Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på
Klasseledelse og Hvordan takle barn/ungdom med store psykiske/atferdsvansker?

2 Rammefaktorer Rammeplanen for lærerutdanningene Opplæringslova
Læreplanverket for Kunnskapsløftet Pedagogikkfaget i Grunnutdanningen for allmennlærere: 30 stp Etter- og videreutdanning

3 Gjennom utdanningen skal studentene utvikle Rpl:12
faglig kompetanse: kjenne innhold, teorier og metoder i de enkelte basisfagene, ha kunnskaper om barn, barndom og pedagogisk arbeid og kunnskaper om teorier og arbeidsformer innenfor og på tvers av fag didaktisk kompetanse: kunne analysere læreplaner og reflektere over innhold og arbeidsmåter og legge til rette lærings- og utviklingsprosesser for alle elever sosial kompetanse: kunne observere, lytte, forstå og respektere andres handlinger og synspunkter, kunne samarbeide med elever, kolleger og foreldre/foresatte og kunne være ledere i et lærende fellesskap endrings- og utviklingskompetanse: kunne vurdere egen og skolens virksomhet, være med på å prege utviklingen i yrket, delta i lokalt utviklingsarbeid og styrke egen kompetanse yrkesetisk kompetanse: ha innsikt i egne holdninger og de etiske utfordringene i yrket og kunne vurdere læringssituasjonene i lys av de grunnleggende verdiene opplæringen bygger på

4 Praksisopplæringen skal legges opp slik at studentene (Rpl:15)
blir kjent med mangfoldet i yrkesoppgavene møter praksisfeltet som arena for studiearbeid i fagene og som arena for utforskning utvikler kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, kunnskap om skoleledelse, klasseledelse og teamarbeid reflekterer over og utvikler didaktisk kunnskap i fagene og på tvers av fagene arbeider i et flerkulturelt læringsmiljø og legger til rette tilpasset opplæring for alle får erfare samarbeid med foreldre/foresatte og andre med ansvar for barnas oppvekstmiljø analyserer praksiserfaringene i lys av teori, læreplaner for grunnskolen og egne erfaringer med elever får erfaring med arbeidsmetoder som fremmer entreprenørskap

5 På tvers av fag/fagområder Rpl:16
opplæring i fagene skal samlet dekke de fem kompetanseområdene, jf. kap. 1.2 og 2.1 tverrfaglige emner: entreprenørskap, miljø- og ressursforvaltning, biblioteket som læringsarena, trafikkopplæring, rusproblemer, mobbing, barn og unge i krise (overgrep, omsorgssvikt, krigstraumer o.l.), førstehjelp og livredning samiske emner i samsvar med gjeldende læreplaner og mangfoldet i de samiske områdene drama som metode IKT som hjelpemiddel for kommunikasjon og læring læreren som leder og samarbeidspartner samarbeid mellom teori og praksis og mellom fag samarbeid mellom skolen og lokalt arbeids- og næringsliv

6 En startpakke med mange temaer
Barns utvikling og læring Ulike læringsteorier - Læringsstrategier Lærerens mandat og oppgaver Didaktikk - Undervisningsplanlegging Tilpasset opplæring Gruppe/Klasseledelse Relasjon Lærer – elev / elev - elev Skolen som sosialiseringsarena Barn med spesielle behov Pedagogisk filosofi og idehistorie Norsk skolehistorie Motivasjon og mestring Identitetsutvikling

7 Vi legger spesielt vekt på
Hva læreren kan gjøre i klasserommet God klasseledelse den tydelige læreren – fast, bestemt, men med mye varme (og humor) å skape trygge rammer, forutsigbarhet og struktur Bygge relasjoner Lærer – elev og elev – elev Kommunikasjonsteori Empati

8 Hva må til for å få til et godt læringsklima?
Kunnskap om læringsmiljø – og hva som kan påvirke dette og kunnskap i fag

9 Det er barnas opplevelse
av læringsmiljøet som har konsekvenser for deres motivasjon, selvoppfatning, prestasjoner og atferd Skaalvik og Skaalvik:176

10 Atferdsvansker/psykiske vansker
Problematferd Atferdsvansker Sosiale - og emosjonelle vansker Tilpasningsvansker Psykososiale vansker Forstå hvorfor barna oppfører seg som de gjør Ulike tiltak på skole -, klasse – og individnivå

11 Ulike forklaringsmodeller et eksempel
Isfjellmodellen, Slåttøy (2002): 21 Problem atferd Faglig kompetanse Sosial kompetanse Forhold i skolen (og barnehagen) - skapt problematferd Fysiologiske og organiske forhold Oppvekst og miljøforhold

12 Vi sier noe om De stille og innagerende Internalisert problematferd
De med utagerende atferd – ADHD/ Tourette syndrom ++++ Hvem er de? Hva dreier det seg om? Ulike perspektiver og tiltak

13 Vi sier noe om ulike tiltak – for eksempel på skolenivå
”For å redusere omfanget og alvorlighetsgraden av problematferd i skolen og på andre sosiale arenaer, er det nødvendig med systematisk arbeid ut fra arbeidsmodeller som øker sjansen for kortsiktig og langsiktig effekt.” Overland:43 ART (aggression replacement training) PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen)

14 Erfaringer fra praksisfeltet
Av hensyn til elevene får studentene ikke så mye ansvar i forhold til de elevene som har store atferdsvansker eller psykiske vansker. De er mer observatører enn direkte handlende Praksislærere bruker tid på å gi videre sin kunnskap og erfaring Studentene skal være med og legge til rette for en tilpasset opplæring for alle elevene Studentene skal kunne lede klassen i elevenes læringsarbeid (klasseledelse)

15

16 Det er viktig for oss å understreke
At som lærer skal man ikke være elevens terapeut Behovet for samarbeidspartnere – man står ikke alene Presentere disse Teamet Sosiallærer Spesialpedagogisk team PPT BUP

17 Etter- og videreutdanningstilbud
Tilpasset opplæring/spesialpedagogikk 2 tilbud (30 stp) HSH, Stord for allmennlærere og førskolelærere (også tilbud for 4. års studenter) HSH, Haugesund for allmennlærere Psykososialt arbeid blant barn og unge Tverrfaglig. Regner med ny oppstart høst 09


Laste ned ppt "Hvordan vi forbereder vi studentene med tanke på"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google