Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammeplan for Barnehagens innhold og oppgaver

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammeplan for Barnehagens innhold og oppgaver"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammeplan for Barnehagens innhold og oppgaver
Sauda 17.08 Vadsø 21.08 Kirkenes 22.08 Oslo/Akershus 28.08 Av: Morten Halvorsen

2

3 Om å gå ut på dato… Hva var så galt med rammeplanen?
Hva var egentlig bakgrunn for revisjon utover redusert lengde og tidsaspektet? Hvordan er rammeplanen implementert i norske barnehager og har vi empiri på hvordan den er styrende eller påvirker barnehagens praksis?

4 Målet med Rammeplanen Å gi styrer, pedagogiske ledere og personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Å gi informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

5 Samfunnsmandatet Skape et godt grunnlag for livslang læring
Gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder Oppdra barn til aktiv deltagelse i et demokratisk samfunn

6 Barnehagens Oppdrag Hva tenker jeg om BARNEHAGENS oppdrag, hvorfor er vi her egentlig? Hvordan ser jeg på min rolle? Hva er mitt syn på barn

7 Verdigrunnlaget Omsorg, oppdragelse og læring
Solidaritet, toleranse og respekt Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som ligger til grunn for barnehagens virksomhet.

8 Barnehagen som konstruksjon
Barnehagen er noe mer enn forhold mellom kunder og tjenesteytere. Den er en del av nasjonalstaten, med sosiale, politiske og kulturelle oppgaver. Barnehagen er en møteplass i samfunnet som skal utvikle barn til samfunnsborgere med demokratiske rettigheter og plikter. Kilde: Peter Moss

9 Barns rett til medvirkning
Barn i barnehagen har rett til å utrykke seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

10 Barns medvirkning til glede og besvær….
Innstilling i Kvalitetsutvalget FNs barnekonvensjon art. 12 Barneperspektivet Sette barn i sentrum Forstå barn som subjekt Barnesyn og verdigrunnlaget Tid og rom for å lytte og samtale

11 Barns medvirkning.. Barns medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter…., men om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns intensjon Kilde: Eva Johanneson, Små barns etikk

12 § 3 Barns medvirkning Hvilke konsekvenser tenker du at § 3 om barns medvirkning bør få for praksis i barnehagen?

13 Litt undring… Hvorfor bruker rammeplanen betegnelsen voksne i betydningen: Personalet i barnehagen……

14 Faglig utydelighet… Historisk utydelig samfunnsmandat ift hva en barnehage skal være, har bidratt til ”usikre og utydelige” fagpersoner/førskolelærere…., godt hjulpet av kontantstøtte og høringsforslaget til ny lov som stilte spørsmålstegn ved nødvendigheten av pedagogisk kompetanse i barnehagen!

15 Barnehagefaglighet Å jobbe i barnehage er et FAG!
Skal barnehagen overleve som pedagogisk institusjon må det som er spesifikt barnehagefaglig bli tydeligere! Hva er det spesifikt barnehagefaglige?

16 Barnehagefaget Pedagogikk Psykologi Filosofi (fagområde i R-plan)
Drama osv.

17 BarnehageFaglighet ! Beskrive, analysere og systematisere praksis
Bidra til å gi mening og undring til hendelser og fenomener i barnehagen Utvikle/benytte et metodisk repetoire Tolke og se bak barns intensjon Kunne utrykke og dokumentere barns læring og utvikling i gruppe

18 Det faglige og det daglige…
”Det er det daglige i barnehagen som er det viktigste, men det er også det som glir fortest forbi i bevisstheten uten å sette dype spor i hukommelsen”. Konklusjon fra Flekkefjordrapporten, brukerundersøkelse med barn som informanter

19 Fornyelse og utvikling
Barnehagens kjerneoppgave: Handler om å sette barnets lek, erfaringer og læring i sentrum. Det handler om å utvikle sin evne som personale til å se, delta og bidra i denne prosessen.

20 Tydeligere Fagutvikling
Ser vi konturene av en ny fagutvikler (pedagogisk leder) i lys av rammeplanen? Planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling Krav til endring og utvikling Kvalitet, utvikling av personalets kompetanse Barnehagen som lærende organisasjon

21 Lærende organisasjon Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

22 Tydeligere Fagutvikling
Mer vekt på fag og mindre på ledelse Mer vekt på å skape profiler og mindre på profilering Årsplanen til den enkelte barnehage trer fram som et viktigere pedagogisk redskap og dokument enn tidligere!

23 Årsplanens funksjon Arbeidsredskap for personalet for å kunne styre virksomheten bevisst. Foreldres mulighet for å kunne påvirke innholdet. Grunnlag for kommunens tilsyn. Informasjon om det pedagogiske arbeidet til eier, politikere, kommune og samarbeidsparter.

24 All you need is a PLAN Fagområdene skal tilpasses det enkelte barns og barnegruppens interesser og det lokale samfunn. Det skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i årsplanen. Progresjon må tydeliggjøres. The answer is: a lokal rammeplan!

25 Lokal frihet…. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns interesse og det lokale samfunn, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må progresjon tydeliggjøres. Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.

26 Årsplanen skal/må inneholde
Progresjon i fagområdene Informasjon om omsorg, oppdragelse, lek og læring Hvordan lovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter

27 Årsplanen Plan for barns overgang fra barnehage til skole.
Konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning. Hvordan vurdering skal gjennomføres, hva, hensikt, hvem, hvordan og når.

28 Barnehagen mer skolsk..? Plan for overgang Barnehage-skole
Digitale verktøy Sju fagområder Språk og matematikk, dvs fagområde antall, rom og form

29 Fagområdene i rammeplanen
Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Kunst, kultur og kreativitet Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse

30 Fagområdene Fagområdene må knyttes til formelle og uformelle læringssituasjoner. Fagområdene skal ikke være isolert. For hvert fagområde er det formulert mål for arbeidet for å fremme barnas utvikling og læring og presisering av personalets ansvar.

31 Formell og uformell læring
Formell læring: situasjoner/aktiviteter som er planlagt og ledet av personalet. Uformell læring: (hverdags)aktiviteter, her-og-nå situasjoner, i lek og annen samhandling.

32 Kunnskap i barnehagen Det må foreligge en SITUASJON som gir grunnlag for en OPPLEVELSE her og nå, som gjøres til ERFARING på det personlige plan og dermed kan gi grunnlag for LÆRING ved at erfaringen bevisstgjøres og deri- gjennom bidrar til økt KUNNSKAP hos det enkelte barn. Kilde: Kirsten Horrigmo Samfunnsfaglige perspektiver på barnehagen, fagbokforlaget 2004

33 Dokumentasjon og vurdering
Den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder. Styrer skal iverksette og lede, planlegging, dokumentasjon og vurdering – ped.leder.. Klarlegge mål og rammer, og utvikle en felles forståelse for målene

34 Pedagogisk dokumentasjon
Planlegging, dokumentasjon og vurdering. Fra Observasjon - Dokumentasjon

35 Dokumentasjon Et middel for å sikre en demokratisk, kritisk og reflekterende praksis. Skal synliggjøre refleksjonsgrunnlaget: ”Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver”.

36 Dokumentasjon Kan gi foreldre, lokalmiljø og barnehagemyndigheten informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid.

37 Vurdering Barnehagens arbeid skal vurderes, beskrives, analyseres og fortolkes ift kriterier gitt i loven, r-planen og ev. lokale planer.

38 Vurdering Den pedagogiske virksomheten skal vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. SU skal ha mulighet til reell innflytelse på vurderingsprosessen. Hva, hensikt, hvem, hvordan og når må nedfelles i årsplanen.

39 Vurdering Barns erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon.

40 Til debatt! Får foreldre og barn være like mye med i planleggingsfasen som i vurderingsfasen? Hvordan jobber dere systematisk med vurdering?

41 Rammeplanen om Likestilling
Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter.


Laste ned ppt "Rammeplan for Barnehagens innhold og oppgaver"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google