Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAV Hjelpemiddelsentral Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Prosjekt : Ungdom i overgangen utdanning / arbeid – samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Avdelingsleder Mariann Høidahl Avdelingsdirektør Reidar Eilertsen

2 Temaer som berøres Kort om NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Hvorfor vi engasjerer oss til dere som målgruppe Hva ønsker vi å oppnå Hva kan vi bidra med faglig bistand / tiltak Hvorfor / hvordan samarbeide med oss som enhet Erfaring med vårt prosjektet så langt Eksempler Todeling av presentasjonen – system- / fagrettet.

3 NAV Hjelpemiddelsentral som system
NAV Hjelpemiddelsentral en spesialenhet innenfor NAV-etaten med et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede. Visjon – Vi gir mennesker muligheter Færre på passive ytelser – flere i arbeid og aktivitet Prioriterte områder : Barn og unge / arbeid og utdanning Innhold / krav i Regjeringens Jobbstrategi som bakgrunn for vårt engasjement i denne sammenheng.

4 Vår hovedvirksomhet gjennom 2 ulike akser
Vår hovedaktivitet Vår hovedvirksomhet gjennom 2 ulike akser Dagligliv i samarbeid med kommuner og andre offentlige aktører - eks spesialisthelsetjenesten Arbeidsliv / utdanning i samarbeid med andre NAV aktører samt virksomhetene / utdanningsinstitusjonene selv Samarbeid med dere ligger på denne aksen. Personer med funksjonsnedsettelser som er i arbeid / aktivitet har med stor sannsynlighet behov knyttet til begge disse arenaene – gjensidig avhengighet for å fungere.

5 NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Et ressurs- og kompetansesenter 60 ansatte i Nordland – 15 ulike fagprofesjoner Fagrådgivere innenfor de ulike fagfelt Teknisk personell Ca 13 % av Nordlands befolkning er registrert som brukere Ca 2500 nye brukere hvert år. Våre «hovedverktøy» : Kompetanse om hjelpemidler / alternative løsninger Mulighet for finansiering gjennom folketrygden Ingen sammenheng mellom disse to «verktøyene» Årlig utlån : Ca 300 mill kr. Vi bidrar mer enn gjerne med kompetanse uavhengig av finansieringsansvaret

6 Hvilken fagkompetanse besitter vi og dermed tilgjengelig for dere.
Synspedagog Audiopedagog Spesialpedagoger Optiker Audiograf Audioingeniør Døve- og døvblindetolker Ergoterapaut Fysioterapaut Sykepleier IKT personell ( datateknisk ) Teknisk personell relatert til alle fagområder.

7 Vår arbeidsmetodikk 100 % Universell utforming

8 Regjeringens jobbstrategi - innhold
Retten til arbeid er grunnleggende for å delta i samfunnet Målet er et mer inkluderende arbeidsliv – gjøre det tilgjengelig for langt flere enn i dag. Definert målgruppe er unge med nedsatt funksjonsevne Styrke den økonomiske selvstendigheten / bedre levekårene for hvert enkelt individ. NAV Hjelpemiddelsentral Nordlands prioriterte innsats : Bidra til økt utdanningsnivå for målgruppen Tilsvarende bidra i overgangen utdanning / arbeid Kompetanse / virkemidler som bidrag

9 Hvorfor denne «sjarmoffensiven» overfor dere ?
Ref regjeringens jobbstrategi og våre prioriterte tiltak Bidra til økt utdanningsnivå / yrkesdeltakelse i målgruppen. Kompetanse / hjelpemidler som virkemidler Bistand på individnivå Sikre at den enkeltes rettighet er ivaretatt Kjennskapen dere besitter er «nøkkelen» til å komme i dialog med disse personene - bidra på individnivå . Dere som vårt «markedsapparat» gjennom å finne frem til kandidater med behov for vår bistand på den enkelte skole Opprette kontakt / dialog mot oss som grunnlag for å ta saken videre. Deres innsats – grunnlaget for suksess.

10 Eks på konkret bistand - virkemidler
Utredning av et faktisk behov for å sikre at eleven uttømmende har fått nødvendig bistand. Opplæring / oppfølging av leverte hjm Finansiering av et event avdekket hjm behov - alternativt bistand gjennom en kompetanseleveranse. Eks overgang til lærlingebedrift – dokument som bekreftelse fra NAV HMS el andre NAV enheter om å yte bistand ved behov – CV Funksjonsassistent ( lærling ) Samordning / koordinering mot andre NAV enheter. Avklare saken gjennom en uformell kontakt med oss.

11

12 Hvem har rettigheter. Alle norske statsborgere – medlemmer av folketrygden Varig nedsettelse av funksjonsevnen pga sykdom, skade , lyte. Tiltaket (hjelepmiddelet- / løsningen) må ansees som nødvendig og hensiktsmessig, og bidra til en reell avhjelpsfunksjon. Begrensninger / skranker : Vurdering iht annet lovverk – eksempelvis opplæringsloven (læremidler ) / arbeidsmiljøloven. Rettigheten er individuell Ikke finansiering av generell tilrettelegging.

13 NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
Evaluering av gjennomført prosjekt mot 5 VG skoler i Salten – våren 2010 / høst 2011.

14 Prosjektet – del 1. Bakgrunn / hensikt :
Bistand til elever som ikke uttømmende og fullendt har mottatt de tjenester og den tilrettelegging som er nødvendig for å fullføre utdanningsløpet – hindre «Drop outs «. Dialog med skolene: Fysisk møte med alle skolene hvor vi orienterte om prosjektet – ba om tilmelding av elever. Oppdrag for skolene i etterkant av møtet : Tilmelde elever til oss med et behov for våre tjenester.

15 Erfaringer og utfordringer
Etablere interesse og kontakt Overraskende liten kunnskap om våre tjenestetilbud. Skolene hadde vanskelig for å selektere ut kandidater – tenker veldig tradisjonelt rundt funksjonshemming Ref eksempel Innmelding tok lang tid – måtte etterspørre Ulik tilnærming til deltakelse fra de ulike skolene

16 Erfaringer og utfordringer forts.
Hvordan når vi målgruppen for ettertiden når skolene ikke kjenner våre tilbud godt nok og når vi ikke konkret går ut å etterspør dem? Hvordan komme på banen som en naturlig samarbeidspartner ? Behovet for vår kompetanse mindre enn antatt – ikke store udekte behov ?

17 Veien videre! Avslutte prosjektet Ny strategi 2012:
Prosjektet har på mange måter ikke svart til de forventninger som var satt mht ønsket resultat. Ny strategi 2012: Endre fokus fra prosjektets oppsøkende virksomhet til samarbeid og samhandling på systemnivå. Dette innebærer at vi for fremtiden vil søke å opprette en samhandlingsarena mellom Nordland fylke, de aktuelle videregående skoler, NAV Hjelpemiddelsentral Nordland og NAV apparatet for øvrig Dette for å forankre våre tiltak hos skoleeier, samt få innpass på arenaer hvor fagpersonene fra skolene er samlet.

18 Oppsummering av det viktigste i mitt budskap.
Utnytt vår kompetanse Målsetting om å fremstå som en aktiv medspiller for å nå våre felles mål – unge med funksjonedsettelser. Lavterskeltilbud vedr avklaringer av generelle og individuelle problemstillinger. Ikke behov for kunnskap om hjelpemiddelløsning , men kun problemstilling. Vårt utgangspunkt er ikke å levere en avansert ”duppeditt” men vår kompetanse i kombinasjon med enkle hjelpemidler er ofte den beste løsningen. Bruk forhåndskontakt

19 NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland Vårt tjenestetilbud Mariann Høidahl Avdelingsleder

20 Avdeling Bevegelse 8 rådgivere (fysio/ergo/saksbehandler)
Fysio – kan mye om kropp/muskel/skjelettsystem og hvordan man kan tilrettelegge skolemiljøet for mennesker med funksjonsnedsettelse, det vil si hva som skal til for rent fysisk å mestre aktivitet og arbeidsoppgaver man står overfor i hverdagen Ergo – tradisjonelt mer fokus på aktiviteter og hvordan tilrettelegge for å kunne mestre eller delta i aktiviteter Kan rådgi om generelle og mer spesifikke problemstillinger som enkeltbrukere står overfor, både i forhold til konkrete hjelpemidler og andre løsninger som skolen må stå ansvarlig for selv

21 Avdeling Sansetap 15 rådgivere SYN Optiker/synsrådgivere
Tilrettelegging for elever med synshemming Belysning, forstørrelse, lesemaskiner, dataløsninger, tavlekamera, scannepenn HØRSEL Audiopedagog/audiograf Tilrettelegging for hørselshemmede i klasserom Samtaleforsterkning, fm-utstyr Akustikk/støymåling

22 Forts.. TOLKETJENESTEN 4 tolker 1 Tolkeformidler
Tilretteleging for døve og tunghørte Tilstedetolk og bildetolk KOMMUNIKSJON pedagog med ASK-kompetanse pedagog med IKT-kompetanse/syn-data Tilrettelegging for kommunikasjon og tale Symbolspråk, bilder, kommunikasjonstavler, talemaskiner, databaserte talehjelpemidler (communicator, roll-talk)

23 Forts… KOGNISJON spesialpedagog med atferdsvansker og logopedi som spesialisering Med kognisjon menes den grunnleggende evnen hjernen har til å behandle, lagre, hente fram og bearbeide informasjon til å løse problem Felles for personer med kognitive handikap er manglende evne til orientering om tid, rom, kvalitet, kvantitet og årsak/virkning Planleggingsverktøy, påminning, varsling hjelpemidler for organisering og strukturering av aktiviteter hjelpemidler for aktivisering og stimulering, eks. kuledyne (NB! 26 årsregel) stimulerer sansene og øker kroppsbevisstheten, særlig berørings- og muskel/leddsans bidrar til å dempe indre fysisk/psykisk uro, påvirke søvnkvalitet, konsentrasjonsevne, kommunikasjonsevne og samspill med omgivelsene

24 Forts.. IKT - TEKNISK audioingeniør, jobber opp mot hørsel og tolk
servicetekniker, jobber med omgivelseskontroll, service/rep hørsel, syn, komm dataingeniør, jobber med datasaker, syn og tolk

25 Arbeidsområder Utprøving og tilpasning av hjelpemidler til;
Dagligliv Arbeidsliv Skole/barnehage Rådgivnings- og veiledningstjeneste også i saker der vi ikke har finansieringsansvar; Gjelder særlig arbeid / utdanning Data, smartutstyr (Iphone, Ipad, etc)

26 SAMARBEID Vi ønsker å være en samarbeidspartner der vi har felles grensesnitt Ta kontakt pr telefon eller e-post Oppfølging

27 Saker vi har vært med i Elev A –
Medfødt hjertefeil, konsentrasjonsvansker, kognitive fortsyrrelse, motoriske problem, hørselsproblem, sliter faglig, har støttetimer, trenger tilrettelegging og bistand ifm overgang til lærlingeplass Prat rundt bordet om forventninger og beskrivelse av reell situasjon, alle tilstede (elev, foreldre, PPT, faglærer, inspektør) Utprøving/utredning med bare med elev tilstede BEHOV - Ipad med Apps for klokke, alarm, nattklokke, kalender, Appen Pictello for å legge inn handlingskjeder, nye begrep, etc. Daisyspiller – for å høre og enkelt sette bokmerker i bøker Timestokk 20 og 60 min Sykkel med hjelpemotor Tilrettelegt hvilestol / sted på lærlingeplassen

28 Forts.. Elev B – Har motoriske og kognitive vansker, elev ved restaurant og matfag, behov for tilrettelegging på kjøkken i form av redskaper og planlegging og struktur Fysioterapeut og spesialpedagog besøker eleven på skolen, lærer tilstede Anbefaler redskaper som bidrar til at eleven kan mestre oppgavene på et kjøkken, organisering av arbeidet Tydeliggjøring av måleenheter, eks talende vekt, tilrettelagte oppskrifter med nummerering og utheving Verktøy for planlegging og struktur, få oversikt over arbeidsoppgaver

29 Forts.. Elev C – Har språkvansker grunnet langvarige øreplager og nedsatt hørsel Gode forutsetninger for læring men sliter med setningsoppbygging, rask og presis bearbeiding av språklyder, sårbarhet i oppmerksomhetsfunksjonen, diagnosen dysleksi BEHOV – Retteprogram lingdys/lingright, ordprediksjon Talesyntese, C-penn Hørselshjelpemidler som gir direktelyd fra lærer (sender/mottaker) Plassering i klasserom, belysning

30 Forts.. Elev D Avgangselev fra videregående
Behov for tilrettelegging for å komme i et arbeidsforhold NAV har i samråd med bruker sett at det er behov for en kortere arbeidspraksis eller lønnstilskudd når hun etter endt videregående skole skal inn på arbeidsmarkedet. NAVs mentor-ordning kan også vurderes Erfaringer fra vgs viser at det er sannsynlig at bruker vil trenge tid og opplæring for å komme inn i nye arbeidsoppgaver og datasystemer Bruker er hjelpemiddelbruker og NAV Hjelpemiddelsentral har gjennom skoletiden vært en viktig samarbeidspartner. HMS kjenner brukers behov og hvilke hjelpemidler og tilrettelegging som har vært benyttet, og vil også bistå med tilrettelegging hos en fremtidig arbeidsgiver Ved godkjent tiltak eller ansettelse garanterer NAV oppfølging med fast kontaktperson for arbeidsgiver og bruker gjennom en Tilretteleggingsgaranti.


Laste ned ppt "NAV Hjelpemiddelsentral Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google