Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning i grunnskolen Forslag til prinsipper for fremtidig organisering og finansiering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning i grunnskolen Forslag til prinsipper for fremtidig organisering og finansiering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning i grunnskolen Forslag til prinsipper for fremtidig organisering og finansiering

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Innhold i Byrådssak 3/07 •Analyser og anbefalinger i rapport fra Fürst og Høverstad ANS (2006) •Høringsinstansenes uttalelser til rapporten fra Fürst og Høverstad ANS •Utdanningsetatens faglige vurderinger av og erfaringer med endringsarbeidet etter Nova-rapport 20/1998 og Bystyresak 298/2000 •Kunnskap om støtte- og spesialundervisning i Finland •Vurdering av faglige, administrative og økonomiske konsekvenser

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Bestemmelser i opplæringsloven som berører saken •Elevens rett til tilpasset opplæring, jfr. § 1-2 •Elevens rett til spesialundervisning og individuell opplæringsplan når eleven ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, jfr. §§ 5-1 og 5-5 •Prinsippet om likeverdig opplæring, jfr. Ot.prp.nr.46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplærringa (opplæringslova) til § 5-1 •Elevens rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til, jfr. § 8-1

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Overordnet problemstillinger •Hvordan bidrar organisering og finansiering til at den enkelte elev får et tilfredsstillende læringsutbytte? •Hvordan bidrar organiseringen skolens mulighet for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev? •Hvordan bidrar finansieringen skolens mulighet for fleksibel organisering? •Hvordan bidrar organiseringen av de faglige støttetjenestene til skolens/kontaktlærerens mulighet til å økr læringsutbytte til den enkelte elev?

5 Oslo kommune Utdanningsetaten NOVA-rapport 20/1998 -1 •6,4 prosent av elevene i grunnskolen fikk spesialundervisning. Dette var i samsvar med landsgjennomsnittet, som i 1995/96 var på 6,4 prosent •1,7 prosent av elevene i grunnskolen fikk spesialundervisning i egne spesialskoler eller spesialgrupper. Dette var ca. 3 ganger så mange elever som landsgjennomsnittet •Ressursinnsatsen i grunnskolen var stor og måtte betraktes som tilfredsstillende sammenlignet med andre kommuner. Målet om å øke kvaliteten på spesialundervisningen var dersom ikke knyttet til økt ressursinnsats, men fordeling av ressursene •Det var store forskjeller mellom skolene i ressursbruken og relative store forskjeller i gjennomsnittlig antall assistenttimer og pedagogtimer per elev

6 Oslo kommune Utdanningsetaten NOVA-rapport 20/1998 -2 •I grunnskolen ble det brukt om lag like mange timer med assistent som timer med pedagog. Assistentbruken hadde vært økende de senere årene, og anvendelsen av assistenter var større enn i andre kommuner •Søknadsprosedyrene for tildeling av ressurser til spesialundervisning medførte en vektlegging av diagnoser, problemer og svakheter hos eleven. Dette ble gjort for å øke muligheten til å få tildelt timer til spesialundervisningen •En stor del av ansvar og ressurstildeling innenfor spesialundervisning var delegert til den enkelte skole. Ordningen gav mulighet for at de som stod nær eleven kunne fatte beslutninger og se ressursene i sammenheng. Det var lite som tydet på at delegeringen hadde fått noen uheldige konsekvenser som gjorde at Osloskolen skilte seg vesentlig fra gjennomsnittet i andre kommuner

7 Oslo kommune Utdanningsetaten NOVA-rapport 20/1998 -3 •Daværende skoleetat hadde ikke god nok oversikt og innsyn i alle sider ved spesialundervisningsområdet i kommunen. Manglende oversikt reduserte muligheten til styring og oppfølging innen feltet, og medførte at kunnskapsgrunnlaget var lavt når beslutninger skulle fattes. Kombinasjonen av omfattende delegering og lite innsyn og oversikt kunne føre til relativt store forskjeller mellom skolene og kunne være et likeverdsproblem i Osloskolen

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Bystyresak 298/2000 -1 •Etablere en administrasjons- og utviklingsenhet i daværende Skoleetat med ansvar for oppfølging, evaluering og tilbakemelding innenfor det spesialpedagogiske feltet •Styrke den ordinære undervisningen blant annen gjennom differensieringstiltak slik at behovet for særtiltak reduseres •Øke kompetansenivået i skolene når det gjelder elever med adferdsvansker •Prøve ut en ny modell for PP-tjenestens virksomhet, PP- tjenesten benytter mer av sin tid til oppgaver som kan forbedre pedagogisk praksis i klasserommet og mindre på sakkyndighetsarbeid

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Bystyresak 298/2000 -2 •Videreføre spesialskolene og evaluere undervisningstilbudet for elever med psykisk utviklingshemning, autisme og store sammensatte funksjonshemninger •Iverksette forsøk med ny ressurstildeling til grunnskolen

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetatens oppfølging - 1 •Styrket tilpasset opplæring gjennom systematisk lese-, skrive- og matematikkopplæring •Økt kompetansenivået i skolen når det gjelder adferdsvansker i samarbeid med behandlings- og kompetansesenteret Alternativ til vold og Senter for studier av problemadferd og innovativ praksis, samt gjennomført kompetanseheving knyttet til læringsmiljø og klasseledelse i samarbeid med Adferdssenteret i Stavanger. •Etablert en egen administrasjons- og utviklingsenhet i Utdanningsetatens Avdeling for elevforvaltning og planlegging

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetatens oppfølging – 2 •Utarbeidet rundskriv nr. 9/2000 ”Spesialundervisning - Presisering av opplæringslovens bestemmelser, gjeldende rutiner og ansvarsforhold”, beskriver saksbehandlingsrutinene som gjelder for Osloskolen •Utarbeidet rutiner for saksbehandling i forbindelse med tildeling av plass i byomfattende spesialgrupper og spesialskoler i brev av 27.01.2003 om ”Spesialundervisning – Informasjon vedrørende endring i prosedyrer for tildeling av plass i spesialskoler/spesialgrupper”

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetatens oppfølging – 3 •Utviklet statistikk over spesialundervisningen i grunnskolen •Utviklet et system for tilsyn og oppfølging av opplæringsloven kapittel 5 Spesialundervisning i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus •Gjennomført tilsyn i et utvalg grunn- og videregående skoler i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus •Gjennomført tilsyn av opplæringen i byomfattende spesialgrupper for elever med autisme, multifunksjonshemning, psykisk utviklingshemning, generelle lærevansker og sosiale/emosjonelle vansker

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Utdanningsetatens oppfølging – 4 •Innført ny ressursfordelingsmodell for grunnskolen fra 01.01.2003, i tråd med bystyrets vedtak i sak 498/2002 ”Pengene følger eleven” – Prinsipper for en ny ressursfordelingsmodell for grunnskolen, med justeringer av modellen fra 01.01.2006 – jfr. Sak 512/2005 •Innført nye kriterier for tildeling av ressurser til byomfatende spesialgrupper og spesialskoler i 2004 •Omorganisert PP-tjenesten

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Analyser og anbefalinger i rapport fra Fürst og Høverstad ANS (2006) •Status skoleåret 2006/2007 •Funnene blir lagt frem av Fürst og Høverstad

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstansenes uttalelser •Full oppslutning om å tydeliggjøre bostedskolenes totalansvar, samt iverksette tidlig inngripen som innebærer systematisk kartlegging og tiltak på et tidlig tidspunkt •Et stort flertall støtter forslaget om å satse sterke på tilpasset opplæring for å redusere bruk av særtiltak og bedre resultater i form av leseresultater og brukertilfredshet •Ulike oppfatninger om forslaget om å redusere antallet byomfattende spesialgrupper •Flertallet var enige i rapportens konklusjon om at rammefinansiering hadde flere fordeler enn stykkfinansiering

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Veien videre Fase I – skoleåret 2007-2008 •Det iverksettes umiddelbart tiltak for tidlig inngripen. •Overgangen mellom barnehage og skole styrkes •Bostedsskolenes ansvar for tilpasset opplæring og kvalitet i spesialundervisningen tydeliggjøres og følges opp •Det vurderes om bostedsskolene skal ha det faglige, forvaltningsmessige og økonomiske ansvaret for alle elevene uavhengig av hvor den enkelte elev får sitt opplæringstilbud •Mangfoldet i tilbudsstrukturen videreføres - behovet for endringer i omfanget av de byomfattende spesialgruppene for elever med generelle lærevansker og adferdsvansker vurderes nærmere

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Veien videre Fase I – skoleåret 2007-2008 •PP-tjenesten skal ha felles faglige kriterier og tydelige ansvarsområder. PP-tjenestens rolle og arbeidsoppgaver, og samarbeid med skolene, gjennomgås. •De øvrige fagmiljøene samordnes

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Veien videre Fase 2 – skoleåret 2008-2009 •Det vurderes – og eventuelt iverksettes – endringer i strukturen for organisering av byomfattende spesialgrupper og spesialskoler •Det vurderes – og eventuelt iverksettes – endringer i finansieringsmodellen knyttet til spesialundervisningen i ordinære skoler, byomfattende spesialgrupper og spesialskoler. Valg av finansieringsmodell er å betrakte som valg av verktøy for å oppnå økt læringsutbytte og brukertilfredshet for elevene

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning i Norden Felles orientering innenfor det spesial pedagogiske fagfeltet Finland Systematikk Kartlegging Evaluering Tidlig inngripen Støtteordninger Sverige Inkludering Kvalitet Øremerking Danmark Inkludering Fagutvikling Alternativer Øremerking

20 Oslo kommune Utdanningsetaten


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Spesialundervisning i grunnskolen Forslag til prinsipper for fremtidig organisering og finansiering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google