Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap og økonomi for allmennleger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap og økonomi for allmennleger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap og økonomi for allmennleger.
Temakurs 2014 Ilsetra

2 Temaoversikt Praksisregnskap Legesenterets regnskap
Bokføring og regnskapsplikt Kostnadsfordeling legesenter Dokumentasjon, bilag Forstå regnskapet Årsoppgjøret – årsregnskapet Bokettersyn

3 Legen – forretningsdrivende
En bedrift som skal drives forsvarlig : Faglig Moralsk Etisk Økonomisk Administrativt Organisatorisk

4 Fagkompetanse Utdanning og praksis er rettet mot fag – ikke mot drift av virksomheten : Bedriftsleder Personalansvarlig Økonomisjef HMS og IT sjef Andre områder……..

5 Dilemma fag - virksomhet
Fagligheten kontra økonomi Listestørrelse Konsultasjoner Egenandeler Prøvetaking Takst-kombinasjoner Re-konsultasjoner Annet

6 Regler bokføring og regnskap
Samme regler for en lege som for en annen bedrift Mange lover, forskrifter og regler man må forholde seg til

7 Regler bokføring og regnskap
Regnskapsloven Bokføringsloven Forskrift om bokføring God regnskapsførerskikk Skatteloven Skattebetalingsloven Arbeidsmiljøloven

8 Regler og henvisninger
Bokføringsloven Forskriften Kontanttransaksjoner Skatteetaten Legeforeningen SOP

9 Regnskapet – til nytte eller ?
Styringsverktøy Sikre inntektene Sikre sykepenger Lånebehov Fordeling av senterets utgifter Grunnlag for skatt Egen næringskonto bank !

10 Regnskap – de tre faser Budsjett Regnskap Årsregnskapet

11 Kostnadsfordeling senter
Legesenter ofte et sted å fordele kostnader og den som «eier» avtalene Enkel modell Rettferdig modell Tilpasse seg i et system Skriftlig Forutsigbart

12 Fordeling kostnader Hvilke kostnader fordeles : Faste kostnader
Variable kostnader Forbruksmateriell

13 Fordeling av kostnader
Forutsetninger: Forutsetninger Eierandel Kurative dager Inntekt bto Salg Liste Lege 1 33,33 2 kr ,00 kr ,00 800 Lege 2 3 1000 Lege 3 33,34 5 kr ,00 kr ,00 1200 Sum 100 10 kr ,00 kr ,00 3000

14 Fordeling av kostnader
Modell 1: fast/ liste / salg Modell 1 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr kr Variable liste kr kr kr Forbruksmatr salg kr kr kr Sum kostnader kr kr kr Kostnad pr mnd kr kr kr Basis 400 pr pas kr kr kr Nto kostnad mnd kr kr kr

15 Fordeling av kostnader
Modell 2: liste / inntekt / salg Modell 2 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr kr kr Variable inntekt kr kr kr Forbruksmatr salg kr kr Sum kostnader kr kr kr Kostnad pr mnd kr kr kr Basis 400 pr pas kr kr kr Nto kostnad mnd kr kr kr

16 Fordeling av kostnader
Modell 3: liste / kur.dager / salg Modell 3 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn liste kr kr ,00 kr Variable Kur.dager kr kr kr Forbruksmatr salg kr kr Sum kostnader kr kr kr Kostnad pr mnd kr kr kr Basis 400 pr pas kr kr kr Nto kostnad mnd kr kr

17 Fordeling av kostnader
Modell 4: andel/ inntekt/ salg Modell 4 Kostnad Nøkkel Lege 1 Lege 2 Lege 3 Faste kostn eierandel kr kr Variable inntekt kr kr kr Forbruksmatr salg kr kr kr Sum kostnader kr kr kr Kostnad pr mnd kr kr kr Basis 400 pr pas kr kr kr Nto kostnad mnd kr kr kr

18 Fordeling av kostnader
Hvordan dette kan slå ut : Modell alt Lege 1 Lege 2 Lege 3 Differanse Modell 1 kr kr kr kr Modell 2 kr kr kr kr Modell 3 kr 8 333 kr kr kr Modell 4 kr kr kr kr

19 Budsjett Kvalifisert gjetning av fremtidige hendelser
Styring av likviditet Overtakelse av praksis Ansettelser Investering i utstyr

20 Regnskap gjennom året Legen kontra senter Dagsoppgjør Kasse
Kassedagbok , se eks Fagsystem Papir kontra elektronisk lagring

21 Kassekladd - kontanter
Eksempel på kassekladd : Tekst Dato Inn Ut Beholdning EGA kontant legevakt 400 300 700 200 900 Uttak etter bilag, mat Uttak til meg selv 1400 Innskudd bank

22 Egenandeler innfordring
Terminal kommuniserer med fagsystemet, kontant, kort, giro Innfordring av egenandeler giro Likviditet for legen Effektivisering for skranken Bedre dokumentasjon

23 Innfordring

24 Regnskap gjennom året Bilag – hva er det primær og sekundær
Hvordan ta vare på bilag Annen dokumentasjon

25 Regnskapsførsel Egen regnskapsperm Egen bankkonto næringen
Føring minst hver 4. måned Inntekter Kostnader Annet

26 Oppbevaring av regnskap
Lov om bokføring § 13 Papir 5 års frist – nye regler fra Elektronisk lagret 5 års frist Sekundær 3,5 år

27 Oppbevaring av regnskap
Overgangsregler Ta vare på i 10 år fortsatt : Selvangivelser med vedlegg Omsetningsoppgaver Lønns- og trekkoppgaver Terminoppgaver for forskuddstrekk / aga Årsoppgaver forskuddstrekk og aga

28 Oppbevaring av regnskap
Ta vare på spesifikasjoner : Bokføringsjournal Hovedbok Kunde- og leverandørreskontor Kan naturligvis lagres elektronisk PDF

29 Oppbevaring av regnskap
Overgangsregler : De nevne spesifikasjoner som er fra før må oppbevares i 10 år Spesifikasjoner etter dette oppbev. 5 år Bilag kan makuleres etter 5 år, men vent til etter Viktig !! Skattedir skal uttale seg om dette.

30 Organisasjonsform EPF enkeltperson ANS ansvarlig DA delt ansvar
NUF / LTD utenlandsk foretak AS aksjeselskap KF kontorfellesskap SA samvirkeforetak

31 Organisasjonsform Vurdere konsekvenser Skatt Gjeld og forpliktelser
Pris for drift Risiko Fremtid – forpliktelser - salg

32 Valg av selskapsform dilemma
Sitte igjen med mest mulig penger Best mulig jobb faglig etisk moralsk Minst mulig risiko Minst mulig ansvar Drive på en rimelig og effektiv måte rent administrativt

33 EPF Enkeltpersonforetak EPF Enkel driftsmåte øk og adm
Rimelig inngangsbillett Enkelt skattemessig, skatt av overskudd Risiko, hefter med ”hud og hår”

34 ANS Ansvarlig selskap ANS
Klart skille mellom senteret og egen praksis, både øk og adm. Økonomisk rimelig inngangsbillett Skattemessig god ordning Risiko, ”en for alle - alle for en” Avtaleverk er svært viktig

35 DA Selskap med delt ansvar DA Likhetstrekk med ANS
Fordel at man bare hefter for egen andel av forpliktelsene, altså sin eierandel Rimelig inngangsbillett Skattemessig god ordning

36 AS Aksjeselskap AS Klart skille mellom egen drift og senter
Inngangsbillett i kapital ikke fradrag for aksjekapitalen, men heller ikke ”borte” Dyrere ordning (regnskap / evt. revisjon) Endret krav aksjekapital ,- Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ? Seriøst

37 SA Samvirkeforetak Minst to deltakere
Formål å fremme medlemmenes økonomiske eller andre interesser Overskudd fordeles etter omsetning Ingen personlig risiko Gammeldags – uvanlig – tung ?

38 NUF el LTD Norsk filial av utenlandsk foretak
Ligner på AS men utenlandsk eierselskap Ingen krav til inngangsbillett el kapital Ikke krav til revisjon i dag Tilleggskrav fra bank – sikkerhet ? Seriøsitet ? Kreditt ? Skatteetaten sitt syn ?

39 Selskapsform forts Alle de nevnte formene benyttes av leger.
ANS og DA må ha to eller flere deltakere, ikke ektefeller. Samvirke er lite utbredt blant leger Senter drives i alle disse formene Legepraksis også

40 Skattemessig behandling
EPF Skattlegges av overskudd Uavhengig av hva man tar ut Fradrag for investeringer og utgifter Dele inntekt med ektefelle ?

41 Skattemessig behandling
ANS og DA Ikke eget skattesubjekt Deltakerne – eierne betaler skatt av overskuddet Skatt av uttak Underskudd gir fradragsrett Investeringer fradrag gjennom leie

42 Skattemessig behandling
Salg av andel beskattes Gevinst er forskjell mellom Salgssum Kjøpesum inkl oppregulert beskattet overskudd som ikke er tatt ut men tillagt egenkapitalen

43 Skattemessig behandling
Aksjeselskap – eget skattesubjekt (også NUF – obs regler om innsending i utland) Betaler selv skatt av overskudd Utbytte – beskattes med 27 % Ikke fradrag for underskudd Gevinst er forskjellen mellom Salgssum Kjøpesum

44 Skattemessig behandling
Samvirkeforetak beskattes som AS 27 % Eget spesielt fradrag 15 % Kjøpeutbytte

45 Hvordan foreta vurderingene
Risikovurdering Ansvar for egen del av forpliktelser Varighet ansvar og forpliktelser Fradrag så raskt som mulig Krav til innskudd og egenkapital Skattemessige konsekvenser Drift Kjøp og salg

46 Vurdering forts. Flere nivå – flere mulige løsninger
Egen drift egen praksis Senteret Eiendomsselskap Holding strukturer

47 Årsoppgjøret Sammendrag av årets regnskap Varelager Periodisering
Vurderinger fordringer Aktivering – kostnadsføring Andre poster - fradrag

48 Ligningspapir Hva skal inn og hvordan ?
Selvangivelse med alle pliktige vedlegg Papir eller elektronisk

49 Ligningspapir Frister for å levere Papir 30.04. AltInn 31.05.
Betalingsfrist for skatt

50 Ligningspapir PSA Næring Preutfylt SelvAngivelse for næringsdrivende
PSA lønnsmottaker og pensjonister

51 Tilbakemeldinger skatt
Skatteoppgjør lønn mai ( endringer ) Skatteoppgjør næring aug. – okt. Endringer til ut mai året etter Flere oppgjør gjennom året Viktig å svare på henvendelser

52 Skatteetaten Alle enheter samles til en enhet SKATTEKONTOR 800 800 00
Skatt Øst Skatt Sør Skatt Vest Skatt Midt Skatt Nord

53 Skatteetaten Skattekontor Skatteklagenemd kompetanse
Riksskattenemd nasjonal - fag

54 Regnskapsfører eller ? Føre selv, kompetanse, tidsforbruk, riktighet, ansvar Regneark, egen uttalelse Regnskapsprogram Årsoppgjørsprogram Skatteprogram

55 Regnskapsfører eller ? Regnskapsfører har erfaring og kompetanse
Forstå legevirksomhet og bransjen Sikre korrekt regnskap Skatt – stor utgift Kan være viktig samtale- partner og rådgiver

56 Regnskapsforståelse Resultat Balanse Kundereskontro
Leverandørreskontro

57 Regnskapsforståelse Hvordan utvikler driften seg – endringer
Substans i balansen Totalitet Sammenlignet mot hva ? Budsjett Fjorår Annet

58 Regnskapsforståelse Vesentlighet Betaler i tide ?
Få inn fordringer i tide ?

59 Regnskapsforståelse Budsjett fremtid Regnskap historie
Endringer hvordan tolke ?

60 Regnskapsforståelse Styringsverktøy Nøkkeltall og diagram
Faresignal – kan vi se de ? Kommunikasjon med rådgiver

61 Regnskapsforståelse Endringer fra fjorår – hva skyldes det ?
Endringer mot budsjett – årsak ? Sum alle inntekter delt på antall pasientkonsultasjoner, fjor / år Sum alle kostnader delt på antall pasientkonsultasjoner, fjor / år

62 Bokettersyn ”Leger og taxieiere er verstingene”
”Leger snyter og unndrar” Allmennlegene eller ”de andre” ”Legene tjener for godt”

63 Bokettersyn Varslede ettersyn Uanmeldte kontrollbesøk

64 Bokettersyn Skatteetatens egne kontrollører legitimasjonsplikt

65 Bokettersyn Uanmeldt kontroll – hvorfor Timebøker blitt borte ?
Annen dokumentasjon borte ?

66 Bokettersyn Bokføring - lover og regler System og dokumentasjon
Formalia Totalitet i inntekt Private kostnader Forbedringer - pålegg

67 Bokettersyn Plikt til å samarbeide og legge til rette for kontrollørene Rettigheter – rett til å uttale seg Rett til å ha med seg fullmektig

68 Bokettersyn Foreløpig rapport Endelig rapport
Vedtak om endring av ligning Pålegg Tilleggsskatt Klageadgang

69 Bokettersyn Bokføringspålegg Tvangsmulkt Må innrette seg
Inntil 1 gebyr 860 pr dag


Laste ned ppt "Regnskap og økonomi for allmennleger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google