Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens omdømme i eiendomsbransjen Rapport 2012

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Innhold 2 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering og anbefalinger 7 3 Fjernvarmens markedsposisjon og potensial 10 4 Varmepumpens markedsandel og potensial 25 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet 34 6 Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften 37 7 Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren 41

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 1 Om undersøkelsen

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 4 Undersøkelsen er geografisk avgrenset til kommuner som har et fjernvarmetilbud og kommuner uten et fjernvarmetilbud som ligger på det høyeste sentralitetsnivået iht SSBs sentralitetsindeks. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju (på dagtid) i perioden 19.11 til 04.12.2012. Det er gjennomført 211 intervju, hvorav 146 intervjuer med private eiendomsaktører og 65 intervjuer med kommunale (offentlige) eiendomsaktører. Kontaktperson for undersøkelsen i Enova har vært Evy Aspheim og Helle Grønli. Prosjektgruppen for gjennomføringen av undersøkelsen i TNS Gallup har bestått av Thomas Lund og Thomas Karterud. Karterud har hatt det overordnede prosjektlederansvaret for gjennomføringen. TNS Gallup takker for et spennende og interessant oppdrag, og ønsker Enova lykke til i det videre oppfølgingsarbeidet! Oslo, 19.12.2012 Målgruppe, metode og gjennomføring Enova har gjennomført en spørreundersøkelse om fjernvarmens omdømme og forankring blant beslutningstakere i eiendomsbransjen. Undersøkelsen omfatter også en analyse av omdømmet og forankringen til konkurrerende varmekilder. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag for Enova. Målgruppen for undersøkelsen har vært personer som tar beslutninger eller påvirker beslutninger i forbindelse med valg av varmekilder tilknyttet nye eiendomsprosjekter eller større rehabiliteringer i den norske eiendomsbransjen. Eiendomsbransjen er definert som virksomheter tilhørende følgende næringsgrupper: • Boligbyggelag • Utvikling og salg av egen fast eiendom • Kjøp og salg av egen fast eiendom • Borettslag • Utleie av egen eller leid fast eiendom

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 5 Resultatene fra analysen av markedsposisjonen for de ulike varmekildene er vektet og korrigert i henhold til porteføljestørrelsen til de ulike eiendomsaktørene som har svart på undersøkelsen (etter kvm). Dette innebærer at resultatene viser de ulike varmekildenes markedsposisjon i forhold til det samlede oppvarmingsbehovet for bygningsmassen (målt i kvm). De størrelsene som omtales i rapporten kan dermed brukes som estimat for det totale energibehovet de ulike varmekildene dekker. De 211 eiendomsaktørene representerer et utvalg av den norske populasjonen av eiendomsutviklere, utleiere og driftere. Det eksisterer ikke tilgjengelig offentlig statistikk over denne målgruppens fordeling i populasjonen, og det har derfor heller ikke vært mulig å vurdere utvalgets representativitet. Utvalget er imidlertid trukket etter en tilfeldighetsmekanisme, noe som skal bidra til å sikre undersøkelsen representativitet. 75% av virksomhetene som er representert i undersøkelsen driver med eiendomsutvikling. 90% leier ut eiendomsmasse, og 99% har driftsansvar for eiendommer. Den samlede porteføljestørrelsen til de 211 aktørene er 7,3 millioner kvm bygningsmasse, fordelt på 5018 bygninger og hus. Gjennomsnittlig porteføljestørrelse er 34 600 kvm. Utvalg, vekting og tolkning av resultatene Total Under 5 000 kvm fra 5 000 til 15 000 kvm fra 15 000 til 40 000 kvm 40 000 kvm eller mer Kontorbygg53 %18 %43 %61 %81 % Næringsbygg og/ eller industribygg60 %70 %74 %46 %54 % Institusjoner og/ eller omsorgsboliger38 %0 %20 %58 %65 % Boliger37 %30 %33 %42 %41 % Tabell: utvalgets portefølje av bygningstyper brutt ned på porteføljestørrelse i kvm (fordeling i prosent).

6 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 6 Undersøkelsen er tilrettelagt for analyse ved bruk av Conversion Model, et verdensledende analyseverktøy fra TNS for analyse av forankring til merkevarer og holdninger. Undersøkelsen kartlegger følgende forhold: • Aktørenes portefølje i bygningstype, antall bygninger og kvadratmeter. • Bruk av kilder til oppvarming, fordeling på portefølje i prosent. Aktuelle valgmuligheter i et 5-årsperspektiv. • Vurdering av oppvarmingskilder (rasjonell og affektiv tiltrekning). • Aktuelle oppvarmingskilders egenskaper mht. sentrale markedsfaktorer (pris/ tilgjengelighet mm) og kvalitetsprofil (miljø/ effektivitet mm.) • Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet ved valg av varmekilder. • Relasjon til aktuelle fjernvarmeleverandør. Kjennskap til energimerkeordningen, oppvarmingskarakter og energibestemmelsene i byggeforskriften. Spørreskjema og analyseverktøy

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 2 Oppsummering og anbefalinger

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Oppsummering (1) 8 Fjernvarmens markedsandel og potensial Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. De miljøvennlige alternativene fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme, når eiendomsaktørenes preferanser legges til grunn. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Hvordan realisere fjernvarmens markedspotensial? En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedspotensial på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng.

9 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Oppsummering (2) 9 Fjernvarmens omdømme Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår også som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men oppfattes ikke som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Varmepumpe oppnår imidlertid en bedre vurdering på miljøvennlighet og energieffektivitet enn fjernvarme, og framstår totalt sett som et «grønnere» alternativ. Elektrisk oppvarming oppfattes som den mest stabile og enkle løsningen. Stabilitet og enkelhet er også det viktigste for aktørene i bransjen. Varmepumpe er fjernvarmens viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet Drøyt halvparten av respondentene oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet for å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Kjennskapen til kravene om energiforsyning i byggeforskriften er lav (18 prosent).

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 3 Fjernvarmens markedsposisjon og potensial

11 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedsandel og størrelse i dag 11 Fjernvarme 15.7% Elektrisk 68.1% Varmepumpe 7.1% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% FjernvarmeAndre varmekilder Elektrisk oppvarming dominerer med en markedsandel på 68% av de intervjuede eiendomsaktørenes samlede portefølje av bygningsmasse målt i kvadratmeter. Fjernvarmen har en relativ markedsandel på 16%. Deretter følger varmepumpe med en markedsandel på 7% prosent, oljefyring med en markedsandel på 5% og lokale energisentraler med en andel på 4%. Andre kilder enn direktevirkende el og fossile kilder, det vil si fjernvarme, varmepumpe og lokale energisentraler, dekker samlet sett 27% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

12 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedspotensial 12 Fjernvarme 15.7% +9.5% Elektrisk 68.1% -34.8% Varmepumpe 7.1% +23.1% Oljefyring 5.2% -3.0% Lokal energisentral 3.9% +5.2% FjernvarmeAndre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av fjernvarme hadde blitt fjernet ville fjernvarmen teoretisk kunne oppnådd en markedsandel på 25% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er 9,5 prosentpoeng, dersom preferansene til aktørene legges til grunn. Markedsandelen for elektrisk oppvarming ville vært 33%, dvs. 35 prosentpoeng lavere enn i dag, dersom de markedsfaktorene som hindrer et skift fra elektrisk oppvarming til andre varmekilder hadde blitt fjernet. Varmepumpe har et betydelig større potensial for vekst enn fjernvarme. Varmepumpe kan potensielt oppnå en markedsandel på 30% ved fjerning av alle markedsfaktorer som hindrer et skift mot denne oppvarmingskilden i dag. Vekstpotensialet for varmepumpe er 23 prosentpoeng. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Fjerning av markedsbarrierer kan teoretisk sett realisere en markedsandel på 64% for de miljøvennlige alternativene. Forventet teoretisk markedsandel fordelt på kilde: • Fjernvarme: 25% • Elektrisk: 33% • Varmepumpe: 30% • Lokal energisentral: 9% • Oljefyring: 2% Andre kilder enn direkte- virkende el og fossile kilder: 64%

13 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedspotensial i kommunal og privat sektor 13 Kommunal sektor Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Fjernvarme 9.4% +10.0% Elektrisk 72.6% -43.0% Lokal energisentral 7.4% +7.2% Varmepumpe 7.0% +28.0% Oljefyring 3.5% -2.1% Growth map SOURCE: Your businessOther brand's current market shareProjected movement Privat sektor Fjernvarme 21.8% +9.1% Elektrisk 63.9% -26.9% Varmepumpe 7.2% +18.4% Oljefyring 6.8% -3.9% Lokal energisentral 0.4% +3.3% Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Markedsandelen for fjernvarme er betydelig lavere i kommunal sektor sammenliknet med privat. Vekstpotensialet er imidlertid omtrent likt (9-10 prosentpoeng i de respektive markedene), men det totale markedspotensialet er klart størst i privat sektor. Varmepumpe har et svært stort potensial i kommunal sektor, og potensialet for reduksjon i bruken av elektrisk oppvarming er svært høyt her.

14 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Potensielle markedsbevegelser i et fjernvarmeperspektiv 14 Fjernvarme 15.7% +9.5% +10.2-0.5 Elektrisk 9.7% +0.5-1.5 Varmepumpe -0.9% +1.1-0.1 Oljefyring 1.0% +0.1-0.4 Lokal energisentral -0.3% FjernvarmeAndre varmekilder Projected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None En realisering av det teoretiske markedspotensialet for fjernvarme vil i all hovedsak måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til fjernvarme (10 prosentpoeng). Fjernvarme kan vinne en markedsandel på 1 prosentpoeng fra konvertering fra oljefyring. Merk at en realisering av markedspotensialet for fjernvarme også innebærer et potensielt «tap» i markedsandel til varmepumpe på 1 prosentpoeng. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

15 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Potensielle markedsbevegelser, kommunal og privat sektor 15 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Fjernvarme 9.4% +10.0% +9.5-0.2 Elektrisk 9.2% +1.1-0.1 Oljefyring 0.9% +0.2-0.1 Lokal energi- sentral 0.1% +0.3-0.7 Varme- pumpe -0.3% Growth map SOURCE: Your businessOther brand's current market shareProjected movement Kommunal sektorPrivat sektor Fjernvarme 21.8% +9.1% +10.9-0.7 Elektrisk 10.2% +1.2-0.1 Oljefyring 1.1% +0.0-0.6 Lokal energi- sentral -0.6% +0.7-2.3 Varme- pumpe -1.5% Det potensielle bruttotapet av markedsandel til varmepumpe er større i privat sektor enn i kommunal sektor.

16 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Markedsbarrierer mot valg av fjernvarme 16 Fjernvarme 15.7% +9.5% Elektrisk, Lokal energisentral,... 84.3% -9.5% +4.8 0.0 Tilgjengelighet 4.8% +3.3 -0.7 Lav investerings- kostnad 2.6% +1.9 0.0 Enkel infrastruktur 1.9% +0.7 0.0 Valfrihet energi- leverandør 0.7% +0.2 0.0 Driftskostnad 0.2% Your businessCompetitor market sharePotential movement SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Den klart viktigste markedsbarrieren mot realisering av fjernvarmens markedspotensial er tilgjengeligheten. Denne barrieren representerer isolert sett et markedspotensial på 5 prosentpoeng. Deretter følger investeringskostnadene ved fjernvarmetilknytning som representerer en markedsbarriere på 3 prosentpoeng. Enklere infrastruktur vil potensielt sett kunne realisere en ytterligere økning i markedsandelen på 2 prosentpoeng. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

17 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens vekstpotensial 17 Overall market share movementImplicit market share breakdown Steady 13.7% At Risk 2.0% Opportunity 11.6% Fjernvarme Projected movementOpportunitySteadyAt risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Defection Decrease spend Increase spend 14% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til fjernvarme. 2 prosentpoeng av fjernvarmens markedsandel kan potensielt flykte fra fjernvarme og over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har fjernvarmen et vekstpotensial (brutto økning) på 12 prosentpoeng. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

18 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens vekstpotensial 18 Overall market share movementImplicit market share breakdown Steady 13.7% Decreased spend by Existing Users 2.0% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 4.8% Share gained from New Users 6.8% Fjernvarme Projected movementOpportunitySteadyAt risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Market share 15.7% Power in the Mind 25.3% Equity Gap 9.5% Acquisition Defection Decrease spend Increase spend 7 prosentpoeng av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved at fjernvarme tas i bruk av nye brukere, som ikke har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. 5 prosent av markedspotensialet for fjernvarme kan realiseres ved mer bruk av fjernvarme blant de som allerede har fjernvarme i sin eiendomsportefølje i dag. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

19 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder 19 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

20 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Oversikt over vekstpotensial for alle varmekilder 20 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

21 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedsprofil 21 1668754 Expected (market share) Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til fjernvarme. Fjernvarme oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til fjernvarme skulle tilsi (16%). Elektrisk oppnår en relativ sett lavere score for hvert profilelement enn den høye markedsandelen til elektrisk oppvarming skulle tilsi (68%). Varmepumpe oppnår, i likhet med fjernvarme, en klart høyere profilscore på alle element enn markedsandelen skulle tilsi. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Elektrisk Varmepumpe Strongest competitor Elektrisk oppvarming er fjernvarmes viktigste konkurrent på området stabil drift og leveranse samt enkelthet i bruk. Varmepumpe er viktigste konkurrent på miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå.

22 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedsprofil 22 Elektrisk oppvarming oppfattes imidlertid fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Fjernvarme scorer spesielt høyt på klimakomfort/ godt inneklima, og framstår tydelig som et alternativ som leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå (bransjens kunder etterspør dette), men skiller seg ikke ut som et spesielt miljøvennlig eller energieffektivt alternativ. Varmepumpe scorer imidlertid også svært godt på klimakomfort/ godt inneklima og hva leietakere er spesielt opptatt av akkurat nå, og framstår i tillegg som det klart mest «grønne» alternativet, med relativt høy score på miljøvennlighet og energieffektivitet. Samlet framstår varmepumpe derfor som et mer attraktivt alternativ enn fjernvarme. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

23 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedsprofil i kommunal sektor 23 Fjernvarme har ingen tydelig profil i kommunal sektor, mens varmepumpe derimot har en svært sterk profil på både miljøvennlighet, energieffektivitet, klimakomfort og hva markedet er opptatt av akkurat nå. Elektrisk har en tydelig profil knyttet til enkelhet i bruk og stabil drift og leveranse. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Your competitors Fjern- varme Elektrisk Varme- pumpe Lokal energi- sentral Oljefyring Attributes based on importance (highest to lowest) Miljøvennlighet 375377420 Enkel i bruk 349055273 Høy energieffektivitet 205175241 Stabil drift og leveranse 308448297 Høy klimakomfort / godt inneklima 465073388 Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 1682790 SOURCE: Score in % against each attributeSingle differentiationDual differentiationShared differentiation Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

24 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens markedsprofil i privat sektor 24 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Your business Your competitors Fjern- varme ElektriskOljefyring Varme- pumpe Lokal energi- sentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse 488111241 Enkel i bruk 42811212 Miljøvennlighet 48260495 Høy klimakomfort / godt inneklima 493614397 Høy energieffektivitet 36252504 Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 27100123 SOURCE: Score in % against each attributeSingle differentiationDual differentiationShared differentiation I privat sektor skiller fjernvarmen seg ut som det alternativet som markedet er mest opptatt av akkurat nå (her nødvendigvis forstått som leietakere). Samtidig framstår fjernvarmen både som miljøvennlig og energieffektiv. Varmepumpe har imidlertid også en sterk posisjon i forhold til miljøvennlighet og energieffektivitet. Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse.

25 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 4 Varmepumpens markedsandel og potensial

26 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Markedsandel i dag 26 Varmepumpe 7.1% Elektrisk 68.1% Fjernvarme 15.7% Oljefyring 5.2% Lokal energisentral 3.9% Your businessOther brand's current market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Varmepumpe har en markedsandel på 7% prosent.

27 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Varmepumpens markedspotensial 27 Varmepumpe 7.1% +23.1% Elektrisk 68.1% -34.8% Fjernvarme 15.7% +9.5% Oljefyring 5.2% -3.0% Lokal energisentral 3.9% +5.2% Your businessOther brand's current market shareProjected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Dersom alle de eksisterende markedsbarrierene mot valg av varmepumpe hadde blitt fjernet ville varmepumpen teoretisk sett kunne oppnådd en markedsandel på 30% av oppvarmingsbehovet målt i kvadratmeter. Vekstpotensialet for fjernvarme er totalt 23 prosentpoeng.

28 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Potensielle markedsbevegelser i et varmepumpeperspektiv 28 Varmepumpe 7.1% +23.1% +20.0-0.1 Elektrisk 19.9% +1.5-0.5 Fjernvarme 0.9% +1.60.0 Oljefyring 1.6% +0.6-0.0 Lokal energisentral 0.6% Your businessOther brand's current market shareProjected market share SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. En realisering av det teoretiske markedspotensialet for varmepumpe vil, som for fjernvarme, måtte skje ved gjennom en konvertering fra elektrisk oppvarming til varmepumpe (20 prosentpoeng). Varmepumpe kan i tillegg vinne en markedsandel på 1,6 prosentpoeng fra oljefyring. En realisering av markedspotensialet for varmepumpe innebærer også konvertering fra fjernvarme med 1,6 prosentpoeng.

29 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Markedsbarrierer mot valg av varmepumpe 29 Varmepumpe 7.1% +23.1% Elektrisk, Fjernvarme, Lokal... 92.9% -23.1% +6.6 -0.2 6.4% +6.6 -0.0 6.6% +2.5 -0.1 2.4% +2.2 -0.0 2.2% +0.3 -0.0 0.3% Your businessCompetitor market sharePotential movement Tilgjengelighet Lav investerings- kostnad Enkel infrastruktur Valfrihet energi- leverandør Driftskostnad Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. De viktigste markedsbarrierene mot realisering av varmepumpens markedspotensial er infrastrukturen forbundet med installering av varmepumpe og «tilgjengeligheten til denne valgmuligheten». Forenkling av infrastrukturen representerer isolert sett et markedspotensial på 7 prosentpoeng. En forbedring av «tilgjengeligheten til varmepumpe som valgmulighet» representerer også et markedspotensial på 7 prosentpoeng.

30 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Varmepumpens vekstpotensial 30 Overall market share movementImplicit market share breakdown Steady 6.9% At Risk 0.5% Opportunity 23.3% Your business as a wholeProjected movementOpportunitySteadyAt risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Defection Decrease spend Increase spend Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 7% av eiendomsmassen er i dag trygt forankret til varmepumpe. Kun 0,5 prosentpoeng av varmepumpens markedsandel kan potensielt flykte over til andre varmekilder (brutto reduksjon). Samtidig har varmepumpen et vekstpotensial (brutto økning) på 23 prosentpoeng.

31 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Varmepumpens vekstpotensial 31 Overall market share movementImplicit market share breakdown Steady 6.9% Decreased spend by Existing Users 0.5% Share lost due to defections 0.0% Increase spend from Existing Users 9.6% Share gained from New Users 13.7% Your business as a wholeProjected movementOpportunitySteadyAt risk SAMPLE SIZE: 211 [weighted] // CUSTOM FILTERS APPLIED: None Market share 7.1% Power in the Mind 30.2% Equity Gap 23.1% Acquisition Defection Decrease spend Increase spend Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. 14 prosentpoeng av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved at varmepumpe tas i bruk av nye brukere, som ikke har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag. 10 prosent av markedspotensialet for varmepumpe kan realiseres ved mer bruk av varmepumpe blant de som allerede har varmepumpe i sin eiendomsportefølje i dag.

32 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Varmepumpens markedsprofil 32 Your business Your competitors Varme- pumpe Elektrisk Fjern- varme Oljefyring Lokal energi- sentral Attributes based on importance (highest to lowest) Stabil drift og leveranse 19522225 Enkel i bruk 19552204 Miljøvennlighet 402326011 Høy klimakomfort / godt inneklima 34233139 Høy energieffektivitet 49251916 Hva leietakere og kjøpere er opptatt av akkurat nå 331838011 BASE: 211 // WEIGHTED: 211 SOURCE: Your businessYour competitorsStrongAverageWeak Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Eiendomsbransjen har svært positive assosiasjoner til varmepumpe. Varmepumpe oppnår en relativt sett høyere score for hvert profilelement enn markedsandelen til varmepumpe skulle tilsi. Varmepumpen har en spesielt sterk posisjon når det gjelder energieffektivitet, hvor elektrisk oppvarming er nærmeste konkurrent 7681654 Expected (market share) Strongest competitor Elektrisk Fjernvarme Elektrisk Fjernvarme

33 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Varmepumpens markedsprofil 33 Grafikken viser vektede resultater/ resultater korrigert for porteføljestørrelse målt i kvm bygningsmasse. Som nevnt tidligere i rapporten oppfattes elektrisk oppvarming fortsatt som den mest stabile løsningen mht. drift og leveranse, samt enkelhet i bruk. Varmepumpe scorer imidlertid svært høyt på de profilelementene som elektrisk oppvarming scorer lavt på: miljøvennlighet, klimakomfort, energieffektivitet og hva markedet er opptatt av akkurat nå.

34 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 5 Påvirkningsmuligheter og beslutningsmyndighet

35 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Respondentens subjektivt vurderte mulighet til å påvirke eller influere valget mellom ulike varmekilder 35 Drøyt halvparten av respondentene som svarte på undersøkelsen oppfatter at de har en klar påvirkningsmulighet eller mulighet til å influere valget mellom ulike varmekilder i sin virksomhet. Andel med påvirkningsmulighet (skala fra 1 til 7) Grafikken viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

36 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Hvem som tar den endelige beslutningen om valg av oppvarmingskilde 36 Virksomhetene oppfatter seg i all hovedsak som endelig beslutningstaker i spørsmål om valg av oppvarmingskilder. De fleste som svarte «annet» peker på kommunen, kommunestyret eller bystyret som endelig beslutningstaker for valg av oppvarmingskilde. Total (n=211) Under 5 000 kvm (n=44) fra 5 000 til 15 000 kvm (n=54) fra 15 000 til 40 000 kvm (n=59) 40 000 kvm eller mer (n=54) Kommuner (n=65) Private (n=146) Virksomheten tar beslutningen selv91 %93 % 86 %91 %82 %95 % Innleid kompetanse/ konsulenter tar beslutningen for virksomheten 0 % Har i praksis ikke mulighet til å velge dette selv1 %5 %0 %2 %0 %2 %1 % Annet - vennligst notér8 %2 %7 %12 %9 %17 %4 % Vet ikke0 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

37 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 6 Kunnskap om energimerkeordningen og forskriften

38 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Kjennskap til ordningen med energimerking og oppvarmingskarakter 38 Total (n=211) Under 5 000 kvm (n=44) fra 5 000 til 15 000 kvm (n=54) fra 15 000 til 40 000 kvm (n=59) 40 000 kvm eller mer (n=54) Kommuner (n=65) Private (n=146) Ja, kjenner til ordningen med energimerking62 %48 % 75 %74 %72 %58 % Ja, kjenner delvis til ordningen'/'noe er uklart31 %39 %37 %24 %26 % 33 % Nei, kjenner ikke til ordningen med energimerking7 %14 %15 %2 %0 %2 %10 % Ja, kjenner til ordningen med oppvarmingskarakterer31 %16 %30 %32 %44 %38 %28 % Ja, kjenner delvis til ordningen med oppvarmingskarakter26 %32 %24 %22 %26 % 25 % Nei, kjenner ikke til ordningen med oppvarmingskarakterer43 %52 %46 % 30 %35 %47 % Flertallet har klar kjennskap til ordningen med energimerking (62%), men kjennskapen til ordningen med oppvarmingskarakter er mindre kjent (31%). Det er private aktører og aktører med relativt lav porteføljestørrelse målt i kvm som har minst kjennskap til energimerkeordningen. Oppvarmingskarakter er også mindre kjent blant private aktører og de med relativt lav porteføljestørrelse i kvm. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

39 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Kjennskap om kravene til energiforsyning i byggteknisk forskrift* 39 Total (n=211) Under 5 000 kvm (n=44) fra 5 000 til 15 000 kvm (n=54) fra 15 000 til 40 000 kvm (n=59) 40 000 kvm eller mer (n=54) Kommuner (n=65) Private (n=146) Ja, respondenten kjenner til kravene i byggteknisk forskrift 18 %9 %7 %36 %15 %32 %11 % Ja, respondenten kjenner delvis til kravene i byggteknisk forskrift 17 %11 %9 %17 %30 %26 %13 % Nei, respondenten kjenner ikke til kravene i byggtekninsk forskrift 65 %80 %83 %47 %56 %42 %76 % 2114454595465146 * Kravene oppsummert: Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedkilde til oppvarming. 60% av energibruken i bygninger over 500m2 skal dekkes av andre energikilder enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensler. 40% i bygninger under 500m2. Det finnes noen unntak fra dette, men hovedregelen er som beskrevet over. Kjennskapen til kravene er lav (18 prosent). Det er private aktører og aktører med lav porteføljestørrelse som har minst kjennskap til kravene. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

40 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Viktigste kilder til informasjon og kunnskap om varmeløsninger i bygninger / Hvem som oppfattes som rådgivende på feltet 40 Enova ligger høyt i «top of mind» som kilde til informasjon og kunnskap om varmeløsninger for eiendomsbransjen.

41 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl 7 Relasjonen til den aktuelle fjernvarmeleverandøren

42 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg/ fjernvarmeinfrastruktur (hvor virksomheten har sin hovedtyngde i dag) 42 Alle som har virksomhet i en kommune med fjernvarmetilbud ble spurt om tilknytningsplikt. 23% mener at det er tilknytningsplikt der virksomheten har sin hovedtyngde i dag, 15% mener at det er tilknytningsplikt i noen tilfeller, mens 44% mener at det ikke er tilknytningsplikt. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er imidlertid relativt stor (19% vet ikke). Kommunale aktører rapporterer i større grad at det ikke er tilknytningsplikt enn private aktører. Usikkerheten omkring dette spørsmålet er betydelig høyere blant private aktører sammenliknet med kommunale. Total (n=124) Under 5 000 kvm (n=22) fra 5 000 til 15 000 kvm (n=36) fra 15 000 til 40 000 kvm (n=28) 40 000 kvm eller mer (n=38) Kommuner (n=30) Private (n=94) Ja23 %5 %19 %32 %29 %20 %23 % Delvis/ i noen tilfeller15 %9 %6 %21 %24 %27 %12 % Nei44 %59 %47 %29 %42 %50 %41 % Vet ikke/ Usikker19 %27 %28 %18 %5 %3 %23 % Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

43 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Aktører med fjernvarmetilknytning - tilfredshet med fjernvarmeleverandør 43 De som er brukere av fjernvarme i dag ble spurt om tilfredsheten med sin/ sine aktuelle fjernvarmeleverandører. Om lag halvparten av de spurte kan tolkes som svært fornøyd med sin leverandør (47%). Det er ingen signifikant forskjell i rapportert tilfredshet med fjernvarmeleverandøren mellom kommunale aktører og private. Andel fornøyde (skala fra 1 til 7) Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.

44 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Aktører som ikke benytter fjernvarme i kommuner hvor fjernvarme eksisterer – vanligste begrunnelser for «ikke bruk» 44 Den viktigste begrunnelsen for ikke å benytte seg av fjernvarmetilbudet i kommuner der et slikt tilbud eksisterer er manglende tilgjengelighet og beliggenheten. Dernest følger argumentet om at investeringen/ tilknyttingen til fjernvarme er kostbar. Merk at undersøkelsen ikke skiller mellom kostnader knytte til ekstern tilknytting og intern infrastruktur. Grafikken og tabellen viser uvektede resultater, og representerer dermed fordelingen blant beslutningstakere i bransjen uavhengig av porteføljestørrelse.


Laste ned ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Fjernvarmens omdømme © TNS 19.12.2012 tka | tl Fjernvarmens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google