Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Turners syndrom og læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Turners syndrom og læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Turners syndrom og læring
David Bahr Spesialpedagog 1. november 2013

2 Individuelle forskjeller
Jenter med Turner syndrom er en uensartet gruppe med store individuelle forskjeller

3 Kognitiv og psykososial profil hos jenter med TS
Normal intelligens scorer innenfor normalområdet med en normalfordeling som er tilnærmet lik befolkningen for øvrig i forhold til generell IQ Normal verbal språkevne (relativ styrke)

4 Definisjon på nonverbale lærevansker
Omfattende vansker med nonverbal informasjonsbearbeiding, dvs. redusert evne til å oppfatte, uttrykke og forstå nonverbale signaler og uttrykk. NLD er en sammenstilling av relativt sett, sterke og svake kognitive funksjoner.

5 Jenter/kvinner med TS kan ha vansker med nonverbale ferdigheter:
visuell persepsjon (å bearbeide/ tolke den informasjonen du får gjennom synet) diskriminering, gjenkjenning av detaljer og relasjoner visuospatiale funksjoner (rom og retning) å organisere og assosiere inntrykk i forhold til romlige begreper (større enn, mindre enn, flere, færre, retning m.m.) motorisk koordinasjon balanse grov-/finmotorikk håndskrift sosial kompetanse tolke mimikk, nonverbal kommunikasjon, å være aktivt med i et sosialt samspill, lek oppmerksomhet, bearbeiding og hukommelse for visuelt materiale avledbarhet å tilpasse seg nye situasjoner

6 Redusert kapasitet i visuelt korttidsminne/ arbeidsminne
Ansett for å være hovedproblemet Vanskelighetene viser seg tidlig i prosessen når visuelt materiale skal bearbeides/ tolkes og festes i minnet Jenter med TS kan likevel gjenkalle/ huske det som er lært og som har festet seg i langtidsminnet, like godt som i kontrollgruppen

7 Lærevansker Enkelte har større skolefaglige vansker enn det deres intellektuelle og kognitive profil skulle tilsi Lærevanskene kan være lite synlige Bruker uforholdsmessig mye tid/krefter på skolearbeid uten å oppnå forventede resultater

8 Foreldre rapporterer oftere om at jenter med TS
har vansker med sosiale ferdigheter oppmerksomhet ADHD-/ ADD problematikk i yngre alder aggresjon/ redusert sinnekontroll økt hyppighet av depresjoner i tenårene NB: Avvikene er ikke markante sammenlignet med kontrollgruppen!!

9 Sosial kompetanse I Personer med nonverbale vansker har vansker med å:
avlese andre barns gester, mimikk, kroppsspråk, og tonefall. De har derfor vanskelig for å forutsi andres atferd, tolke sinnsstemning, ironi. Dette gjør dem ofte utrygge og de blir lite fleksible og spontane i samspill med andre. Stahet, rigiditet

10 Psykososial profil Umodenhet og engstelse er sentrale trekk
Har oftere sosiale problemer på skolen, har færre venner/ mindre kontakt med andre/søker mot yngre barn Kan utvikle sosial angst Kan ha en mindre positiv selvoppfatning enn andre kortvokste eller kvinner generelt i befolkningen

11 Sosial kompetanse II Øke sosial kompetanse gjennom bruk av språket
Stimulere til samtaler/ dialog/ tenke høyt sammen: beskrive/ få oversikt over hendelser/ aktiviteter, sette ord på opplevelser/ følelser/ reaksjoner hos andre/ resonere seg frem til alternative løsninger Bruke språket aktivt som verktøy til å forstå omverden og å finne alternative måter å møte omverden på

12 Østrogen og selvoppfatning
Bygger opp en mer positiv selvoppfatning i løpet av tenårene enn i kontrollgruppen som ikke tilføres østrogen

13 Læring Stor variasjon, ulike individer og personligheter
De fleste skiller seg ikke ut i forhold til læreferdigheter i en vanlig skoleklasse kan derfor være vanskelig for lærer å oppdage er flinke til å skjule vansker (er stille og pliktoppfyllende) Kompenserer ved å bruke uforholdsmessig mye tid på skolearbeid

14 Leseferdigheter Jenter med TS bruker lengre tid enn andre på å bygge opp et ortografisk leksikon (ordbilder). Derfor må de bruke mer kapasitet i korttidsminnet til fonologisk avkoding. Leseforståelsen blir redusert. Dette skyldes trolig at kapasiteten i det visuelle arbeidsminnet er lavere enn hos andre. Jenter med TS er mer utsatt for å utvikle lesevansker Leseglede og motivasjon kan hindre eller redusere lesevanskene

15 Matematiske ferdigheter
Redusert forståelse av tallmengder, å lære seg tallrekke, større enn/mindre enn Bruker lengre tid på enkle regneoperasjoner Vanskeligere for å hente frem opplysninger underveis i regneprosessen Rom- og retning/geometri

16 Matematikk Bruke språket som verktøy i løsingsprosessen
Lære seg faste metoder/fremgangsmåter Gangetabellen og trening/ kalkulator Fokusere på praktisk anvendbar matematikk Prioritere emner i fagplanene fremfor andre Repetisjon, flere gjennomganger av nytt fagstoff, tydeligere struktur i innlæringen Motivasjon Unngå overfokusering på matematikk/ nederlagsfølelse

17 Ungdomstiden Kan være vanskelig for noen Viktig med informasjon
Pubertet og utvikling ”Hvorfor følger jeg ikke de andre i kroppslig utvikling?” Å være forberedt og å vite hvorfor hjelper Østrogenbehandling En åpen dialog kan gjøre det lettere å bearbeide det som er vanskelig. Helsesøster kan være en god samarbeidspartner.

18 Hva skal de andre få vite?
Foreldremøte Medelever Informasjon må ha en klar hensikt Å ta utgangspunkt i det andre legger merke til Å skape forståelse for det som er vanskelig Medelever som gode samarbeidspartnere

19 Åpenhet Viktig med åpenhet for En god prosess for foreldre og barnet
å unngå usikkerhet, utestenging å finne gode samarbeidspartnere at foreldre skal kunne forklare og påvirke på hjemmebane En god prosess for foreldre og barnet Slipper å skjule for andre

20 Litteratur


Laste ned ppt "Turners syndrom og læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google