Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging"— Utskrift av presentasjonen:

1 NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
(NIJOS) er et statlig, nasjonalt fagorgan som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge Spennende arbeidsplass Tverrfaglig Fokus på modernisering av forvaltningen ved bruk av informasjonsteknologi. Meg selv: Ingvild Nystuen Seksjonsleder Dataforvalting. Seksjon med ansvar for forvaltning av fagdata, formidling av fagdata på Internett og standardisering. Denne forelesningen: -Geografiske informasjonssystemer -Gårdskart på Internett -Demo -Spørsmål og kommentarer -Pause? NIJOS-foredrag

2 Geografiske informasjonssystemer
Hva er så spesielt med det geografiske? Hva skiller et geografisk informasjonssystem fra et hvilket som helst annet informasjonssystem? Geografiske data sammenstiller sted, egenskaper, og noen ganger tid. Et geografisk informasjonssystem må kunne håndtere slik informasjon. Verden er uendelig kompleks, enhver digital representasjon må nødvendigvis være en forenkling. Informasjonsssytem: En organisasjon eller et system som samler inn data, forvalter og bearbeider data og formidler informasjon på grunnlag av dataene, gjerne for å skaffe grunnlag for bedre beslutninger. Eks: en bedrifts beslutningsstøttesystem Lovdata, Geografisk informasjonssystem, nøkkelord: stedfesting NIJOS-foredrag

3 Nøyaktigheten er avhengig av størrelsen på hver celle.
Store celler gir mindre nøyaktighet. NIJOS-foredrag

4 Punkt, linjer og regioner blir ofte betegnet geografiske objekter
NIJOS-foredrag

5 Geografiske databaser
Man benytter nå i stor grad tradisjonelle databaser (Oracle, MS SQL…) for å lagre geografiske data. Databasen selv forstår ikke at den har med geografiske data å gjøre, trenger en overbygning (for eksempel Oracle Spatial, Quadri NGIS, ArcSDE) Tidligere var GIS-verdenen og IT-verdenen atskilt. Har nå begynt å nærme seg hverandre. Drar nytte av fordelene med et velutviklet DBMS: backup og recovery spørrespråk indeksering splitte logisk og fysisk modell flerbruker Det må spesielle teknikker/løsninger til for å lagre stedfestede data. Utfordringer: Store datamengder, lange transaksjoner… Men disse utfordringene deles med andre fagområder, er ikke noe GIS-miljøene skal eller bør holde på med på egen hånd. NIJOS-foredrag

6 Noen metoder for lagring av geografiske data
Et rasterkart kan sees på som et vanlig digitalt bitmap-bilde der det lagres egenskaper for hver pixel Vektordata: Data lagres som linjer, flater og punkter. I tillegg kan det lagres egenskaper tilknyttet hver linje, punkt og flate Punkt er enkelt: Lagrer koodinatene. Trenger et referansesystem. Kan for eksempel være lengde- og breddegrader. For en linje kan man lagre koordinater for alle knekkpunkter. For en flate kan man lagre koordinatene for linja som omslutter flata. Har man mange nok små linjstykker, kan det meste representeres. Finnes andre mer avanserte modeller (som for eksempel benytter seg av sinus- og cosinusfunksjoner). Mer komplekst, og i mange tilfeller mer presist. Andre utfordringer: Modellering og lagring av endring og prosesser (bruinger inn tid som en ekstra dimensjon) NIJOS-foredrag

7 Geometriske operasjoner
Hjelper oss å bruke geografiske data til å finne svar på viktige spørsmål: Hvor i kommunen er det både fint å dyrke korn og viktige kulturlandskapsområder? Hvor bor barna og hvordan best fordele dem på kommunens skoler? Hvilke hus ligger mindre enn 200 meter fra nærmeste riksvei? Smittesporing: Hvor er mulige utslippssteder for legionellabakterier, hva er potensielt spredningsområde og hvor bor de som er registrert smittet? Standard operasjoner på to geometrier: Equals Disjoint Intersects Touches Crosses Within Contains Overlaps (ref: Egenhofer et.al.) Vi trenger gode verktøy som hjelper oss med analyser. Det er lite hensiktsmessig å skulle programmere alt fra bunnen av hver gang. Geografiske informasjonssystemer kan brukes til å svare på utallige spørsmål dersom man evner å kombinere gode data med god kompetanse. NIJOS-foredrag

8 Presentasjon Presentasjon av geografiske data gjøres gjerne på kart!
Kart kan lages på papir eller vises på skjerm. I dag presenteres geografiske data oftere og oftere på Internett. Vi trenger gode IT-verktøy for å lage og vise fram kart. Kart er ofte en bedre måte å visualisere informasjon enn tabeller og tekst. Jorda er rund, mens kart presenteres vanligvis i to dimensjoner. Ulike metoder for å gjøre det runde flatt på en riktigst mulig måte. Internett er blitt en vanlig kanal for presentasjon av geografiske data. NIJOS-foredrag

9 Gårdskart på Internett
NIJOS-foredrag

10 Gårdskart på Internett – hva er det?
Gjør kart og arealstatistikk for landbrukseiendommer tilgjengelig for forvaltningen og næringsdrivende i jord- og skogbruk via Internett. Dataene hentes i sann tid fra databasene til ulike dataleverandører, gir tilgang til de best oppdaterte data Data sammenstilles i sann tid. Databasene som brukes eies av Statens kartverk, Statens landbruksforvaltning, NIJOS og geovekst. Gårdskart på Internett sammenstiller data fra disse dataleverandørene. Det brukes standardiserte metoder for all datautveksling. Tilgjengelig for bønder, skogbrukere og forvaltning. Litt om rettigheter: spleiselag, geovekst, Norge digitalt NIJOS-foredrag

11 Hvorfor Gårdskart på Internett?
Bedre tilgjengelighet til informasjon forenkler hverdagen innenfor forvaltning og næring kart blir enklere tilgjengelig informasjonen skal gjøre det lettere for næringsdrivende i landbruket å imøtekomme offentlige pålegg om dokumentasjon, rapportering og planlegging. et verktøy for kommunene i arbeidet med å ta vare på dyrka jord og verdifulle kulturlandskap. Kart hjem i stua /på kontoret når du trenger det. Eneste nødvendige programvare er en nettleser. Ingen plug-ins el.l Stadig større krav til å bruke kart, for eksempel til dokumentasjon ved søknader, arealplanlegging etc. Arealtall brukes ved søknad om arealtilskudd når datakvaliteten er god På en svært travel uke i forbindelse med søknadsfrist for produksjonstillegg i landbruket i august, hadde vi oppslag på nesten ulike gårder på tjenesten vår. (Det ble søkt tilskudd for ca landbrukseiendommer.) Utfordring: Forene masse ulike ønsker om funksjonalitet med en brukervennlig applikasjon. NIJOS-foredrag

12 Standardisering er nøkkelen
I applikasjonen benyttes en rekke ulike standarder for datautveksling. Det har blitt jobbet med standardisering av geografisk informasjon i årevis. Gjør det mulig å hente data i sann tid fra forskjellige databaser hos ulike dataleverandører uavhengig av hvilken programvare de benytter. Standarder: WMS (web map service, utveksle kartbilder) WFS (web feature service, utveksle geografiske objekter) Web services SFS/SQL (Simple feature specification for SQL, lagring, tilgang og enkle operasjoner) Open source programvare: Server med Linux, Map Server og javabiblioteker The Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) . Standardiseringsorgan for GIS-bransjen ISO – International organization for standardization arbeidsgruppe TC211: geografisk informasjon. Norge har vært tungt inne. W3C – World Wide Web Community Internasjonal standardisering som forplikter programvareleverandørene er det absolutt beste. NIJOS-foredrag

13 Standardisering er nøkkelen
Dataeierne har brukt mye tid og krefter på å bygge opp gode databaser med standardiserte grensesnitt Gårdskart på Internett er et eksempel på hvor viktig samhandling og standardiserte metoder er Gårdskart på Internett skummer fløten av mange virksomheters gode arbeid gjennom flere år Uten mye bra jobb på forhånd ville GpI sannsynligvis ikke latt seg realisere, eller i det minste blitt veldig dyrt og vedlikeholdsintensivt. NIJOS-foredrag

14 E-forvaltning i praksis - dataflyt i gårdskart på Internett
Gårdskart på Internett benytter seg av en geografisk infrastruktur basert på internasjonale standarder. Norske offentlige geodatamiljøer har jobbet med dette i flere år. Gårdskart på Internett krever samordning på alle nivåer i norske offentlige geodatamiljøer og mellom ulike aktører i landbruksforvaltningen, og tjenesten henter data direkte fra ”kildene” ved bruk av moderne teknologi og standarder: Informasjon om landbrukseiendommer fra Statens Landbruksforvaltning (bruker web services) Eiendomskart fra Statens Kartverk – grensene for den enkelte eiendom (WFS) Arealressurskart fra NIJOS – fordeling av jordbruksarealene (SFS/SQL) Bakgrunnskart/flyfoto fra Statens kartverk, NIJOS eller Geovekst (WMS) …og det fungerer! Setter krav til tilgjengeligheten hos de ulike dataleverandørene. Det benyttes åpen kildekode i løsningen (LINUX, Map Server, javabiblioteker). Neste steg blir å lage et standardisert grensesnitt der kart og arealstatistikk kan hentes inn i andre(s) løsninger, for eksempel i kommunenes egne kartløsninger, og i Statens landbruksforvaltnings søknadssystem for bøndene på Internett. NIJOS-foredrag

15 Datakvalitet Data av denne typen vil alltid i noen grad være mangelfulle og/eller inneholde feil. Eksempler: Nydyrking (skog blir til dyrka jord). Nedbygging (utmark el. Innmark blir til bebygd mark. Gale eller manglende eiendomsgrenser. Skal data bli liggende i skuffen fordi man er redd de ikke er helt 100% ??? Vi tror at tilgjengelighet på sikt vil gi en kvalitetsheving. Vi mottar mange meldinger fra brukere om feil og mangler, også i de datasettene NIJOS ikke forvalter selv. Har laget rutiner for å melde disse videre til rette instans (Kartverket, kommuner, Fylkesmenn) avhengig av hvilke data det gjelder. Norge har ikke et fullgodt digitalt eiendomskartverk. -tekstlig beskrivelse av grenser -aldri brydd seg om å definere hvem som eier hva -grenser finnes på papirkart, men ikke lagt inn I en geografisk database Kartleggingav arealressurser er krevende, man kan effektivisere noe ved hjelp av moderne teknologi, men enkelte ting må man ut for å sjekke. Geografisk informasjon må vedlikeholdes. Veier flyttes, jernbane bygges, grenser endres, dyrka mark gror igjen… NIJOS-foredrag

16 Datakvalitet Aspekter ved datakvalitet: Geometrisk nøyaktighet
Egenskapenes nøyaktighet Fullstendighet Logisk konsistens Og mange, mange flere… Aspekter ved datakvalitet: Geometrisk nøyaktighet (kan det ha skjedd forskyvninger av punkter, linjer og flater I fohold til virkeligheten?) Egenskapenes nøyaktighet (glissen skog eller utmarksbeite med noen trær?. Hvor slutter skogen? Fullstendighet (Er alle kulturminner I området faktisk registrert?) Logisk konsistens (Område som er både granskog og fulldyrka) Og mange, mange flere… NIJOS-foredrag

17 Regionalt miljøprogram
Bøndene kan søke tilskudd i forbindelse med regionalt miljøprogram (rmp) Det er fylkesmannen som administrerer rmp Det er krav om dokumentasjon på kart når det søkes Sammen med fylkesmannen i Oslo og Akershus og fylkesmannen i Østfold har vi tilrettelagt for at bøndene i disse fylkene kan finne nødvendige data i gårdskart på Internett Data tilrettelagt for RMP: Verdifulle kulturlandskap, en del kulturminner, naturtyper. Var raskt og effektivt å implementere takket være bruk av standarder for datautveksling. Fra vi begynte å snakke om mulighetene til Fylkesmannen hadde tilrettlagt dataene sine, tok det noen uker. Deretter tok det ca 7 uker før Gårdskart på Internett var tilrettelagt for dataene og løsningen var ute i produksjon. NIJOS-foredrag

18 NIJOS-foredrag

19 Søkesiden Søkegård: /2, /1 (RMP) NIJOS-foredrag

20 Gårdskart over eiendom
NIJOS-foredrag

21 En annen type bakgrunnskart
Her er det brukt svart-hvitt ØK-raster i bakgrunnen. I mange tilfeller det kartet bøndene har fått en kopi av på kommunehuset tidligere. Bedre dekning enn farge-bakgrunnskartet NIJOS-foredrag

22 Flybilde som bakgrunn Mange synes det er lettere å kjenne seg igjen med flybilde som bakgrunn. Databasen Norge i bilder som er utviklet og driftes i et samarbeid mellom Statens vegvesen, NIJOS og Statens kartverk. NIJOS-foredrag

23 Du kan velge blant flere tema
i Gårdskart på nett NIJOS-foredrag

24 Gårdskartet kan skrives ut eller lagres
NIJOS-foredrag

25 Kommunevis statusinformasjon
Gir en pekepinn på datakvaliteten i den kommunen der man er. NIJOS-foredrag

26 Forvaltningen kan lage utskrift av mange kart på en gang
NIJOS-foredrag


Laste ned ppt "NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google