Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon Berit Grønn Lektor i spansk Høgskolen i Østfold, avd. ØSS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon Berit Grønn Lektor i spansk Høgskolen i Østfold, avd. ØSS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon Berit Grønn Lektor i spansk Høgskolen i Østfold, avd. ØSS
Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet. 2. samling. Region Sør og 23. november 2010. Motivasjon Berit Grønn Lektor i spansk Høgskolen i Østfold, avd. ØSS

2 Motivasjon Forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet
Refleksjoner rundt og teoretisering av begrepet motivasjon a) hverdagsforestillinger b) i skolesammenheng Motivasjon og fremmedspråkslæring: a) Opptrer begrepet i læreplanen og i hvilket øyemed? b) Praktisk-pedagogiske eksempler og refleksjoner

3 Læreplan for forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet
En målstyrt læreplan - motiverer / demotiverer?

4 Hverdagsforestillinger om motivasjon
Begrepet motivasjon brukes i mange sammenhenger: helse og kosthold, kjærlighet og samliv, sport, arbeidsliv, coaching osv. Artikkel i Treningsmagasinet titulert «Motivasjon er alt!» «En riktig motivasjon er drivkraften min!» (Therese Johaug) «Å ha en klar plan for det man driver med er uhyre viktig. Man må ha tenkt gjennom hensikten på forhånd.» (Anders Aukland)

5 Våre forestillinger om motivasjon
viktig faktor for å kunne prestere og nå nye mål en spore til handling, en slags energi, en drivkraft en spore til (videre) innsats noe individuelt, noe sosialt, noe kulturelt

6 Motivasjon i læringspsykologien Tradisjonelle definisjoner
Motivasjon er ”...det som forårsaker aktivitet hos individet, det som holder denne aktiviteten ved like, og det som gir den mål og mening” (Imsen 2001:226) Masolws teori om menneskets grunnleggende behov: alle individer trenger en positiv selvoppfatning og en sosial anerkjennelse (Imsen 2001: 239) → en følelse av å mestre noe, inngir tillit til egne krefter

7 Elevens selvoppfatning
- er knyttet opp til mestringsfølelse og hans/hennes samspill med med andre mennesker Selvoppfatningen formes av: den indre, subjektive vurderingen av en selv individets følelse av anerkjennelse hos andre → elevens selvoppfatning påvirker hans/hennes oppførsel og tankegang, holdninger til faget, innsats, utholdenhet m.m. → en indre, stabil overbevisning om egen mestringsevne er utslagsgivende Praktisk-pedagogiske konsekvenser: påvirke elevens selvoppfatning i postiv retning måten vi gir tilbakemeldinger på

8 Indre og ytre motivasjon
Tradisjonelt skille: ytre motivasjon – drivkraften er belønning utenfra, den springer ikke ut av selve læringsprosessen (behavioristisk læringssyn) indre motivasjon – drivkraften kommer innenfra, ”mennesket har en iboende aktivitetstrang og vitebegjærlighet” (kognitivt syn på læring) (Imsen 2001: 54)

9 Nyere forskning skiller ikke mellom ytre og indre motivasjon
motivasjon → tendenser, orientations mer opptatt av ”grad av intensitet” - hvor stor er vår drivkraft Dörnyei har formulert følgende definisjon: ”...motivation is an abstract, hypotetical concept that we use to explain why people think and behave as they do” Dörnyei, Zoltán (2001): Motivational strategies in the classroom

10 Motivasjon og tidsaspektet
Flere elementer inngår i motivasjonskonseptet: elevens holdinger til språk og språklæring elevens evne til å lære språk / tro på egne evner tidsperspektivet er viktig: a) initiating motivation sette i gang med en oppgave/aktivitet b) sustaining motivation opprettholde motivasjonen

11 Faser Dörnyei deler motivasjon inn i ulike typer, eller faser:
a) preactional før språklæringen settes i gang b) actional språklæringen har vart en stund c) postactional refleksjoner rundt egen framgang, blant annet vurdering av egen innsats og oppnådde resultater

12 Motivasjon – noe som konstrueres
Preactional Language attitude – positive holdninger til språk og språklæring Motivasjon er avgjørende for å lære fremmedspråk - dette forutsetter en postitiv holdning til språk (Pinter 2006: 36) 1. Skape en positiv atmosfære som understøtter språklæringen (klasserommet) 2. initial motivation teqniques: - samtaler om verdien av å kunne språk - læringsmateriell og aktiviteter som passer som introduksjon til språket (Dörnyei i Pinter 2006: 37)

13 Elevens forestillinger om språk
Hva sies i læreplanen? Formål med faget: ”...Nye medier, åpnere grenser, økt reisevirksomhet og mobilitet gjør at barn tidlig kommer i kontakt med andre språk og kulturer, både i og utenfor Norge. De opplever derfor gleden og nytten av å kunne flere språk.” Læring og utviking bør skje i sammenheng med resten av samfunnet: Eleven lever i et globalisert samfunn → økt behov for språkkunnskaper Bakgrunn for og hensikt med fremmedspråk på barnetrinnet: forberede eleven på å ta aktiv del i det globaliserte samfunn faget gir eleven ferdigheter som er relevante for det virkelige liv

14 Positive holdninger til språk og språklæring
knytte det som skjer på skolen til elevens tidligere erfaringer Språkpermen, ett verktøy i denne bevisstgjøringsprosessen eleven får bekreftet sine fornemmelser i opplæringssituasjonen verdsette språkkunnskaper Deltakelse i forsøk med fremmedspråk på barnetrinnet: frivillig tilbud eller obligatorisk del av skoledagen

15 Læreplanens formål Gi elevene → fremme motivasjon
”mulighet til å begynne å lære ett eller flere fremmedspråk og motivere til videre språklæring.” ”bedre grunnlag for et bevisst valg av fag på ungdomstrinnet” → fremme motivasjon → danne grunnlag for videre språklæring i opplæringsløpet To veier til samme mål: progresjonsmodellen: god kompetanse i ett språk introduksjonsmodellen: se sammenhenger mellom språk

16 Målstyring - et bærende prinsipp i læreplanen
spesifiserte kompetansemål: konkretiseres lokalt Fordeler og ulemper: metodefrihet Noen føringer: - aktivitetsrettet tilnærming og bruk av språket, særlig muntlig - Den europeiske språkpermen 6-12 - bruk av film, musikk og internett stort tolkningsrom: stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål bruke og forstå en del vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og egne interesser lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner

17 Formål med målstyring øke effektiviteten, produktiviteten
skape målbare resultater → Hvordan påvirker dette elevens motivasjon for læring? En tankevekker: «Soy caótico y vago» – Jeg er ustrukturert og lat. «Jeg oppdaget spillets hemmligheter på egen hånd. Det var fascinerende. Etter noen måneder begynte jeg å lese sjakkbøker». (Intervju med Magnus Carlsen i den spanske dagsavisen El país 28. mars, 2010.)

18 Veien blir til mens du går...
”Då Columbus drog ut på den berømte reisa si, så visste han ikkje kvar han skulle, då han kom fram, så visste han ikkje kvar han var, og då han kom tilbake, så visste han ikkje kvar han hadde vore. Men heile ekspedisjonen vart gjennomført med pengar frå staten. Korleis hadde det gått for Columbus om han hadde vore underlagt målstyring og virksomhetsplanlegging? (Per Lægreid, LOS-konferanse i Bergen, 1991.)

19 Motivasjonsfaktorer hos yngre og eldre elever
Yngre elever: positiv holdning til språket positiv og stimulerende læringskontekst: liker atmosfæren og aktivitetene ingen bevisste mål ”utover” dette Eldre elever (ca år): samme faktorer som ovenfor, men ”utenforliggende” faktorer får større betydning mer opptatte av framtidige mål og relevans Nikolov i Pinter (2006): 37

20 Forutsetning for språklæring:
skape positive holdninger til språk (language attitude) Tre viktige elementer: sette seg mål for læringen (goal salience) se verdien i å lære språk (valence) tro på egne evner (self-efficasy) → kan bidra til måloppnåelse (achievement) Gardner, R.C (1985): Social psychology and second language learning: the role of attitude and motivation.

21 Lærerens rolle Eleven er i gang med språklæringen
Hvordan opprettholde motivasjonen? Lærerens rolle: legge til rette for stimulerende aktiviteter styrke elevens selvoppfatning legge til rette for samarbeidslæring konstruktive tilbakemeldinger (Dörnyei 2001: Motivational Strategies in the Language Classroom)

22 Elevens selvoppfatning: evner og innsats
Både yngre og eldre elever: oppfatter seg selv som et sosialt vesen: gjenstand for andres oppmerksomhet Eldre elever (fra år): mer oppmerksomme på individuelle forskjeller: evner, innsats og resultat → hos enkelte elever kan dette skape frustrasjon (Heckhausen i Wood: 314) Hvordan opprettholde motivasjonen hos disse elevene? ulike kulturelle holdninger til evner og prestasjoner

23 Prestasjonsmotivasjon
Første studier på tallet, David McClelland : Opptatt av sammenhengen mellom prestasjonsmotivasjon i befolkning og økonomisk utvikling i samfunnet. (The Achieving Society, 1961) ”... trangen vi har til å utføre noe som er bra i forhold til en eller annen kvalitetsstandard” (McClelland i Imsen 2001: 246) To motstridene handlingsimpulser i en prestasjonssituasjon: lysten til å lykkes angsten for å mislykkes (Atkinson i Imsen: 249)

24 Prestasjonsmotivasjon i læringssituasjonen
Sosialt mestringsmotiv: krav og vurdering fra andre f.eks. forventninger fra lærer og foreldre, opprettholde medelevenes anerkjennelse Autonomt mestringsmotiv individets egen vurdering, gleden i det å meste noe (Imsen 2001: 254)

25 Prestasjonsorientert skole – og kultur
Gis det rom for den utforskende og nysgjerrige eleven? Læreplanens formål: ”Faget fremmedspråk på barnetrinnet skal ...vekke deres nysgjerighet og gi motivsjon og lyst til å utforske flere språk og kulturer” Å utforske innebærer å prøve og feile å tro på egne evner

26 Små grep som fremmer motivasjon
elevmedvirkning: både små og store valg → skaper mer engasjement varierte arbeidsformer og stimulerende aktiviteter presentere faget på ulike måter enkle spørreskjemaer om læringsaktiviteter

27 Kilder: Eriksen, Trond Berg: Motivasjonsparadokset i Lektorbladet nr Bruner, Jerome (1996): Utdanningskultur og læring. Ad Notam Gyldendal. (Oversatt til norsk 1997) Carrai, Debora (2009): Motivación y abandono en el aprendizaje del Español en Noruega. Imsen, Gunn (2001): Elevens verden. Universitetsforlaget. Lægreid, Per (1991) : Målstyring og virksomhetsplanlegging i offentlig sektor. Alma Mater Forlag. Pinter, Annamaria (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford University Press Wood, David (1988): Hvordan børn tænker og lærer. Hans Reirzlers forlag. (Oversatt til dansk 2002). Læreplan for forsøk med fremmedspråk Utbildningsdepartementet (2010): Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Intervju med Therese Johaug og Anders Aukland i Treningsmagasinet: Intervju med Magnus Carlsen i den spanske dagsavisen El país 28. mars 2010:


Laste ned ppt "Motivasjon Berit Grønn Lektor i spansk Høgskolen i Østfold, avd. ØSS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google