Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etikk i møte med mennesket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etikk i møte med mennesket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etikk i møte med mennesket
ASVL’s vinterseminar 2008 Aage Støren Tøssebro

2 "Etikk i møte med mennesket"
Program: Presentasjon og innledning; hvorfor etiske vurderinger i møte med mennesker? Plenum: Presentasjon av ulike modeller for etisk tenkning og etisk analyse. Gjennomgang av ett eksempel. Gruppearbeid: Gruppene gjennomfører en etisk analyse av ulike case. Plenum: Gjennomgang av sentrale metodiske og/eller etiske spørsmål fra gruppene. "Etikk i møte med mennesket"

3 Modeller for etisk tekning / etisk analyse.
Forholdet mellom menneskesyn, livssyn og etikk er tett. Etikk = ethos Moral = mos Begge beskriver menneskets handlinger, og betyr skikk, bruk og sedvane. Etikk er moralens teorilære. "Etikk i møte med mennesket"

4 "Etikk i møte med mennesket"
Hvorfor etikk? ” Som menneske er vi ikkje det vi er, uavhengig av dei teoriar vi måtte ha om mennesket. Våre holdningar er ikkje uavhengige av dei teoriane vi måtte ha om menneskelege holdningar, våre oppfatningar og vårt tilhøve til andre menneske er ikkje det dei er uavhengige av dei teoriar og oppfatningar vi måtte ha om menneskelege oppfatningar og om mellommenneskelege tilhøve.” Hans Olav Skjervheim: ”Deltakar, tilskodar og andre essay, 1976. "Etikk i møte med mennesket"

5 "Etikk i møte med mennesket"
Tre etiske modeller: Pliktetikken: Klare forestillinger om hva som er rett og galt før en kommer til handlingsvalget; noe er godt og ondt, rett og galt i seg selv. (Kants kategoriske imperativ.) 2) Konsekvensetikken: Man kan først uttale seg om hva som er den rette handling når man har analysert konsekvensene av ulike alternativer. (Mill utilitarismen.) Sinnelagsetikken: Legger stor vekt på individets motiver for å handle slik det gjør. (Strafferetten.) "Etikk i møte med mennesket"

6 "Etikk i møte med mennesket"
Tre etiske modeller: Pliktetikken: Urokkelig, prinsippfast, nådeløs. Konsekvensetikken: Åpen, sensitiv, likegyldig. Sinnelagsetikken: Begrenset verdi i på forhånd-analyser – god i retro. "Etikk i møte med mennesket"

7 "Etikk i møte med mennesket"
Etisk analyse: Ingen av modellene er alene tilstrekkelig når du skal foreta en etisk analyse – de må kombineres. Modellene er rene verktøy. Modellene må suppleres med en verdilære som gir et grunnlag for den etiske analysen. Eks. på verdier er menneskeverd, likeverd, rettferdighet. "Etikk i møte med mennesket"

8 Etisk hierarki: Verdier I Normer Bud Plikter og rettigheter
Et etisk valg er styrt av både fornuft og følelser. "Etikk i møte med mennesket"

9 "Etikk i møte med mennesket"
Etisk analyse: ”De etiske modellene må operere sammen med en verdilære for å kunne bli fylt med et innhold. Man finner ikke ut hva som er rett eller galt i en valgsituasjon hvis man ikke på forhånd har forestillinger om hva det gode liv er i seg selv.” Paul Leer-Salvesen, 2005 "Etikk i møte med mennesket"

10 Skjema for etisk analyse:
Beskriv problemet kort og presist. Hvem er moralsk subjekt (tar avgjørelsen) og moralsk part (berørt av valget)? Drøft hvilken verdilære (verdier) som er aktuell på dette feltet. Er problemet/dilemmaet beskrevet i nasjonale eller internasjonale lover? Etiske modeller: Gi en analyse ut fra en pliktetisk, konsekvensetisk og en sinnelagsetisk modell. Gi en ny beskrivelse av problemet med alternative valg. Konklusjon (handlingsvalg). "Etikk i møte med mennesket"

11 "Etikk i møte med mennesket"
Eksempel: I en daginstitusjon for psykisk utviklingshemmede barn bruker man atferdsterapi i opplæringen og behandlingen av barna. Knut har store hjerneskader og er autist. Ulike atferdsterapeutiske opplegg har vist god effekt. Knut har lært mye nytt. Et stort problem er at Knut dunker hodet i veggen, ofte og hardt. Det er fare for at dunkingen kan påføre ham ytterligere skade. En psykolog vil gjennomføre intens og skjerpet atferdsterapi for å avlære Knut den destruktive vanen. Vernepleieren som er Knuts spesialkontakt får følgende beskjed: Når Knut dunker seg, skal hun straffe ham ved å stikke en nål i baken på ham. Når han holder opp skal hun belønne ham med kjærtegn. Er det rett av vernepleieren å påføre Knut smerte ved å stikke ham med en nål? "Etikk i møte med mennesket"

12 "Etikk i møte med mennesket"
Etisk analyse Framstill dilemmaet klart og tydelig; Er det rett av vernepleieren å påføre Knut smerte som et ledd i et atferdsterapeutisk opplegg som er ment å skulle bedre Knuts livssituasjon? Hvem er moralsk subjekt / berørte parter? "Etikk i møte med mennesket"

13 "Etikk i møte med mennesket"
Etisk analyse forts. 2) Verdilæren er omfattende. Verdier om smertefrihet, mestring, framgang/utvikling og det å påføre andre smerte. Det moralske subjektets eget livssyn? 3) Juss; bruk av tvang og vold i behandling. Knuts rettigheter, institusjonsregler? "Etikk i møte med mennesket"

14 "Etikk i møte med mennesket"
Etisk analyse forts. 4) Pliktetikeren vil vurdere om handlingen i seg selv er rett eller gal uavhengig av konsekvensene. Konsekvensetikeren har motsatt utgangspunkt; rettferdiggjør resultatene framgangsmåten? Sinnelagsetikeren vil legge vekt på intensjonene. 5) Utførlig beskrivelse av problemet / dilemmaet og de ulike alternativer vernepleieren kan velge. 6) Konklusjon trekkes og begrunnes. "Etikk i møte med mennesket"


Laste ned ppt "Etikk i møte med mennesket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google