Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ART - et program for trening av sosial kompetanse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ART - et program for trening av sosial kompetanse"— Utskrift av presentasjonen:

1 ART - et program for trening av sosial kompetanse
Førstelektor Knut K. Gundersen Diakonhjemmet Høgskole Rogaland Fagkonsulent Asbjørg Berget Habiliteringstjenesten i Oppland

2 ART - Multimodalt program bestående av 3 komponenter
Spesifikk trening Sosiale ferdigheter (atferd) Spesifikk trening Sinnekontroll (emosjoner) JuniorARTfilm som link Spesifikk trening Moralsk resonnering (kognisjon)

3 Mål Styrke sosial kompetanse Erstatte aggressiv atferd med sosialt akseptabel atferd

4 Rasjonale Generell øking i sosial kompetanse reduserer problematferd gjennom Teknikker for å redusere frustrasjon /sinne Øking av situasjonsforståelse Større repertoar av sosiale ferdigheter (handlingsstratergier) Bedre problemløsningsferdigheter Større empatisk forståelse Erstatte avvikende atferd ved å lære spesifikk alternativ atferd med samme funksjon (baseres på funksjonelle analyser / jfr. Durand FKT)

5 Trening i sosial kompetanse
Utgangspunkt i en ”ferdighets mangelmodell” Sosial situasjoner takles dårlig grunnet begrensninger i eller mangel på spesifikke ferdigheter (Bierman & Welsh, 1997) Negativ korrelasjon mellom mål på sosial kompetanse og ensomhet (Jones, Hobbs, & Hockenbury, 1982), depresjon (Tse & Bond, 2004; Segrin, 1990), hjerte- og karlidelser (Ewart, Taylor, Kraemer, & Agras, 1991), rusproblematikk (Gaffney, Thorpe, Young, Collett, & Occhipinti, 1998), ungdomsforbrytelser (Renwick & Emler, 1991) og atferdsproblemer (Najaka, Gottfredson, & Wilson, 2001; Webster-Stratton & Hammond, 1998; DeRosier, 2004). Det er også påvist sammenheng mellom barns evne til å etablere vennskap og grad av psykiske vansker gjennom hele livet (Hay, Payne, & Chadwick, 2004) Ved å øke sosial kompetanse minskes stress / atferdsvansker Også sterk samvariasjon mellom sosial kompetanse og skoleprestrasjoner. 75% av barn med lærevansker har manko på sosiale ferdigheter(Kavale & Forness, 1996

6 Sosial informasjons-bearbeidings modell (Crick and Dodge, 1994)
En sosial samhandling kan forstås gjennom følgende 6 trinn: Utvelgelse av sosiale signaler, Tolking av sosiale signaler, Klargjøring av mål, Etablering av handlingsalternativer Valg av respons 6) Gjennomføre respons. Blant annet så har barn og unge med atferdsvansker av ulike grunner problemer med en eller flere av disse trinnene (Foster & Crain, 2002) og hensikten med kompetansefremmende tiltak blir således å øke deres kapasitet på disse områdene.

7 Forutsetninger for at program skal ha effekt
Tiltak å være rettet mot den enkeltes problemområder - risikofaktorer Tiltak må være basert på virksom teori og tilpasset målgruppa Metoden må ha dokumentert effekt Metoden må være korrekt implementert Blant annet plan for generalisring

8 Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring
ART opprinnelig Utviklet av Arnold P Goldstein, Barry Glick og John Gibbs ved Syracuse University i New York Start gjennomgående gode resultater Non-profit Materiell distribueres i bøker og gjennom kurs Internasjonal organisasjon ivaretar kvalitetssikring 3 norske medlemmer (Børge Strømgren, luke moynahen, Knut Gundersen) I Europa ART utbredt særlig i Sverige, Nederland, Polen, Storbritannia, Russland, Lithauen, Island Norge spredte forsøk (Gundersen / Moynahan 1995) med utviklingshemmede / autismespekteret Goldsteinseminar 2000 og oppstart av 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse 2002

9 ART-senteret Ann Karin Sigmundstad Knut Gundersen Johannes Finne
Frode Svartdal Tutte Mitchell Olsen Johannes Langeveldt

10 Сотрудничает с бывшими студентами по вопросам контроля качества и обучения тренеров
Art I barnehage ART med utviklingshemmede / autisme ART i rusinst. Trening Sosial Forståelse ART i barnevernsinst ART i fengsel Helsekole ART. АРТ в школе 10

11 60 studiepoengs videreutdanning i “Trening i sosial kompetanse” ART-instruktører
Deltids studie over 2 år: 8 ukes samlinger ART sentral metode ART-trenings praksis med forskning Andre metoder i trening av sosial kompetanse

12 8 dagers ART-trener kurs
4 dager sosial ferdighetstrening og sinnekontrolltrening 3 dager repetisjon og moralsk resonnering 1 dag med praktisk prøve ART-eksamen 15 studiepoeng

13 Veiledning Veiledning i: Implementering Metodeutvikling
Miljøterapi / generalisering Motivasjons- og belønningssystemer

14 FamilieART Bygd på den Canadiske modellen til Calame & Parker
2 dagers påbygningskurs for ART-trenere Gratis veiledning til familieART grupper som er med på forskning

15 Trening i sosial forståelse

16 6 dagers kurs JuniorARTtrener

17 Evalueringsundersøkelser i Norge

18 Anbefalt og en del av MultifunC - modellen (Andreassen - 03)
Forskergruppe oppnevnt av utdanningsdirektoratet og helse - og sosialdirektoratet (Nordahl -06) Programmet vurderes å tilhøre kategori 3: Program med dokumenterte resultater. ”Forskergruppen anbefaler ART til bruk på skolens ungdomstrinn i forhold til grupper som har utviklet eller står i fare for å utvikle problematferd. Brukt i primærforebyggende sammenheng bør programmet suppleres med skoleomfattende tiltak.” ”Anbefalt av Ungsinn”

19 Hvor trenes ART i Norge? Barnehager Barnevernsinstitusjoner Skoler Rusinstitusjoner Fengsel Asperger / Autisme Psykiatri Psykisk utviklingshemming

20 ART grupper i alle landsdeler i over 50 kommuner. Over 2000 trenere
Fra full implementering i alle trinn til enkeltgrupper

21 ART program (standardprogram)
Vanligvis 10 ukers program Hver komponent 1 gang pr uke, ca 1 time pr gang, helst ulike dager

22 Vanligvis 2 trenere for mellom 4 - 8 deltagere
Klar oppgave fordeling mellom trenerne

23 Sosial ferdighetstrening
Målet er å gi elevene sosiale ferdigheter som de kan benytte som alternativ til aggresjon 60 definerte ferdigheter for barn / 50 ferdigheter for ungdom 5 / 6 kategorier 8 – 9 ferdigheter trenes pr. kurs Grunnleggende sosiale ferdigheter Å lytte Å starte en samtale Å si takk Viderekommende sosiale ferdigheter Å be om hjelp Å bli med i en aktivitet som er i gang Å følge instrukser Ferdigheter for å håndtere følelser Å gjenkjenne egne følelser Å uttrykke egne følelser Å belønne seg selv Ferdigheter som alternativ til aggresjon Å be om lov Å hevde sin rett Å unngå trøbbel Ferdigheter for å håndtere stress Å fremføre en klage Å vise sportsånd Å takle det å mislykkes Planleggingsferdigheter Å finne årsaken til et problem Å sette seg et mål Å konsentrere seg om en oppgave Asbjørg Berget

24 Fast struktur på hver time
Velkomst Evt. presentere gjester – minne om regler Hva har skjedd siden sist Tilbakeblikk Hjemmeoppgaver Dagens ferdighet Lek Hva gjorde jeg bra – hva kunne jeg gjort annerledes Evt ”vennskapsrunde” Avslutning 1.Definer ferdigheten 2. Modeller ferdigheten 3. Når ferdigheten anvendes 4. Velg hovedaktør 5. Planlegg rollespillet 6. Gjennomfør rollespillet 7. Feedback 8. Ny aktør 9. Hjemmelekse

25 Stressmestringsferdigheter Ferdighet 42 Forholde seg til gruppepress.
Forslag til rollespill:  Skole/arbeidsplass: Hovedpersonen må takle gruppepress som går på å gjøre hærverk i nabolaget. Hjemme: Hovedpersonen står overfor press fra broren som vil stikke av. Sammen med venner: Hovedpersonen står ovenfor press for å slåss. Tilbake Trinn for trinn: Tenk på hva gruppen vil at du skal gjøre, og hvorfor. Tenk på hva du ønsker å gjøre. Bestem deg for hvordan du skal si det til gruppa. Gjennomfør valget ditt.

26 Sinnekontroll 10 ukers grunnleggende program
Time 1 Innledning Time 2 Ytre og indre triggere Time 3 Signaler Time 4 Dempere Time 5 Mine egne dempere Time 6 Konsekvenser Time 7 Hvordan havner jeg i konflikt situasjoner? Time 8 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon Time 9 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon Time 10 Valg av sosiale ferdigheter - andre løsninger enn aggresjon

27 Trening Moralsk resonnering
Tankekomponenten i ART Dilemmadiskusjoner der deltakerne blir presentert for et moralsk dilemma som drøftes Skal jeg ta hensyn til meg selv, kameraten, andre? Bygger på moraske stadier som reflekterer gradvis større grad av empati. Identifiserer typiske tankefeil, eks. bagatellisering forutsette det verste skylde på andre

28 Forskning Lite forskning på ART med utviklingshemming
Spesifikke grupper med ART på videreutdanningen. Positive erfaringer, men kartleggingen ikke relevant for gruppa Masteroppgave Asbjørg Berget Signifikant positive resultater på mål for sosial kompetanse og reduksjon på problematferd, men for liten gruppe til å trekke sikre resultater Doktorgrad Børge Strømgren

29 “Nettverksferdighetstrening”
Forutsetning: Ethvert problem er et problem for minst 2 parter og alle må gjøre noe for å løse problemet. 1 Velg et problemområde Ikke start med det mest alvorlige problemet Eksempel: Problemer når en skal vekkes 2. Rollespill til uønsket samhandling oppstår. Spørsmål: Hvilke intensjoner har de 2 personer? Eksempel: Gutten var sint og moren ble også sint 3. Brainstorming Hva kunne de ha gjort annerledes? Hvordan kan du få samme resultat, men uten negative konsekvenser? Teknikk “moynahans fjernkontroll” Alternative “script” for begge personer. Eksempel Mor: “Du må stå opp” Sønn: “Gi meg 5 minutter” Give me five minutes” Mor: “ok” SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord

30 SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord
Øving på alternative samhandlingsmønstre “Trippeldans” 1. Step: Trenere framfører 2. Step: Trener spiller sønnens rolle; alle øver på morens rolle.. 3. Step: En av trenerne spiller morens rolle og alle deltakere spiller sønnens rolle etter tur. Evt. Feilkorrigeringstrening SPT - Knut Gundersen / Lisbeth Valjord

31 Forutsetninger for at et program skal ha effekt
Programmet må være validert Washington State’s Evaluation of Evidence-Based Juvenile Justice Programs (Barnoski, Aos, 2004): ART delivered competently Reduces 18-month felony recidivism by 24 percent. Benefit to cost ratio of $11.66. (Regardless of competence: $6.71 savings) (501 I ART-gruppa. 417 I kontrollgruppa)

32 CADBI CBCL ART Com- parison Pre Post F Parent 156.5 130.2 18.03* 18.4
Behaviour Problems. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the CADBI and CBCL instruments. * = p < .01 CADBI CBCL ART Pre Post F Parent 156.5 130.2 18.03* 18.4 13.8 27.59* Teach 143.9 124.0 8.11* Teach. 17.0 12.1 13.49* Youth* 72.0 51.6 5.97* Youth 17.6 14.2 14.81* Com- parison 98.9 93.3 0.36 10.4 9.6 .29 134.0 117.7 2.13 13.2 11.8 .39 50.0 .02 14.1 5.45*

33 SSRS HIT ART Com- parison
Social skills. Means and within-groups differences (pretest vs. test) for the ART and comparison groups for the SSRS and HIT instruments * = p < .01 SSRS HIT ART Pre Post F Parent 25.2 26,4 10.64* Teach 22.4 24,1 11.60* Teach. Youth 101.4 106.3 2.19 3.30 2.67 9.58* Com- parison 27.1 26,7 .42 23,4 1.73 103,4 109.9 1.58 2.93 2.49 7.35*


Laste ned ppt "ART - et program for trening av sosial kompetanse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google