Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene NSAB er en avtale der kundene er part. Det er viktig å fremheve.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene NSAB er en avtale der kundene er part. Det er viktig å fremheve."— Utskrift av presentasjonen:

1 Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene NSAB er en avtale der kundene er part. Det er viktig å fremheve at NSAB ikke er en ensidig kontrakt utarbeidet av speditørene. Det er en kontrakt hvor transportkjøperne har deltatt som en likeverdig part. Ved siste revisjon som ledet frem til NSAB 2000, var det de nordiske transportkjøper- organisasjoner som krevde forhandlinger. 1

2 NSAB ble da revidert etter en gjennomgang av samtlige ønskede endringsforslag og alle transportkjøper- organisasjoner i Norden støttet den nye avtalen. I Norge var det Transportrukernes fellesorganisasjon som deltok. Den har som medlem bl.a. NHO, Norsk Industri, HSH, Skogbruket pluss en rekke enkelt- selskaper. Således er de aller fleste transportkjøpere part i avtalen, for eksempel Statoil, Norsk Hydro og mer enn 30.000 andre bedrifter. 2

3 Det var partenes klare forutsetning at NSAB skal benyttes som standardavtale. Standardavtalen bygger på transportretten. Avtalen er spesialdesignet for forholdet mellom en logistikkbedrift og en transportkjøper. Den bygger på de konvensjoner som dekker det som gjelder for transport og lagring innenfor vei, sjø, bane og fly. 3

4 Dette gir fordeler for kjøperne: • Speditøren har et strengere profesjonsansvar. • Speditøren har bevisbyrden for at kontraktene blir oppfylt på en omsorgsfull måte. • Speditøren må også bevise at han ikke kan klandres for skader, tap og forsinkelse. 4

5 • Kjøperne kan lettere forsikre sin risiko og det totale behov for forsikringer blir også rimeligere. • Kjøperne kan lettere gis kreditt. • Det er lettere å få erstatning ved tidsbestemte avtaler. • Det er større plikter ved lagring. 5

6 Standardavtalen er tilpasset forsikringsmuligheter. Bare ved bruk av standardavtalen kan man være sikker på at speditøren gjennom sin forsikring kan dekke kundens krav. Forsikringsbransjens forsikringer dekker bare ansvaret man har etter NSAB. Dersom det gjelder transport og lagring av svært verdifulle varer, har forsik- ringsbransjen tilbud om forsikringer for transport- kjøperne. Omvendt er det altså nærmest umulig for speditørbransjen å få tilsvarende dekning. 6

7 Kundens standardavtale er som oftest en avtale som ikke gjelder tjenester. De aller fleste kundeavtaler som forsøkes benyttet er avtaler som bygger på kjøp av varer. De passer således dårlig som avtale for våre tjenester. Sjølv om de skulle være tjenesteavtaler, pålegger de speditør- bransjen vilkår som man altså ikke kan forsikre og som går på tvers av lovgivning og konvensjoner. De vil også lettere føre til rettstvister da de er ensidige diktater. 7

8 Høyesterett har i dom inntatt i Rettstidende 1994 side 626 sagt: NSAB inneholder en ansvarsregulering i en standard- kontrakt fremkommet gjennom forhandlinger mellom organisasjoner som er representative for spedisjons- bedriftene og kundene. Ansvarsreguleringen bygger således på en avveining av de motstridende interesser som gjør seg gjeldende, herunder hensynet til forelig- gende forsikringsmuligheter og til hvem som er nærmest til å tegne forsikring. Ikke minst gjør hensynet til 8

9 Forutberegnelighet og klare og enkle løsninger seg gjeldende med styrke. Etter Høyesteretts mening vil det være uheldig å forrykke den ansvarsregulering som på dette punkt følger av kontrakten. 9

10 10


Laste ned ppt "Argumentliste for at våre kunder skal akseptere NSAB som en del av kontraktsforpliktelsene NSAB er en avtale der kundene er part. Det er viktig å fremheve."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google