Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- Christina Væting Nergård - gründer og daglig leder av M.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- Christina Væting Nergård - gründer og daglig leder av M."— Utskrift av presentasjonen:

1 - Christina Væting Nergård - gründer og daglig leder av M.

2 Entreprenørskap i utdanning
Opererer i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv, og offentlig og privat sektor. Elever skal etablere, drive og avvikle en bedrift gjennom et skoleår.

3 …Hva med det lokale sykehjemmet?
Hvor mye visste vi egentlig om de som bodde der? Fikk alle like mye besøk fra pårørende? Hvor mye visste de egentlig om hva vi drev med? Hva slags assosiasjoner fikk vi til begrepet ”sykehjem”? Kunne det tenkes at de spesielt de negative assosiasjonene vi hadde om både sykehjemmet og beboerne og muligens også deres oppfatning av ”ungdommer nå til dags”, var feilaktige? Hvordan kunne vi undersøke dette?

4 Det er en reell avstand mellom beboerne på sykehjem og samfunnet utenfor. Denne avstanden har først og fremst oppstått fordi de eldre har sin bakgrunn og erfaring fra da de deltok aktivt i samfunnet. Samfunnet videreutvikles i raskt tempo uten at de deltar, og det oppstår en avstand fordi det kan være vanskelig for dem å følge med i utviklingen av psykiske, fysiske, tekniske og praktiske årsaker.

5 Forretningsidé M skaper en møteplass der mennesker blir kjent med hverandre på tvers av generasjoner. Vi tilbyr besøkstjenester til sykehjem der ungdommer under 20 år gjør sosiale aktiviteter sammen med de eldre på sykehjemmet.

6

7 Hvorfor kalte vi oss for M?
Møte mellom mennesker Muligheter, motivasjon, medmenneskelighet, masse moro, møteplass

8 Tradisjonelle aktiviteter
Moderne aktiviteter Bowling, golf, tennis, boccia Bowling, tennis, golf via Nintendo Wii Bingo, Ludo, Stigespillet Bingo, Ludo og Stigespillet via iPad Vanlige spørreleker Spørrelek via Buzz på Playstation ll Sangstund og sangleker Karaoke via Singstar på Playstaion ll Erindringsaktivteter som Kim’s lek og Memory. Erindringsaktivteter m.h.a Google Streetview, Memory på iPad Visning av DVD-er Visning av snutter fra YouTube og Filmavisen Beboere/besøksvenner spiller musikk Ønskekonsert via Spotify og iTunes

9 Hva kjennetegner en medarbeider hos M?
Kan jobbe på egenhånd og i grupper. Utadvendt, kontaktsøkende, kreativ og initiativrik Medarbeidernes hobbyer er av interesse for oss stor. Det gir variasjon i gruppen, som er viktig når man også møter forskjellige mennesker på sykehjemmet.

10 Vår visjon er å skape relasjoner mellom generasjoner.
Våre mål Redusere avstanden mellom hverdagen for beboere på sykehjem og samfunnet utenfor Øke trivsel hos beboere Øke kunnskap og nysgjerrighet på ulike teknologiske verktøy hos beboerne Øke ungdommers kunnskap rundt det å være gammel Vår visjon er å skape relasjoner mellom generasjoner.

11 Utdrag fra Meld.St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
“Nærings- og handelsdepartementet har utredet innovasjonspotensialet i sosialt entreprenørskap. Utredningen konkluderer med at potensialet i de sosiale virksomhetene særlig ligger i deres evne til å innovere og forbedre velferdstjenester. Utviklingen av nye velferdsløsninger kan bidra til å redusere offentlige utgifter samtidig med at det skapes aktivitet og vekst i næringslivet.”

12

13 AKTIVITET MED UNGE ØYNE Prosjektrapport
Prosjektleder: Christina V. Nergård Prosjektansvarlig: Anne Stine Hole I samarbeid med

14 Innholdsfortegnelse Innledning
Ms forretningsidé og prosjektets rammer. Prosjektets problemstilling Målsetting for ”Aktivitet med unge øyne” Hoveddel Budsjett Kort sammendrag av prosjektbeskrivelsen m/prosjektinnhold og gjennomføring Presentasjon av resultater Avslutning Oppsummering

15 Forretningsidé M ansetter ungdom i alderen år som besøksvenner for beboere på sykehjem i Oslo. Vi ønsker å redusere avstanden mellom ungdommer og eldre ved at de gjør sosiale aktiviteter sammen. Dette vil være til glede for begge parter. Vi tilbyr sykehjemmene en tjeneste som kan gjøre beboernes hverdag mer variert. Det vil bidra til å øke trivselsfaktoren blant beboere, pårørende og de ansatte på sykehjemmet. I dette prosjektet er det aktuelt med forskjellige aktiviteter innenfor IKT. Som regel vil det være enten 3, 4 eller 5 besøksvenner som deltar. De eldre har mulighet til å velge hva og hvor mye de vil delta på. Oppstart på Hovseterhjemmet er 29. april Prosjektet vil foregå f.o.m uke 17 t.o.m uke 24. M har en klar visjon for prosjektet: å skape relasjoner mellom generasjoner.

16 Problemstilling Figur 1 illustrerer en avstand mellom beboerne på sykehjemmet (i dette tilfellet Hovseterhjemmet) og samfunnet. Den har først og fremst oppstått fordi de eldre har sin bakgrunn og erfaring fra da de tidligere deltok aktivt i samfunnet. Samfunnet videreutvikles i raskt tempo uten at de deltar, og det oppstår en avstand fordi det kan være vanskelig for dem å følge med i utviklingen av fysiske, psykiske, tekniske og praktiske årsaker Vi kom dermed fram til følgende problemstilling for prosjektet: - Går det an å redusere avstanden mellom beboerne på sykehjemmet og samfunnet utenfor? Figur 1

17 Øke kunnskap hos ungdommer rundt det å være gammel.
Målsetting Redusere avstand mellom hverdagen for beboerne på Post 1 og samfunnet utenfor. Øke trivsel, kunnskap og nysgjerrighet på teknologiske verktøy hos beboere på Post 1. Øke kunnskap hos ungdommer rundt det å være gammel. Figur 2 illustrerer hvordan avstanden mellom sykehjemmet og samfunnet blir mindre fordi M skaper en møteplass mellom dem. Figur 2

18 Prosjektinnhold

19 Gjennomføring Introduksjon: vil inneholde smakebiter av menyen på forrige side. Læring: vil ta utgangspunkt i ulike kategorier i menyen. Det vil fokuseres på de enkleste først. Etter hvert kan man ta steget videre til de litt vanskeligere tingene. Bruker: Her ønsker vi å «teste» de beboerne som har mulighet og ønsker å gjennomføre. Disse vil få et diplom som bevis på at de bestod vår «eksamen». Oppsummering: Her blir det aktuelt med visning av dokumentarfilm, refleksjon og evaluering av prosjektet. Den røde tråden gjennom prosjektgjennomførelsen er underholdning (se prosjektinnholdet på forrige side).

20 Gjennomføring Alle beboere som har mulighet og ønsker å være med på aktivitetene, vil deles inn i små grupper. Disse rullerer på forskjellige arbeidsstasjoner, der hver økt er i ca. 30 min. Beboere som ikke har mulighet til å være med på arbeidsstasjonene, eller har gjennomført alle sammen, plasseres på «underholdningsstasjonen». Her er det alltid én person som tar ansvaret for opplegget. Figur 3 viser hvor mye tid hver beboer som deltar på alt, vil være på hver stasjon. Vi har halvtimesmoduler på alt vi gjør i prosjektgjennomførelsen. Underholdningsstasjon Figur 3 Arbeidsstasjon 1 Arbeidsstasjon 2

21 Budsjett Kostnader beregnet for 8 ukers prosjektgjennomførelse
Prosjektplanlegging Kr 4000 Gjennomføringskostnad (4 deltakere x 3t x 8 uker) Kr 14400 Prosjektkostnader (leie av utstyr og reisekostnader) Kr 1000 Sum Kr 19400 M krever 50 % av beløpet ved prosjektstart og 50 % ved prosjektslutt.

22 Resultater Vi gjennomførte en anonym spørreundersøkelse i tidsrommet september 2012 for å kartlegge om vi nådde målene vi satt for ”Aktivitet med unge øyne”. Følgende data er innhentet fra ansatte på Post 1 ved Hovseterhjemmet, som observerte vår besøkstjeneste. Våre ansatte, som jobbet som besøksvenner, gjennomførte en undersøkelse med liknende spørsmål. Antall deltakere Ansatte v/Hovseterhjemmet Post 1: 18 Ansatte i M UB: 7

23 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
1. Syns du vår besøkstjeneste på lørdager har bidratt til økt trivsel blant beboerne på Post 1? 88,9 % 11,1 % N=18

24 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
2. Har vår besøkstjeneste også bidratt til økt trivsel på arbeidsplassen blant ansatte på Post 1? 58,8% 29,4 % 11,8 % N=17

25 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
3. Syns du ungdommers tilstedeværelse på Post 1 bidrar til å redusere ”avstanden” mellom beboere på Post 1 og samfunnet utenfor? N=18

26 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
4. I hvilken grad virker pårørende fornøyde med våre besøkstjenester? 41,2 % 35,3% 23,5 % N=17

27 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
5. I hvilken grad syns du beboerne viser nysgjerrighet ovenfor teknologiske verktøy nå i forhold til det de gjorde før vi startet prosjektet? 58,8 % 41,2 % N=17

28 Resultater Undersøkelse gjennomført av ansatte på Post 1
6. Hva syns du har vært bra med våre besøkstjenester? Beboerne trives og gleder seg over besøkene. Ansatte får tid til å gjøre seg ferdig med andre saker Beboerne er rolige og fornøyde etter besøkstiden Alle får delta Beboerne får være med på aktiviteter som er ”moderne” Fungerer veldig bra, beboeren er aktiv og glad Beboerne får den oppmerksomheten de trenger som vi ofte ikke har tid til i samme grad. Hva kunne vært gjort annerledes? Litt flere fellesaktiviteter og mer bruk av TV’en.

29 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
1. Syns du denne jobben bidrar til å øke din kunnskap rundt det å være gammel? 57 % 43 % N=7

30 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
2. I hvilken grad mener du tjenesten bidrar til å forminske avstanden mellom hverdagen til beboerne - og samfunnet utenfor? 71 % N=7

31 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
3. I hvilken grad virker beboerne fornøyde med å få besøk av ungdommer? N=7

32 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
4. I hvilken grad syns du beboerne er interesserte i teknologiske verktøy vi introduserer for dem? 100 % N=7

33 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
5. I hvilken grad har pårørende som du har møtt i din arbeidstid vært fornøyde med våre besøkstjenester? 71 % 29 % N=7

34 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
6. Hvilke aktiviteter/presentasjoner av teknologiske verktøy syns du har fungert spesielt bra? Videoer på Youtube, piano på iPad Wii Sports Nettaviser Spotify Google Maps Google Streetview Ulike aktiviteter med iPad

35 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
7. Hvilke har ikke fungert så bra og eventuelt hvorfor? Mobil og internett, fordi det er vanskelig. Filmer, enten blir det for lav lyd eller så blir de slitne av å følge med. Korttidshukommelsen er ikke så god at de kan huske det de lærer, så programmet under kategorien ”læring” ble vanskelig å gjennomføre. Presentasjon av nettavis, ikke interesserte beboere Data virker uinteressant, få av de eldre har behov for å lære om det

36 Resultater Undersøkelse gjennomført av M’s besøksvenner
8. Hva er bra med å være besøksvenn? Man lyser opp dagen til en som kanskje ikke får så mye besøk og man lærer så mye av å snakke med eldre. Det gir en person mye mer en de fleste andre jobber, og man føler at man er en del av mange viktige øyeblikk. Kos kos kos! Å se at de gamle er positive, smiler og ler Ha mulighet til å bli bedre kjent med en annen generasjon, kjempehyggelig jobb Er spennende og læringsfullt, samt veldig varierende Møte nye mennesker og bli kjent med eldre. De eldre syns det er hyggelig å ha noen å snakke med.

37 Oppsummering Det materialet vi samlet inn gir klare indikasjoner på at prosjektet har hatt svært positiv effekt både for beboere, ansatte og besøksvenner. Som eksempel viser undersøkelsen blant annet at: 85 % av de ansatte v/Post 1 mente at trivselen blant beboerne hadde økt i ”stor grad” som følge av besøkstjenesten, og 15 % mente at den hadde økt i ”noen grad”. 62 % av de ansatte v/Post 1 mente avstanden mellom beboernes hverdag og samfunnet utenfor hadde forminsket i ”stor grad”, mens 15 % mente den hadde krympet i ”noen grad”. På samme spørsmål mente 71 % av besøksvennene at avstanden hadde krympet i ”stor grad”, og 29 % svarte i ”noen grad”.

38 Oppsummering 100 % av besøksvennene mente at beboerne ”i stor grad” virket fornøyde med å få besøk. 50 % av de ansatte v/Post 1 mente at beboerne ”i stor grad” viste mer nysgjerrighet på teknologiske verktøy nå enn før prosjektstart, og 50 % mente de viste dette i ”noen grad”. 57 % av besøksvennene mente at tjenesten bidro til å øke deres kunnskap rundt det å være gammel i ”stor grad”, mens 43 % mente kunnskapen økte i ”noen grad”. Ut fra dette må vi konkludere med at målsettingen med prosjektet er nådd.

39 Våre samarbeidspartnere


Laste ned ppt "- Christina Væting Nergård - gründer og daglig leder av M."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google