Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHV Rogaland Årsmøtekonferansen 2013 «Siste nytt fra KS»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHV Rogaland Årsmøtekonferansen 2013 «Siste nytt fra KS»"— Utskrift av presentasjonen:

1 NHV Rogaland Årsmøtekonferansen 2013 «Siste nytt fra KS»
Therese Sivertsen, KS Sola, 7.februar 2013

2

3 Det handler om kommunikasjon, og det er fortsatt litt å jobbe med….

4 Kommunal medfinansiering (KMF)
Årsprognosen for kommunal medfinansiering på 5,2 mrd. kroner ser ut til å holde seg: Hdirs omtale 2.tertial Omlag 200 mill. kr. mer enn hva som er lagt inn i rammetilskuddet for medfinansieringen. Makroanslaget kan skjule store negative utslag for kommuner i mikro.  225 kommuner må betale mer for KMF enn det de har fått finansiert igjennom rammetilskuddet. Det utgjør om lag 370 millioner kroner for disse. Kommunene er geografisk spredt, men flere befinner seg blant annet i følgende fylker: Hedmark, Vestfold, Telemark, Hordaland, Nordland

5 Kommunal medfinansiering (forts.)
I statsbudsjettet ble det lagt inn en egen kompensasjonsordning knyttet til mulig tap av reformen på 305 mill kr, som ble finansiert innenfor den samlede veksten i frie inntekter til kommunene. Skal kompensere de kommuner som ved innføringen av samhandlingsreformen hadde et høyere forbruk innen kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter enn hva som ble kompensert gjennom overførte rammer etter kostnadsnøklene. For noen kommuner, f.eks Oslo er mesteparten av tapet innarbeidet på grunn av utskrivningsklare pasienter. I Nasjonal Koordineringsgruppe er det løftet frem en bekymring for variasjonene mellom kommuner når det gjelder medfinansiering, fordi man ser at mange kommuner har større kostnader enn det de har fått overført.

6 Utskrivningsklare pasienter (USKP)
KS FoU: «Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg?» Tallene tyder på at langt flere defineres som utskrivningsklare, men kommunene tar i mot pasientene og liggedøgnene reduseres. Det er grunn til å anta at det var en betydelig underrapportering tidligere før reformen trådde i kraft. Likevel kan det konkluderes med at svært mange kommuner har brukt overføringene i rammetilskuddet (0,56 mrd.kr.) til å etablere egne, nye tilbud, slik at liggedøgnene er redusert. Så langt er det ikke registrert økninger i reinnleggelser blant de som er utskrevet fra sykehusene. Men: det er behov for nærmere analyse av tallene.

7 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud
Det er meldt en del usikkerhet fra kommunene rundt finansieringen av øyeblikkelig hjelp døgntilbud, særlig gjelder dette overføringen fra helseforetakene. Der er ulik forståelse mellom sykehus og kommunene om den helsefaglige kompetansen i kommunene er god nok for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Det er bekymring i helseforetakene om innholdet i avtalene om etablering av øyeblikkelig hjelp-døgnplasser. Det stilles spørsmål ved om en del av plassene som planlegges er tilstrekkelig rigget med medisinsk kompetanse til å kunne bidra til redusere behovet for sykehusinnleggelse. KS setter i gang en FoU i 2013 for å beskrive og analysere hvordan kommunene etablerer øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Revidert veileder: Forsterkede hjemmetjenester…

8 Rus/psykiatri – kommunal medfinansiering
Vedtak fattet i KS Hovedstyre 22.januar 2013: KS er positive til at det vurderes nye økonomiske virkemidler innen rus og psykisk helse, hvis de bidrar til å gi brukerne et mer helhetlig og koordinert helsetilbud. KS mener at en innføring av nye virkemidler for hele landet forutsetter: Kunnskap om hva som fremmer gode pasientforløp En vurdering av økonomiske risikofaktorer for kommunene Et godt datagrunnlag om aktuelle pasientgrupper KS mener at kunnskapsgrunnlaget i dag er for usikkert til at kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare kan innføres allerede fra 2014. KS mener det bør gjennomføres forsøk med ulike samhandlingsmodeller – herunder økonomiske virkemidler - mellom kommunesektoren og helseforetakene, før det innføres generelle ordninger. Temaet skal tas opp i konsultasjonsmøtet mellom KS og Regjeringen 28. februar 2013 og i Nasjonal Koordineringsgruppe 5. mars 2013.

9 Folkehelse/forebygging
KS Hovedstyre møte med helseministeren i morgen (8.februar 2013). Tema i styringskurset i region vest (analyse av styringsdata) Ny St.meld.om folkehelse (våren 2013)

10

11 Første kurs i analyse av styringsdata, region vest
Etne Fjell Flora Kvam herad Radøy Randaberg Stavanger Time Ullensvang Ytterligere 18 står på »venteliste» Kurs 2 kommer til høsten.

12

13 KS FoU: «Helsefagarbeidere ønsker seg fulltidsjobb»

14 FoU-rapporter (KS) Samhandlingsreformprosjekter publisert i 2012:
Kostnader og gevinster ved elektronisk meldingsutveksling PwC (Jan 2012)  Hva har samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Norut (Aug 2012) Kommunenes samhandling med helseforetakene Deloitte (Sept 2012) Lindrende behandling ved livets slutt Deloitte (Okt 2012) Utskrivningsklare pasienter – endrer praksis seg? Rambøll Management Consulting (Des 2012) Igangsatt i 2012: KS Storbyforskningsprosjekt om samhandlingsreformen mellom kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten i storbyene, SINTEF (Vinter 2013) Kartlegging av samarbeidsmodeller i legetjenesten i kommunene, Norut ( ) Friere brukervalg gjennom helsetjenesten, Fürst og Høverstad ( ) Gode modeller for elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten, PwC ( ) Prosjekter som skal igangsettes i 2013: Behandling og oppfølging av voldelige brukere: Samspill eller svarteper-spill mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene Lokale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak – et verktøy for sammenhengende tjenester og reell likeverdighet? Forsterket legetjeneste i kommunene. Virkninger for kommunene av ny fastlegeforskrift Rus og psykisk helse – Finansieringsordninger og kvalitetsutvikling Øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal etableres i kommunene – hvordan går det? Samhandlingsreformen og konsekvenser for pleie- og omsorgstilbudet Folkehelse og forebygging – hva slags tiltak eksisterer i kommunen? Oversikt på

15 FoU: «Lindrende behandling ved livets slutt» (2012)
Utført av Agenda Kaupang, Diakonhjemmets Høyskole og Deloitte AS på oppdrag fra KS den palliative sengen er der pasienten befinner seg til enhver tid balansen mellom avslutning av livsforlengende tiltak og god symptomlindring er en sentral etisk utfordring. For de døende selv og deres pårørende blir en verdig død ofte beskrevet ut fra hvordan de siste dager og timer ble ivaretatt. Dagsseminar region vest 4.juni. Invitasjon kommer.

16

17 Samarbeid om etisk kompetanseheving
Et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den Norske Legeforening, YS, FO samt KS. KS har gjennomføringsansvaret og HOD finansierer prosjektet. Løpende opptak Invitasjonsbrev til alle postmottak i disse dager Haugesund Stavanger Rennesøy Tysvær Vindafjord Bokn Lund Sandnes Sola Suldal Klepp Bjerkrheim

18 Innovasjon Mine mål for 2013:
Det skal jobbes med brukerstyrt innovasjon i kommunale tjenester, med følgende innsatsområder: Produkter/teknologi, tjenester og arbeidsformer/-metoder Innovasjonshistorier fra/til kommunene skal løftes fram og synliggjøres Det skal etableres et regionalt program for leverandørutvikling (KS og NHO Rogaland) med tilhørende prosjekt i 50% stilling. Det skal gjennomføres en innovasjonskonferanse med kommunepolitikere som hovedmålgruppe. Samarbeid mellom Sola kommune og KS Rogaland. 15.april 2013, Sola kulturhus. Invitasjon kommer i uke 8 . Sett av datoen! FoU-arbeid og –formidling skal skje på alle relevante arenaer i KS-regi. Det skal jobbes mer, nytt og annerledes med brukermedvirkning.

19 Innovasjon (forts.) «Innovasjon i omsorg» (NOU 2011:11) Kommer:
St.meld. om innovasjon i offentlig sektor (april 2013?) KRDs strategi for kommunal innovasjon (våren 2013) Her kan dere gi innspill:

20 Ny veileder: «Hvordan komme i gang med elektroniske meldinger i helse og omsorgssektoren?»
KS samarbeider med Norsk Helsenett i prosjektet "KomUT". Prosjektet har som mål å hjelpe kommunene med utbredelse av elektroniske meldinger. "Vestlandsløftet" er en del av «KomUT», de har samlet sine erfaringer i veilederen "Vestlandsheftet". Alle fastleger, kommuner og helseforetak har felles utfordringer som må løses for å få til elektronisk meldingsutveksling. Veilederen skal være til hjelp i disse prosessene. Deltakere i «Vestlandsløftet» har vært Bergen kommune, i samarbeid med Stavanger, Karmøy, Flora og Stryn kommuner, samt representanter fra Helse Vest og KS.

21

22 Hverdagsrehabilitering

23

24 Kommunesektorens arbeidsgivermonitor (KS) - for økt kunnskap og forståelse
Monitoren er en statistikk- og faktapublikasjon som årlig skal beskrive utviklingen og tilstanden på sentrale arbeidsgiverrelaterte områder i kommuner og fylkeskommuner. Arbeidsgivermonitoren skal gi økt kunnskap og forståelse av sentrale problemstillinger og muligheter i arbeidsgiverpolitikken, og gi regelmessig svar på spørsmål som tidligere ikke har vært systematisk belyst og sett i sammenheng. Monitoren skal også være til nytte i planlegging, iverksetting og oppfølging av arbeidsgiverpolitikken i kommunesektoren. Nøkkeltall for den enkelte kommune og fylkeskommune gjøres tilgjengelig via slik at kommuner og fylkeskommuner kan sammenlikne seg med et lands-og fylkesgjennomsnitt. 7 faste hovedområder: Arbeidskraft og rekruttering Arbeidsgiverstrategier og ledelse Utdanning og kompetanse Heltid/deltid Sykefravær, nedsatt funksjonsevne og avgangsalder Innvandring Lønns- og arbeidsvilkår.

25 KS på sosiale medier: KS Vest-Norge: Facebook Twitter:

26


Laste ned ppt "NHV Rogaland Årsmøtekonferansen 2013 «Siste nytt fra KS»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google