Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstidsordninger for UF-ansatte ved HiL – regelverk og praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstidsordninger for UF-ansatte ved HiL – regelverk og praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstidsordninger for UF-ansatte ved HiL – regelverk og praksis
Presentasjon til diskusjon på møte 23.oktober 2009

2 Styrevedtak – S-sak 45/95 – Veiledende retningslinjer for utarbeidelse av arbeidsplaner for faglig personale Kollegial disponering av lærerressursene på avdeling. Forutsetning at studentenes undervisningsbehov dekkes. Bemanningsplan bør legge til rette for fleksibilitet Alle bør i løpet av en 3 års periode ha fått tilnærmet like muligheter for skjerming for forskningsarbeid Hver enkelt tilsatt fremlegger årlige planer for FoU-arbeidet – gir samtidig rapport om sin FoU-virksomhet. ”Målsettingen for den retningsgivende prosentandelen for undervisning, forskning og administrasjon bør for vitenskapelig tilsatte (amanuensis, førsteamanunsis, høgskoledosent og professor) være: Ca 45 % undervisning Ca 45 % forskning Ca 10 % administrasjon For tilsatte i lektor- og lærerstillinger bør fordelingen være: Ca. 65 % undervisning Ca 25 % faglig utviklingsarbeid Ca 10 % administrasjon”

3 Grunnlaget for beregning av årsverk
Årsverksramme; 1 687,5 arbeidstimer (52 uker minus 10 bevegelige helligdager og 25 dager ferie) Ansatte over 60 år (fra året de fyller 60), arbeidstimer (ekstra ferieuke). HiLs seniorpolitiske retningslinjer innebærer at årsverksrammen for ansatte over 62 år kan bli redusert til 1575 timer (inntil 10 dager - individuelle avtaler). (

4 Årsverksrammen 45 % ; 759 (743) timer 65 %; 1097 (1073) timer
Obs! Overgang fra UV-stilling til kombinert stilling innebærer ingen automatisk endring av arbeidstidsfordelingen, jf. HiLs retningslinjer for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger

5 Oppgaveinndeling Undervisning
Forelesning Seminar Veiledning Tilrettelegging av undervisning Sensur/evaluering Forsknings- og utviklingsarbeid Forskning Utviklingsarbeid Faglig-/pedagogisk utvikling og fornying Kunstnerisk fordypelse og faglig utviklingsarbeid Formidling Administrasjon Innenfor 10 % Utenfor 10 % Andre oppgaver Ekstern virksomhet (utover årsverk ved HiL) Hvordan håndterer de ulike avdelingene kategorisering av oppgavene? Det gis fra faglig side ofte uttrykk for press på FoU tiden. Fra adm. side kan det se ut som om kategorien ”andre oppgaver” og administrasjon utover 10 % ønskes tatt fra UV-andelen. Hvordan oppleves dette på avdeling? Ulike ”frikjøp” – praksis?

6 Kvantifisering av UV-oppgaver (utg.pkt. HiS interne retningslinjer
Undervisning: En undervisningstime på 45 minutter regnes som 1 klokketime. Undervisning på norsk Undervisning på engelsk Førstegangsforelesning 5 timer 6 timer Gjentatte forelesninger 4 timer 5 timer Nødvendig tilstedeværelse ved andres undervisning 1 time 1 time Gjennomføringsavsvar for seminarer 2 timer 2 timer Gjesteforelesere og timelærere får 3,5 timer pr. undervisningstime. Disse skal være godkjent av studieleder. Praksis ved andre avdelinger?

7 Kvantifisering av UV-oppgaver (utg.pkt. HiS interne retningslinjer
Veiledning Bacheloroppgave: 15 sp gir 8 timer pr. oppgave 20 sp gir 10 timer pr. oppgave 25 sp gir 12 timer pr. oppgave Masteroppgave: 30 sp gir 25 timer pr. oppgave 45 sp gir 30 timer pr. oppgave 60 sp gir 35 timer pr. oppgave Praksis ved andre avdelinger?

8 Kvantifisering av UV-oppgaver (utg.pkt. HiS interne retningslinjer
Emneansvar 5 timer pr. studiepoeng. Emneansvar for BA og MA oppgaver omfattes ikke av dette Arbeidskrav Ressursen som blir brukt på arbeidskrav skal tilpasses den totale timerammen som er gitt for hvert emne. Ekskursjoner, eventuelt annet Beregning av timer på ekskursjoner gjelder time for time, og da maks 7,5 timer pr. dag. Antall lærere pr. ekskursjon bør begrenses til et minimum. Eksamensansvar Den eksamensansvarlige har ansvar for forberedelse, gjennomføring og etterarbeid ved en eksamen. Dette innebærer blant annet å skaffe sensorer, samarbeid med avdelingens administrasjon og eksamenskontor, klagekommisjon, utforming av oppgavetekst og sensorveiledning. Norm for timebruk 1-20 studenter 20 timer pr. eksamen 21-80 studenter 30 timer pr. eksamen 81 -> studenter 40 timer pr. eksamen Praksis ved andre avdelinger?

9 Kvantifisering av UV-oppgaver (utg.pkt. HiS interne retningslinjer
Sensur/evaluering av eksamen Sensur av skriftlige eksamener gir en grunnsats på 4 timer. Dette er timer som brukes til å sette seg inn i oppgavene og besvarelsene. Norm for timebruk 3-timers eksamen: 0,5 time pr. oppgave (eksamensbesvarelse) 4-timers eksamen: 0,5 time pr. oppgave 6-timers eksamen: 0,7 time pr. oppgave Hjemmeeksamen: 1,5 time pr. oppgave Hjemmeeksamen inklusiv muntlig: 2,5 time pr. oppgave Bacheloroppgave inklusiv muntlig: 4,5 time pr. oppgave Gruppeeksamen inklusiv muntlig: 5 timer pr. oppgave Masteroppgave: timer pr. kandidat Praksis ved andre avdelinger?

10 Kvantifisering av FoU-tid (forslag fra 2005 for HiL, vedtatt av AHS avd.styre),
Prinsipper som legges til grunn for arbeidstidsplanlegging av FoU-arbeid: Alle ansatte i fagstillinger skal bruke 15% av sitt årsverk til faglig oppdatering. Ansatte i undervisningsstillinger har rett til å bruke 10% av årsverket utover de 15% til FoU. Ansatte i vitenskaplige stillinger har rett til å bruke 30% av årsverket utover de 15% til FoU. Bruk av FoU-tid i henhold til pkt. 2 og 3 forutsetter forpliktende 3-årige FoU-planer, og det stilles krav om dokumentasjon av FoU-virksomheten. FoU-tid som ikke benyttes skal kunne benyttes av andre ansatte ved avdelingen etter søknad. Praksis? Hva er ønskelig videre håndtering?

11 Arbeidsoppgaver ”på tvers”
Den enkelte medarbeiders arbeidstid er knyttet til tilsettingsforholdet ved Høgskolen i Lillehammer. Høgskolen ønsker å stimulere til at medarbeidere kan bruke sin kompetanse best mulig og kan jobbe på tvers av høgskolen (for andre avdelinger/enheter). Hovedregel Med bakgrunn i de bestemmelser som gjelder for arbeidstid må likevel alt arbeid som foregår på tvers være avtalt med nærmeste leder, det skal inngås en avtale mellom avdelingene for dette arbeidet og det skal inngå i vedkommende arbeidsplan- Dersom det avtales arbeid for andre avdelinger og enheter som går utover planlagt arbeidsplan /ordinær arbeidstid skal dette håndteres som overtid dersom vilkårene for overtid for øvrig er til stede. Tillegg: Ansatte kan påta seg arbeidsoppgaver for andre avdelinger ved høgskolen etter de retningslinjer som gjelder for statsansatte til å påta seg foredrags- og undervisningsoppdrag mot honorar: Arbeidstaker kan ta på seg foredrags- og undervisningsoppdrag på fritiden mot honorar, så lenge arbeidstaker lojalt oppfyller arbeidsavtalen med hovedarbeidsgiver. Fri fra ordinært arbeid for å utføre foredrags- og undervisningsoppdrag, skjer etter avtale med nærmeste overordnede. Dersom arbeidstakeren får fri fra ordinært arbeid for å utføre foredrags- eller undervisningsoppdrag, skal det foretas trekk i fleksitid, feriedager eller trekk i lønn slik at det ikke ytes ordinær lønn i tillegg til honoraret Ved utbetaling av godtgjørelser for frivillig undervisning må det derfor bekreftes fra arbeidstaker at oppgavene er utført på fritiden og etter avtale med nærmeste overordnede.

12 Sensoroppdrag og bistillinger
Den enkelte medarbeider har anledning til å påta seg å være sensor ved annen institusjon og utføre arbeidet i arbeidstiden i den utstrekning det er nødvendig, mot at arbeidstiden tas igjen til andre tider, alternativt avtales redusert arbeidstid og avkortet lønn. Arbeid som sensor skal meldes til nærmeste leder. Den enkelte medarbeider har i tillegg til 100 % stilling ved HiL, anledning til å påta seg ekstraarbeid og inneha bistilling/bierverv inntil 20 % innenfor ordinær arbeidstid, når dette arbeidet er til gang for utførelsen av arbeidet for virksomheten. Det er en forutsetning at arbeidet i ordinær stilling tas igjen til andre tider, alternativt avtales redusert arbeidstid og avkortet lønn. Det er en forutsetning at arbeids som sensor og bistillinger /ekstraarbeid ikke er til hinder for gjennomføring av de ordinære oppgavene som er knyttet til medarbeideres tilsettingsforhold ved høgskolen, jf. arbeidsavtale mellom HiL og den enkelte medarbeider. Inngåelse av avtaler som sensor og bistilling skal meldes til nærmeste leder. Leder har ansvar for å bringe informasjon om bistillinger videre til personalseksjonen. Informasjonen skal lagres på vedkommende medarbeiders personalmappe.

13 Verktøy for arbeidsplanlegging
Skjema fra 2002 – utarbeidet av personal Avdelingenes egne skjema Erfaringer? Elektronisk verktøy utviklet av Grenland web i samarbeid med UiA. Praksis / behov / ønsker?

14 Prioriteringer På hvilke områder har vi det vi trenger?
Hva er mest akutt å jobbe med?

15 Del 2 – diverse ordninger
Annum Nivå Regleverk/retningslinjer Oppfattes som ”private midler”? Skattemessige forhold Representasjon Retningslinjer i Statens personalhåndbok Høgskoledirektør eller den vedkommende gir fullmakt, skal etter en vurdering av det enkelte tilfelle avgjøre om et arrangement er å regne som representasjon. Denne vurderingen skal foretas skriftlig før arrangementet finner sted og følge saken. Dekning av reiser og opphold Bistillinger Gjeste og timelærere Godtgjørelse for timelærere, sensorer mv. Se HiGs retningslinjer – ønske om enhetlig praksis.


Laste ned ppt "Arbeidstidsordninger for UF-ansatte ved HiL – regelverk og praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google