Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremmedspråklige pasienter i møte med poliklinikk….

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremmedspråklige pasienter i møte med poliklinikk…."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremmedspråklige pasienter i møte med poliklinikk….
En økende utfordring for oss som helsearbeidere. Spl. Tore Johnny Olafsen Nyreskolen/Dialysen St.Olavs Hospital, Trondheim

2 Bakgrunnsinformasjon…
Dialysepasient gjennom 5 år fra Somalia samt resipientutredning Dialysepasient gjennom 4 år fra Rowanda med utredning og tx. Dialysepasient gjennom 2 år fra Sri Lanka Dialysepasient gjennom 4 fra Afghanistan Utredning av fremmedspråklig donor fra Somalia med varighet på snart 2 år… Gjestepasienter fra ulike land med ulik kulturbakgrunn

3 Hvilke utfordringer er det vi møter?
Fremmed språk Fremmed kultur Sosiale relasjoner Andre verdier/normer Kosthold Annen religion Særskilte høytider og bønnetider.. Opplevelser og traumer

4 En god historie……

5 Fremmed språk…. Stort sprik i forståelse av norsk, både som skriftspråk og tale Svaret ”Ja”…., er det et reelt ja?? Eller prøver pasienten kun å uttrykke høflighet? Medisinsk terminologi kan blir et ekstra ”fremmedspråk” for pasienten. Behovet for tolk Ved all informasjon ? Ved skriftlig kommunikasjon - oversettelse? Kan vi stole på at informasjonen blir tolket riktig? Kan vi stole på at informasjonen blir mottatt og forstått? Telefontolking ved korte beskjeder? Språk er kommunikasjon, og kommunikasjon forutsetter samhandling, både verbalt og nonverbalt. Samsvar mellom verbal og nonverbal kommunikasjon gir tillit. Nonverbale utrykk er kulturelt og individuelt forankret.

6 Forskjellige måter å kommunisere på…
Vestlig samfunn: Travelt, effektivitet er et mål – direkte kommunikasjonsstil Rett på sak, entydig, klarhet i talen er idealet Forventes at en uttrykker seg i overensstemmelse med sine følelser, mer opptatt av å ikke tape ansikt , - enn om den andre gjør det. Ikke-vestlig samfunn: Mer tid til samtalen Høflighetsriualer før samtalen Indirekte uttrykksmåte, flertydig tale, budskapet kan være kamuflert Følelsesmessige vanskelige, temaer/tabuer taes ikke opp direkte, - snakker rundt, igjen og igjen Viktig at den andre ikke taper ansikt Hentet fra A.B. Langelands oppgave.

7 Sarah A. Lanier`s inndeling etter ”klima”…
Varmt klima (Høy-kompleks) Det sørlige USA, Asia, Stillehavsøyene, Sør-Amerika, Afrika, Middelhavslandene, Midt-Østen etc.. Kaldt klima (Lav-kompleks) Canada, det nordlige USA, Nord-Europa, Israel, New Zealand, Australia, det sørlige Brasil, Argentina og Sør-Afrika.

8 Kjennetegn: Kaldt klima: Varmt klima: Tidsorientert Rett på sak
Effektivitet Individualistisk Private Slektskap ikke så viktig, viktigere hva du kan. Varmt klima: Ikke opptatt av tid, - tid er når noe skjer. Er indirekte i sin talemåte Er relasjonsbasert Gruppeorientert Inkluderende Slektskap er viktig

9 Fremmed kultur Hva legger vi i begrepet ”kultur” ? Tradisjoner
Hva vi gjør og hvordan vi handler i ulike situasjoner med bakgrunn i generasjoners vurderinger/innlært mønster. Sosiale relasjoner Familie/slekt står ofte mye mer sentralt hos innvandrere enn hos nordmenn Normer og regler – lover Hva styrer forståelse for hva som er rett og galt, akseptert og ikke akseptert….? Verdisyn Hva er viktig og hvilke verdier er det som er forskjellig fra vår kultur? Jfr. Familie og klan etc… Religion ”Fremmed” religion gir seg ofte uttrykk i andre måter å forholde seg til både hendelser, sykdom og generelle relasjoner.

10 Arbeidsmoral Tidsbegrep
Hvem står for hva når det gjelder arbeidsfordeling..?? Tidsbegrep Vi er opptatt av planlegging, punklighet, disiplin og kontroll. I andre kulturer er tid når noe skjer, - eks. møtet begynner når alle er kommet…. , bussen går når den er full etc… For mange muslimer er det å legge store planer å underkjenne Allahs vilje og makt, fordi fremtiden er i hans hånd.

11 Uttrykksformer for sorg, glede og smerte Syn på sykdom
Ubalanse i naturen (kroppens væsker i ubalanse..) Ubalanse i energi Straff fra Gud/gudene Det onde øyet/den onde munn Magi Djevel/ åndsbesettelse Forferdenes ånder Kropp uten sjel Andre referanserammer i forhold til kosthold og ernæring overføres fra generasjon til generasjon med små endringer….

12 To definisjoner…… ”Kultur er den ballast av ideer og normer som en person bærer med seg ut fra hva personene har lært og erfart; hans /hennes kunnskaper, konvensjoner, meninger, holdninger og verdier”. ( Dahl, 2001:20)( A.B. Langland, 2006) ”Kulturen er en del av menneskers liv, en slags veiledning om hvordan livet skal leves og oppfattes”. (Braataas, 2004:118)(A.B. Langland, 2006)

13 Annen religion Spesielle kjennetegn ved pasientens religion?
Bønnetider Kjønnsroller Spesielt kosthold/ fasteperioder Sørgeritualer/opplevelse av døden Må det taes spesielle hensyn til religionen i kontakt med pasienten? Mann - kvinne – forhold Uren – ren (jfr. Kvinner med menstruasjon)

14 Opplevelser og traumer
Spesielle opplevelser og traumer som er med på å forme hverdagen til pasienten, samt møte med helsevesenet/ det offentlige… Krigsopplevelser Opplevelse av forfølgelse og trakassering - folkemord Opplevelser av katastrofer

15 Hva er vi pålagt som helsearbeidere? - §§§ -
Lov om helsepersonell - den som yter helsehjelp skal gi informasjon til den som har krav på dette i pasientrettighetsloven. Pasientrettighetsloven - pasienten har rett til medvirkning og informasjon. Stortingsmelding nr 17, - ”…trenger man pleie på institusjon, har man krav på å følge sin egen tradisjon, religion og snakke sitt eget språk.”

16 Stadig større utfordringer…
Økning i antall fremmedspråklige pasienter Krav om stadig større grad av medbestemmelse og innsyn i egen journal. Pasienten skal være delaktig i valg av behandling, basert på informasjon.

17 Egne erfaringer…. Kommunikasjonen blir svært utfordrende.
Hva forstår pasienten av det som blir sagt til daglig? Er informasjon mottatt via tolk, mottatt og forstått? Kan vi gjøre bruk av pårørende til enkel oversettelse av beskjeder? Ta hensyn til religion og fastetider (Ramadan) ved oppsett av behandlingstidspunkt, - måltider - tørrvekt… Spørsmål om kjøp og salg av organer - korrupsjon…..

18 Egne erfaringer forts……
”Utradisjonelle” reaksjonsmåter ved smerter/BT-fall… Vanskelig å forholde seg til den kvinnelige pasienten når kulturen tilsier at det er mannen man skal henvende seg til…. Hilsning på muslimsk kvinne….. Hva da med å ta blodprøver og blodtrykk? Store problemer med å få rein urinprøve av muslimsk kvinne…. Omskjært? Kateterisering, -- av en mann?? Utfordringer i forhold til kosthold og ernæring. Annet syn på velstand og kost…. - endt opp med oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog.

19 Egne erfaringer forts……
Problemer med å gjennomføre belastningsEKG, -- aldri lært å sykle! - og for overvektig og ”tung” i kroppen til en ordentlig gjennomføring av tredemølle…. Resipient og donor får inntrykk av at utredningen tar tid pga at de er av utenlandsk opprinnelse… - forskjellsbehandling – diskriminering. Pasienten ble omsider transplantert med kona som donor i mars i år. Utfordringer for RH når behovet for tolk er såpass stort.

20 Egne erfaringer forts……
Ca 2 timers tolket samtale ved innkomst Fast tolketime hver dag. Sønnen på besøk samme dag som tx, han snakker noe norsk, - generell info gitt da. 4 ukers opphold på sengeposten før overflytting til Pasienthotellet. pga kommunikasjonsproblemer og liten ”egenomsorg”. Får ferdig opplagt dosett fra poliklinikken og er blitt opplært til selv å ta stix. Har et forholdsvis stort nettverk i Oslo og har hatt en del besøk.

21 Egne erfaringer forts……
Donor har vært vanskelig å mobilisere, og har klaget på smerter…-> ”lagt seg syk”… - innlagt på St. Olavs direkte fra Rikshospitalet…., skrevet ut etter en dags observasjon. Reinnlegges kir.sengepost etter et par dager pga magesmerter og diarè…..(Norovirus???), påvist et lite hiatushernie med øsofagitt grad A som behandles med Somac®.

22 En stor takk til…. Anne Britt Langland, spesialsykepleier i nyresykdom. - for velvillig utlån av fordypningsoppgaven ” Hvordan kan nyresykepleier bidra til god kommunikasjon med pasienter fra ikke-vestlige kulturer, for at de kan mestre sin nyresvikt”

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fremmedspråklige pasienter i møte med poliklinikk…."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google