlingsalternativer
Beslutningstabell Problemdefinisjon og analyse Visjon, virksomhetsidé og verdier Handlingsalternativer Kriterier for valg De ulike alternativenes “score” for hvert kriterium Målhierarki

30 Handlingsalternativer:
Eksempel: Strategisk problem: Det ser ut til at flyene vi har i dag ikke bidrar optimalt til selskapets mål. Handlingsalternativer: bytte hele flyparken bytte deler av den beholde den gamle

31 Maksimere kap.utnyttelse
Maksimere total nytte Minimere miljøulempe Maksimere kap.utnyttelse Maksimere kvalitet Minimere kostnader Minimere støy målt i: decibel Maksimere kap.utnyttelse pr. frekvens målt i % Maksimere servicegrad målt i: servicegrad Minimere driftskostnader målt i: kr. Minimere luftforurensing målt i: ant. Partikler i luft Maksimere pasasjerer målt i: antall Maksimere pålitelighet målt i: regularitet Maksimere sikkerhetsgrad målt i: sikkerhetsindex

32 Eksempel: Du er ung og lurer på hva du bør bruke livet ditt til? 1 Studere? 2 Jobbe? 3 Ingen av delene?

33 Yrkesvalg Minimere arb.tid pr. uke Maksimere lønn Maksimere autonomi
Minimere stress Minimere arb. tid pr. dag Maksimere lønn totalt i et livsløpsperspektiv Maksimere antall dager du kan jobbe hjemme Minimere arbeidstimer pr. år Minimere antall arb. dager pr. uke Maksimere årslønn Minimere antall dager du må være på kontoret Redusere ambisjoner Maksimere overtidslønn? Redusere personlige utgifter?

34 Maksimere fleksibilitet
Maksimere total nytte Maksimere trivsel Maksimere fritid Maksimere inntekter (målt i kroner) Maksimer renommé Maksimere fleksibilitet (målt i % timer) Minimere arbeidstid (målt i timer pr. uke) Maksimere status (målt ved subjektiv skala 1-9) Maksimere autonomi (målt i % selvstendige arbeidsoppgaver) Maksimere ferie (målt i uker) Maksimere utfordring (målt ved subjektiv skala 1-9)

35 Strategi-implementering
Strategi-prosessen Ekstern Analyse Visjon, Strategiske Mål & Målhierarki Intern Analyse Strategisk analyse Strategiske valg Strategi-implementering Vekting av kriteriene Merk: De tre hovedelementene er ikke plassert i en linje/kjedet. Grunnen er at rekkefølgen ikke er fast og de er gjensidig avhengige Eksempel: Forsøk på å implementere kan avdekke behov for ytterligere analyse eller behovet for å ta flere eller mer konkrete valg Denne figuren bør danne hovedfundamentet for forståelsen av strategiprosessen - det å arbeide med og å gjøre strategi Lede endring Analyse & Intuisjon Beslutnings-kriterer Utforske & Utnytte Evaluering av Valg-alternativene

36 Spørsmål & Tilbakemelding?
Forelesningen i dag? Gruppe-presentasjonene? Prosjekt-oppgaven? Neste forelesning? Pensum & artikler?


Laste ned ppt "VALG AV STRATEGISKE MÅL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google