Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall
Farlig avfallskonferansen, Takk for introduksjonen og takk for at jeg fikk komme og fortelle om prosjektet elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Dere vet sikkert at fra og med 2011, skal radioaktivt avfall deklareres på samme måten som farlig avfall. Det er gjort som en forenkling for de deklarasjonspliktige. Og det har medført at Klif samarbeider med Statens Strålevern i dette prosjektet. Strålevernet er representert både i prosjektgruppen og i styringsgruppen. Trude Syversen, prosjektleder

2 Det har de jo snakket om i minst 10 år
Elektronisk deklarasjons-system, sier du? Skal vi våge å tro at det blir realisert nå da, eller vil det ta 10 år til? Allerede for år siden, om ikke før, ble det sagt at SFT skulle opprette et elektronisk system for deklarering av farlig avfall. I fjor ble arbeidet med å implementere et elektronisk deklarasjonssystem igangsatt for alvor. Da ble jeg ansatt som prosjektleder på fulltid, men jeg kan ikke gjøre arbeidet alene, så det ble opprettet en prosjektgruppe som består av saksbehandlere som er eksperter på regelverk, det eksisterende deklarasjonssystemet, farlig avfall og radioaktivt avfall. Jeg har også med en som er faglig dyktig på IT-området og en som er faglig dyktig på tilsyn. I tillegg tar vi kontakt med andre typer fagmiljøer ved behov, som for eksempel jurister, SSB og DSB. Deltakerne i prosjektgruppen har mange andre oppgaver i tillegg til deltakelse i prosjektet. Dette er medvirkende til at framdriften går sakte. Men, jeg har tro på at deklarasjonssystemet skal tas i bruk før vi blir så gamle som gubbene på bildet. Pr. i dag jobber vi etter en prosjektplanen som sier at versjon 1 skal være klar til bruk sommeren Men, erfaringsmessig så endres slike planer.

3 Presentasjonen tar for seg
Premissene for prosjektet Prosjektets mål Dialog med bransjeorganisasjonene Arbeidsprosesser som vil støttes av deklarasjonssystemet Status og videre planer Jeg har tenkt starte presentasjonen med å fortelle om de premissene som styringsgruppen har gitt. Jeg skal også fortelle om prosjektets mål og dialogen med bransjeorganisasjonene. Jeg kommer til å si hvilke arbeidsprosesser i bransjen det nye deklarasjonssystemet vil ivareta og hvilke prosesser det ikke vil ivareta. Til slutt skal jeg si noe om status og videre planer. Det er satt av 5 minutter til spørsmål og innspill til slutt.

4 Premisser

5 Premisser for prosjektet
Den elektroniske løsningen skal i første omgang erstatte dagens papirbaserte system Dagens regelverk skal legges til grunn for utvikling av det elektroniske deklarasjonssystemet Ansvarsforholdene og plikten til å levere og deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall skal ikke endres ved innføring av det elektroniske systemet Når det gjelder de premissene som er lagt, så er det vanskelig å argumentere for å få endret på dem nå. Det samme gjelder målene for prosjektet. 1. Løsningen skal primært ivareta myndighetenes behov Styringsgruppen har understreket at deklarasjonssystemet i første rekke skal erstatte dagens papirbaserte system som dekker behovet for data i arbeidet med forvaltning av regelverket for farlig avfall og radioaktivt avfall. Deklarasjonsdataene skal konkret brukes i oppfølging av leveringsplikten, i tilsynsarbeidet og i arbeidet med utarbeidelse av statistikk. Løsningen skal for eksempel ikke holde oversikt over lager og materialflyt internt hos avfallsprodusent eller mottaker av avfall. Det blir ikke et program som skal ivareta administrative og operative prosesser på alle nivå i håndtering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Styringsgruppen har også sagt at brukernes behov ikke må undervurderes og underkjennes. Brukerne er i første rekke produsenter og mottakere av avfall. Disse skal kunne registrere data i løsningen og det er veldig viktig at terskelen for å deklarere avfall er lav. Fagfolk hos myndighetene og publikum blir også brukere av systemet. Disse skal ha lesetilgang, dvs. mulighet til å søke i deklarerte data etter behov. Systemet skal lages slik at det kan utvides til å inkludere mer funksjonalitet og flere oppgaver i senere versjoner. 2. Den elektroniske løsningen skal støtte dagens regelverk Det er ikke aktuelt med forskriftsendringer som følge av innføring av et elektronisk system. 3. Ansvarsforholdene og plikten til å levere og deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall skal ikke endres ved innføring av det elektroniske systemet Det er altså helt essensielt å holde på deklarasjonsplikten til avfallsprodusenten.

6 Flere premisser Deklarasjonssystemet skal omfatte avfallsflyten mellom produsent og 1. aktør Deklarasjonssystemet skal omfatte dataflyten mellom produsent, 1. aktør og myndighetene ID-porten skal brukes som autentiseringsløsning 1. Deklarasjonssystemet skal omfatte avfallsflyten mellom produsent og 1. aktør og dataflyten mellom avfallsprodusent, 1. aktør og myndighetene Første versjon av systemet skal omfatte avfallsflyten mellom produsent og 1. aktør og dataflyten mellom produsent, 1. aktør og myndighetene. Den vil altså ikke omfatte avfallsflyten, eller dataflyten gjennom hele verdikjeden, noe som jeg vet mange ønsker seg. Det skal legges til rette for å kunne utvide deklarasjonssystemet til å gjelde alle aktørene i verdikjeden i senere versjoner. 2. ID-porten skal brukes som autentiseringsløsning En autentiseringsløsning skal sikre at vi vet hvem som bruker systemet og den skal sikre systemet mot uautorisert bruk. ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester og den samme autentiseringsløsningen som Altinn bruker. De som kjenner til innlogging i Altinn, kjenner til funksjonaliteten i ID-porten. Regjeringen har bestemt at forvaltningen skal bruke felles løsninger i rapporteringsarbeidet som skjer mellom næringslivet og staten. Dette avspeiles i tildelingsbrevet fra MD. Det er også et klart direktiv fra styringsgruppen at ID-porten skal benyttes som autentiseringsløsning. ID-porten har en velutviklet løsning som ivaretar sikkerhetsbehovet. Håper ikke det høres tungvint ut å måtte bruke ID-porten? Vi gjør jo det når vi leverer selvangivelsen og de som rapporterer skatter og avgifter er vant til å bruke ID-porten. Det er mulig å bruke virksomhetssertifikat når man skal logge seg på via ID-porten. Denne innloggingsmetoden er koblet til organisasjonsnummer og ikke til fødselsnummer. Det er ikke knyttet personinformasjon eller personidentifikasjon til virksomhetssertifikater. Vi skal jobbe for å gjøre pålogging og rolletildeling så enkel som mulig. Vi skal også jobbe for at den som deklarerer skal finne deklarasjonsskjemaet så raskt som mulig og med så få tastetrykk som mulig, innenfor de rammene som finnes. Jeg har fått innspill fra NFFA om at pålogging må skje bare én gang for hver produsent pr. dag, ikke én gang pr. deklarasjon. Det må vi få til.

7 Mål for prosjektet

8 Prosjektets mål Utvikle elektronisk nettbasert system for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall Gi gode muligheter for kvalitetskontroll av data Gi bedre oversikt over deklarert farlig avfall og radioaktivt avfall Gi bedre verktøy for målrettet og effektivt tilsyn fra myndighetene Sikre god statistikk over farlig avfall og radioaktivt avfall Effektivisere myndighetenes arbeid med fakturering av deklarasjonsgebyr Hovedmålet er å utvikle et elektronisk nettbasert system for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Deklarasjonssystemet skal Gi gode muligheter for kvalitetskontroll av data Gi bedre oversikt over deklarert farlig avfall og radioaktivt avfall Bli et bedre verktøy for målrettet og effektivt tilsyn fra myndighetene Sikre god statistikk over farlig avfall og radioaktivt avfall Det skal også effektivisere myndighetenes arbeid med fakturering av deklarasjonsgebyr

9 Prosjektets mål (fortsettelse)
Deklarasjonssystemet skal: effektivisere arbeidet med deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall gjøre det mulig å overføre data fra eksisterende dataløsninger hos bedriftene til systemet ha god funksjonalitet og brukervennlighet bedriftene skal oppleve et enklere system for å deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall Deklarasjonssystemet skal effektivisere arbeidet med deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall hos produsenter og 1. aktører. Systemet skal ha et grensesnitt som gjør det mulig å overføre data elektronisk fra eksisterende dataløsninger hos bedriftene. Etter hvert som vi har jobbet med planlegging av deklarasjonssystemet, har vi skjønt at det er viktig for bransjen å få lastet ned deklarerte data til sine datasystemer. Vi skal derfor forsøke å gjøre dette mulig. Systemet skal ha god funksjonalitet og brukervennlighet Avfallsprodusenter og 1. aktører skal oppleve et enklere system for å deklarere avfall. Det jobber vi med å klare å få til. For eksempel så må det bli enkelt å finne riktig organisasjonsnummer og det må bli enkelt å finne riktige og gyldige koder for farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet skal ha en liste med oversikt over godkjente mottakere av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet skal også ivareta mange av arbeidsprosessene som brukes ved deklarering. Jeg skal komme tilbake til hvilke arbeidsprosesser det gjelder.

10 Dialog med bransjen

11 Dialog og møte med bransjeorganisasjoner
Prosjektet har etablert dialog med en rekke bransjeorganisasjoner Vi har gjennomført informasjonsmøte om prosjektet og arbeidsmøte om arbeidsprosesser. Vi har også gjort noen forespørsler til bransjen og innspill har kommet fra flere av bransjeorganisasjonene Prosjektet har etablert dialog med en rekke bransjeorganisasjoner. Disse er: Avfall Norge, Oljeindustriens Landsforening, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Biloppsamlerforeningen, Kommunesektorens organisasjon og NFFA som også representerer Norsk Industri. I planleggings- og spesifikasjonsarbeidet har vi behov for god dialog med bransjen. Når vi diskuterer ulike problemstillinger dukker det ofte opp spørsmål som: Hvordan er egentlig arbeidsprosessene ute i bransjen? Hva slags datasystemer finnes der? Hvilke forventninger finnes der ute? Vi har gjennomført flere møter med bransjeorganisasjonene. Dette gjør at vi for å få et bedre beslutningsgrunnlag når vi diskuterer ulike løsninger. Ellers har vi også fått innspill via e-post. Vi setter veldig stor pris på deltakelse fra bransjeorganisasjonene. Dialogen med bransjeorganisasjonene har avdekket mange forventninger, noen kan vi innfri og noen kan vi ikke innfri. I og med at første versjon av deklarasjonssystemet skal gjøre det samme som dagens papirbaserte løsning, kommer vi ikke til å lage en løsning som vil ivareta f.eks. lagerstyring eller direkte overføring fra strekkodeleser hos produsent/mottaker. Dette kan eventuelt komme i senere versjoner. Vi kommer til å utvikle et elektronisk skjema med mulighet til å deklarere manuelt og i tillegg vil vi åpne for overføring av data fra produsents/mottakers datasystem via et XML-format. Det betyr at de bedriftene som ønsker å overføre data fra eget datasystem, selv må legge til rette for å koble seg på det XML-formatet som vi legger ut. Det betyr også at f.eks. lagerstyring eller dataoverføring fra strekkodeleser må ivaretas av bransjen selv. Prosjektet har bestemt at det ikke skal være restriksjoner på innsyn i deklarerte data. I dialogen med bransjeorganisasjonene har vi avdekket at de støtter dette prinsippet. Jeg har lyst til å føye til at når vi kommer så langt som til test av systemet, så trenger vi dialog med bedrifter som vil være med på det. Dette vil vi komme tilbake til, for det blir en stund til vi kan begynne å teste.

12 Arbeidsprosesser hvilke vil ivaretas og hvilke vil ikke ivaretas?
Så vil jeg si litt om hvilke arbeidsprosesser som vil ivaretas av deklarasjonssystemet og hvilke som ikke vil ivaretas.

13 Arbeidsprosesser som vil ivaretas av deklarasjonssystemet, versjon 1
både produsent og 1. aktør skal kunne deklarere og de skal kunne samarbeide om en deklarasjon mulighet for mellomlagring av påbegynt skjema som ikke sendt 1. aktør skal kunne rette feil i produsentens data deklarasjonen skal kunne skrives ut på papir transportklassifisering aktører lenger ut i verdikjeden skal kunne se deklarasjonen deklarering skal kunne skje med laptop og nettbrett Arbeidsprosesser som vil ivaretas av deklarasjonssystemet, versjon 1 produsent skal kunne deklarere på vegne av seg selv, produsent og 1. aktør skal kunne samarbeide om utfylling av deklarasjoner produsent og 1. aktør skal kunne jobbe med en og samme deklarasjon flere ganger før den er ferdig til innsending, da snakker vi for eksempel om mellomlagring av en påbegynt deklarasjon 1. aktør skal kunne rette feil i produsentens deklarasjon, dvs. feil avfallskoder og feil vekt. Korrigerte data skal registreres i egne datafelt Deklarasjonen skal kunne skrives ut og papirskjema skal kunne følge avfallet til endelig disponering Transportklassifisering vil bli en del av det elektroniske skjemaet, til bruk ved behov. Transportdokumentet skal kunne skrives ut på papir og det skal kunne søkes fram i deklarasjonssystemet. DSB sier at ved veikontroll eller uhell er det ikke krav om at dataene må stå på papir, men de skal være lett tilgjengelige. De sier at papirdokumenter som følger med kjøretøyet har vist seg mer tilgjengelig. Det er derfor man skal kunne skrive ut transportdokumentet. Transportdokumentet vil ikke ha underskrift i tradisjonell forstand, men de som fyller ut deklarasjonen og transportklassifiseringen må logge seg på Altinn. Det gjør at man kan spore tilbake til hvem som har sendt inn deklarasjonen og dermed fylt ut transportklassifiseringen. Aktører lenger ut i verdikjeden, dvs. etter 1. aktør, skal ikke kunne gjøre endringer eller føye til informasjon i deklarasjonen. De skal kunne søke fram deklarasjonen(e) og skrive dem ut, eller laste dem ned elektronisk ved behov. Deklarering skal kunne skje ved hjelp av bærbar PC Mange har etter hvert skaffet seg nettbrett og vil bruke disse til deklarering av avfall. Det skal visstnok ikke være vanskeligere å tilrettelegge for bruk av nettbrett, enn det er for bruk av bærbar PC. Vi skal klare å tilrettelegge for bruk av nettbrett og bærbar PC allerede i versjon 1.

14 Arbeidsprosesser som kanskje vil ivaretas i versjon 1
1. aktør skal kunne deklarere på vegne av produsent(?) merking av emballasje Arbeidsprosesser som kanskje vil ivaretas 1. aktør skal kunne deklarere på vegne av produsent(?) Dette strider mot avfallsforskriften som sier: Virksomheten som leverer farlig avfall og radioaktivt avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Vi vet at det i stor grad er slik at 1. aktør deklarerer på vegne av produsent og vi diskuterer hvordan vi kan løse den problemstillingen. Det som er viktig for oss er at vi kan spore tilbake til hvem som har levert avfallet og hvem som har mottatt det, altså 1. aktør. Jeg vet at merking av avfallsemballasje med deklarasjonsnummer og avfallskode er viktig. Det står i Avfallsforskriften at emballasjen skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Jeg mener at vi må prøve å lage et utskriftsformat for merkelapper. En forutsetning vil være at avfallsprodusentene har skrivere og merkelapper å skrive ut på. Det har de kanskje allerede.

15 Arbeidsprosesser som ikke vil ivaretas
Samdeklarering Søknad om spilloljerefusjon Egenrapportering fra farlig avfallsanlegg til Klif og fylkesmannen Årsrapportering til Strålevernet og DSB Behandlingsundersøkelsen til SSB Import/eksport av farlig avfall Deklarering av ordinært avfall Deklarering ved hjelp av smart telefon Arbeidsprosesser som ikke vil ivaretas, i alle fall ikke i versjon 1 Før jeg begynner på denne lista vil jeg igjen understreke at versjon 1 skal omfatte avfallsflyten mellom produsent og 1. aktør, og den vil omfatte dataflyten mellom produsent, 1. aktør og myndighetene. Versjon 1 vil ikke inneholde informasjon om hva som skjer videre med avfallet etter at det er mottatt av 1. aktør. Jeg har fått innspill om at samdeklarering er viktig Samdeklarering skjer jo ikke før 1. aktør har mottatt avfallet. 1. aktør skal ikke registrere hva som skjer med avfallet etter mottak. Han skal kvittere på at avfallet er deklarert og mottatt. Derfor vil man ikke kunne samdeklarere i versjon 1 av deklarasjonssystemet. Spilloljerefusjon Det vil ikke bli spesifikke moduler for oppfølging av spilloljedeklarasjoner, anmodninger osv., men spilloljeordningen vil bruke data fra deklarasjonssystemet som dokumentasjon ved søknad om refusjon. Siden papirskjema og rosa gjenpart forsvinner, vil ordningen måtte tilpasses de nye forholdene og kravet om dokumentasjon av spilloljeopprinnelsen vil måtte endres. Deklarasjonssystemet vil inneholde samme type informasjon som den rosa gjenparten i papirskjemaet. Dette blir dokumentasjonen som skal brukes sammen med refusjonsanmodningen. Vi har ikke bestemt om den skal skrives ut og legges ved, eller om det bare skal refereres til aktuelle deklarasjonsnummer. Det er for tidlig å si akkurat hvordan det skal gjøres, men det vil bli noen endringer i forhold til dagens praksis. Vilkårsdokumentet vil måtte endres. Egenrapportering fra farlig avfallsanlegg til Klif og fylkesmannen, Årsrapportering til Strålevernet og Direktoratet for sivilt beredskap Den årlige rapporteringen fra farlig avfallsanlegg til Klif og fylkesmannen vil ikke falle bort selv om vi tar i bruk et nytt deklarasjonssystem. Deklarasjonssystemet vil ikke inneholde data om hvordan, eller hvor mye avfall som blir behandlet, i alle fall ikke første versjon. Årlig rapportering til Strålevernet og DSB vil heller ikke falle bort. Behandlingsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå vil ikke falle bort. Versjon 1 vil ikke inneholde data om behandling av farlig avfall eller radioaktivt avfall. SSB vil få tilgang til data i deklarasjonssystemet, men datagrunnlaget vil ikke være stilstrekkelig for behandlingsundersøkelsen. Dataene i deklarasjonssystemet vil være av samme type som de dataene SSB har tilgang til i Norbas i dag. Import/eksport av farlig avfall Deklarasjonssystemet vil ikke dekke import/eksport av farlig avfall. Import/eksport av farlig avfall omfattes av et annet regelverk. I deklarasjonssystemet er det Avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16 som ligger til grunn. Det blir ingen endring i forhold til import/eksport av farlig avfall. Deklarering av ordinært avfall Det vil ikke bli anledning til å deklarere ordinært avfall i det nye deklarasjonssystemet. Der skal det kun deklareres farlig avfall og radioaktivt avfall. Vi kommer til å innføre kvalitetskontroll av data for å sikre at det bare registreres gyldige farlig avfallskoder og/eller gyldige koder for radioaktivt avfall. Vi vil ikke tilrettelegge for bruk av smart telefon i versjon 1. Tilrettelegging for bruk av smarttelefon er litt verre enn for bruk av nettbrett, derfor vil vi ikke prioritere det i versjon 1. Men, det kan komme i en senere versjon.

16 Status og planer for prosjektet

17 Status og overordnede planer
Prosjektet holder på å spesifisere behov, teknisk arkitektur og krav til løsningen. Spesifikasjonsarbeidet er planlagt ferdigstilt i november 2012 Utlysning av konkurranse om utvikling vil skje tidlig i 2013 Versjon 1 skal etter planen settes i produksjon sommeren 2014 Status og overordnede planer Prosjektgruppen bruker nå tid på å planlegge og spesifisere deklarasjonssystemet. Selv om styringsgruppen har sagt at løsningen i første omgang skal være enkel, så er spesifiseringsarbeidet langt mer komplekst enn man skulle tro. Det er mange små og store spørsmål og problemstillinger som det skal tas stilling til. Vi kommer Her er noen ytterst få eksempler: Skal vi utvikle, drifte og forvalte hele systemet internt, skal vi sette bort alle disse oppgavene, eller skal vi velge å sette bort noe og gjøre noe internt? Hvilke valideringer skal systemet ha? Hvilke elektroniske grensesnitt trenger vi? Hvilke juridiske hensyn må vi ta? Vi skal også gjennomføre en konseptuell og teknisk avklaring, med en teknisk anbefaling på IKT-arkitektur - Da må vi bl.a. vurdere hvor skal løsningen utvikles: Det gjelder for eksempel spørsmålet om skjemaet skal utvikles i Altinn, eller om det skal utvikles på Klifs infrastruktur, eller om vi skal sette bort utvikling og drift til ekstern leverandør? Spesifikasjonsarbeidet er planlagt ferdigstilt i høsten Vi jobber hardt for å klare det. Utlysning av konkurranse om utvikling vil skje tidlig i 2013 Versjon 1 skal etter planen settes i produksjon sommeren 2014. Vi kan dessverre ikke se bort fra at planene blir endret. Jeg har lyst til å føye til at deklarering på papirskjema skal fases ut i løpet av noen år, etter at det elektroniske deklarasjonssystemet er tatt i bruk. Det er jo slik at et datasystem videreutvikles igjen og igjen til det ikke skal brukes lenger, så selv om 1. versjon kommer til å være «enkel», vil den blir bedre og bedre i senere versjoner. Det var alt. Takk for meg! 

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google