Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAFO prosjektet og tospråklig opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAFO prosjektet og tospråklig opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 NAFO prosjektet og tospråklig opplæring
Kjersti K. Grøntvedt, Hege Rangnes og Torunn S. Dahle Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

2 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Områdene for kompetanseutvikling – et bedre tilpasset opplæringstilbud for språklige minoritetselever Kartlegging av språkferdigheter Organisering av tospråklig opplæring 3. Språkutvikling; muntlig og skriftlig Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

3 Gautesete skole - introduksjon
1-10 skole i Gausel/ Forus området 520 elever skoleåret Ca 20% har et annet morsmål enn norsk og samisk 18 ulike språk: Ache, Akan, Arabisk, Albansk, Dari, Engelsk, Kurdisk, Malaysisk, Russisk, Somalisk, Spansk, Tamil, Thai, Tigrinja, Twi, Tyrkisk, Urdu og Vietnamesisk De største språkene: Somalisk, Tyrkisk og Vietnamesisk Morsmålsundervisning i 13 ulike språk Fagopplæring på morsmål i 12 ulike språk Særskilt norskopplæring gis til elever fra 18 ulike språkgrupper Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

4 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Gautesete skole - NAFO fokusskole (Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring) Utnevnt som NAFO fokusskole høsten 2003 skolen forplikter seg bl.a. til planmessig å jobbe med utvikling av tospråklig opplæring - spre erfaringer NAFO bidrar med kompetanseutvikling Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

5 Trekantsamarbeid og ordbank 5. –7. trinn
Bakgrunn; Skolens erfaring er at min.språklige barn ofte har manglende norskkunnskaper. Både nasjonal og internasjonal forskning viser at min. språklige elever som gruppe skårer dårligere enn majoritetselevene(PIRLS 2001, TIMSS 2003, Hvistendahl og Roe 2004). God språklæring er en nøkkel til å lykkes i utdanning og arbeidsliv. Utvikle nye modeller for språkopplæring (Strategiplan, tiltak 4) Videreføre og videreutvikle ”Trekantsamarbeid og ordbank” til 5. – 7. trinn Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

6 Trekantsamarbeid Organisering (1)
Fag organiseres i ca. 6-ukers perioder. Lærer med ansvar for særskilt norsk får en oversikt over innholdet i samfunnsfag for perioden av kontaktlærer. Med utgangspunkt i denne lages en ordbank. Ordbanken blir levert til kontaktlærere og tospråklige lærere. Ordbanken legges på nettet. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

7 Trekantsamarbeid Organisering (2)
- Det arbeides med ordbanken i ca.3 uker: Stasjonsundervisning; f.eks assosiasjoner, bøyning, tekst, samtale, snuboks/gulvspill (taktil læringsstil) - Arbeidsark - Tavleundervisning - Bruk av ordbøker/internett - Rollespill/tablå Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

8 Trekantsamarbeid Organisering (3)
I fjerde uke arbeides det med tekst etter idéer fra prosessorientert skriving og arbeid med elevtekster etter Vigdis Alver (Noa-nett). Siste uken; vurdering muntlig og skriftlig Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

9 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
”Trekantsamarbeid” Tospråklig lærer, kontaktlærer og lærer i særskilt norsk Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

10 Arbeidet med ordbanken Innhold (1)
På 5.-7.årstrinn lages det en samling av ord, en såkalt ordbank. Ordbanken inneholder sentrale fagord knyttet til samfunnsfag, samt såkalte ”gråsoneord”. Hver uke blir elevene introdusert for ca. fem nye ord. Ordbanken inneholder til sammen ca. 15 ord i denne perioden. Eleven blir prøvd i ti av ordene. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

11 Arbeidet med ordbanken Innhold (2)
Hva vil det si å kunne et ord? - Elevene arbeider med og forventes å kunne bruke ordene på begge språkene: Beskrive, forklare ordet Finne synonymer og antonymer til ordet Assosiasjon Bruke ordet i samtale Anvende det skriftlig i en setning Kunne skrive ordet i en diktat (Golden 2005) Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

12 Arbeidet med ordbanken Innhold (3)
Utvelgelse av ord: - Kontaktlærer og lærer i særskilt norsk velger ut ordene. - Mest fokus på innholdsord (substantiv, verb og adjektiv).Ordene er stort sett ”gråsoneord”(f.eks jevn). - Høy spredningsgrad (f.eks mat har større spredning enn kjøtt). Ordene må forekommer i tekster med ulike temaer ( Golden 2005). Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

13 Arbeidet med ordbanken Innhold (4)
Utvelgelse av ord forts: Hierarkiske begrepssystemer (over- under begreper). Ordkunnskap skal ikke representere løsrevne meningsbiter. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

14 Over- og underbegreper
Fugler Trekkfugler Standfugler Blåmeis Kjøttmeis Dompap Linerle Stær Svarttrost Gjøk Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

15 Arbeidet med ordbanken Innhold (5)
Utvelgelse av ord forts: - Hierarkisk ordning av semantisk nettverk (tankekart). Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

16 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Tematisering Næringsvei-er Fiske Skogbruk Transport Underholdning Industri Produksjon Kystlinje metall Jordbruk Landskap Område Grenser Fornøyelsespark Klima Temperatur Helse Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

17 Arbeidet med ordbanken Innhold (6)
1. Tospråklig lærer undersøker: Elevens kjennskap til temaet (aktiverer elevens bakgrunnskunnskaper. Tar utgangspunkt i bilder og illustrasjoner). Forstår temaet på morsmål - Hvor godt begrepene er organisert (f.eks overbegreper/underbegreper) Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

18 Arbeid med ordbanken Innhold (7)
1. Tospråklig lærer undersøker: - Kan eleven komme med eksempler - Kjenner eleven synonymer og antonymer - Forklare ord, diktat og lage setning med ti av ordene i slutten av 6 – ukers perioden. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

19 Arbeidet med ordbanken Innhold (8)
2. Lærer i særskilt norsk Aktivere elevens bakgrunnskunnskap (utgangspunkt i bilder, illustrasjoner og overskrifter) Forklaring, beskrive ordet Synonym (der det er naturlig) Antonym (der det er naturlig) Assosiasjoner    Ordklasse; substantiv, verb og adjektiv Bøyning Bruke ordene i en kontekst Skriftlig/muntlig test i slutten av perioden Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

20 Arbeidet med ordbanken Innhold (9)
3. Kontaktlærer - Samtale om tema i klassen med utgangspunkt i elevens erfaringsbakgrunn. - Ordene blir skrevet på tavlen og står i 6- ukers perioden. - Ordene brukes aktivt i forbindelse med lærerstoffet - Lekse hver uke: Skrive fem setninger med ord fra ordbanken. - Diktat og lage setning med ti av ordene i slutten av 6-ukers perioden. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

21 Kartlegging/Vurdering
Vurderingsskjema/ testskjema - Vurderingsskjema og testskjema benyttes av de ulike lærergruppene. - Gir en oversikt over hvorvidt eleven har tilegnet seg ordene i ordbanken etter endt 6 ukers periode. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

22 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

23 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

24 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Evaluering (1) Lærerne om elevens læringsutbytte: Økt bevissthet i forhold til hva en kan, og hva en trenger å øve på. Elevene lærer ordene, dvs. ordforklaringer best. Sitter særlig bra når man har jobbet med dem både muntlig og skriftlig. Bøyning av ord og skrive setninger er vanskeligere. Økt læringsutbytte når de ulike lærerne arbeider parallelt. Det tar tid å innføre nytt system Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

25 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

26 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Evaluering (2) Bundet samarbeidstid mellom lærerne gir mulighet til økt grad av internasjonalisering i opplæringen (sammenliknende perspektiv). Alle lærergruppene syntes det er mer oversiktelig hva de skal jobbe med. Strukturerer undervisningen. Elevene er mer deltakende i klasseundervisningen når temaet er gjennomgått i forkant. Foreldrene kan hjelpe barna med sentrale ord. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle

27 Kristiansand september 2008 Hege Rangnes og Torunn S. Dahle
Veien videre - Innføring av Trekantsamarbeid og ordbank på alle årstrinn på Gautesete skole. Kristiansand september Hege Rangnes og Torunn S. Dahle


Laste ned ppt "NAFO prosjektet og tospråklig opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google