Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbudskonferanse 23. april 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbudskonferanse 23. april 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbudskonferanse 23. april 2014
Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører

2 Vi når våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket

3 Ruters program for å forhindre korrupsjon og andre alvorlige regelbrudd
Forebygge Etisk regelverk (Personalhåndboken) Handlingsregler for leverandører (jf FNs Global Compact 10 prinsipper, Klar lederforankring: «Tone from the top» er viktig! Administrative rutiner (Innkjøpsveilederen, fullmaktsreglene m.m. i Personalhåndboken) Økonomirutiner Risikostyring Regelmessig opplæring i etisk regelverk og sentrale rettslige rammevilkår Kultur for å opptre ordentlig! Oppdage Kultur for åpenhet og redelighet Varslingstjeneste; intern og ekstern kanal, mulighet for anonym varsling. Internkontroll Reagere Gjennomtenkte, effektive og konsekvente reaksjoner ved regelbrudd Gode rutiner for å følge opp regelbrudd Kultur og prosesser for kontinuerlig forbedring.

4 Fokus for Ruters revisjon av etiske regler
(Gjeldende etiske regler vedtatt 23. mars 2012 – revisjon annethvert år). Kultur for å opptre ordentlig! Klar lederforankring og klart lederansvar. Etablere gode verktøy som gir trygghet for de ansatte og Ruter (f.eks. med utgangspunkt i Transparency Internationals veiledere, NHOs veiledere, bl.a. «Over streken» m/trafikklys). Diskusjoner i teamene og mellom ansatte og nærmeste ledere, slik at etiske vurderinger og valg blir en naturlig del av arbeidshverdagen. God opplæring – dilemmatreninger – regelmessig oppfriskning – ALLE ansatte! Regelmessig gjennomgang av rutiner og retningslinjer.

5 NHOs veileder: «Over streken!»
Rødt lys: Forhold som må unngås, oftest fordi de er klart eller med stor sannsynlighet ulovlige. Gult lys: Kan etter omstendighetene være ulovlig eller uetisk, men behøver ikke være det. Grønt lys: Lovlig og etisk forsvarlig i de fleste tilfeller. Hovedpoenget med veilederen er tre skjemaer, for gaver, representasjon og utgiftsdekning. I teksten finner du skjemaer med eksempler på vurderinger, bakerst i heftet finner du de viktigste skjemaene, de du skal bruke selv.

6 HANDLINGSREGLER FOR RUTERS LEVERANDØRER
1. Overholdelse av rettsregler I tillegg til å følge disse handlingsreglene skal leverandøren overholde gjeldende lover og regler. Ved motstrid skal høyeste standard gjelde. 2. Menneskerettigheter Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, herunder: - Arbeide for like muligheter og lik behandling av ansatte uavhengig av hudfarge, rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, kjønn eller alder. - Respektere enhver persons verdighet, privatliv og rettigheter. Ikke tolerere uakseptabel behandling av ansatte, herunder psykisk mishandling, seksuell trakassering eller diskriminering. - Forby oppførsel som innebærer uttalelser, kroppsspråk og fysisk kontakt som er av seksuell, tvingende, truende, fornærmende eller utnyttende karakter. 3. Arbeidsmiljø Leverandøren skal - Anerkjenne de ansattes rett til å organisere seg og retten til å være uorganisert, og verken begunstige eller diskriminere ansatte på grunnlag av sitt forhold til arbeidstakerorganisasjoner eller fagforeninger. - Overholde bestemmelser om minstealder for sysselsetting i norsk lov (jf. ILO-konvensjon nr. 138 forbud mot barnearbeid). Ikke ansette noen mot sin vilje eller for øvrig ha noen form for tvungen arbeidskraft. - Sørge for rettferdig lønn som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene i Norge eller andre nasjonale regler om minstelønn. - Overholde gjeldende arbeidstidsbestemmelser i henhold til nasjonal lov. 4. Korrupsjon og bestikkelser - Ikke akseptere eller ta del i noen form for korrupsjon eller bestikkelser, herunder enhver form for betaling eller annen fordelsoverføring til offentlige tjenestemenn i den hensikt å påvirke vedkommendes avgjørelser. - Verken direkte eller indirekte gi gaver til Ruters ansatte eller representanter. Unntatt er gaver av ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende. - Verken direkte eller indirekte bekoste bevertning, sosiale arrangementer, underholdning, reiser eller lignende for Ruters ansatte eller representanter. - - Unntatt er nøkterne arbeidsmåltider. Ikke tilby Ruters ansatte eller representanter bevertning, utgiftsdekning, gaver, rabatter eller andre ytelser i situasjoner knyttet til anbudskonkurranser, kontraktsforhandlinger eller tildeling av kontrakt. 5. Miljøvern Leverandøren skal - Etterleve gjeldende lovgivning og internasjonale standarder for miljøvern. - Begrense forurensning og iverksette tiltak for bedre miljøvern. - Benytte eller ta i bruk et tilfredsstillende styringssystem for miljø (f.eks. ISO 14001). 6. Ansattes helse og sikkerhet - Ta ansvar for de ansattes helse og sikkerhet. - Ha kontroll på eventuelle farer og ta forholdsregler for å unngå ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. - Sørge for opplæring og sikre at de ansatte har den nødvendige kunnskap vedørende helse- og sikkerhetsforhold. - Ha et tilfredsstillende styringssystem for yrkesrelatert helse og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven. 7. Hvitvasking - Leverandøren skal motsette seg enhver form for hvitvasking av penger og skal ta nødvendige skritt for å forhindre at slikt skjer i forbindelse med sine finansielle transaksjoner. 8. Konkurranse - Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller være delaktig i brudd på konkurransereglene; herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling. 9. Leverandørkjeden - På best mulig måte sikre egne leverandørers etterlevelse av disse handlingsreglene. - Basere utvelgelse og behandling av egne leverandører på saklige kriterier.

7 «Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg» (Samspillsreglene)
La oss: sikre trygge og forutsigbare rammer for ansatte og virksomheter i bransjen, og nå våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket!

8 Vi når våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket


Laste ned ppt "Tilbudskonferanse 23. april 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google