Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Utkast til Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Utkast til Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Utkast til Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013

2 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Programprosess og medlemmer 1.september - 1.utkast 1.november - frist endringsforslag 12.desember- 2.utkast Vedtas på Venstres landsmøte i april 2009 Medlemmer: Ola Elvestuen (leder) Gro Skartveit (nestleder) Lars Sponheim Alvhild Hedstein Alfred Bjørlo Anne Britt Skjetne Helge Stiksrud Liv Irene Haug (VK) Jonas Eilertsen (UV) Trond Enger (NLSF)

3 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Det viktigste i neste stortingsperiode: •Energireform for å skape lavutslippssamfunnet  Omlegging fra fossil til fornybar energibruk i alle sektorer  Gjøre fornybar energi til den nye store næringen i Norge •Reformere velferdsstaten  Flere velferdsoppgaver må løses nærmere borgerne  Nye, sterkere kommuner •Ta steget over i kunnskapsøkonomien  En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning  Flere gründere og nye bedrifter

4 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (på vei mot et utslippsfritt samfunn)  Gradvis erstatte olje- og gassutvinning med produksjon av ren, fornybar energi  Minst 10% av nye olje- og gass- investeringer skal anvendes til ny fornybar energi  Påby CO 2 -rensing av Snøhvit, Kårstø og Mongstad-raffineriet  Ingen gratiskvoter til industrien  Avvikle fossil oppvarming  Redusere norske klimautslipp med minst 20% innen 2020

5 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (naturvern)  Vern til havs tilsvarende vern på land  Varig vern mot petroleums- aktivitet i sårbare havområder  Øke skogvernet til 4,5% av skogen  Strandsoneplan i alle kommuner, men ingen statlig overstyring i enkeltsaker

6 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Miljø (transport)  Dobbeltsporet jernbane i Intercity-triangelet på Østlandet innen 2020  Reisetid tog Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim: Max 4 timer innen 2020  Mål om å doble kollektivreiser og 10% reiseandel for sykkel innen 2020  Sette gradvis strengere utslippsmål for nye biler årlig

7 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar: Utfordringene for velferdsstaten 1.En stadig eldre befolkning 2.Et enormt forventningspress i helsevesenet 3.Kostnadseksplosjon i sykehus/spesialisthelsetjeneste 4.En tungrodd og lite fleksibel offentlig sektor Hvordan skape et bærekraftig velferdssamfunn?

8 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Venstres svar: En kommunereform for bedre velferd  Velferdsoppgaver flyttes fra stat til kommune  Ressursveksten i helsevesenet flyttes fra sykehus til forsterket primærhelsetjeneste  Reform av kommunestrukturen for å gjøre kommunene i stand til å løse nye oppgaver  Nye, sterkere kommuner kan overta også andre oppgaver fra staten

9 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar – et mer effektivt helsevesen  Økt andel rammefinansiering av sykehus  Klarere arbeidsdeling mellom sykehusene  Styrke og endre fastlege- ordningen: Portvaktfunksjon  Omsorgslønn og permisjoner for pårørende som tar seg av familiemedlemmer

10 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Sosialt ansvar – mer til dem som trenger det mest  Rus - LAR og prøveprosjekt heroinassistert behandling?  Innføre garantert minsteinntekt (borgerlønn) for langtids- mottakere av sosialhjelp  Offentlig finansiert tannhelse- ordning som prioriterer unge, utsatte grupper og høye, nødvendige tannlegeutgifter  Styrke barnevernet  Øke og omfordele barnetrygd

11 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Skole  Systematisk etter- og videreutdanning av alle lærere  Femårig allmennlærerutdanning  Fagkrav for å undervise  Stimulere mastergradsutdannede til å jobbe som lærer  Tilbakemeldinger til foresatte fra 1. klasse (dissens om karakterer mot slutten av barneskolen)  Skolebygg – gjeninnføre rentekompensasjonsordning  Mindre teori yrkesfag

12 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Forskning og høyere utdanning  3% av BNP – Venstres førsteprioritet  Utvide gaveforsterkningen  Øke Forskningsfondet til 150 mrd.  Mer frihet og frie bevilgninger til institusjonene  Samarbeid næringsliv  1000 nye studentboliger pr år – oppheve kostnadsrammene

13 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Næring og nyskaping  Innføre næringsfradrag og bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende  Forenklet aksjelov for småbedrifter  Innføre en KapitalFunn-ordning (”business angels”)  Dele Innovasjon Norge i to: Distriktsdel og nyskapingsdel  Forbedre SkatteFUNN-ordningen

14 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Landbruk og fiske  Bonden = en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar.  Fiske - mer liberalisering  trappe ned statlig styrt leveringsplikt  Fjerne distriktskvoter  Frie kvoter  Fri markedstilgang  Ressursrente

15 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Skatt  Skatteskifte: Fra rød til grønn skatt  Øke bunnfradraget  Øke innslagspunktet for toppskatt trinn 1  Redusere, og på sikt fjerne formuesskatten

16 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Kultur  Styrke bibliotekene  Fjerne lisensen, beholde NRK  Fri fildeling med vederlag for åndsverkskaperen  Fri bruk av åndsverk etter vernetiden  Oppdatere dagens åndsverk- og opphavsrettlovgivning

17 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Innvandring og asyl  Asylsøkere mellom 15-18 under barnevernet  Ny sjanse ved FN-kritikk  Ambassadeasyl  Kjærlighetsvisum  Innføre jobbsøkervisum utenfor EØS  Forhåndsgodkjenne bedrifter  5-årig arbeidstillatelse for utenlandske studenter  Øke antall kvoteflyktninger

18 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Utenriks og bistand  Bistand 1% av BNI, men mer fokus på kvalitet og krav om demokrati/menneskeretter  Styrke og reformere FN, bl a gjennom globale skatter  Ja til WTO og mer ”global politikk”  Delt innstilling om EU

19 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Liberale rettigheter  Bedre vern for varslere  Stopp vekterstaten  Organisasjonsfrihet - AFP for alle  Religionsfrihet - skille stat og kirke  Sterkere personvern:  Nei til EUs datalagringsdirketiv  Mindre kameraovervåking  Kutte meningsløse sikkerhetsrutiner på fly  Helseregistre skal anonymiseres  Dissens om romavlytting

20 FRIHET OG ANSVAR – Et sosialliberalt samfunn Det viktigste i neste stortingsperiode: Energireform for å skape lavutslippssamfunnet Reformere velferdsstaten Ta steget over i kunnskapsøkonomien


Laste ned ppt "Frihet og ansvar Et sosialliberalt samfunn Utkast til Venstres Stortingsvalgprogram for 2009-2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google