Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmiddelbruk hos pasienter med tidlig bipolar lidelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmiddelbruk hos pasienter med tidlig bipolar lidelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmiddelbruk hos pasienter med tidlig bipolar lidelse
Psykologstipendiat Trine Vik Lagerberg TOP-prosjektet Ullevål Universitetssykehus

2 Bipolar lidelse Rammer 1-3% av befolkningen Bipolar I, II og INA
Mange (ca. 60%) har psykotiske symptomer i sine stemningsepisoder Høyt på WHO’s ”Global burden of disease” liste Mer alvorlig enn tidligere antatt pga redusert funksjonsnivå

3 Bakgrunn forts. Går lenge med symptomer før diagnose og adekvat behandling (Berk et al., 2007) Hvordan fange opp disse pasientene tidligere og forebygge kronifisering og komplikasjoner (J.fr. TIPS-forskningen)? Hvordan forebygge at så mange med BPL utvikler et rusproblem og at misbrukere utvikler bipolar lidelse?

4 Bakgrunn Forekomst av rusmisbruk blant pasienter med bipolar lidelse (BPL) svært høy (30-60%) Tidligere studier primært gjort på voksne pasienter med kronisk BPL Forekomst av BPL i misbrukspopulasjoner - varierende funn (10-35%) Både underdiagnostisert og overdiagnostisert blant rusmisbrukere i klinikken?

5 Hypoteser for sammenhengen BPL - rusmisbruk
BPL initierer rusmisbruk, enten som forsøk på selvmedisinering eller som et direkte resultat av de affektive symptomene Rusmisbruk utløser BPL, muligens gjennom atferdsmessig sensitivisering eller ”kindling”-mekansimer Funnet at disse dobbeltdiagnosepasientene skårer høyt på ”novelty seeking” og impulsivitetsskalaer, også utenfor de maniske episodene. Altså et trekk hos en undergruppe med BPL, men ikke hos alle. Ikke heller gjort prospektive studier av dette.

6 forts. Felles risiko-faktorer for begge lidelsene (gener, affektiv dysregulering etc.) Psykososialt stress forårsaker begge lidelsene At man kan arve sårbarhet for begge lidelser. Eller at man med en bipolar lidelse har en mer generell svikt i affektreguleringen, som gjør en mer sårbar for å utvikle et rusmisbruk. Man vet at det er høy forekomst av negative livshendelser i forkant av både manier, depresjoner og vel også rusmisbruk (traumer), men vi vet også at arveligheten er høy, pluss at jeg synes ikke at det forklarer ikke den sterke sammenhengen mellom akkurat disse to lidelsene.

7 Diagnostikk Mangel på gode diagnostiske verktøy for å skille rusrelaterte/utløste symptomer fra annen psykopatologi Et rusmisbruk kan både ”herme” og maskere en BPL Av hvilket omfang kan rusbruk være for å kunne stille en psykiatrisk tilleggs-diagnose? Manglende/ulik operasjonalisering Dette er ikke enkelt sett ut fra et diagnostisk perspektiv heller; å skille de to lidelsene fra hverandre.

8

9 Bakgrunn pilotstudien
Hvor i hjelpeapparatet befinner de ”nysyke” med bipolar lidelse seg? TOP-prosjektet har funnet få av dem i vanlige DPS’er Kunne de være å finne i behandling for et rusproblem?

10 Spørsmål Hvor henvises pasienter med tidlig BPL (<2 år siden første maniske episode) etter innleggelse i akuttpost? Hva kjennetegner misbruksmønsteret hos pasienter med tidlig BPL behandlet i psykiatrisk akuttpost? Hvor mange pasienter med BPL behandles ved Ruspoliklinikken, hvor henvises de fra og til? Hva kjennetegner misbruksmønsteret for pasienter med BPL behandlet ved Ruspoliklinikken?

11 Resultater 687 innkomstnotater fra akuttpsykiatrisk avdeling UUS i 2006 gjennomgått (ca. 2/3 av alle innleggelser) 14 pasienter var i tidlig fase av bipolar lidelse Insidens noe under forventet (4 per per år) 13 ble henvist til DPS’er, 1 til RuPo

12 Resultater forts. 8 av 14 hadde tidligere eller aktuelt rusmisbruk (57%) 2 problemfylt bruk av kun alkohol, resten illegalt misbruk (hasj og sentralstimulerende, flere med annet i tillegg)

13 Samarbeidet med Ruspoliklinikken ved UUS
Forekomst på ca. 2,3% med BPL da u.t. innledet samarbeidet med Ruspoliklinikken Screening for BPL av alle pasienter i behandling ved RuPo i en 2-mndrs periode Utviklet screening-verktøy: Kortfattet intervju der man spør etter hypomane/maniske episoder og symptomer uten klar sammenheng med rusbruk

14 Resultater 121 pasienter ble ”screenet” 20 av disse ”positive”
17 av de 20 gjennomgikk full diagnostisk utredning (SCID-I) Antall som oppfylte DSM-IV-kriterier for BPL: 11 Forekomst beregnet til 9,1% Kun 2 av 11 var i tidlig fase av BPL

15 Resultater forts. Gj.sn. debutalder illegale rusmidler: 16,6 år
Gj.sn. ant. illegale rusmidler, problemfylt/betydelig bruk: 2,6 Gj.sn. ant. år problemfylt bruk av rusmidler: 10,5 Problemfylt bruk av hasj: 91% (10 av 11) Problemfylt bruk av alkohol: 82% (9 av 11)

16 Konklusjoner Flere pasienter med forholdsvis lang behandlingstid som etter utredning viste seg å fylle kriterier for bipolar lidelse Pasientene hadde et alvorlig rusmisbruk som i seg selv har betydelige implikasjoner for funksjonsnivå og livskvalitet Med en påleiret bipolar lidelse er funksjonsnivå og livskvalitet ytterligere redusert

17 Konklusjoner Behov for omfattende og integrerte behandlingstiltak for disse pasientene Behov for systematisk bruk av kartleggings- og diagnostiske verktøy for å oppdage bipolar lidelse

18 Hva nå? Prosjektet er utvidet til 3-årig stipendiatperiode
Rekruttering av pasienter med mindre enn ett år siden første behandling for manisk episode (bipolar I lidelse) Gjennomgår TOPs omfattende utredningspakke

19 Problemstillinger Kartlegge forekomsten av rusmisbruk blant disse pasientene Kartlegge det temporale forholdet mellom de to lidelsene og subsyndromale affektive symptomer i forkant av rusmisbruksdebut Undersøke kliniske karakteristika Undersøke forekomst av livshendelser Undersøke grad av affektiv dysregulering -sammenlikne pasienter med og uten rusmisbruk

20 Resultater basert på analyser TOPs eksisterende data
86 pasienter med BPL (40 BPI, 46 BPII) 76% har prøvd illegale rusmidler 31% har/har hatt en misbruksdiagnose 19% har/har hatt ”subterskel” misbruk 57% av de 30 med illegalt misbruk hadde startet sitt misbruk før BPL debuterte Tendens til at pasienter med kun alkoholmisbruk var eldre ved debut BPL enn pas med cannabismisbruk

21 Oppsummering BPL og rusmisbruk henger sammen
Vi vet lite om årsaksforholdet, men trolig er det flere forklaringer Det krever bevissthet og systematikk for å oppdage denne komorbide tilstanden


Laste ned ppt "Rusmiddelbruk hos pasienter med tidlig bipolar lidelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google