Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune 1 Kvalitetskommune-samarbeid Vi har søkt!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune 1 Kvalitetskommune-samarbeid Vi har søkt!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune 1 Kvalitetskommune-samarbeid Vi har søkt!

2 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 2  Flytskjema - problemløsning Flytskjema - problemløsning

3 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 3 Hva er nå dette?  Staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene har gått sammen for å videreutvikle kvaliteten på kommunale tjenester, med spesielt fokus på pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. – En delmålsetting i arbeidet er å redusere sykefraværet. – Samarbeidsprosjektet skal gi stimuleringshjelp til lokalt arbeid. – Et supplement til det som allerede gjøres. – Regionale nettverk; arenaer for erfaringsdeling. – Regionale veiledere; støtte og kompetanse.  Samarbeidet mellom politisk nivå, administrativt nivå og fagforeningene skal vektlegges.

4 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 4 Hvorfor oss?  Ønske om samarbeid og utveksling av erfaringer på viktige utviklingsområder.  Mange av brikkene i ”kvalitets-puslespillet” er på plass.  Men vi har fortsatt utfordringer: – Å få noen biter i puslespillet til å passe bedre sammen – Å fylle hullene i puslespillet.  Hva kan disse ”hullene” være?

5 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 5 Tre viktige innsatsområder  Myndiggjøring av medarbeiderne – Kvaliteten synliggjøres først og fremst i møtet med brukerne. – Kvaliteten blir ikke bedre enn kjedens svakeste ledd. – Arbeidstakere får og tar ansvar – og tar de riktige beslutningene i forholdet til brukerne innenfor gitte kvalitetsrammer - Hver dag!  Kontinuerlig kvalitetsforbedring og -sikring – Arbeide for at ”liv og lære” i størst mulig grad samsvarer. – Forbedring av kontrollsystem som fanger opp praksis når vedtatte standarder ikke følges  avvikssystem.  Samarbeid mellom politisk nivå, administrativt nivå og fagforeningene. – Vitalisere viktige samhandlingsarenaer. – Behov for nye?

6 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 6 Kontinuerlig kvalitetsforbedring - dvs. ikke skippertak eller brannslokking Korriger Planlegg KontrollereUtføre

7 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 7 ? Planlegge Utføre ”Brannslukking”Brannslukking” revisjon Avvik Målinger Kvalitetshjulet i virkelighetens verden?

8 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 8 Systematisk kvalitetsarbeid Det handler i stor grad om hvilke holdninger og kulturer vi har for forbedringsarbeid (les: erkjenne feil og gjøre noe med dem) på arbeidsplassen vår…

9 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 9 Anders Vege, Stiklestad 010906  ”Culture eats strategy at breakfast” - derfor er jobbing med kulturer og ukulturer på arbeidsplassen en viktig del av kvalitetsarbeidet.  ”Våre feil er kvalitetsarbeidets diamanter”  ”Å prioritere er å forsømme i etisk forsvarlig rekkefølge”  Hva er ”godt nok” hos oss?  Kvalitetsstandarder.  Finnes det ”privatpraktiserende kommunearbeidere” i våre organisasjoner? Hvordan forholder vi oss til det?  Kvalitetsarbeid er å fokusere på systematikk og dokumentasjon, og skape arenaer for deltakelse fra både ansatte og brukere.  Viktigheten av å sjekke opp og kontrollere at det vi har sagt vi skal gjøre, faktisk gjøres og følges opp.  Har vi gode nok systemer og kulturer for å bruke avvikssystemet på en riktig og utviklende måte?  Brukerperspektivet må alltid stå i sentrum!!

10 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 10 Hva kan være med å gi et levende system ?  Godt kontrollsystem som fanger opp praksis når vedtatte standarder ikke følges  Felles forpliktelse og bevissthet ift lojalitet, også i ”trepartsamarbeidet”.  Tvang og trusler fører sjelden noe godt med seg.  Myndiggjøring av medarbeidere. At de får ansvar og tar ansvar innenfor tydeliggjorte kvalitetsrammer.

11 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 11 ”Når det eneste redskapet er en hammer, ser alt ut som spiker”  Utruste ledere og medarbeidere med verktøy for god planlegging, utøvelse, kontroll og korrigerende/forbedrende tiltak  Størst utfordring ligger i å utvikle god kultur for både kontroll og utvikling, som en basis for all kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

12 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 12 Hva spør vi om? Spørsmål Kunnskap Handling Framtid Problemer Feil Minimere feil Prosedyrer, kontroll, styring, oppfølging Suksess, ideer Det beste/potensialet Utløse potensialet Kreativitet, endringsvilje

13 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 13 Enhetsledere / virksomhetsledere: 1. Hva finnes av systematisk kvalitetsarbeid på din enhet i dag (dvs. rutiner, prosedyrer, standarder, systematisk opplæring, serviceerklæringer m.m.)? List opp stort og smått: 2. I hvilken grad har du som leder kontroll over at kvalitetsarbeidet fungerer etter intensjonene (dvs. at brukeren får den tjenesten han/hun har krav på både etter lov, forskrift, lokale standarder og vedtak)? a. Hvis over 75 % sikker: Kan du peke på konkrete tiltak som du/dere arbeider med som gjør at kontrollen er god? b. Hvis under 75 % sikker: Hva må til for at du i enda større grad skal kunne vite om kvalitetsarbeidet fungerer etter intensjonene?

14 www.innherred-samkommune.no Dialogseminar, Åre 13.-14.03.07 - Kvalitetskommune-samarbeid – Anne Grete Wold, Org.enheten, ISK 14 Politikere og tillitsvalgte 1. Hvilke samarbeidsarenaer mellom politisk nivå, administrativt nivå og fagforeningene finnes i våre kommuner i dag? 2. Hvordan kan disse arenaene videreutvikles for å styrke medvirkning, kvalitetsforbedring og lojalitet? 3. Hvordan sikre at både politiske ”løfter” og lovpålagte krav står i samsvar med de menneskelige, organisatoriske og økonomiske ressursene som enhetene har til rådighet?


Laste ned ppt "Innherred samkommune Anne Grete Wold Organisasjonsenheten Innherred samkommune 1 Kvalitetskommune-samarbeid Vi har søkt!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google